Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journal issues


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1 (2021)
Shopping cart Wishlist

Edition info

Journal
Year
2021
Issue number
1
Price
€ 45.00
In stock

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1 (2021)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1 (2021)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2021

ΜΕΛΕΤΕΣ
Γ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Η αφερεγγυότητα του μη επιχειρηματία οφειλέτη
στο νέο πτωχευτικό δίκαιο
Δ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Διαιτητικές Αποφάσεις και Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Επιδίκαση επιχείρησης, αλλοδαπή αε, δικαίωμα ενυπόθηκου δανειστή στο ασφάλισμα, πλειστηριασμός ενυπόθηκου πλοίου, covid-19 και κρατικές ενισχύσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Edition info

Journal
Year
2021
Issue number
1
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

1 Γιώργος Ψαρουδάκης, Η αφερεγγυότητα του μη επιχειρηματία οφειλέτη στο νέο πτωχευτικό δίκαιο

28 Δημήτρης Κυριαζής, Διαιτητικές Αποφάσεις και Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

57 ΕιρΒολ 24/2021, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα κατά τον ν. 3869/2010. Εγγύηση. Εμπορική πράξη.

61 ΑΠ 709/2020, Κοινωνία. Επιχείρηση. Επιδίκαση και διανομή. Κριτήριο ικανότητας.

II. Εμπορικές Συμβάσεις

66 ΕφΑθ 3429/2018, Σύμβαση απλής και αποκλειστικής διανομής. Εμπορική αντιπροσωπεία.

III. Εταιρίες

71 ΣτΕ 2816/2020, Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Θέση σε εκκαθάριση. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη του εκκαθαριστή για την καταβολή των φορολογικών οφειλών της υπό εκκαθάριση τελούσης εταιρίας. Ενδικοφανής προσφυγή. Προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο. Πιλοτική δίκη στο ΣτΕ.

83 ΜΠρΘεσ 11148/2020, Ανώνυμη εταιρία. Έκδοση ομολογιακών δανείων. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου έναντι των πιστωτών για αδικοπραξία. Πρόκληση έμμεσης ζημίας.

87 ΜΕφΠειρ 600/2019, Ανώνυμη αλλοδαπή εταιρία. Έδρα. Εφαρμοστέο δίκαιο. Ευθύνη έναντι δανειστών. Υποχρηματοδότηση. Άρση νομικής αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Αντίστροφη άρση νομικής προσωπικότητας νομικού προσώπου. Εις ολόκληρον ευθύνη του φυσικού προσώπου βασικού μετόχου και διοικούντος. Κατάχρηση δικαιώματος (παρατ. Κωνσταντίνου Ηρ. Ρήγα).

IV. Αξιόγραφα

110 ΑΠ 1315/2018, Επιταγή. Προβολή προσωπικών ενστάσεων στην ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Αιτία έκδοσης επιταγής. Αναιτιώδες αξιογράφου. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων (αρ. 22 ν. 5960/1933). Απαραίτητο το στοιχείο δόλου - γνώσης για τη στοιχειοθέτηση της κακοπιστίας του κομιστή. Δεν αρκεί η αμέλεια. Ενεχύραση επιταγής με οπισθογράφηση.

116 ΑΠ 219/2020, Έκδοση ακάλυπτης (μεταχρονολογημένης) επιταγής. Δόλος και αδικοπρακτική ευθύνη νομίμου εκπροσώπου εταιρίας για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Εις ολόκληρον ευθύνη εκπροσώπου - υπογράφοντος με νπ εταιρίας.

V. Ασφάλιση

121 ΑΠ 553/2020, Ασφάλιση πυρκαγιάς. Υποθήκη και προσημείωση υποθήκης. Δικαίωμα ενυπόθηκου δανειστή στο ασφάλισμα, κατ’ αποκλεισμό του κυρίου του ενυπόθηκου. Δικαίωμα προσημειούχου δανειστή επί του ασφαλίσματος. (παρατ. Αλ. Ρόκα).

128 ΑΠ 643/2020, Ανάκληση άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Συμπληρωματική εφαρμογή ΠτΚ στην ασφαλιστική εκκαθάριση. Δικαιούχος «απαίτησης από ασφάλιση» και δικαιούχος ασφαλίσματος. Αυτεπάγγελτη κήρυξη ως απαράδεκτης της συζήτησης ένδικων μέσων κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης και κατά των ασφαλισμένων της για ασφαλίσεις αστικής ευθύνης (παρατ. Κοσμά Καρανικόλα).

133 ΑΠ 638/2020, Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Κατώτατα όρια κάλυψης. Προαιρετική ασφάλιση για ποσό πέραν των ορίων κάλυψης ή για κινδύνους που δεν εμπίπτουν στην υποχρεωτική ασφάλιση. Προαιρετική ασφάλιση ανυψωτικής εξέδρας που μεταφέρεται με γερανοφόρο όχημα (παρατ. Κοσμά Καρανικόλα).

137 ΕφΑθ 4634/2020, Ασφάλιση ζωής με πρόσθετες καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης, Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΔΟΑ) και απαλλαγής από την καταβολή ασφαλίστρων σε περίπτωση ΔΟΑ ή σοβαρής ασθένειας. Υποχρέωση έγγραφης ειδοποίησης ασφαλιστή για τη ΔΟΑ/σοβαρή ασθένεια. Επανενεργοποίηση της υποχρέωσης καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση αποκατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου (παρατ. Κοσμά Καρανικόλα).

143 Απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα πρώτο) της 12.11.2020, Υπόθεση C-427/19, Bulstrad Vienna Insurance Group AD κατά Olympic Insurance, Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή. Απόφαση για την έναρξη διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Υποχρέωση των δικαστηρίων άλλων Κρατών μελών να αναστέλλουν τις ενώπιόν τους δίκες εις βάρος της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία έχει οριστεί προσωρινός εκκαθαριστής (παρατ. I. Ρόκα).

149 ΑΠ 606/2020, Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ρυμουλκούμενο όχημα. Ατύχημα από ενιαίο συρμό. Προϋποθέσεις εις ολόκληρον ευθύνης ασφαλιστών ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου. Αστική ευθύνη κυρίου/κατόχου εκάστου οχήματος ως προϋπόθεση της συνευθύνης των ασφαλιστών ρυμουλκού – ρυμουλκούμενου (παρατ. Κοσμά Καρανικόλα).

156 ΤρΕφΑθ 546/2021. Ασφάλιση ασθενειών. Πότε επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις ημι-αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑσφΝ. Καταχρηστικός όρος (παρατ. I. Ρόκα).

171 ΑΠ 1261/2020, Ασφάλιση τράπεζας κατά του κινδύνου βλάβης / απώλειας των επιταγών που εκδίδει. Ευθύνη ταχυμεταφορέα. Πρόστηση. Αδικοπραξία. Υποκατάσταση ασφαλιστή που κατέβαλε ασφάλισμα στα δικαιώματα της ασφαλισμένης τράπεζας κατά του ζημιώσαντος ταχυμεταφορέα.

VI. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

176 ΑΠ 1382/2019, Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Απαίτηση από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού.

178 ΑΠ 348/2020, Θέση πιστωτικού ιδρύματος σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης. Έννομες συνέπειες. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.

182 ΑΠ 708/2020, Σωρευτική αναδοχή χρέους σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας Αρ. 479 του Αστικού Κώδικα (παρατ. Σοφίας Γετίμη).

VII. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

191 ΜΕφΠειρ 472/2019, Έννοια και νομική φύση του ναυτικού προνομίου κατά το ελληνικό και το αγγλικό δίκαιο. Πλειστηριασμός στην Ελλάδα ενυπόθηκου πλοίου (αναψυχής) υπό βρετανική σημαία. Κατάταξη δανειστών.

VIII. Πτώχευση

198 ΑΠ 743/2020, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πτωχευτική ικανότητα. Εμπορική ιδιότητα. Έννοια δόλου.

203 ΑΠ 71/2020, Νόμος 3869/2010. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς ρύθμιση οφειλών.

208 ΑΠ 67/2020, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Δόλια περιέλευση οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Έννοια/περιεχόμενο δόλου. Μη συμπερίληψη διάταξης περί δικαστικής δαπάνης στην απόφαση.

212 ΠΠρΑθ 449/2020, Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης. Έγκριση της συμφωνίας από τη γενική συνέλευση της οφειλέτριας ανώνυμης εταιρίας. Πιθανολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης.

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

219 ΔΠΑ 17292/2020, Σήμα. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου βάσει του ν. 4072/2012. Σήμα που περιλαμβάνει ονόματα Κρατών (παρατ. Σοφίας Γετίμη).

X. Ανταγωνισμός

226 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (δέκατο πενταμελές τμήμα) της 17ης Φεβρουαρίου 2021, Ryanair DAC κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηριζόμενης από τη Γαλλική Δημοκρατία και από το Βασίλειο της Σουηδίας, υπόθεση T-238/20, Κρατικές ενισχύσεις. Εγγυήσεις δανείων με σκοπό τη στήριξη των αεροπορικών εταιριών εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Μέτρο που αποσκοπεί στην άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ίση μεταχείριση. Αναλογικότητα. Έλλειψη προσήκουσας σταθμίσεως των ευεργετικών αποτελεσμάτων της ενισχύσεως με τα αρνητικά αποτελέσματά της επί των όρων των εμπορικών συναλλαγών και επί της διατηρήσεως ανόθευτου ανταγωνισμού.

Γ. Επικαιρότητα

243 Επιστημονική κίνηση στο εξωτερικό

256 Δ. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

257 E. ΒΙΒΛΙογραφία

257 ΣΤ. Νομοθεσία

259 Z. Βιβλιογραφία Εμπορικού &

Οικονομικού Δικαίου έτους

Add to cart Add to wishlist

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account