Επιθεώρηση Ακινήτων, 1 (2019)


Επιθεώρηση Ακινήτων, 1 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Διαμαντόπουλος, Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διασφάλιση καταχώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων, σ. 2

Ι. Μαθιουδάκης, Δικαίωμα δόμησης και άδεια δόμησης, σ. 37

Ζ. Γκίκα, Διατήρηση ή μη της αυτοτέλειας συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο ιδιοκτήτη με έναν ή διαφορετικούς τίτλους στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου, σ. 186

Γ. Γάτσιος/Γ. Χατζόπουλος, Δικαίωμα προτίμησης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου επί μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής έκτασης, κατ’ άρθρ. 72 ν. 998/1979, σ. 193

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΟΛ

ΓνμδΝΣΚ 232/2017, Τακτοποίηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό, σ. 44

ΠΟΛ. 1186/28.9.2018, Οδηγίες για τη διαπίστωση ορθής εφαρμογής άρθρου 54Α ν. 4174/2013 (περί ΕΝΦΙΑ) από τους συμβολαιογράφους και τους προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, σ. 196

ΠΟΛ. 1137/18.7.2018, Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» με-τά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου, σ. 200

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΟλΑΠ 5/2018: Επί ακύρωσης πλειστηριασμού ο υπερθεματιστής δικαιούται να ζητά την επιστροφή του πλει-στηριάσματος από τους δανειστές και όχι από τον καθ’ ου οφειλέτη, κατά τις ΑΚ 904 επ. (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 74

ΑΠ 184/2018: Πότε είναι επιτρεπτή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία επί δημόσιων κτημάτων (Παρατ. Β. Βλαδίκα), σ. 118

ΑΠ 92/2017 (συμβ): Η έκθεση περιγραφής και εκτίμησης του επικοίνου ακινήτου αποτελεί την πρώτη πράξη της προδικασίας του προβλεπόμενου στο άρθρο 484 ΚΠολΔ εκούσιου πλειστηριασμού (Σημ. Α. Δούκα), σ. 90

ΣτΕ 2236/2018: Νόμιμος ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης και η προκήρυξη διαγωνισμού για το Εθνικό Κτηματολόγιο πριν από την κατάρτιση των δασικών χαρτών (Παρατ. Χ. Ζαβρακλή), σ. 160

ΣτΕ 299/2018: Για την έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και απομάκρυνσης αυθαίρετων κτισμάτων και άλλων κατασκευών, που έχουν γίνει επί παραλίας στη Δωδεκάνησο απαιτείται η ύπαρξη και η λειτουργία κτηματολογικών πινάκων (Παρατ. Κ. Χατζή), σ. 153

ΤρΕφΔωδ 37/2017: Επιτρεπτό ή μη σώρευσης διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου) σ. 66

ΤρΕφΠατρ 170/2018: Κτήση κυριότητας ακινήτου στα νησιά του Ιονίου. Αδέσποτα ακίνητα (Παρατ. Δ. Φλωρίνη), σ. 168

ΜΠρΚιλκ 257/2018: Κυριότητα επί κοινοχρήστων· αδυναμία χρησικτησίας αυτών· ακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής (Παρατ. Α. Τσιάμη), σ. 52

ΜΠρΚαστ 100/2017: Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής, η οποία ενμέρει είναι «αγνώστου» και ενμέ-ρει υπέρ τρίτου με την ανακρίβεια της πρώτης εγγραφής να περιορίζεται στην ένδειξη «άγνωστος» (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 49

Edition info

Journal
Year
2019
Issue number
1
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ ●1 2019 • Iανουάριος - Μάρτιος • Έτος Α΄

1 Προλογικό σημείωμα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διασφάλιση καταχώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων

37 Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης, Δικαίωμα δόμησης και άδεια δόμησης

44 ΓνΝΣΚ 232/2017: Τακτοποίηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

47 ΑΠ 808/2018 (Γ΄ τμήμα): Η αναίρεση για παραβίαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου προϋποθέτει ότι οι σχετικές διατάξεις ήταν εφαρμοστέες στη διαφορά που έκρινε το δικαστήριο της ουσίας

47 ΜΕφΔωδ 55/2017: Αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998· η ανηλικότητα της ενάγουσας δεν της αποστερούσε τη δυνατότητα κτήσης της νομής, αφού προέβαινε σε άσκησή της δια των γονέων της

49 ΜΠρΚαστ 100/2017: Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής, η οποία ενμέρει είναι «αγνώστου» και

ενμέρει υπέρ τρίτου, με την ανακρίβεια της πρώτης εγγραφής να περιορίζεται στην ένδειξη «άγνωστος» (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου)

52 ΜΠρΚιλκ 257/2018: Κυριότητα επί κοινοχρήστων· αδυναμία χρησικτησίας αυτών· ακρίβεια κτηματολογικής εγγρα-φής (Παρατ. Α. Τσιάμη)

61 ΜΠρΘεσ 10935/2018: Δεν νοείται αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 επί συστατικού του γεωτεμαχίου, εφόσον γι’ αυτό δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

64 ΑΠ 76/2018 (Γ΄ Τμ.): Προϋποθέσεις νόμιμης εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε οριζόντια ιδιο-κτησία, που έχει συσταθεί για μέλλουσα να ανεγερθεί οικοδομή

66 ΤρΕφΔωδ 37/2017: Επιτρεπτό ή μη σώρευσης διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου)

71 ΜΠρΑθ 6001/2017: Η προκαταβολή τιμήματος σε εκτέλεση προσυμφώνου αγοράς ακινήτου για την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο συνιστά πλουτισμό του πωλητή χωρίς νόμιμη αιτία

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

74 ΟλΑΠ 5/2018: Επί ακύρωσης πλειστηριασμού ο υπερθεματιστής δικαιούται να ζητά την επιστροφή του πλειστη-ριάσματος από τους δανειστές και όχι από τον καθ’ ου οφειλέτη, κατά τις ΑΚ 904 επ. (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου)

78 ΠΠρΘεσ 10388/2018: Δεν είναι νόμιμη η αυτούσια εξώδικη διανομή οικοδομημένου ακινήτου, αν δεν προηγηθεί σύσταση οροφοκτησίας

81 ΠΠρΚερκ 917/2018: Διεκδικητική αγωγή του κυρίου κατά του μισθωτή και των διαδόχων του, μετά τη λύση της μίσθωσης. Πότε η διαφορά είναι εμπράγματη ή μισθωτική

87 ΜΠρΗρ 118/2017: Στοιχεία ορισμένου της αγωγής περί αναπροσαρμογής μισθώματος εμπορικής μίσθωσης

ΔΙΑΝΟΜΗ / ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

90 ΑΠ 92/2017 (συμβ) τμήμα αναστολών: Η έκθεση περιγραφής και εκτίμησης του επικοίνου ακινήτου αποτελεί την πρώτη πράξη της προδικασίας του προβλεπόμενου στο άρθρο 484 ΚΠολΔ εκούσιου πλειστηριασμού (Σημ. Α. Δούκα)

91 ΜΠρΘεσ 11741/2018: Απαγορεύεται η αυθαίρετη κατασκευή στην πρασιά της οικοδομής σιδερένιου φράκτη και η εγκατάσταση στους χώρους αυτής σκύλων

95 ΜΠρΗρ 73/2018: Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με διαθήκη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

97 ΤρΕφΑθ 2767/2018: Αρμοδιότητα του δικαστηρίου της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ή του εφετείου για την εκδίκαση έφεσης κατά της οριστικής απόφασης στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΠολΔ 724 §

101 ΜΠρΗρ 113/2018: Προσωρινή ρύθμιση νομής· δεν δικαιολογείται κατ’ άρθρο 13 α.ν. 1672/1951, αφού νομίμως η ΔΕΗ τοποθετεί καλώδια και κυτία διανομής ρεύματος στο ακίνητο της αιτούσας

103 ΜΕφΔωδ 57/2018: Στοιχεία ορισμένου εμπράγματης αγωγής ή αγωγής προστασίας της νομής

105 ΜΕφΑθ 905/2018 (Τμ. 1): Τριτανακοπή κατά δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτημα-τολογικής εγγραφής (άρθρ. 6 § 2 ν. 2664/1998)

107 ΜΠρΗρ 321/2018: Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης τριτανακοπής κατά δικαστικής απόφασης που αναγνώ-ρισε εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας. Ιδίως η προϋπόθεση του έννομου συμφέροντος

109 ΜΕφΑθ 667/2018: Προϋποθέσεις ώστε η υποθήκη να εκτείνεται νομίμως και στους τόκους της απαίτησης

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

112 ΠΠρΞανθ 44/2018: Για τις ιδιοκτησίες που προορίζονται να γίνουν κοινόχρηστοι χώροι τα ρυμοτομικά σχέδια ή τα αναθεωρητικά αυτών αποτελούν πράξεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ /

ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

118 ΑΠ 184/2018 (Γ΄ τμήμα): Πότε είναι επιτρεπτή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία επί δημόσιων κτημάτων (Παρατ. Β. Βλαδίκα)

125 ΤρΕφΑθ 536/2018: Προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσης πρωτοκόλλου κατάληψης ακινήτου, κατά τους ορισμούς του α.ν. 1539/1938

127 ΜΕφΔωδ 279/2017: Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας ακινήτου του Δημοσίου στη Δωδεκάνησο. Προϋποθέσεις διόρθωσης δικαστικής απόφασης εμπραγμάτου δικαίου, κατ’ άρθρ. 315 επ. ΚΠολΔ

131 ΜΕφΑθ 161/2018 (Τμ. Β΄): Απευθείας (δίχως διαγωνισμό) αγορά ακινήτου από Δήμο ή κοινότητα· προϋποθέσεις και διαδικασία ελέγχου της διοικητικής πράξης από τα πολιτικά δικαστήρια

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ /

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

136 ΤρΕφΛαμ 25/2018: Τα διατάγματα και οι πίνακες Α-Ε που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Σύμβασης της 18.9.1952 συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας των μονών, χωρίς να απαιτείται η μεταγραφή τους στα οικεία βιβλία ή η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά φύλλα

144 ΜΠρΠειρ 3598/2018: Ζητήματα νομιμοποίησης ιερών μονών για την προστασία της ακίνητης περιουσίας τους

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ / ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

153 ΣτΕ 299/2018 (Ε΄τμήμα): Για την έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και απομάκρυνσης αυθαίρετων κτισμάτων και άλλων κατασκευών, που έχουν γίνει επί παραλίας στη Δωδεκάνησο απαιτείται η ύπαρξη και η λειτουργία κτηματο-λογικών πινάκων (Παρατ. Κ. Χατζή)

157 ΜΕφΘεσ 146/2017 (Τμ. Δ΄): Προϋποθέσεις χρησικτησίας σε δημόσιο κτήμα. Αν το Δημόσιο κοινοποιήσει απόφα-ση της Επιτροπής Δημόσιων Κτημάτων για την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους του νεμομένου, ο τελευταίος παύει να το νέμεται αδιαταράκτως

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ / ΔΑΣΗ /

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

160 ΣτΕ 2236/2018 (Ε΄ τμήμα): Νόμιμος ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης και η προ-κήρυξη διαγωνισμού για το Εθνικό Κτηματολόγιο πριν από την κατάρτιση των δασικών χαρτών (Παρατ. Χ. Ζαβρα-κλή)

168 ΤρΕφΠατρ 170/2018: Κτήση κυριότητας ακινήτου στα νησιά του Ιονίου. Αδέσποτα ακίνητα (Παρατ. Δ. Φλωρίνη)

174 ΕφΒορΑιγ 63/2017: Υποχρεωτική η υποβολή αίτησης θεραπείας πριν την άσκηση εμπράγματης αγωγής. Το τεκ-μήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών/δασικών εκτάσεων δεν ισχύει στις περιφέρειες του Πρωτοδικείου των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και των νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και επί των νήσων των Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων

181 ΜΕφΑθ 212/2018 (Τμ. 2): Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας επί δημόσιων δασών με έκτακτη χρησικτησία

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

186 Ζωή Γκίκα, Διατήρηση ή μη της αυτοτέλειας συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο ιδιοκτήτη με έναν ή διαφορετικούς τίτλους, στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου

193 Γεώργιος Γάτσιος/Γεώργιος Χατζόπουλος, Δικαίωμα προτίμησης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου επί μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής έκτασης, κατ’ άρθρ. 72 ν. 998/1979

ΕΓΚΎΚΛΙΟΙ / ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ

196 ΠΟΛ. 1186/28.9.2018: Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α΄ του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

200 ΠΟΛ. 1137/18.7.2018: Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist