Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2 (2022)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2 (2022)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Edition info

Journal
Year
2022
Issue number
2
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΑΡΘΡΑ

Ν. Κ. Κλαμαρής

Κρίσιμα ζητήματα του Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού διαλόγου των σε διεθνές επίπεδο (και στο

πλαίσιο διεθνών συνεδρίων) επιστημονικών συζητήσεων

Μ. Δ. Χρυσομάλλης

Η καθιέρωση καθεστώτος αιρεσιμότητας Κράτους Δικαίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092

Τ. Πανταζή

Προϋποθέσεις νομιμότητας των κρατικών ενισχύσεων στις αερομεταφορές

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ι. Επικαιρότητα ΕΕ

ΙΙ. e–πίκαιρα νομικής πληροφορικής

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Μάρτιος – Μάιος 2022) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-205/20, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), 08.03.2022 (Απόσπαση εργαζομένων: Άμεσο αποτέλεσμα της απαίτησης περί αναλογικότητας των κυρώσεων και νομολογιακή ανατροπή) – Παρατηρήσεις Β. Στάθη

ΔΕΕ C-483/20, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale- Protection déjà accordée), 22.02.2022 (Άρνηση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε κράτος μέλος λόγω ύπαρξης καθεστώτος πρόσφυγα σε άλλο κράτος μέλος) – Παρατηρήσεις Ε.-Ρ. Σουγλή

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2022)

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγές Νος 55798/16, 55808/16, 55817/16, 55820/16 και 55823/16, Α.Α. και λοιποί κατά Βόρειας Μακεδονίας, 05.04.2022 (Απαγόρευση συλλογικής απέλασης αλλοδαπών – Επαναπροωθήσεις αλλοδαπών από τη Βόρεια Μακεδονία στην Ελλάδα το 2016) – Παρατηρήσεις Χ. Τσεβάς

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΠρΑθ (Τμ. 25ο – Τριμελές), απόφαση αριθμ. 4978/2022, 14.04.2022 (Αστική ευθύνη του Δημοσίου από νόμιμες πράξεις) – Παρατηρήσεις Φ.-Ε. Γεωργαλής

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet “Discourses on the Consti- tutional Identity of the European Union: The EU Charter of Fundamental Rights” με θέμα «Ενδοοι-

κογενειακή βία και Γυναικοκτονία: Σύγχρονοι προβληματισμοί» – 10 και 11 Μαΐου

Πρόγραμμα διδυμοποίησης με το Ισραήλ «Ανάπτυξη και εδραίωση της Επιτροπείας για τις κα- ταγγελίες παιδιών και νέων εκτός σπιτιού του Ισραήλ» – Closing Event – 4th Steering Committee Meeting

Συνέδριο κρατικών ενισχύσεων “Athens EU State Aid Conference 2022: Key Issues for Greece”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις

ΙΙ. Το δίκαιο ΕΕ στα ελληνόγλωσσα νομικά περιοδικά: Α’ Εξάμηνο

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist