Ελληνικά English
| | | |

Books


Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 2019

Edition info

Title
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΧΙΙ. Νομοθετικά κείμενα
© 2019
Editor
Series
ISBN
978-960-568-951-3
Pages
ΧΧ + 481
Price
€ 15.00
In stock

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 2019


Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 2019

Η παρούσα συλλογή νομοθετικών κειμένων αποτελείται από τα κυριότερα εθνικά και ενωσιακά νομοθετήματα στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής και του διαδικτύου, και στόχο έχει να παρέχει άμεση πρόσβαση στις πηγές του τομέα αυτού, τόσο στον σπουδαστή του δικαίου, όσο και στον νομικό της πράξης που χρειάζεται το υλικό αυτό στην καθημερινή επαγγελματική του δραστηριότητα. Η παράθεση των εν λόγω κειμένων είναι, ασφαλώς, επιλεκτική, ώστε να το έργο να είναι χρηστικό.

Τα νομοθετήματα που περιέχονται στη συλλογή αυτή είναι ενημερωμένα, μέχρι τη στιγμή της έκδοσης, και παρατίθενται αυτούσια, όπου αυτό είναι απαραίτητο, όπως ιδίως, στην περίπτωση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων που παρατίθεται με ενσωματωμένες μεταγενέστερες διορθώσεις. Σε ορισμένα νομοθετήματα, ωστόσο, ο αναγνώστης θα βρει μόνο τις διατάξεις που αφορούν το δίκαιο της πληροφορικής και του διαδικτύου και όχι το σύνολο του νόμου, όπως, ιδίως στην περίπτωση του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2121/1993.

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και από αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΧΙΙ. Νομοθετικά κείμενα
© 2019
Editor
Series
ISBN
978-960-568-951-3
Pages
ΧΧ + 481
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

1. Ν. 2121/1993 - Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (άρθρα 1-4, 6-18, 27A, 28B, 29, 40-46, 63A-66Γ)

2. Π.Δ. 45/1991 - Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ

Β. Ηλεκτρονικό εμπόριο

1. Π.Δ. 131/2003 - Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)

2. Π.Δ. 39/2001 - Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ

3. Π.Δ. 343/2002 - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (συνδρομητικές υπηρεσίες)

4. Ν. 2251/1994 - Προστασία των καταναλωτών (κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 της Υ.Α. 5338/2018 (ΦΕΚ Β΄ 40/17.01.2018) (άρθρα 1, 1α, 3, 3α-3ιγ, 4β-4δ, 4στ-4θ, 5β, 6, 7α, 9-9θ)

5. Κανονισμός αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)

Γ. Ηλεκτρονικές συναλλαγές

1. Κανονισμός αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ

2. Ν. 4021/2011 - Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις (άρθρα 10, 12-22)

Δ. Ονόματα χώρου

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002,για την υλοποίηση του.eu τομέα ανωτάτου επιπέδου

2. Κανονισμός αριθ. 874/2004 για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση

3. Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) αριθμ. 843/2 - Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ. (όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. ΑΠ 852/5/21-05-2018)

Ε. Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Κανονισμός αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

2. Ν. 3471/2006 - Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997

ΣΤ. Ποινικό Δίκαιο

1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 5, 13 γ, η, θ, 292 Α-292Γ, 337, 348Α, 348Β, 370Α-370Ε, 381A-381Β, 386Α)

2. Ν. 927/1929 Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις (άρθρα 1, 2)

Ζ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ν. 3979 - Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (άρθρα 1-36)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Other volumes

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account