Ελληνικά English
| | | |

Books


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019

Edition info

Title
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Οκτώβριος 2019
© 2019
Editors
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-054-6
Pages
XVΙΙΙ + 732
Price
€ 20.00
In stock

Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019

Η ανά χείρας νεότερη έκδοση της Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να ενσωματωθούν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν: α) στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4541/2018, Ν. 4601/2019 και 4605/2019, β) στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, με την αντικατάσταση του Κ.Ν. 2190/1920 από το Ν. 4548/2018, ο οποίος με τη σειρά του τροποποιήθηκε με τους Ν. 4587/2018, Ν. 4601/2019, Ν. 4609/2019 και της ΠΝΠ της 27.06.2019, γ) στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με τους Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019, δ) στο δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019 που κατήργησε τμήμα αυτού, ε) στο δίκαιο του γενικού εμπορικού μητρώου με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4443/2016, Ν. 4456/2017 και Ν. 4601/2019, στ) στη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (υπηρεσίες μιας στάσης) με το Ν. 4441/2016, όπως ισχύει μετά το Ν. 4541/2018, και ζ) στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών με το Ν. 4601/2019, όπως αυτός ισχύει μετά τη μικρής έκτασης τροποποίησή του με το Ν. 4623/2019.

Περαιτέρω, προστέθηκαν στην παρούσα έκδοση ο Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»), καθώς και τα άρθρα 96, 97 και 98 του Ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας»).

Edition info

Title
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Οκτώβριος 2019
© 2019
Editors
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-054-6
Pages
XVΙΙΙ + 732
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Ι. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΦΑΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

IV. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

V. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

VΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙ-

ΡΙΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account