Ελληνικά English
| | | |

Books


Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 5η έκδ., 2019

Edition info

Title
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙΙΙ
© 2019
Editor
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-568-952-0
Pages
ΧΙ + 393
Price
€ 11.00
In stock

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 5η έκδ., 2019


Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 5η έκδ., 2019

Συνεχίζοντας την προσπάθεια που αναλάβαμε να παρουσιάζουμε, όσο το δυνατόν ολοκληρωμένα και επίκαιρα τη νομοθεσία που διέπει τον ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο), όπως και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, επιχειρούμε, με την παρούσα έκδοση, να ανταποκριθούμε στο στόχο αυτό. Πρόκειται για ένα εγχείρημα δύσκολο, καθώς η νομοθεσία στο δίκαιο αυτό –κυρίως στον τομέα προστασίας του καταναλωτή– βρίσκεται σε μία συνεχή τροποποίηση και συμπλήρωση, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση δημοσιεύθηκε και ο
Ν. 4529/2018, o οποίος μετέφερε, στο δίκαιό μας, τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης του εθνικού δικαίου για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Παράλληλα και με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων, που ταλανίζουν την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, το δίκαιο προστασίας καταναλωτή
εντοπίζεται σε διάφορα νομοθετήματα, τα οποία δεν ανήκουν άμεσα στο αντικείμενο αυτό, ωστόσο το επηρεάζουν και το καθορίζουν άμεσα, όπως είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 (όπως ισχύει σήμερα αναθεωρημένος κατά τη συνεδρίαση 195 της Ε.Π.Α.Θ. της ΤτΕ της 29.7.2016), οι πολλές και αλλεπάλληλες ρυθμίσεις των αποκαλουμένων κόκκινων δανείων, οι ρυθμίσεις για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σε εθνικό και ενδοενωσιακό επίπεδο, όπως έχουν εισαχθεί με την ΥΑ 70330/2015, η οποία μετέφερε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ και έλαβε συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Ακόμη εκδόθηκε το π.δ. 10/2017, ο επονομαζόμενος Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, τον οποίον επίσης συμπεριλαμβάνουμε στην παρούσα έκδοση.

Ενόψει της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης και με δεδομένη την εν γένει νομοθετική και κοινωνικοοικονομική ρευστότητα εκφράζουμε την επιφύλαξη ότι, σύντομα μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μία νέα τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατανόηση του αναγνώστη και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας για τη γρήγορη και έγκαιρη επικαιροποίηση των ρυθμίσεων των δικαίων του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή.

Στα πλαίσια αυτά και εξαιτίας της έκδοσης του αποκαλούμενου «πολυνόμου» 4512/2018, ο οποίος, εκτός των άλλων, επιχείρησε, με τα άρθρα 100-111, μία σημαντική τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2251/1994, προβαίνουμε στην άμεση συμπερίληψη στο παρόν της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αρ. 5338/17.1.2018 (ΦΕΚ 40/Β/17.1.2018), η οποία προέβη σε μία πρώτη διοικητική κωδικοποίηση του ν. 2251/1994, σύμφωνα με τη νομοθετική επιταγή της § 2 του άρθρου 110 του Ν. 4512/2018.

Παράλληλα, και για την αποφυγή συγχύσεων αφαιρούμε από το σώμα του Ν. 2251/1994, και την παραθέτουμε, μετά τις τελικές διατάξεις του, τη διυπουργική απόφαση 70330/30.6.2015, η οποία διέπει την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την οποία είχαμε συμπεριλάβει στο σώμα του Ν. 2251/1994, στον οποίο και ανήκει, καθώς στην ουσία αποτελεί συνέχεια του άρθρου 11, ωστόσο όμως διέλαθε την προσοχή του νομοθέτη και κατ’ επέκταση και του αρμοδίου Υπουργού και παρέμεινε εκτός του Ν. 2251/1994.

Edition info

Title
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙΙΙ
© 2019
Editor
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-568-952-0
Pages
ΧΙ + 393
Price
€ 11.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β. ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account