Ελληνικά English
| | | |

Books


Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 2019

Edition info

Title
Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
Θέματα εμβάθυνσης
© 2019
Author
ISBN
978-960-648-061-4
Pages
XII + 635
Price
€ 46.00
In stock

Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 2019


Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 2019

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 32 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση έλαβαν χώρα σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες και έχουν ληφθεί υπόψη. Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση, η οποία περιελάμβανε θέματα από την ύλη τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει θέματα αποκλειστικά από την ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Σε σύντομο –ελπίζουμε– χρονικό διάστημα θα εκδοθούν και «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» με θέματα συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Στόχος και της έκδοσης αυτής είναι η σύνδεση της θεωρίας με την νομική πράξη και η εξοικείωση με την αντιμετώπιση και επίλυση σύνθετων ζητημάτων εργατικού δικαίου. Στα περισσότερα θέματα υπάρχουν εκτενείς θεωρητικές αναλύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον σπουδαστή αλλά και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, στην κατανόηση και λύση των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται σ’ αυτά. Άλλωστε, χωρίς γνώση της θεωρίας δεν είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων. Ως «Εργατικό Δίκαιο» και «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», στα οποία γίνονται οι παραπομπές, νοούνται η Δ’ έκδοση των Ατομικών Εργασιακών Σχέσεων (2019) και η Γ΄ έκδοση των συλλογικών εργασιακών σχέσεων (2019) αντίστοιχα.

Edition info

Title
Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
Θέματα εμβάθυνσης
© 2019
Author
ISBN
978-960-648-061-4
Pages
XII + 635
Price
€ 46.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συντομογραφίες

Θέμα 1: Η σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο μισθωτός

Θέμα 2:. Συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας - Διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων υπάλληλος

Θέμα 3:. Πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ίσης μεταχείρισης

Θέμα 4:. Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω φύλου ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση

Θέμα 5: Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω φύλου ως προς την αμοιβή

Θέμα 6: Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω ηλικίας

Θέμα 7: Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω αναπηρίας - Η μόλυνση με τον ιό AIDS/HIV ως αναπηρία - Καταγγελία σύμβασης εργασίας οροθετικού εργαζομένου

Θέμα 8:. Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω θρησκείας - Διακρίσεις κατά την πρόσληψη - Υποχρέωση συμμόρφωσης προς την δεοντολογία της θρησκευτικής οργάνωσης

Θέμα 9: Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω θρησκείας - Προτιμήσεις των πελατών και η πολιτική ουδετερότητας ως λόγοι διακρίσεων

Θέμα 10: Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα

Θέμα 11: Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα

Θέμα 12: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Θέμα 13: Απλός και κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων - Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

Θέμα 14: Η σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

Θέμα 15: Η άκυρη σύμβαση εργασίας

Θέμα 16: Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη - Μεταβολή του τόπου παροχής εργασίας

Θέμα 17: Ευθύνη του εργαζομένου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης

Θέμα 18: Μισθός και προστασία μισθού

Θέμα 19: Μισθός χωρίς παροχή εργασίας - Μισθοί υπερημερίας λόγω άκυρης απόλυσης

Θέμα 20: Μεταβολή των όρων εργασίας βάσει συμβατικών ρητρών - Ρήτρες κατάργησης ή μείωσης μισθολογικών παροχών

Θέμα 21: Ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και εχεμύθειας

Θέμα 22: Χρόνος εργασίας - Ετοιμότητα εργασίας ως χρόνος εργασίας

Θέμα 23: Νόμιμο και συμβατικό ωράριο - Υπερβάσεις ωραρίου (Υπερεργασία και υπερωρία) - Εξαήμερη και πενθήμερη απασχόληση - Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα υπό καθεστώς πενθήμερης εργασίας

Θέμα 24: Προστασία προσωπικών δεδομένων του εργαζόμενου - Βιντεοεπιτήρηση και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο χώρο εργασίας

Θέμα 25: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Προϋποθέσεις κύρους - Προθεσμία προσβολής - Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής

Θέμα 26: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω υποβολής μήνυσης ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εργαζομένου

Θέμα 27: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους

Θέμα 28: Τροποποίηση των όρων εργασίας και καταγγελία

Θέμα 29: Ομαδικές απολύσεις

Θέμα 30: Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο

Θέμα 31: Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις

Θέμα 32: Μεταβίβαση επιχείρησης και εργασιακές σχέσεις - Μεταβίβαση τμήματος εγκατάστασης μεταξύ εταιριών του ίδιου ομίλου

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account