Ελληνικά English
| | | |

Books


Δ. Ζερδελής/Δ. Σιδέρης, Εργατική Νομοθεσία, 2018

Edition info

Title
Εργατική Νομοθεσία
Βασικά Νομοθετήματα
© 2018
Authors
ISBN
978-960-568-812-7
Pages
XV + 722
Price
€ 24.00
Out of print

Δ. Ζερδελής/Δ. Σιδέρης, Εργατική Νομοθεσία, 2018


Δ. Ζερδελής/Δ. Σιδέρης, Εργατική Νομοθεσία, 2018

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη ενός κώδικα εργασίας, επιδιώκει, ως ένα βαθμό, να μειώσει η έκδοση αυτή, η οποία περιέχει τα βασικά νομοθετήματα του εργατικού δικαίου. Τα νομοθετήματα αυτά, με βάση το περιεχόμενό τους, έχουν ενταχθεί συστηματικά σε επιμέρους ενότητες, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης στην αναζήτηση των διατάξεων που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, συμπεριλάβαμε και διατάξεις από ορισμένα γενικά νομοθετήματα, όπως είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Πτωχευτικός Κώδικας, εφόσον αυτές έχουν σημασία για τις εργασιακές σχέσεις. Τέλος, κρίναμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης που ρυθμίζουν ζητήματα εργατικού δικαίου, γιατί συχνά ανακύπτει ανάγκη προσφυγής σε αυτές, είτε για μια σύμφωνη με τις οδηγίες ερμηνεία του εθνικού δικαίου είτε, εφόσον δεν είναι δυνατή η σύμφωνη με την οδηγία ερμηνεία, για να καταστεί διάταξη του εθνικού δικαίου μη συμβατή με την οδηγία, ανεφάρμοστη.

Edition info

Title
Εργατική Νομοθεσία
Βασικά Νομοθετήματα
© 2018
Authors
ISBN
978-960-568-812-7
Pages
XV + 722
Price
€ 24.00
Out of print

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διάγραμμα ΥΛΗΣ

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ιιι. προστασια δεδομενων ΠΡΟςΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΙV. ΜΙΣΘΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΥ

V. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΓΙΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

VI. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – Α.Μ.Ε.Α.

VIII. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

IX. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΄ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

I. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ – ΑΠΕΡΓΙΑ

II. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

IV. ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

I. Π.Δ. 503/1985: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

II. Ν. 3588/2007: ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

III. Ν.Δ. 1544: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

Δ΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ευρετηριο

Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account