Ελληνικά English
| | | |

Books


Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 2019

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
Περιλαμβάνει: Εισαγωγικό σημείωμα - Κείμενα των Κωδίκων - Πίνακες αντιστοίχισης - Αιτιολογικές εκθέσεις - Αναλυτικά λnμματικά ευρετήρια
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-980-3
Pages
XVI + 818
Price
€ 28.00
Out of print

Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 2019


Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 2019

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται οι προσφάτως ψηφισθέντες Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019). Τα δύο αυτά νέα νομοθετικά κείμενα έχουν ως βάση τους αντίστοιχους κώδικες του 1950 και γι’ αυτό έγινε προσπάθεια διατήρησης κατά βάση της αρίθμησης των προηγούμενων κωδίκων. Παράλληλα, εισάγονται νέοι θεσμοί, ενσωματώνονται κατά τρόπο πληρέστερο οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί της ΕΕ και εκσυγχρονίζονται οι ήδη υφιστάμενοι θεσμοί.

Το έργο περιλαμβάνει και το κείμενο της αντίστοιχης Αιτιολογικής Έκθεσης, που λόγω του ιδιαίτερα αναλυτικού τρόπου παρουσίασης όλων των νέων θεσμών και αιτιολόγησης των επιλογών των Επιτροπών θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή των νέων κωδίκων και την προσέγγιση ερμηνευτικών ζητημάτων που θα ανακύψουν στην πράξη.

Παράλληλα, η έκδοση συνοδεύεται από αναλυτικά ευρετήρια και πίνακες αντιστοιχίας των διατάξεων των καταργούμενων κωδίκων με εκείνες των νέων κωδίκων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διατάξεις των καταργηθέντων κωδίκων ομαδοποιήθηκαν και ρυθμίστηκαν σε διαφορετικά κεφάλαια και άρθρα και συνεπώς δεν είναι εύκολη η άμεση εποπτεία της ύλης των νέων νομοθετημάτων.

Περιλαμβάνει ένθετο σύμφωνα με την ΠΝΠ 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019).

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
Περιλαμβάνει: Εισαγωγικό σημείωμα - Κείμενα των Κωδίκων - Πίνακες αντιστοίχισης - Αιτιολογικές εκθέσεις - Αναλυτικά λnμματικά ευρετήρια
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-980-3
Pages
XVI + 818
Price
€ 28.00
Out of print

Table of contents   +

Εισαγωγικό σημείωμα

Διάγραμμα περιεχομένων Ποινικού Κώδικα

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»

Αντιστοιχία άρθρων νέου και παλαιού ΠΚ

Ευρετήριο ΠΚ

Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

Αντιστοιχία άρθρων νέου και παλαιού ΚΠΔ

Ευρετήριο ΚΠΔ

Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account