Αστικός κώδικας, 6η έκδ., 2021


Αστικός κώδικας, 6η έκδ., 2021

Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014), 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014), 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/17.5.2019), 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020), 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23.9.2020), 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020), 4786/2021 (ΦΕΚ Α΄ 43/23.3.2021), 4800/2021 (ΦΕΚ Α΄ 81/21.5.2021) και 4837/2021 (ΦΕΚ Α΄ 178/1.10.2021).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη έχουν τεθεί κατατοπιστικοί τίτλοι σε όλα τα άρθρα του κώδικα, κι εκεί όπου δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο. Οι τίτλοι αυτοί εμφανίζονται ανάμεσα σε αγκύλες, προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους τίτλους του αυθεντικού κειμένου.

Edition info

Title
Αστικός κώδικας
Οκτώβριος 2021. Εισαγωγικός Νόμος. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 & 864/2007
© 2021
Series
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-648-381-3
Pages
ΧΙΙΙ + 640
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο μόνο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οι κανόνες του δικαίου γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Φυσικό πρόσωπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Δικαιοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αιρέσεις και προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Συναίνεση και έγκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η υποχρέωση παροχής γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Υπερημερία του δανειστή

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ενοχές από συμβάσεις γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Συμβατική υπαναχώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Απόσβεση των ενοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Εκχώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Αναδοχή χρέους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ενοχή εις ολόκληρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Δωρεά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πώληση και ανταλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Μίσθωση πράγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλ­λου προσοδοφόρου αντικειμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Επίμορτη αγροληψία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: Σύμβαση εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ: Σύμβαση έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ: Μεσιτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ: Προκήρυξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εντολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ: Διοίκηση αλλοτρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εταιρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κοινωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ: Δάνειο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Χρησιδάνειο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ: Παρακαταθήκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: Ευθύνη των ξενοδόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ: Ισόβια πρόσοδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ: Παίγνιο και στοίχημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εγγύηση

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ: Συμβιβασμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Έκταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ: Ανώνυμα χρεόγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Επίδειξη πράγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ: Αδικαιολόγητος πλουτισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: Αδικοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ: Καταδολίευση των δανειστών

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Νομή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κτήση κυριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Προστασία της κυριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Συγκυριότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Πραγματικές δουλείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Προσωπικές δουλείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Μεταγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Ενέχυρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Υποθήκη

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μνηστεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γάμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχέσεις των συζύγων από το γάμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Διαζύγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Συγγένεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Διατροφή από το νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Σχέσεις γονέων και τέκνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Υιοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επιτροπεία ανηλίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Αναδοχή ανηλίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Δικαστική συμπαράσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δικαστική επιμέλεια ξένων υπο­θέσεων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η κληρονομική διαδοχή γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση δια­θηκών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Περιεχόμενο της διαθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εξ αδιαθέτου διαδοχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Νόμιμη μοίρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Κληρονομική αναξιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σχολάζουσα κληρονομία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Αγωγή περί κλήρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Σχέση περισσότερων κληρονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Συνεισφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Κληρονόμος με απογραφή

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κληρονομικό καταπίστευμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Εκποίηση της κληρονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Κληρονομητήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Κληροδοσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: Τρόπος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ: Εκτελεστής της διαθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ: Δωρεά αιτία θανάτου

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Πολυκώδικας, 11η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία. Περιέχονται πλήρως ενημερωμένοι: • Ποινικός Κώδικας • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • Κώδικας Πολιτικής...
Πολυκώδικας, 2017
Νέα ηλεκτρονική έκδοση, νέα χαμηλότερη τιμή του Πολυκώδικα, για windows 7 και νεότερα. Ο ηλεκτρονικός Πολυκώδικας «λύνει» κυριολεκτικά τα χέρια του νομικού και του...
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 7η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...
Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #32
Η παρούσα 4η έκδοση του τεύχους 32 της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει (α) το κείμενο του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν....