Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2015


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2015

Τα περιεχόμενα έχουν ενημερωθεί με τους παρακάτω νόμους:

N. 4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269/24/12/2014)

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Και έχουν προστεθεί

ΥΑ οικ. 2534/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2994/5-11-2014) Άρθρο 11

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Yπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔ)

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ οικ. 190802 / 22-7-2013

Διαδικασίες χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και τις άδειες χρήσεις νερού και εκτέλεσης νέων έργων - αξιοποίησης υδατικών πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 288/2014 (ΦΕΚ Β’ 1544 / 11.6.2014)

Επικαιροποίηση ενδιαφέροντος και οικονομικών στοιχείων εκκρεμών αιτήσεων για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω της άρσης της αναστολής αδειοδότησης που είχε επιβληθεί με την υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2300/οικ. 16932/9.8.2012 (Β' 2317)

Edition info

Title
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενημέρωση Α2015
© 2015
Editors
Series
Ηλεκτρονικές ενημερώσεις
ISBN
978-960-568-263-7
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Τα περιεχόμενα έχουν ενημερωθεί με τους παρακάτω νόμους:

N. 4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269/24/12/2014)

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Και έχουν προστεθεί

ΥΑ οικ. 2534/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2994/5-11-2014) Άρθρο

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Yπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔ)

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ οικ. 190802 / 22-

Διαδικασίες χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και τις άδειες χρήσεις νερού και εκτέλεσης νέων έργων - αξιοποίησης υδατικών πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 288/2014 (ΦΕΚ Β’ 1544 / 11.6.2014)

Επικαιροποίηση ενδιαφέροντος και οικονομικών στοιχείων εκκρεμών αιτήσεων για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω της άρσης της αναστολής αδειοδότησης που είχε επιβληθεί με την υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2300/οικ. 16932/9.8.2012 (Β' 2317)

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist