Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2014


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2014

Για πρώτη φορά κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Περιλαμβάνονται:

 • Γενικό νομοθετικό πλαίσιο
 • Ειδικότερες ρυθμίσεις ΑΠΕ: Αιολική ενέργεια, υβριδικοί σταθμοί, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, ηλιοθερμικοί σταθμοί, γεωθερμία, βιομάζα-βιοκαύσιμο
 • Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
 • Λοιπές ρυθμίσεις με εφαρμογή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Ενωσιακή νομοθεσία

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συστηματοποιείται και κωδικοποιείται η νομοθεσία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Το παρόν πόνημα συνίσταται στη συλλογή, αποκάθαρση και κωδικοποίηση σε ευσύνοπτο και εύληπτο κείμενο των τυπικών νόμων και κανονιστικών κειμένων που ρυθμίζουν τα θέματα των ΑΠΕ.

Το έργο αποτελείται από μια εύχρηστη βάση δεδομένων, με τους ισχύοντες τυπικούς νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, καθώς και το ενωσιακό δίκαιο και την περιβαλλοντική νομοθεσία της θεματικής ενότητας των ΑΠΕ, σε κωδικοποιημένη μορφή απαλλαγμένη από καταργημένες, συγκρουόμενες και αλληλοεπικαλυπτόμενες διατάξεις.

Το έργο οργανώνεται σε θεματικές ενότητες, διακριτά για κάθε τομέα και τεχνολογία ΑΠΕ (φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αιολικούς, υβριδικούς, βιομάζα, κ.ο), αλλά και της νομοθεσίας για την Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), και περιλαμβάνει νομολογιακές αναφορές.

Σημαντική πρόσθετη αξία στο έργο προσδίδει η ενημέρωσή του, ώστε ανά πάσα στιγμή να αποτελεί επικαιροποιημένο ρυθμιστικό οδηγό, σε ένα αντικείμενο που από τη φύση του υπόκειται σε διαρκή εξέλιξη. Ήδη κυκλοφορεί η ενημέρωση Α2015 η οποία συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν.

Η οργάνωση της νομοθετικής ύλης των ΑΠΕ σκοπεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που έχουν ως ενασχόληση τις ΑΠΕ, αλλά και τους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και δικηγόρους που ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα.

Μια εύχρηστη εφαρμογή της ηλεκτρονικής σειράς CODEX. Προσφέρονται δυνατότητες όπως:

 • Αναζήτηση βάσει όρων στις νομοθετικές διατάξεις, στη νομολογία και στις σημειώσεις του χρήστη
 • Προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση αναζητήσεων
 • Δημιουργία κι αποθήκευση σημειώσεων του χρήστη
 • Εύκολες και αυτοματοποιημένες ενημερώσεις
 • online οδηγός χρήσης

Στην τιμή αγοράς συμπεριλαμβάνεται το πρώτο έτος συνδρομής στις ενημερώσεις (αξίας 40 €).

Συμβατό με Windows Xp, Vista, 7, 8. Έκδοση single user.

Edition info

Title
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
© 2014
Authors
ISBN
978-960-568-146-3
Price
€ 140.00
In stock
Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist