Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 3η έκδ., 2017


Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 3η έκδ., 2017

Η παρούσα τρίτη έκδοση του «Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης» δεν αποτελεί απλή επικαιροποίηση της προηγούμενης. Πολλά τμήματα του βιβλίου ξαναγράφτηκαν από την αρχή, με νέα δομή και αναλυτική ματιά. Ενσωματώθηκαν όλες οι επιγενόμενες νομοθετικές αλλαγές μέχρι και τον τελευταίο ν. 4488/2017. Συγχρόνως, έγινε προσπάθεια για την αξιοποίηση της νεότερης νομολογίας του ΣτΕ, καθώς και των διοικητικών δικαστηρίων. Στην ουσία, η νέα έκδοση αποτελεί συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης μετά το ν. 4387/2016. Ο νόμος αυτός άλλαξε, κατά τρόπο ριζικό, το ασφαλιστικό τοπίο. Έτσι, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο και τις βασικές έννοιες του κλάδου, των οποίων το περιεχόμενο εμπλουτίστηκε, το βιβλίο επικεντρώνεται στο μεγάλο εγχείρημα της ενοποίησης των Ταμείων με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, στη νέα φυσιογνωμία της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ), στην καινοτόμο αρχιτεκτονική των συντάξεων (εθνική- ανταποδοτική), στο μείζον ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών. Η νέα έκδοση δεν περιορίζεται στην παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, αλλά ασκεί μια ψύχραιμη, επιστημονική κριτική. Η δε ανάλυση εκτείνεται σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοτελώς απασχολούμενους, δημοσίους υπαλλήλους). Ακόμη, εξετάζονται σημαντικές πλευρές της διοικητικής διαδικασίας και των δικονομικών πλευρών της κοινωνικής ασφάλισης. Εν τέλει, το βιβλίο, στη νέα του έκδοση, φιλοδοξεί αφενός να αποτελέσει χρήσιμη αναφορά για όποιον υπερασπίζεται στην πράξη τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, αφετέρου να ωθήσει τον επιστήμονα στην περαιτέρω έρευνα του κλάδου.

Edition info

Title
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
© 2017
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-727-4
Pages
XXΧII + 1050
Price
€ 85.00
Out of print

Table of contents   +

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

Πρόλογος της τρίτης έκδοσης

Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης

Συντομογραφίες

Βασική Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΦΚΑ, τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ,

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΦΚΑ – τ. ΟΓΑ).............................. 925

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Λημματικό ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος της τρίτης έκδοσης

Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης

Συντομογραφίες

Βασική Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η κοινωνική ασφάλιση θεμελιώθηκε στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών μορφών προστασίας9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από τον Bismarck στον Beveridge: Μεταβαίνοντας από την κοινωνική ασφάλιση στην κοινωνική ασφάλεια

Η επίδραση της συγκριτικής μεθόδου στα εθνικά συστήματα

Μια σύντομη ανασκόπηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

2. Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης

2.1. Η συγκεκριμενοποίηση της αλληλεγγύης

2.2. Διαγενεακή αλληλεγγύη - Συμβόλαιο γενεών

2.3. Η κανονιστική πρωτοκαθεδρία της αλληλεγγύης

2.4. Οι ομόκεντροι κύκλοι της αλληλεγγύης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στόχοι και λειτουργίες της κοινωνικής ασφάλισης

Το πρότυπο της πολυεπίπεδης συνταξιοδοτικής προστασίας

Τυπολογία συνταξιοδοτικών συστημάτων

1. Από την πολλαπλότητα των ασφαλιστικών φορέων στην ενοποίησή τους (πρώτος πυλώνας)

1.1. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

1.2. Διοίκηση και πόροι του ΕΦΚΑ)

1.3. Οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης

2. Η επικουρική ασφάλιση σε αναζήτηση νέου ρόλου

2.1. ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

2.1.1. Κλάδος επικουρικής ασφάλισης

2.1.2. Κλάδος εφάπαξ παροχών

3. Ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης (υποκατάστατο της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης)

4. Η συγκρότηση της επαγγελματικής ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας)

4.1. Η πολυμορφία των σχημάτων του δεύτερου πυλώνα

4.1.1. Ομαδική ασφάλιση προσωπικού

4.1.2. Αλληλοβοηθητικά Ταμεία

4.2. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

4.2.1. Ευρωπαϊκό πλαίσιο

4.2.2. Νομική μορφή -– Ιδιωτική κοινωνική ασφάλιση

4.2.3. Ίδρυση - Επαγγελματικός και προαιρετικός χαρακτήρας

4.2.4. Κοινωνικός ρόλος (επαγγελματική αλληλεγγύη) - Φορολογική ενθάρρυνση

4.2.5. Συμπληρωματική προστασία - Ανταποδοτικότητα των παροχών.

4.2.6. Χρηματοδότηση - Επενδυτικοί κανόνες - Διαφάνεια

4.2.7. Αυτοδιοίκηση - Εποπτεία - Διάλυση

Η κρυφή και επικίνδυνη γοητεία των επαγγελματικών συντάξεων

5. Ο τρίτος πυλώνας προστασίας

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Το δικαίωμα του ατόμου στην κοινωνική πρόνοια

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κοινωνικής πρόνοιας

Η διάκριση των ασφαλιστικών παροχών από τις προνοιακές

2. Το θεσμικό περίγραμμα

3. Κοινωνικές υπηρεσίες και επιδόματα

ΙV. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Εθνικό Σύστημα Υγείας

2. Ενιαίος Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

3. Πρόσβαση των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις Δημόσιες Δομές Υγείας

V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

2. Επίδομα αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων

VΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ

1. Το δικαίωμα σ’ ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

2. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

VΙI. ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η επιστημονική χειραφέτηση του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης

Η διεπιστημονικότητα του κλάδου της κοινωνικής ασφάλισης: Η διαδραστικότητα ανάμεσα στην κοινωνική ασφάλιση και τα σύγχρονα προβλήματα

1. Η εξάρτηση από τις δημογραφικές αλλαγές

2. Η σημασία της αγοράς εργασίας

3. Η αμφίδρομη σχέση με την οικονομία

4. Ο ρόλος της μετανάστευσης

5. Χαράσσοντας ανθρώπινες συμπεριφορές

Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΙΙ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Φορείς του δικαιώματος και παροχές

1.1. Φορείς του δικαιώματος

1.2. Δικαστικοί λειτουργοί

1.3. Παροχές

2. Νομική αξία του άρθρου 22, παρ.

2.1. Η ερμηνευτική αξία του άρθρου 22, παρ. 5 Συντ/τος

2.2. Η ένταση ανάμεσα στην κοινωνική ασφάλιση και τα άλλα ατομικά δικαιώματα

3. Η εξουσία διάπλασης του νομοθέτη

3.1. Η προαγωγή του θεσμού

3.2. Η βιωσιμότητα του θεσμού

3.3. Η μετατόπιση του ελέγχου σε διαδικαστικό επίπεδο

4. Το βασικό περιεχόμενο του θεσμού

4.1. Ο υποχρεωτικός, δημόσιος και καθολικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης

4.2. Ο κύριος χαρακτήρας της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης

4.3. Αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα

4.3.1. Αλληλεγγύη

4.3.2. Ανταποδοτικότητα

4.4. Συμμετοχή του κράτους στη χρηματοδότηση και ο εγγυητικός του ρόλος

4.5. Αυτοδιοίκηση

5. Η επέμβαση του νομοθέτη στις οργανωτικές δομές των Ταμείων

6. Το μονοπώλιο του κράτους ως προς την υποχρεωτική (δημόσια) κοινωνική ασφάλιση

7. Ο περιορισμός της ελευθερίας του νομοθέτη από την αρχή της αναλογικότητας

8. Ο περιορισμός της ελευθερίας του νομοθέτη από την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης

8.1. Η σημασία και τα ερείσματα της αρχής

8.2. Η μεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος για το μέλλον

8.3. Η αναδρομική μεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος

8.3.1. Γνήσια αναδρομή

8.3.2. Μη γνήσια αναδρομή

ΙΙΙ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

1. Διακρίσεις μεταξύ ασφαλισμένων σε διαφορετικούς φορείς

2. Διακρίσεις μεταξύ των ασφαλισμένων εντός του ιδίου φορέα

3. Διακρίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει υψηλότερες εισφορές

4. Διακρίσεις μεταξύ ασφαλισμένων λόγω μεταβολής νομοθετικού καθεστώτος

5. Επεκτατική ισότητα

ΙV. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1. Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις

2. Θετικές δράσεις και αντισταθμιστικά οφέλη

3. Ισότητα και αναλογιστικά δεδομένα

V. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Η περιουσιακή φύση των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών

2. Η έκταση της προστασίας κατά το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ

3. Η δικαιολόγηση της προσβολής του περιουσιακού δικαιώματος για λόγους δημοσίου συμφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Κείμενα πανηγυρικού χαρακτήρα

2. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

3. Συμβούλιο της Ευρώπης

1. Η συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ε.Ε. για την κοινωνική ασφάλιση

2. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια (άρθρο 34 του Χάρτη)

1. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 883/04

2. Υλικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 883/2004

3. Οι αρχές του συντονισμού συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

3.1. Ενιαίος προσδιορισμός εφαρμοστέας νομοθεσίας

3.2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

3.3. Εξομοίωση παροχών, εισοδημάτων, γεγονότων ή καταστάσεων

3.3. Ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης

3.4. Η εξαγωγιμότητα των παροχών (άρση των ρητρών κατοικίας)

3.5. Η προαγωγή του συντονισμού μέσω της αρχής της χρηστής διοίκησης – Οι οργανωτικές δομές του συντονισμού

4.2. Συντάξεις γήρατος και επιζώντων

4.6. Επιδόματα θανάτου

4.8. Ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές

Μεταφορά συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (portability)

1. Εκ του νόμου συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

2. Επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

Οι επαγγελματικές συντάξεις ως στοιχείο αμοιβής

Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού στο πεδίο της κοινωνικής ασφά­λειας (Ο εξευρωπαϊσμός της κοινωνικής πολιτικής)

Η ΑΜΣ στο πεδίο των συνταξιοδοτικών πολιτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ

1. Η εύνοια προς τον ασφαλισμένο ως εκδήλωση της αρχής της χρηστής διοίκησης

2. Η αρχή της μη αναζήτησης των αχρεώστητων παροχών

3. Η αρχή της μη επιστροφής των νομίμως καταβληθεισών εισφορών

4. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

5. Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

6. Η αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης

7. Η αρχή της ύπαρξης ενεργού ασφαλιστικού δεσμού

8. Η αρχή της μη αναδρομικής επιβολής εισφορών

9. Η αρχή της τυπικής ασφάλισης

10. H αρχή της στενής ερμηνείας των ασφαλιστικών διατάξεων

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. ΝΟΜΟΙ

Η ερμηνεία του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου

2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1. Μια προσωποπαγής σχέση

2. Μια σχέση δημοσίου δικαίου

3. Με στοιχεία ιδιωτικού δικαίου

4. Μια σύνθετη σχέση

5. Μια διαρκής σχέση (ασφαλιστική προσδοκία)

Ασφαλιστικοί κίνδυνοι

Ασφαλιστικές παροχές

ΙΙ. ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1. Ασφαλιστικοί φορείς

1.1. Έννοια – Νομική μορφή

1.1.1. Ιδιωτικοί Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

1.1.2. Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία

Αλληλοβοηθητικά Ταμεία

1.2. Εσωτερική οργάνωση – Διοίκηση – Περιουσία

1.3. Αυτοτέλεια και κρατική εποπτεία

2. Οι ασφαλισμένοι

Η παραβατικότητα στην κοινωνική ασφάλιση («κοινωνική απάτη»)

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης

2.1. Άμεσα ασφαλισμένοι

2.2. Έμμεσα ασφαλισμένοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΦΚΑ, τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

I. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επικίνδυνες ζώνες ανασφάλιστης εργασίας

ΙΙ. ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

IV. ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

V. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

VΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

1. Συμβάσεις έργου

2. Οι κατ’ οίκον απασχολούμενοι με το κομμάτι

3. Παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ)

4. Μαθητευόμενοι

5. Συγγενείς του εργοδότη

6. Επαγγελματίες αθλητές

7. Καλλιτέχνες – ερμηνευτές

VΙΙ. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

VIII. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση

2. Εισφορές – Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

3. Πρόσβαση στις ασφαλιστικές παροχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Συστήματα χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης

Η αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Έννοια – Νομική φύση

2. Κατανομή και μεταφορά του βάρους των εισφορών

3. Ενιαία καταβολή των εισφορών και υποχρέωση παρακράτησης

4. Αναγνώριση ημερών εργασίας - Αποσύνδεση της είσπραξης των εισφορών από το δικαίωμα στις παροχές

5. Υποχρεωτική καταβολή εισφορών χωρίς απασχόληση

6. Υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών

6.1. Υπόχρεος εργοδότης

6.2. Η ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα

6.3. Ο ασφαλισμένος ως υπόχρεος του συνόλου των εισφορών

7. Βάση υπολογισμού των εισφορών

7.1. Ποιες παροχές εμπίπτουν στη βάση υπολογισμού

7.2. Ποιες παροχές δεν εμπίπτουν στη βάση υπολογισμού

8. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

9. Οικοδομικά - τεχνικά έργα

9.1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

9.2. Υπόχρεος των εισφορών

9.3. Αναγγελία έναρξης και απογραφή του έργου

9.4. Υπολογισμός των εισφορών – Στάδιο εκκαθάρισης οφειλομένων εισφορών

10. Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών

11. Γενικά ποσοστά εισφορών από 1.11

12. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

13. Εργόσημο

13.1. Η συνεχής διεύρυνση του κύκλου αμειβομένων με «Εργόσημο»

13.2. Ύψος εισφορών – Αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης

14. Χρόνος καταβολής των εισφορών

15. Παραγραφή

16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

17. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

18. Υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων της ασφαλιστικής σχέσης από τον εργοδότη

19. Καθορισμός των εισφορών κατά την κρίση των οργάνων

20. Τρόπος καταβολής των εισφορών

21. Βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη των εισφορών - Κέντρο Εισπράξεως Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

21.1. Υπαγόμενες οφειλές

21.2. Η διαδικασία

21.3. Ταξινόμηση των οφειλών

21.4. Ατομική ειδοποίηση οφειλέτη

21.5. Η άμυνα του οφειλέτη

21.6. Οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ

21.7. Διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης

21.8. Συμψηφισμός οφειλομένων ποσών με ασφαλιστικές εισφορές

22. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

23. Εισφοροδιαφυγή

24. Αυτεπάγγελτοι έλεγχοι – Καταγγελία ασφαλισμένου

25. Διοικητικές κυρώσεις

26. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας – Πιστοποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης

27. Ποινική ευθύνη

27.1. Η υπόσταση του εγκλήματος

27.2. Ποινική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

ΙΙ. ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. Τριμερής χρηματοδότηση

2. Ο εγγυητικός ρόλος του κράτους – Έκτακτες επιχορηγήσεις

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

IV. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση

ΙΙ. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γενικοί κανόνες

1. Περιπτώσεις πλασματικών χρόνων

1.1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

1.2. Πλασματικός χρόνος παιδιών

1.3. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας

1.4. Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας

1.5. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

1.6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών

1.7. Ο χρόνος σπουδών

1.8. Ο χρόνος μαθητείας

1.9. Τα κενά περιόδων ασφάλισης μετά την πρώτη υπαγωγή

1.10. Χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και τακτικής ανεργίας

1.11. Ο χρόνος απεργίας

1.12. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

1.13. Χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης αντιρρησιών συνείδησης.

2. Εξαγορά των πλασματικών χρόνων

ΙΙΙ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΙV. ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

1.1. Έννοια - Προϋποθέσεις

1.2. Εισφορές - Έναρξη - Διακοπή - Απώλεια του δικαιώματος

Αυτασφάλιση απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ασθένειας από τη (τον) διαζευγμένη (ο) σύζυγο

2. Προαιρετική πρόσθετη ασφάλιση

3. Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων προσώπων

V. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Παράλληλη ασφάλιση για περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες

1.1. Παράλληλη ασφάλιση για περισσότερες δραστηριότητες

Μισθωτή απασχόληση και αυτοαπασχόληση ή άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

Πολλαπλή άσκηση μη μισθωτών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αγροτική απασχόληση και μισθωτή εργασία/αυτοαπασχόληση/άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

1.2. Περισσότερες δραστηριότητες, υπακτέες σ’ ένα φορέα

2. Παράλληλη (προαιρετική) ασφάλιση για μια δραστηριότητα, υπακτέα σε περισσότερους φορείας

3. Αξιοποίηση του χρόνου της παράλληλης ασφάλισης

VIΙ. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Ο συνυπολογισμός ως δικαίωμα του διαδοχικά ασφαλισμένου

2. Ο καθορισμός του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα

3. Συνυπολογιζόμενοι χρόνοι

Η διαδοχική ασφάλιση ως σύνθετη διοικητική ενέργεια

4. Υπολογισμός του ποσού της σύνταξης

Διοικητική επίλυση των αμφισβητήσεων από την εφαρμογή Ν.Δ. 4202/61.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΟΣ

Ι. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

1. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

1.1. Γενικά όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών

Μειωμένη σύνταξη

1.2. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

1.2.1. Ποιοι υπάγονται στα ΒΑΕ

1.2.2. Πρόσθετη εισφορά για ΒΑΕ

1.2.3. Άλλες περιπτώσεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

1.3. Οικοδόμοι

1.4. Προσωπικό ΟΤΑ

1.5. Συνταξιοδότηση μητέρων και χήρων πατέρων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων

1.6. Συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων παιδιών, συζύγων και αδελφών αναπήρων

1.7. Τυφλοί

1.8. Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων

1.9. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ασφαλισμένων από 1.1.1993 (νέοι ασφαλισμένοι)

Τα όρια συνταξιοδότησης

Ενεργός γήρανση (active ageing)

Τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου

Όρια συνταξιοδότησης και διακρίσεις λόγω ηλικίας

2. Η χορήγηση της σύνταξης

2.1. Υποβολή αίτησης

2.2. Έκδοση οριστικής απόφασης – Προσωρινή σύνταξη – Λήξη του δικαιώματος

2.3. Εκχώρηση – Κατάσχεση – Απαράγραπτο – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών (συμψηφισμός) – Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

2.4. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης – Παρακράτηση φόρου

2.5. Καταβολή της σύνταξης

2.6. Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης/των συντάξεων

3. Ο υπολογισμός της σύνταξης

3.1. Αναπροσαρμογή ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων

Το προϊσχύσαν καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για τους νέους ασφαλισμένους

Το συνταξιοδοτικό σύστημα στη δίκη της δημοσιονομικής προσαρμογής (oι περικοπές των συντάξεων)

3.2. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (ν. 4387/16)

3.2.1. Εθνική σύνταξη

3.2.2. Η ανταποδοτική σύνταξη

3.3. Αναπροσαρμογή των συντάξεων

4. Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος

Το ισχύον καθεστώς για όσους συνταξιούχους είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη 13.5.2016

ΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. Ανατομοφυσιολογική βλάβη – Αιτία – Ακούσιος χαρακτήρας – Το φαινόμενο της υπόκρισης ή προσποίησης

2. Η κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκεια και έναρξη της βλάβης

3. Η έννοια της αναπηρίας (συστήματα εκτίμησης της αναπηρίας)

4. Ο ιατρικός καθορισμός του ποσοστού της ανικανότητας προς εργασία λόγω πάθησης

5. Δικαστικός έλεγχος της ιατρικής κρίσης

6. Ασφαλιστική αναπηρία (μείωση της βιοποριστικής ικανότητας) – Βαθμίδες αναπηρίας

7. Το αρμόδιο όργανο για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας

8. Προϋπάρχουσα αναπηρία

9. Οριστικοποίηση της σύνταξης αναπηρίας

10. Συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση – Προχρονολόγηση της αναπηρίας

11. Έναρξη, παράταση και λήξη καταβολής της σύνταξης αναπηρίας.................... 818
12. Το ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας........................................................................ 819

13. Απασχόληση συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

14. Επίδομα (προσαύξηση) απόλυτης αναπηρίας

15. Εξωιδρυματικό επίδομα (επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας)

16. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση της αξίωσης για αποζημίωση από τον παθόντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σύγχρονες τάσεις για την ασφαλιστική κάλυψη της χηρείας

1. Δικαιούχοι

2. Προϋποθέσεις

2.1. Ύπαρξη νόμιμου γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης

2.2. Ελάχιστη διάρκεια γάμου

2.3. Χρονικές προϋποθέσεις

3. Η παύση του δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου

4. Το ποσό της σύνταξης

5. Συνταξιοδότηση διαζευγμένων συζύγων

5.1. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

5.2. Ποσό σύνταξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ι. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Παροχές σε είδος (ΕΟΠΥΥ)

1.1. Οι δικαιούχοι

1.2. Συμβεβλημένοι ιατροί ΕΟΠΥΥ

2. Νοσοκομειακή περίθαλψη

3. Νοσηλεία στο εξωτερικό

3.1. Διαδικασία χορήγησης προέγκρισης

3.2. Δεσμευτικότητα των γνωματεύσεων

4. Φαρμακευτική περίθαλψη

5. Επίδομα ασθένειας

6. Εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

1. Μαιευτική περίθαλψη – Εξωσωματική γονιμοποίηση – Τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης

2. Επίδομα μητρότητας

ΙΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1. Ο κίνδυνος της αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης

2. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος

3... Η χρηματοδότηση του Προγράμματος................................................................... 871
4... Οι παροχές του Προγράμματος................................................................................ 871

IV. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

V. ΠΡΟΛΗΨΗ

VI. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Εργατικό ατύχημα

1.1. Έννοια του εργατικού ατυχήματος

1.2. Η μετάθεση της ευθύνης του εργοδότη στον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

1.3. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

2. Επαγγελματική ασθένεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (τ. ΟΑΕΕ)

1. Ασφαλισμένοι

2. Ασφαλιστικές εισφορές

2.1. Ύψος ασφαλιστικών εισφορών

2.2. Βάση υπολογισμού εισφορών

3. Συντάξεις

3.1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου)

3.2. Ο υπολογισμός των συντάξεων

3.2.1. Η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων

3.3. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Εθνική σύνταξη

Ανταποδοτική σύνταξη

4. Παροχές ασθένειας/μητρότητας σε χρήμα

II.... ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (τ. ΕΤΑΑ)...................................................................... 912

1. Ασφαλιστικές εισφορές

1.1. Αυτοαπασχολούμενοι

1.2. Δικηγόροι

1.3. Μισθωτοί

1.4. Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών

2. Συντάξεις

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΦΚΑ – τ. ΟΓΑ)
Ι...... ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ........................................................................................................... 927

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αυτοαπασχολούμενοι

2. Μισθωτοί (εργάτες γης)

2.1. Εργόσημο

2.2. Ειδικό παράβολο

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

IV. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Βασική σύνταξη (ν. 4169/61)

2. Νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

V. ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Ι. ΥΠΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

IV. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ι. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΙΙ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Προϋποθέσεις πρόσβασης

1.1. Ακούσια απώλεια της εργασίας

1.2. Ικανότητα για εργασία

1.3. Διαθεσιμότητα για εργασία

1.4. Εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του εργοδότη

1.5. Πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού ημερών εργασίας

1.6. Αναγγελία ανέργου – Αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης

2. Ποσό του επιδόματος

3. Διάρκεια επιδότησης

4. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ΙΙΙ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΙV. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟ­ΡΕΩΝ

1. Αιτιολογία των αποφάσεων

2. Ανάκληση (αναθεώρηση) των αποφάσεων

3. Επανεξέταση συνταξιοδοτικής υπόθεσης

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

2. Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης στα ασφαλιστικά στοιχεία

IV. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ι. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙI. ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Προσφυγή

2. Αγωγή αποζημίωσης

3. Έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

4. Ανακοπή

5. Ενδοστρεφής δίκη

ΙΙΙ. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Χ. Κουλούρη/Π. Πικραμμένος/Π. Τσούκας..., In Memoriam Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2022
Η νομική κοινότητα και ειδικότερα ο δικαστικός κόσμος, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, πραγματοποίησαν στις 29 Ιουνίου 2021...
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Η παρούσα έκδοση του βιβλίου είναι πλήρως αναθεωρημένη, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν μέχρι και τον Ν. 4892/2022. Στην ουσία, το παρόν...
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Tο παρόν βιβλίο επιχειρεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, να καταδείξει ενδεχόμενα περιθώρια βελτιώσεων αυτού και να αναδείξει...
S. Devetzi/A. Stergiou, Social security in times of corona, 2021
The global health crisis unleashed by the COVID-19 pandemic is possibly the most serious crisis since World War II. It has caused major and unprecedented challenges. The...
Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020
Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς...