Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 2η έκδ., 2016

Edition info

Title
Τα περιουσιακά εγκλήματα
Άρθρα 385-406Α ΠΚ
© 2016
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-457-0
Pages
XIX + 377
Price
€ 35.00
In stock

Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 2η έκδ., 2016


Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 2η έκδ., 2016

Με τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου επιχειρείται τόσο η ερμηνευτική επεξεργασία των νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των περιουσιακών εγκλημάτων, όσο και ο εμπλουτισμός του έργου με τις νεότερες θεωρητικές και νομολογιακές θέσεις, καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι, ώστε η ερμηνεία να επιτελέσει στο ακέραιο τον συστατικό της ρόλο: κανένα απαραίτητο στοιχείο, κατά το δυνατό, να μη παραλείπεται δίχως όμως και να δημιουργείται πληροφοριακή συμφόρηση.

Η ερμηνεία συμπορεύεται με τη νομολογία, διαλέγεται μαζί της και εν τέλει δίνει λύσεις θεωρητικά τεκμηριωμένες και πρακτικά εφαρμόσιμες.

Edition info

Title
Τα περιουσιακά εγκλήματα
Άρθρα 385-406Α ΠΚ
© 2016
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-457-0
Pages
XIX + 377
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης εκδοσης

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

1.1. Η συστηματική θέση του 24 Κεφ. του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα

1.2. Το περιεχόμενο του αγαθού «περιουσία» και η έκταση της ποινικής του προστασίας

1.3. Ο προσδιορισμός της μονάδας του εννόμου αγαθού «περιουσία»

1.4. Οι ουσιώδεις όψεις της επιχειρούμενης ερμηνείας

1.5. Συμπεράσματα - Τελικές θέσεις

2. Ταξινόμηση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας

2.1. Η ουσία της ταξινόμησης

2.2. Οι βασικές διακρίσεις

ΤΑ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. Περιουσιακή μετάθεση με εξαναγκασμό

1.1. Εκβίαση (άρ. 385 ΠΚ)

1.1.1. Βασικές διαπιστώσεις

1.1.2. Η βασική (απλή) εκβίαση (άρ. 385 § 1 γ΄ ΠΚ)

1.1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.1.2.3. Απόπειρα

1.1.2.4. Συμμετοχή

1.1.2.5. Προβλήματα συρροής

1.1.2.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - δικονομικά θέματα

1.1.3. Η «βαριά» εκβίαση (άρ. 385 § 1 α΄ ΠΚ)

1.1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.1.3.3. Απόπειρα

1.1.3.4. Συμμετοχή

1.1.3.5. Προβλήματα συρροής

1.1.3.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - δικονομικά θέματα

1.1.4. Η εκβίαση επιχειρήσεων (άρ. 385 § 1 β΄ ΠΚ)

1.1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1.4.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.1.4.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.1.4.4. Απόπειρα

1.1.4.5. Συμμετοχή

1.1.4.6. Προβλήματα συρροής

1.1.4.7. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - δικονομικά θέματα

2. Περιουσιακή μετάθεση με εξαπάτηση

2.1. Απάτη (άρ. 386, 387, 406Α ΠΚ)

2.1.1. Γενικές παρατηρήσεις

2.1.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.1.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.1.4. Απόπειρα

2.1.5. Συμμετοχή

2.1.6. Προβλήματα συρροής

2.1.7. Η σχέση της απάτης με την «κοινοτική απάτη»

2.1.8. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - διακεκριμένες μορ­φές - προνομιούχες μορφές

2.1.8.Α. Ικανοποίηση του παθόντος

2.1.8.Β. Οι διακεκριμένες μορφές απάτης

2.1.8.Γ. Οι προνομιούχες μορφές απάτης

2.1.9. Δικονομικά

2.2. Απάτη με υπολογιστή (άρ. 386 Α, 406 Α ΠΚ)

2.2.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

2.2.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.2.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.2.4. Απόπειρα

2.2.5. Συμμετοχή

2.2.6. Προβλήματα συρροής

2.2.7. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - προνομιούχες μορφές - ικανοποίηση του παθόντος

2.3. Απάτη σχετική με τις ασφάλειες (άρ. 388, 406 Α ΠΚ)

2.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.3.2. Απάτη περί την ασφάλεια αντικειμένων (άρ. 388 § 1 ΠΚ)

2.3.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.3.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3.2.3. Απόπειρα

2.3.2.4. Συμμετοχή

2.3.2.5. Προβλήματα συρροής

2.3.2.6. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος

2.3.3. Απάτη περί την ασφάλεια του σώματος (άρ. 388 § 2 ΠΚ)

2.3.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.3.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3.3.3. Απόπειρα

2.3.3.4. Συμμετοχή

2.3.3.5. Προβλήματα συρροής

2.3.3.6. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος

3. Περιουσιακή μετάθεση με κατάχρηση ορισμένης σχέσης εμπιστοσύνης

3.1. Απιστία (άρ. 390, 406Α ΠΚ)

3.1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Τα όρια της αξιόποινης απιστίας

3.1.2. Αντικειμενική υπόσταση

3.1.3. Υποκειμενική υπόσταση

3.1.4. Απόπειρα

3.1.5. Συμμετοχή

3.1.6. Προβλήματα συρροής

3.1.7. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

3.1.8. Γύρω από τη σχέση της κοινής απιστίας (άρ. 390 ΠΚ) και της απιστίας στην υπηρεσία (άρ. 256 ΠΚ)

4. Περιουσιακή μετάθεση με εκμετάλλευση της προσωπικής αδυναμίας ορισμένων προσώπων

4.1. Τοκογλυφία (άρ. 404 και 406Α ΠΚ)

4.1.1. ΄Οροι και όρια του αξιοποίνου της τοκογλυφίας -

δογμα­­τική προσέγγιση

4.1.2. Τοκογλυφία με την ευρεία έννοια (άρ. 404 § 1 ΠΚ)

4.1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.1.2.3. Απόπειρα

4.1.2.4. Συμμετοχή

4.1.2.5. Προβλήματα συρροής

4.1.2.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - ικανοποίηση του παθόντος

4.1.2.7. Παραγραφή

4.1.3. Τοκογλυφία με την στενή έννοια (άρ. 404 § 2 εδ. α΄ ΠΚ)

4.1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.1.3.3. Απόπειρα

4.1.3.4. Συμμετοχή

4.1.3.5. Προβλήματα συρροής

4.1.3.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

4.1.3.7. Παραγραφή

4.1.4. “Διάθεση” τοκογλυφικής απαίτησης και επιδίωξη τοκογλυφικών ωφελημάτων (άρ. 404 § 2 εδ. β΄ ΠΚ)

4.1.4.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.1.4.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.1.4.3. Απόπειρα

4.1.4.4. Συμμετοχή

4.1.4.5. Προβλήματα συρροής

4.1.4.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

4.2. Αισχροκέρδεια (άρ. 405 ΠΚ)

4.2.1. Βασικές διαπιστώσεις

4.2.2. Αντικειμενική υπόσταση

4.2.3. Υποκειμενική υπόσταση

4.2.4. Απόπειρα

4.2.5. Συμμετοχή

4.2.6. Προβλήματα συρροής

4.2.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

4.3. Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις (άρ. 406 ΠΚ)

4.3.1. Βασικές διαπιστώσεις

4.3.2. Αντικειμενική υπόσταση

4.3.3. Υποκειμενική υπόσταση

4.3.4. Απόπειρα

4.3.5. Συμμετοχή

4.3.6. Προβλήματα συρροής

4.3.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

4.4. Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη (άρ. 403 ΠΚ)

4.4.1. Βασικές διαπιστώσεις

4.4.2. Η «εξασφάλιση» απαιτήσεως κατά ανηλίκου (άρ. 403 § 1 ΠΚ)

4.4.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.4.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.4.2.3. Απόπειρα

4.4.2.4. Συμμετοχή

4.4.2.5. Προβλήματα συρροής

4.4.2.6. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος -δικονομικά

4.4.3. «Διάθεση» απαιτήσεως κατά ανηλίκου και επιδίωξη περιουσιακών ωφελημάτων (άρ. 403 § 2 ΠΚ)

4.4.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.4.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.4.3.3. Απόπειρα

4.4.3.4. Συμμετοχή

4.4.3.5. Προβλήματα συρροής

4.4.3.6. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος -δικονομικά

5. Η περιουσιακή μετάθεση με την ανάλωση υπηρεσίας

5.1. Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου (άρ. 391 ΠΚ)

5.1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

5.1.2. Αντικειμενική υπόσταση

5.1.3. Υποκειμενική υπόσταση

5.1.4. Απόπειρα

5.1.5. Συμμετοχή

5.1.6. Προβλήματα συρροής

5.1.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

5.2. Δόλια αποδοχή παροχών (άρ. 392 ΠΚ)

5.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

5.2.2. Αντικειμενική υπόσταση

5.2.3. Υποκειμενική υπόσταση

5.2.4. Απόπειρα

5.2.5. Συμμετοχή

5.2.6. Προβλήματα συρροής

5.2.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

1. Απατηλή πρόκληση βλάβης (άρ. 389, 406Α ΠΚ)

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - η σχέση της απατηλής πρόκλησης βλάβης με την απάτη

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Προβλήματα συρροής

1.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

2. Παρακώλυση άσκησης δικαιώματος (άρ. 399, 406Α ΠΚ)

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.4. Απόπειρα

2.5. Συμμετοχή

2.6. Προβλήματα συρροής

2.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(: περιουσιακής μετάθεσης και απλής περιουσιακής ζημίας)

1. Καταδολίευση δανειστών (άρ. 397, 406Α ΠΚ)

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Οι προϋποθέσεις της «ποινικής καταδολίευσης»

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Προβλήματα συρροής

1.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

2. Χρεοκοπία (άρ. 398 ΠΚ)

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - ο νέος πτωχευτικός κώδικας

(ν. 3588/2007)

2.2. Χρεοκοπία (άρ. 171 ΠτΚ)

2.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.2.3. Απόπειρα

2.2.4. Συμμετοχή

2.2.5. Προβλήματα συρροής

2.2.6. Ποινική κύρωση - δικονομικά

3. Παρακώλυση συναγωνισμού (άρ. 396 ΠΚ)

3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3.2. Αντικειμενική υπόσταση

3.3. Υποκειμενική υπόσταση

3.4. Απόπειρα

3.5. Συμμετοχή

3.6. Προβλήματα συρροής

3.7. Ποινική κύρωση - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

1. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος (άρ. 394 ΠΚ)

1.1. Δογματική θεμελίωση

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.2.Α. Η «αποδοχή» των προϊόντων εγκλήματος

1.2.Β. Η «διάθεση» των προϊόντων εγκλήματος

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Προβλήματα συρροής

1.7. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - προνομιούχα μορφή - δικονομικά

1.7.1. Οι διακεκριμένες μορφές της αποδοχής

1.7.1.Α. Οι απλώς διακεκριμένες μορφές (άρ. 394 § 4 εδ. α΄ ΠΚ)

1.7.1.Β. Οι ιδιαίτερα διακεκριμένες μορφές

1.7.2. Η προνομιούχα μορφή αποδοχής (άρ. 394 § 2 ΠΚ)

1.7.3. Ικανοποίηση του παθόντος

1.7.4. Δικονομικά ζητήματα

2. Παράνομη αλιεία (άρ. 400 ΠΚ)

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.4. Απόπειρα

2.5. Συμμετοχή

2.6. Προβλήματα συρροής

2.7. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - δικονομικά

3. Αλιεία σε χωρικά ύδατα (άρ. 401 ΠΚ)

3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3.2. Αντικειμενική υπόσταση

3.3. Υποκειμενική υπόσταση

3.4. Απόπειρα

3.5. Συμμετοχή

3.6. Ποινική κύρωση

Βιβλιογραφία


Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account