Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022


Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022

Η παρούσα έκδοση περιέχει βασική νομοθεσία του Ναυτικού Δικαίου – εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς προέλευσης. Κύριος σκοπός είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Γι’ αυτό απευθύνεται πρωτίστως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το γνωστικό αντικείμενο του Ναυτικού Δικαίου. Εξίσου χρήσιμη, ωστόσο, μπορεί να αποβεί στους νομικούς της πράξης, αφού τα περιλαμβανόμενα νομοθετήματα εφαρμόζονται κατά κόρον για την επίλυση ναυτικών διαφορών.

Edition info

Title
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου
© 2022
Authors
ISBN
978-960-648-564-0
Pages
Χ + 427
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Ν. 3816/1958: «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου»

2. Ν.Δ. 187/1973: «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»

3. Ν.Δ. 3899/1958: «Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων»

4. Ν. 959/1979: «Περί Ναυτικής Εταιρείας»

5. Ν. 2172/1993: «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν.1756/1988 “Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών” του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις»

6. Ν.Δ. 2687/1953: «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού»

7. Ν. 2107/1992: «Κύρωση “Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές και του Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής”, “Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924” και “Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές της 25ης Αυγούστου 1924, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουαρίου 1968”»

8. Ν. 1922/1991: «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, 1974» & Ν. 4195/2013: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974»

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 392/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

10. Ν. 1923/1991: «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης “για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις”, που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976»

11. Π.Δ. 6/2012: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις»

12. Ν. 2391/1996: «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989»

13. Ν. 314/1976: «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως “περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”» & Π.Δ. 197/1995: «Κύρωση του πρωτοκόλλου του έτους 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1969 “περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”»

14. Π.Δ. 666/1982: «Ίδρυση, διαχείριση και κατανομή του κεφαλαίου περιορισμού της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο»

15. Ν. 3393/2005: «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001»

16. Ν. 4078/2012: «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»

17. Ν.Δ. 4570/1966: «Περί κυρώσεως της Δ.Σ. “περί ενοποιήσεως κανόνων τινών επί συντηρητικής κατασχέσεως Θαλασσοπλοούντων πλοίων”»

18. Ν. ΓΩΠϚ΄ (3886)/1911: «Περί κυρώσεως των από 13 Σεπτεμβρίου 1910 δύο διεθνών συμβάσεων μεταξύ Γερμανίας, Αυστρουγγαρίας, Αργεντινής, Βελγίου, Ηνωμένων Πολιτειών της Βραζιλίας, Χιλής, Κούβας, Δανίας, Ισπανίας, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδος, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, Νικαράγουας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σουηδίας και Ουρουγουάης, περί συγκρούσεως πλοίων και περί θαλάσσιας αρωγής και ναυαγιαιρέσεως»

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...
Ναυτικό δίκαιο, 2012
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #27
Το παρόν τεύχος εντάσσεται στη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας» και περιέχει την αντίστοιχη του Ναυτικού Δικαίου. Το σχετικό νομοθετικό υλικό προσομοιάζει με απέραντο...