Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, 2014

Edition info

Title
Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου
© 2014
Author
ISBN
978-960-445-998-8
Pages
ΧΧ + 464
Price
€ 45.00
In stock

Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, 2014


Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, 2014

Το έρ­γο αυ­τό έ­χει τον χα­ρα­κτή­ρα δι­δα­κτι­κού βο­η­θή­μα­τος με σκο­πό την συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση βα­σι­κών ζη­τη­μά­των της ύ­λης του δι­οι­κη­τι­κού δι­καί­ου με α­να­φο­ρά κυ­ρί­ως στη νο­μο­λο­γί­α του ΣτΕ και των τα­κτι­κών δι­οι­κη­τι­κών δι­κα­στη­ρί­ων. Πα­ράλ­λη­λα α­πευ­θύ­νε­ται και στους νο­μι­κούς της πρά­ξης με σκο­πό την ε­νη­μέ­ρω­σή τους στις σύγ­χρο­νες ε­ξε­λί­ξεις του δι­οι­κη­τι­κού δι­καί­ου, έ­τσι ό­πως έ­χει δι­α­μορ­φω­θεί α­πό τη σχε­τι­κή νο­μο­λο­γί­α. Ει­δι­κό­τε­ρα το έρ­γο αυ­τό κα­λεί­ται να αν­τι­με­τω­πί­σει τις ρα­γδαί­ες με­τα­βο­λές και προ­ο­πτι­κές, που έ­χουν ε­πέλ­θει σε ε­θνι­κό και κοι­νο­τι­κό ε­πί­πε­δο και να τις α­νι­χνεύ­σει και προ­σεγ­γί­σει θε­ω­ρη­τι­κά, λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη και την α­πο­φα­σι­στι­κή συμ­βο­λή της νο­μο­λο­γί­ας στην ε­πε­ξερ­γα­σί­α και αν­τι­με­τώ­πι­ση των σχε­τι­κών ζη­τη­μά­των.

Η επιτομή αυτή δεν εγκαταλείπει το δόγμα του διοικητικού δικαίου αλλά προσανατολίζεται περισσότερο στη νομολογιακή προσέγγιση της ύλης του διοι­κητικού δικαίου με σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για τις νομολο­για­κές εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπε­δο, χωρίς βέβαια να ελλείπουν και οι κριτικές προ­σεγγίσεις συγκεκριμένων ζητημάτων. Η έκδοση αυτή περιορίζεται στη βασική βιβλιογραφία και σε μια μεταγενέστερη έκδοση κάθε κεφά­λαιο θα συνοδεύεται και από τη σχετική βι­βλιογραφία προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω έρευνα των συγκε­κριμένων θεμάτων.

Edition info

Title
Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου
© 2014
Author
ISBN
978-960-445-998-8
Pages
ΧΧ + 464
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Γενική Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

I. Η εξέλιξη και οι μετασχηματισμοί του εθνικού κράτους

1. Το παρεμβατικό κράτος

2. Η εργαλειακή διάσταση του νόμου

3. Το διοικητικό κράτος

4. Οι μορφές διοίκησης

α. Η περιοριστική διοίκηση

β. Η παροχική διοίκηση

γ. Η συναλλακτική διοίκηση

δ. Η ρυθμιστική διοίκηση

ε. Η πολυσύνθετη διοικητική απόφαση

5. Η εξασθένιση του εθνικού κράτους

6. O μηχανισμός σταθερότητας κατά το άρθρο 136 ΣΛΕΕ

7. Η ρυθμιστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

II. Η διοίκηση

1. Οι μορφές διοίκησης

α. Η διοίκηση με την οργανική και λειτουργική έννοια

β. Ο δημόσιος τομέας κατά το άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 4270/2014

2. Η ανεπάρκεια του διοικητικού κράτους

3. Η ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας διοικητικής κουλτούρας

4. Ο επιτελικός και ρυθμιστικός ρόλος του κράτους

III. Το διοικητικό δίκαιο

ΙV. Ο εξευρωπαϊσμός του εθνικού διοικητικού δικαίου

1. Το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο και ο εξευρωπαϊσμός του διοικητικού δικαίου

2. Η έκταση της επίδρασης του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου στην εθνική

έννομη τάξη

3. Οι μηχανισμοί του εξευρωπαϊσμού

α. Η φιναλιστική δομή του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

β. Το πρωτείο της υπεροχής του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

γ. Η έμμεση εκτέλεση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

δ. Οι αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας

ε. Το αίτημα της εναρμόνισης

στ. Οι μικτές μορφές εκτέλεσης του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου (δίκαιο

της διοικητικής συνεργασίας)

ζ. Η ανοικτότητα του διοικητικού δικαίου

V. Το παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου

1. Το σύνταγμα

2. Οι κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

α. Οι κανονισμοί

β. Οι οδηγίες

γ. Οι αποφάσεις

3. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις

4. Οι αρχές της καλής νομοθέτησης

5. Οι νόμοι με αυξημένη τυπική ισχύ

6. Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης

α. Το περιεχόμενο της κανονιστικής πράξης

β. Οι συνέπειες της διάκρισης μεταξύ ατομικών και κανονιστικών πράξεων

γ. Η γενική διοικητική πράξη ή ατομική πράξη γενικού περιεχομένου

δ. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο

ε. Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης

στ. Η νομοθετική εξουσιοδότηση (άρθρο 43 παρ. 2 Σ)

ζ. Ο νόμος πλαίσιο

η. Η επεξεργασία των κανονιστικών πράξεων

θ. Η έκδοση των κανονιστικών πράξεων

7. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κατά τα άρθρα 44 παρ. 1 και 48 παρ. 2 Σ

α. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 44 παρ.

β. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 48 παρ.

8. Οι εγκύκλιοι

9. Ο προϋπολογισμός

10. Η νομολογία

ΙΙ. Οι αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης

1. Η αρχή της νομιμότητας της διοίκησης

2. Η υποχώρηση της αρχής της νομιμότητας

α. Οι κυβερνητικές πράξεις

β. Οι ειδικές κυριαρχικές σχέσεις

3. H αρχή της υπεροχής του δημόσιου συμφέροντος

α. Η διαμόρφωση του γενικού συμφέροντος

β. Η επίκληση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

γ. Η νομολογία του ΣτΕ για το δημόσιο συμφέρον

4. Η αρχή της χρηστής διοίκησης

5. Η αρχή της καλής πίστης

6. Η διαφάνεια της διοικητικής δράσης

7. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη

8. Η αρχή της αναλογικότητας

9. Η αρχή της οικονομικότητας (αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας)

10. Η αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης

11. Η αρχή της ισότητας

12. Η αρχή της αξιοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ι. Η ατομική διοικητική πράξη

1. Η προσέγγιση του κανόνα δικαίου και της διοικητικής πράξης

2. Η έννοια της διοικητικής πράξης

3. Η κατασκευή των διφυών νομικών προσώπων

4. Οι μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις

α. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις

β. Οι βεβαιωτικές πράξεις

γ. Οι δηλώσεις πολιτικών παραγόντων, τα αντίγραφα, ανακοινώσεις ή οι

περιλήψεις δημοσίων εγγράφων

δ. Η πράξη που επιβεβαιώνει προηγούμενη ρύθμιση

ε. Οι πράξεις που συνιστούν εκτέλεση

στ. Οι πράξεις που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της διοίκησης

ζ. Οι γνωμοδοτήσεις

η. Η εγκριτική πράξη

5. Τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης

α. Το τεκμήριο νομιμότητας

β. Η εκτελεστότητα

6. Οι υποσχέσεις

7. Οι άτυπες διοικητικές πράξεις

ΙΙ. Ο διοικητικός καταναγκασμός

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η διοικητική εκτέλεση

3. Ο νόμιμος τίτλος

4. Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων

5. Η λήψη αναγκαστικών μέτρων

6. Η παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου

7. Η ηλεκτρονική κατάσχεση

8. Τα μέσα διοικητικού καταναγκασμού

ΙΙΙ. Οι διακρίσεις των διοικητικών πράξεων

1. Ατομικές και κανονιστικές πράξεις

2. Συστατικές ή διαπλαστικές και διαπιστωτικές πράξεις

3. Οι βεβαιωτικές πράξεις

4. Οι πράξεις που επιλύουν διαφορές

5. Οι ευμενείς και δυσμενείς πράξεις

6. Οι θετικές και αρνητικές πράξεις

7. Οι ρητές και σιωπηρές πράξεις

8. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας

9. Δέσμιες διοικητικές πράξεις και πράξεις διακριτικής ευχέρειας

10. Η σύνθετη διοικητική ενέργεια

IV. Ο τύπος της διοικητικής πράξης

1. H έγγραφη και προφορική διοικητική πράξη

2. Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα

3. Η δημοσίευση-κοινοποίηση της διοικητικής πράξης

4. Ο νόμος 3861/2010-πρόγραμμα Δι@ύγεια

V. Η αιτιολογία της διοικητικής πράξης

VI. Πρόσθετοι ή παρεπόμενοι ορισμοί (Προθεσμίες, αιρέσεις, όροι, επιφύλαξη ανάκλησης και αναθεώρησης)

VII. Η διοικητική διαδικασία

1. Ο σκοπός της διοικητικής διαδικασίας

2. Η γνωμοδότηση (απλή και σύμφωνη γνώμη)

3. Η συμμετοχή του πολίτη-ενδιαφερόμενου στην έκδοση της διοικητικής πράξης

4. Η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα

5. Η ενημέρωση των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους

6. Το δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες

7. Το δικαίωμα άσκησης της προηγούμενης ακρόασης

8. Οι διοικητικές προθεσμίες

VIII. Η ισχύς των διοικητικών πράξεων

1. Έναρξη και διάρκεια της ισχύος των διοικητικών πράξεων

2. Κατάργηση των διοικητικών πράξεων

IX. Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων

1. Η έννοια της ανάκλησης

2. Η παράνομη ή πλημμελής διοικητική πράξη

3. Η διάταξη του άρθρου μόνον του α.ν. 261/1968

4. Η ανάκληση ομοίων πράξεων

5. Η ανάκληση νόμιμων ευμενών πράξεων

6. Η αρμοδιότητα ανάκλησης της διοικητικής πράξης

7. Οι συνέπειες της ανάκλησης

8. Η ανάκληση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Χ. Νομικά ελαττώματα των διοικητικών πράξεων

1. Ανυπόστατη ή ανύπαρκτη πράξη

2. Άκυρη πράξη

3. Ακυρώσιμη πράξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

I. Η συμβατική δράση της δημόσιας διοίκησης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η διοικητική σύμβαση κατά τη νομολογία του ΣτΕ

3. Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως διοικητικής

4. Η διαδικασία σύναψης της διοικητικής σύμβασης-η δημοπρασία

5. Ο προγραμματισμός των δημοσίων συμβάσεων

6. Οι διαδικασίες ανάθεσης

II. Οι ειδικές διαδικασίες των κοινοτικών οδηγιών

1. Δυναμικά συστήματα αγορών

2. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

3. Ο ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρα 49 του ν. 4281/2014 και 29 της οδηγίας

2004/18/ΕΚ)

4. Οι «συμφωνίες-πλαίσιο»

5. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

6. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνι­-

σμού (άρθρο 51 του ν. 4281/2014)

7. Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων

ΙΙΙ. Πρόχειρος διαγωνισμός-μειοδοτικός-πλειοδοτικός διαγωνισμός-μικτές συμβά-

σεις-συμβάσεις παραχώρησης, συμβάσεις του τομέα άμυνας και ασφάλειας

1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός

2. Μειοδοτικός-πλειοδοτικός διαγωνισμός

3. Οι μικτές συμβάσεις

4. Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

5. Οι συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΙV. Η αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας – προσβολή της κατακυρωτικής απόφασης

1. H αρχή της τυπικότητας

2. Η κατακυρωτική απόφαση

V. Ο τύπος των διοικητικών συμβάσεων-ρήτρα ακεραιότητας

1. Ο τύπος των διοικητικών συμβάσεων

2. Η ρήτρα ακεραιότητας

3. Η νομοθετική κύρωση της σύμβασης

4. Η εκτέλεση και η λύση της διοικητικής σύμβασης

VI. Ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Οι υπαγόμενες στον έλεγχο νομιμότητας του ΕΣ συμβάσεις

2. Η διαδικασία του ελέγχου

3. Η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος

4. Η αίτηση ανάκλησης των πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιμακίων

5. Η αίτηση αναθεώρησης

6. Η δέσμευση του ΕΣ από τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τα διοικητικά όργανα

1. Η έννοια και διακρίσεις των διοικητικών οργάνων

2. Οι ρυθμίσεις του ν. 2690/1999 για τα συλλογικά όργανα της διοίκησης

α. Η συγκρότηση

β. Η σύνθεση

γ. Η λειτουργία

3. Νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου- de facto διοικητικό όργανο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ι. Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων

1. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας

2. Αρχή της δεσμευτικότητας και της αποκλειστικότητας της κατανομής των

αρ­μοδιοτήτων

3. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας

4. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια

α. Η δέσμια αρμοδιότητα

β. Η διακριτική ευχέρεια

ΙΙ. H οργάνωση της δημόσιας διοίκησης

1. Το συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστημα

2. Η δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια- αυτοτελείς υπηρεσίες

3. Η αυτοδιοίκηση

4. Ιεραρχική σχέση- ιεραρχικός έλεγχος

5. Οι διοικητικές προσφυγές

α. Οι απλές διοικητικές προσφυγές

β. Οι ειδικές προσφυγές

γ. Οι ενδικοφανείς προσφυγές

6. Η διοικητική εποπτεία

7. Δημοσιονομικός, κοινοβουλευτικός και δικαστικός έλεγχος

α. Ο δημοσιονομικός έλεγχος

β. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος

γ. Ο δικαστικός έλεγχος

8. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές

9. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ι. Tα κεντρικά όργανα του κράτους

1. Η κεντρική διοίκηση

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

3. Η Κυβέρνηση

4. Τα κυβερνητικά συλλογικά όργανα

5. Ο Πρωθυπουργός

6. Οι Υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς

ΙΙ. Τα περιφερειακά όργανα του κράτους

1. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις

2. Τα όργανα της αποκεντρωμένης διοίκησης

3. Η αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ

ΙΙΙ. Τοπική αυτοδιοίκηση

1. Δήμοι-Περιφέρειες-συνταγματική θεμελίωση και οι αρμοδιότητές τους

2. Η ρευστή, εύπλαστη και προσαρμοστική ως προς τα όριά της έννοια της

τοπι­κής υπόθεσης

3. Οι δημοτικές αρχές

4. Έσοδα, δαπάνες και προϋπολογισμός

5. Το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ

6. Διοικητική εποπτεία και πειθαρχική εξουσία

7. Δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

8. Η σύσταση διαβαθμικού συνδέσμου δήμων και περιφερειών

ΙV. Δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης-Περιφέρειες

1. Η νομοθετική μεταβολή

2. Τα όργανα της Περιφέρειας

3. Οι αρμοδιότητες του περιφερειάρχη

4. Οι αρμοδιότητες περιφερειών

5. Οι αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου

6. Εποπτεία δήμων και περιφερειών

V. Η καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση

VI. Οι δημόσιες εταιρείες

VII. Οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας

VIII. Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας

IX. Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρί­ωση

Ι. Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας

1. Η ιστορική εξέλιξη

2. Η έκταση και το περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας

α. Η προστασία εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων

β. Η προστασία της ιδιοκτησίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

ΙΙ. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση

1. Η άρση της σύγκρουσης μεταξύ του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του

δημοσίου συμφέροντος

2. Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση

3. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 17 παρ.

α. Η δημόσια ωφέλεια

β. Η καταβολή πλήρους αποζημίωσης

4. Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης

α. Τα στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης

β. Τα στοιχεία της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

γ. Η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων της αποζημίωσης

δ. Τα αρμόδια όργανα κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

ε. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

στ. Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης

ζ. Ο προσωρινός ή οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης

η. Η καταβολή της αποζημίωσης

θ. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης

ι. Η παραγραφή της αξίωσης για την είσπραξη της αποζημίωσης

ια. Οι συνέπειες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Οι υποχρεώσεις του

νομέα ή κατόχου του ακινήτου

ιβ. Η ανάκληση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

ιγ. Η ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

ιδ. Η επιστρεπτέα αποζημίωση

ιε. Η δυνατότητα επαναπροκήρυξης της απαλλοτρίωσης

ΙΙΙ. Ειδικές μορφές στέρησης και περιορισμού της ιδιοκτησίας

1. Η προσκύρωση προς τακτοποίηση ή ορθογωνισμού μη άρτιων οικοπέδων

2. Η απαλλοτρίωση ιδιαίτερων αντικειμένων ιδιοκτησίας

3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών και δασικών εκτάσεων

4. Η διάθεση εγκατελειμμένων εκτάσεων

5. Η επίταξη πραγμάτων και υπηρεσιών

6. Η υποχρεωτική παραχώρηση αστικών εκτάσεων- Ο αστικός αναδασμός

7. Ο αγροτικός αναδασμός

8. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας-παραδοσιακοί οικισμοί και

διατηρητέα κτίρια

IV. Ο θεσμός της εθνικοποίησης

1. Οι μορφές εθνικοποίησης

2. Οι προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της αναγκαστικής εξαγοράς επιχει­-

ρήσεων ή συμμετοχής σε αυτές

3. Η προσφυγή στην αποκρατικοποίηση

α. Η επίδραση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

β. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες

4. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ν. 3986/2011,

όπως συμπληρώθηκε με τους ν. 4028/2012, 4092/2012 και 4093/2012)

5. Η ιδιωτικοποίηση–η νομολογία του ΣτΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Ι. Η αστική ευθύνη του κράτους

1. Έννοια της αστικής ευθύνης

2. Οι προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης

3. Τα όργανα του κράτους

α. Τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας

β. Τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας

γ. Τα όργανα της δικαστικής εξουσίας

4. Η άσκηση της δημόσιας εξουσίας

5. Ο αιτιώδης σύνδεσμος

6. Η αποζημίωση

7. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (άρθρο 932 ΑΚ)

8. Λόγοι αποκλεισμού ή περιορισμού της αποζημίωσης

9. Το ζήτημα της παραγραφής

II. Η εξωσυμβατική ευθύνη των κρατών μελών για παραβάσεις του ευρω­παϊκού κοινοτικού δικαίου

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account