Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ζ. Βουρουτζής, Το δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών, 2016

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών
Σύμφωνα με το Ν. 4384/2016
Δομή του συνεταιρισμού, περιεχόμενο του καταστατικού, όργανα διοίκησης, οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος, ποινικές και περιβαλλοντικές διατάξεις, λοιποί συλλογικοί φορείς βάσει των νέων νομοθετικών διατάξεων
Πλήρης κείμενη νομοθεσία - Υποδείγματα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-495-2
Σελίδες
XV + 286
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Ζ. Βουρουτζής, Το δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών, 2016


Ζ. Βουρουτζής, Το δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών, 2016

Η παρούσα μονογραφία περιέχει την κατ’ άρθρο ανάλυση του Ν. 4384/2016, ο οποίος αποτελεί τον νέο και αποκλειστικό νομοθετικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών, μετά την κατάργηση των Ν. 2810/2000 και 4015/2011.
Ο νέος νόμος διακρίνεται από την αυτοτέλειά του σε σχέση με τον προϊσχύσαντα, ενώ επισφραγίζει την ανύψωση του συνεταιρισμού στην κατ’ εξοχή συλλογική μορφή υλοποίησης του άρθρου 12 του Συντάγματος στα πλαίσια της αγροτικής οικονομίας.
Ωστόσο, το πνεύμα των ρυθμίσεων του Ν. 4384/2016 διακατέχεται από μία στροφή στην πραγμάτωση των σκοπών του συνεταιρισμού, ο οποίος πλέον αποκτά χαρακτηριστικά εμπορικών επιχειρήσεων: Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η κατάρτιση επιχειρησιακού πλάνου σε βάθος τριετίας και η υποχρεωτική συνεταιριστική εκπαίδευση αποτελούν μερικές μόνο από τις καινοτομίες, οι οποίες καταδεικνύουν τη βούληση του νομοθέτη να αλλάξει τη συχνά εμπειρική αντιμετώπιση του φάσμα-τος λειτουργίας του αγροτικού συνεταιρισμού από τα όργανα διοίκησής του.
Το βιβλίο περιλαμβάνει την ανάλυση του νέου νόμου, με παραδείγματα, προτάσεις και αναφορές σε ζητήματα, τα οποία έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τα μέλη τους. Παράλληλα, ο νομικός αναγνώστης, μπορεί να βρει όλα εκείνα τα υποδείγματα, τα οποία θα τον βοηθήσουν ώστε να εναρμονίσει το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού με όλες τις νέες ρυθμίσεις στην εποχή του Ν. 4384/2016.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών
Σύμφωνα με το Ν. 4384/2016
Δομή του συνεταιρισμού, περιεχόμενο του καταστατικού, όργανα διοίκησης, οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος, ποινικές και περιβαλλοντικές διατάξεις, λοιποί συλλογικοί φορείς βάσει των νέων νομοθετικών διατάξεων
Πλήρης κείμενη νομοθεσία - Υποδείγματα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-495-2
Σελίδες
XV + 286
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πρόλογος πρώτης έκδοσης

Συντομογραφίες

Κεφάλαιο Α’

Ο αγροτικός συνεταιρισμός: Βασικά χαρακτηριστικά,

αρχές λειτουργίας και εννοιολογικός προσδιορισμός

Α. Εισαγωγικά

Β. Εννοιολογικό εύρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Γ. Σκοπός 5.

Δ. Γυναικείοι συνεταιρισμοί

Κεφάλαιο Β’

Καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού και διαδικασία

έγκρισής του

Α. Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού

Β. Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυμία του αγροτικού συνεταιρισμού

Γ. Έγκριση καταστατικού του αγροτικού συνεταιρισμού

Δ. Σύσταση νέου αγροτικού συνεταιρισμού

1) Πρακτικό ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισμού

2) Διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδίκη

α) Αίτηση

β) Απόφαση

γ) Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και

άλλων συλλογικών φορέων

δ) Πρακτικό συνεδρίασης προσωρινού διοικητικού συμβουλίου

E. Τροποποίηση καταστατικού υφιστάμενου αγροτικού συνεταιρισμού

1) Λήψη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου

2) Λήψη απόφασης γενικής συνέλευσης

Κεφάλαιο Γ’

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Α. Είσοδος μελών σε Αγροτικό Συνεταιρισμό

1) Εισαγωγικά

2) Φυσικά πρόσωπα

3) Νομικά Πρόσωπα

4) Μέλη – επενδυτές

Β. Εγγραφή μέλους

Γ. Απόκτηση ιδιότητας του μέλους

Δ. Αποχώρηση - Διαγραφή - Θάνατος μέλους

Ε. Συνεταιριστικό κεφάλαιο

ΣΤ. Συνεταιρικές μερίδες

1) Υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα

2) Προαιρετικές μερίδες

Ζ. Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους

Κεφάλαιο Δ’

Διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Α. Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες – Σύγκληση

1) Αρμοδιότητες

2) Συνεταιρισμοί άνω των 500 μελών

3) Σύγκληση

α) Η τακτική γενική συνέλευση

β) Η έκτακτη γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο

γ) Η έκτακτη γενική συνέλευση από μειοψηφία των μελών του

συνεταιρισμού ή από το εποπτικό συμβούλιο

δ) Η έκτακτη γενική συνέλευση σε συνεταιρισμούς που λειτουργεί

αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση

4) Απαρτία

α) Συνήθης απαρτία

β) Αυξημένη απαρτία

5) Απόφαση

6) Προσβολή αποφάσεων γενικών συνελεύσεων

Β. Διοικητικό Συμβούλιο

1) Σύνθεση

2) Συγκρότηση

3) Συνεδρίαση - απόφαση με φυσική παρουσία των μελών

4) Συνεδρίαση - Απόφαση μέσω τηλεδιάσκεψης

5) Διάρκεια θητείας

6) Εκπροσώπηση

7) Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου

8) Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

9) Παρακολούθηση βασικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης

10) Κωλύματα

Γ. Εποπτικό Συμβούλιο

Δ. Αρχαιρεσίες

Ε. Κωλύματα εκλογής στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο

Κεφάλαιο Ε’

Εποπτεία - Έλεγχος αγροτικού συνεταιρισμού

Α. Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης

Β. Απαλλαγή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Γ. Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

1) Εισαγωγικά

2) Καταχώρηση στοιχείων στον μητρώο

Κεφάλαιο ΣΤ’

Έλεγχος (διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός)

και οικονομική διαχείριση του αγροτικού συνεταιρισμού

Α. Ελεγκτές και τρόπος ελέγχου

Β. Πεδίο ελέγχου

Γ. Διαχειριστική χρήση

Δ. Διαχειριστικό υπόλοιπο - πλεονάσματα – κέρδη

Ε. Ειδικά αποθεματικά

ΣΤ. Έκτακτη εισφορά

Ζ. Τηρούμενα Βιβλία

Κεφάλαιο Ζ’

Συγχώνευση - Μετατροπή - Πτώχευση - Διάλυση - Εκκαθάριση

Α. Συγχώνευση

Β. Πτώχευση

Γ. Λύση του αγροτικού συνεταιρισμού

Δ. Εκκαθάριση

Κεφάλαιο Η’

Ποινικές Διατάξεις

Α. Ποινικές διατάξεις για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Β. Ειδικότερες ποινικές διατάξεις για ό,τι αφορά την παραβίαση του Ν. 1650/1986

Κεφάλαιο Θ’

Σχέσεις αγροτικών συνεταιρισμών και κράτους

Α. Οικονομικές ενισχύσεις - φορολογικές απαλλαγές – κίνητρα

Β. Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων

Κεφάλαιο Ι’

Άλλοι συλλογικοί φορείς

Α. Κλαδικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Κλαδικοί Εθνικοί Αγροτικοί Συ­νεταιρισμοί

Β. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Γ. Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Δ. Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας

Ε. Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώ­σεων Παραγωγών

ΣΤ. Ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π

Ζ. Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών

Η. Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

Κεφάλαιο ΙΑ’

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου: η περίπτωση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Α. Εισαγωγικά

Β. Ασφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι, παθήσεις και ασθένειες

Γ. Αγροτική Εκμετάλλευση

Δ. Υποκείμενα και όρια ασφάλισης

Ε. Αποτέλεσμα νομοθετικής εφαρμογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

Ι. Ο Ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 78/26.4.2016)

ΙΙ. Ο κατάλογος των ορεινών και των μειονεκτικών γεωργικών περιο­χών δυνά­μει της υπ’ αριθμό 81/648/ΕΟΚ Οδηγίας

ΙΙΙ. Υποδείγματα

Α. Υπόδειγμα καταστατικού αγροτικού συνεταιρισμού σύμφωνα με τον Ν. 4384/2016

Β. Υποδείγματα ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισμού

1) Πρακτικό ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισμού

2) Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη

3) Πρακτικό συνεδρίασης προσωρινού διοικητικού συμβουλίου

Γ. Υποδείγματα τροποποίησης καταστατικού

1) Απόφαση διοικητικού συμβουλίου για την τροποποίηση του κατα-

στα­τικού

2) Απόφαση γενικής συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού

3) Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη

Δ. Υπόδειγμα σχεδίου απόφασης Ειρηνοδίκη

Ε. Υποδείγματα για την είσοδο μέλους

1) Αίτηση για είσοδο φυσικού προσώπου ως μέλος σε αγροτικό

συνεταιρισμό

2) Απόφαση διοικητικού συμβουλίου για την αποδοχή μέλους

3) Απόφαση γενικής συνέλευσης για την αποδοχή μέλους

ΣΤ. Υπόδειγμα έκθεσης διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα χρήσης

Ζ. Υπόδειγμα πρόσκλησης σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού