Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Υπαλληλικός κώδικας, 5η έκδ., 2021
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Υπαλληλικός κώδικας
Ιούνιος 2021
© 2021
Σειρά
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-331-8
Σελίδες
ΧΙΙ + 232
Τιμή
€ 8,00
Σε απόθεμα

Υπαλληλικός κώδικας, 5η έκδ., 2021


Υπαλληλικός κώδικας, 5η έκδ., 2021

Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του Νόμου 3528/2007, ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφεραν οι Νόμοι 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/ 14.3.2012), 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013), 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013), 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013), 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013), 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2014), 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/ 15.7.2014), 4305/2014 (ΦΕΚ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014), 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.12.2014), 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/ 8.12.2014), 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014), 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015), 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164/4.12.2015), 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016), 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4.4.2017), 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.207), 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018), 4535/2018 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.4.2018), 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.5.2018), 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2019), 4598/2019 (ΦΕΚ Α΄ 36/1.3.2019), 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26.3.2019), 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019), 4650/2019 (ΦΕΚ Α’ 207/17.12.2019), 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.3.2020), 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020), 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020), 4735/2020 (ΦΕΚ Α’ 197/12.10.2020) και 4795/2021 (ΦΕΚ Α΄ 62/17.4.2021), αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο καθώς επίσης και την Αιτι­ολογική Έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται όλες οι ρυθμίσεις, προσθήκες και μεταβολές που επέφερε ο Υπαλληλικός Κώδικας στο ισχύον καθεστώς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Υπαλληλικός κώδικας
Ιούνιος 2021
© 2021
Σειρά
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-331-8
Σελίδες
ΧΙΙ + 232
Τιμή
€ 8,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ν. 3528/2007

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο πρώτο

Άρθρο 1. Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 2. Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3. Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Προσόντα και κωλύματα διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πλήρωση θέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Διορισμός

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Υποχρεώσεις των υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Περιορισμοί των υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ασυμβίβαστα έργα ή ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Κωλύματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Αστική ευθύνη

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Μονιμότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μισθός – Συνθήκες εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Θεμελιώδη δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εκπαίδευση προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Κανονική άδεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Άδειες διευκολύνσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Αναρρωτικές άδειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Ειδικές άδειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Ηθικές αμοιβές

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Κινητικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κινητικότητα – Μετάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κατηγορίες – Κλάδοι – Προσόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Προαγωγή – Προϊστάμενοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Διαθεσιμότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Αργία – Αναστολή άσκησης καθηκόντων

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές αρχές και πειθαρχικά παραπτώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Πειθαρχικά όργανα

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Προκαταρκτική έρευνα – Ένορκη διοικητική εξέταση – Πειθαρχική ανάκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Απολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διαδικασία ενώπιων υπηρεσιακού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Γενικές διαδικαστικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ένσταση – Προσφυγή – Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Εκτέλεση απόφασης – Διαγραφή ποινών – Δαπάνες

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Πειθαρχικά συμβούλια. 146Α-146β

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Λύση υπαλληλικής σχέσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Παραίτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Έκπτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Απόλυση

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Υπηρεσιακά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Υγειονομικές επιτροπές

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 168. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 169. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Άρθρο Τρίτο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού