Β. Μωυσίδης, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, 6η έκδ., 2017


Β. Μωυσίδης, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, 6η έκδ., 2017

Ένα σημαντικό έργο που περιέχει τις διατάξεις του Κώδικα, όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το Ν. 4446/2016. Επίσης, περιέχει κατ’ άρθρο συστηματικά ταξινομημένη νομολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το έτος 2015 (περιλαμβάνει και αποφάσεις του 2016), η οποία αφορά τα θέματα που ρυθμίζει ο Κώδικας αυτός. Τα θέματα, σε κάθε άρθρο, παρατίθενται κατ΄ αλφαβητική σειρά, περιέχονται δε συναφείς ουσιαστικές ή δικονομικού περιεχομένου διατάξεις του διοικητικού ή του αστικού δικαίου, ώστε ο μελετητής να έχει πλήρη εικόνα του ρυθμιζόμενου κάθε φορά θέματος και της λύσης που έχει δοθεί από τα δικαστήρια της Χώρας.

Δίδεται η έννοια των “διοικητικών διαφορών ουσίας” (φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, Ν. 1406/1983, ΚΕΔΕ κ.ά.), όπως έχει διαμορφωθεί νομολογιακά και γίνεται διάκριση μεταξύ αυτών και των ακυρωτικών διαφορών που υπάγονται στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και των ιδιωτικών διαφορών που υπάγονται στα Πολιτικά Δικαστήρια. Προς πληρέστερη δε ενημέρωση, παρατίθενται οι διατάξεις νόμων που έχουν υπαγάγει διοικητικές διαφορές ως διαφορές ουσίας στην αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και γίνεται περιπτωσιολογική αναφορά των διαφορών αυτών, των διαφορών που εξακολουθούν να υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου και του ΣτΕ, καθώς και των ιδιωτικών διαφορών. Παρατίθεται ακόμη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου, η οποία είναι συναφής με τις ρυθμίσεις του ΚΔιοικΔικ, αφού αφορούν θέματα που συναντιούνται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αποτελεί το πλέον έγκυρο βοήθημα για την πληρέστερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της διοικητικής δίκης.

Περιλαμβάνει:

Σχετικές, κατ’ άρθρο, ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις

Νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Νομολογία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου και των πολιτικών δικαστηρίων

Διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν σήμερα, κατανεμημένες στα αντίστοιχα κατ΄ άρθρο θέματα, καθώς και ολόκληρο το κείμενο του νέου αυτού Κώδικα.

Αναλυτικό ευρετήριο με αλφαβητική παράθεση των θεμάτων και επίσης αλφαβητική παράθεση των επί μέρους κατά θέμα λημμάτων.

Το Ευρετήριο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Αγγελιόσημο - Αγορανομικές διαφορές - Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικός κώδικας - Αγωγή - Αδικαιoλόγητος πλουτισμός - Αθλητικά σωματεία - Αίτηση ακύρωσης (στη φορολογία εισοδήματος και κληρονομιών, δωρεών κλπ) - Αιτιολογία (διοικητικής πράξης) - Ακυρωτικές διαφορές (ΣτΕ) - Αλάτι - Αναβολή - Αναγνωριστική αγωγή - Αναδασμός - Αναδρομικότητα - Αναθεώρηση απόφασης - Ανάκληση (φορολογικής δήλωσης, διοικητικών πράξεων) - Ανακοπή (διοικητική εκτέλεση) - Ανακοπή ερημοδικίας - Αναστολή εκτέλεσης (δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών πράξεων) - Ανταγωνισμός - Ανταλλάξιμα ακίνητα - Ανταλλάξιμη περιουσία - Αντέφεση - Αντικειμενική σώρευση - Αντίκλητος - Απαλλαγή (φορολογική) - Απαλλοτρίωση - Αποδεικτικά μέσα - Απόδειξη - Αποδοχές, συντάξεις - Αποζημίωση - Aποκαταστατική νομοθεσία - Αποκλεισμός δικαστή - Απόλυση εργαζομένου - Απόφαση - Αρμοδιότητα - Αρτεργάτες - Αστοί πρόσφυγες - Ασφαλιστικές παροχές - Ατομικό φύλλο βεβαίωσης - Αυτοκίνητα - Αυτοκινητιστές - Αφάνεια - Βάρος απόδειξης - Γεώτρηση - Γνώση διοικητικών εγγράφων - Δάση - Δεδικασμένο - ΔΕΗ - ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ - Δημόσια κτήματα - Δημόσιο - Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Διάδικοι - Διαδοχική ασφάλιση - Διαιτησία - Διακοπή δίκης - Διαχειριστική περίοδος - Δικαιοδοσία - Δικαστικά έξοδα - Δικαστικά τεκμήρια - Δικαστικό ένσημο - Δικηγόροι - Δικόγραφα - Δικονομικές ακυρότητες - Διοίκηση - Διοικητική διαφορά (ακύρωσης, ουσίας) - Διοικητική εκτέλεση - Διοικητική επίλυση διαφοράς - Διοικητική πράξη - Διοικητική προσφυγή - Διοικητική σύμβαση - Διόρθωση απόφασης - Έγγραφα - Εγγύηση - Εθνική αντίσταση - Εθνικός Οργανισμός Καπνού - Εισφορές - Εκκλητό αποφάσεων - Εκκρεμοδικία - Εκλογές - Εκπροσώπηση - Ελαιοτριβείο - Έλεγχος - Ένδικα μέσα - Ενδικοφανής διαδικασία - Ενημερότητα φορολογική - Έννομο συμφέρον - Ένορκες καταθέσεις - Ενστάσεις (δεδικασμένο) - Εντελλόμενα έξοδα - Εξαίρεση - Εξουσία δικαστηρίου - ΕΟΚ - Επενδύσεις - Επιδόσεις - Επιμελητήριο - Επιστροφή φόρων κλπ - Επίταξη - Επιτροπές απαλλοτριώσεων - Επιφύλαξη - Επιχειρήσεις προβληματικές - Έφεση - Ζάχαρη - Ζημία - Θαλάσσιο περιβάλλον - Θεομηνίες - Θυροκόλληση - Θυρωρός πολυκατοικίας - Ιατροί - Ιατρόσημο - Ιδιωτικές διαφορές - Ίδρυμα - ΙΚΑ - Ιχθυόσκαλα - Καπνοβιομηχανικά προϊόντα - Κατάργηση δίκης - Καταστήματα - Κατάσχεση (ΚΒΣ) - Καύσιμα - ΚΕΔΕ - Κληρονόμοι - Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές - Κτηματική εταιρία δημοσίου - Κτίσματα - Κυλικεία - Κώλυμα (δικαστή) - Ληξιαρχική πράξη - Μάρτυρες - Μειονεκτούντα άτομα - Μεταλλεία, λατομεία - Μίσθωση - Μοναστήρια - ΜΤΠΥ - ΝΑΤ - Νομάρχης - Νομική πλημμέλεια (διοικητικής πράξης) - Νομιμοποίηση - Νόμιμος τίτλος - ΝΠΙΔ - ΟΑΕΔ - ΟΓΑ - Οίκος Ναύτη - Οινόπνευμα - Ομοδικία - Ομολογία - Οργανισμοί Λιμένων - ΟΣΑΕ (πρώην ΑΟΕΚ) - ΟΤΑ - Ουσιώδης τύπος έκδοσης διοικητικής πράξης - Παιγνιόχαρτα - Παράβολα - Παραγραφή - Παραίτηση - Παράλειψη ενέργειας - Παραπηγματούχοι - Παράσταση - Παρέμβαση - Παρεμπίπτουσα κρίση (δεδικασμένο) - Παρεμπίπτων έλεγχος - Περίπτερα - Πλαγιαστική αγωγή - Πλάνη - Πληρεξούσιοι - Πληρεξουσιότητα - Πολιτικοί πρόσφυγες - Προαπόδειξη - Προθεσμία - Πρόσθετοι λόγοι -Πρόσθετοι φόροι - Προσκύρωση - Πρόστιμα - Προσφυγή - Προσωρινή καταλογιστική πράξη - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Στεγαστική αποκατάσταση - Συζήτηση - Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Συμβιβασμός - Συμβολαιογράφοι - Συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου - Συμψηφισμός - Συνάφεια - Συνδικαλιστές - Συνεκδίκαση - Συνεταιρισμοί - Σύνταγμα - Σύνταξη - Ταμειακή βεβαίωση - Ταμείο νομικών - ΤΑΞΙ - ΤΔΕ - ΤΕΒΕ - Τελωνειακός κώδικας - Τόκοι - Τράπεζες - Τριτανακοπή - ΤΣΜΕΔΕ - Υγειονομικές επιτροπές - Ύδρευση - Υπάλληλοι - Υποθήκη - Υποθηκοφύλακες - Υπόμνημα - Υπουργός - Φορολογία εισοδήματος - Φορολογικές διαφορές - Χαρτόσημο - Χειροτέρευση θέσης - Χρηματιστήριο - Χρησικτησία - Χρηστή διοίκηση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Κατ’ άρθρο ερμηνεία - νομολογία
• Ν. 2717/1999 (ΚΔιοικΔικ), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4446/2016 • Σχετικές κατ’ άρθρο διατάξεις • Νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων • Συναφής νομολογία Αρείου Πάγου και Πολιτικών Δικαστηρίων
• Αίτηση ακύρωσης (άρθρα 99 Ν 2961/2001 και 75 Ν 2238/1994) • Πρότυπη δίκη (άρθρο 1 Ν 3900/2010) • Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4369/2016 • Πρακτική εφαρμογή
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-568-542-3
Σελίδες
XXXI + 1307
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αντικειμενικά όρια

Έκταση

Βαθμοί

Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Καθ’ ύλην

Κατά τόπο

Διατήρηση

Απαγόρευση παρέκτασης

Κανονισμός

Παραπομπή υπόθεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Δήλωση

Αρμοδιότητα - Διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αίτηση

Αρμοδιότητα - Διαδικασία

Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αποχή από διαδικαστικές πράξεις

Αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα - Ενώσεις προσώπων - Ομάδες περιουσίας

Νομιμοποίηση νόμιμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων

Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων

Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ

Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων

Λήξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας

Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης

Απουσία του διαδίκου

Έλεγχος των διαδικαστικών προϋποθέσεων

Έγγραφη και προφορική διαδικασία

Δημοσιότητα των συνεδριάσεων

Μυστικότητα των συνεδριάσεων

Αιτιολογία - Δημοσίευση των αποφάσεων

Ισότητα των διαδίκων

Δικαίωμα παράστασης και ακρόασης

Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης

Ευπρεπής διατύπωση των δικογράφων και των υπομνημάτων

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Απαραίτητα στοιχεία

Ελλείψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Γενικές διατάξεις

Όργανα - Παραγγελία

Προς το Δημόσιο και τα άλλα ΝΠΔΔ

Προς ιδιώτες

Στην κατοικία

Στο χώρο εργασίας

Ειδικές περιπτώσεις

Σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Θυροκόλληση

Έκθεση

Συντέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Διορισμός

Διάρκεια εξουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έναρξη - Λήξη - Υπολογισμός

Διαδρομή - Παράταση - Διακοπή - Αναστολή - Εξέταση τήρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις

Ενεργητική νομιμοποίηση

Παθητική νομιμοποίηση

Προθεσμία

Διακοπή της προθεσμίας

Περιεχόμενο του δικογράφου

Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΓΩΓΗ

Ενεργητική νομιμοποίηση

Παθητική νομιμοποίηση

Περιεχόμενο δικογράφου

Άσκηση υπό αίρεση - Επικουρικές βάσεις

Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης

Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης

Παρεμπίπτουσα

Σχέση προς άλλα ένδικα βοηθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση προσφυγής

Σε περίπτωση αγωγής

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα ένδικα μέσα

Αρμοδιότητα εκδίκασης

Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Νομιμοποίηση διαδίκων

Επανάσκηση

Προθεσμίες

Δικόγραφα

Αναστολή εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Δικαίωμα άσκησης

Προθεσμία

Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΦΕΣΗ

Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Δικαίωμα άσκησης

Προθεσμία

Λόγοι

Μεταβολή του αντικειμένου - Νέοι ισχυρισμοί και αποδείξεις

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

Απόφαση - Εφαρμοστέο δίκαιο - Μη χειροτέρευση θέσης εκ­κα­λού­ντος

Αναστολή εκτέλεσης

Αντέφεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Δικαίωμα άσκησης

Λόγοι

Προθεσμία

Απόφαση και ένδικα μέσα

Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. 105Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Δικαίωμα άσκησης

Προθεσμία

Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Δικαίωμα άσκησης

Διαδικασία

Συζήτηση και απόφαση

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κύρια παρέμβαση

Πρόσθετη παρέμβαση

Κοινές διατάξεις

ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Δυνητική

Αναγκαστική

Προσεπίκληση των αναγκαστικώς ομοδίκων

Συμμετοχή στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων

Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων

Άσκηση ενδίκων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας.

Κοινές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων

126Α

Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις. 126Β

Ορισμός δικασίμου - Εγγραφή στο πινάκιο

Αίτηση επιτάχυνσης - προτίμησης. 127Α

Επίδοση δικογράφου και κλήσης

Καθήκοντα εισηγητή. 128Α

Υποχρεώσεις της διοίκησης

Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας

Πρόσθετοι λόγοι

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Έκθεμα

Συνεδρίαση

Συζήτηση

Μη παράσταση διαδίκου - Αναβολή της συζήτησης

Διακοπή της παράστασης διαδίκου

Συνεννόηση με αλλογλώσσους, κωφαλάλους κ.λπ

Υπομνήματα

Αξιόποινες πράξεις

139Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Διακοπή

Επανάληψη της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Περιπτώσεις

Παραίτηση

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αντικείμενο απόδειξης

Βάρος απόδειξης

Αποδεικτικά στοιχεία

Αποδεικτικά μέσα

Χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προαπόδειξη

Συμπληρωματική απόδειξη

Απόφαση για συμπληρωματική απόδειξη

Συζήτηση μετά τη διεξαγωγή της απόδειξης

Συντηρητική απόδειξη

Αναζήτηση στοιχείων - Εντολή επανελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΥΤΟΨΙΑ

Σκοπός

Σύμπραξη κατά τη διενέργεια - Κυρώσεις

Διεξαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Σκοπός - Απόφαση - Διορισμός πραγματογνώμονα

Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγ­μα­το­γνώ­μο­να

Καθήκοντα πραγματογνώμονα

Ορκοδοσία πραγματογνώμονα

Διεξαγωγή

Έκθεση

Δαπάνες - Αμοιβή πραγματογνώμονα

Κυρώσεις σε βάρος πραγματογνώμονα

Τεχνικοί σύμβουλοι

Απλές γνωμοδοτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΓΓΡΑΦΑ

Δημόσια και ιδιωτικά

Τύπος

Αποδεικτική δύναμη

Ξενόγλωσσα

Αντίγραφα

Επίδειξη

Απώλεια - Γνησιότητα

Προσβολή για πλαστότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Εξέταση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή-δικαστή. Από­φα­ση

Πρόταση του διαδίκου

Κλήση

Υποχρέωση μαρτυρίας - Κυρώσεις

Αποκλεισμός - Απαλλαγή

Διεξαγωγή εξέτασης

Κατάθεση κατά την προδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΠΟΦΑΣΗ

Οριστική και μη οριστική

Λήψη

Κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση - Μειοψηφία

Περιεχόμενο πρωτοτύπου

Υπογραφή του πρωτοτύπου

Ανυπόστατη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ισχύς έναντι όλων

Δεδικασμένο

Υποχρέωση συμμόρφωσης

Αναγκαστική εκτέλεση

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑ­ΞΕΩΝ

Προϋποθέσεις

Αρμοδιότητα

Λόγοι αναστολής - Περιπτώσεις απόρριψης

Προδικασία

Κύρια διαδικασία

Απόφαση

205Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προϋποθέσεις

Αρμοδιότητα

Λόγοι αναστολής - Περιπτώσεις απόρριψης

Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση

209Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις

Αρμοδιότητα

Λόγοι - Αποκλεισμός

Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόδειξη

Απόφαση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΚΟΠΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις

Αρμόδιο δικαστήριο

Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Προθεσμία

Άσκηση της ανακοπής - Περιεχόμενο του δικογράφου

Εκδίκαση

Παρέμβαση

Εξουσία του δικαστηρίου

Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥ­ΣΗ - ΣΥ­ΝΕΚ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥ­ΤΟ­ΔΙΟΙ­ΚΗ­ΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΣΤΑΣΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις

Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Προθεσμία

Λόγοι

Άσκηση

Περιεχόμενο του δικογράφου

Διαβίβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Προδικασία

Κύρια διαδικασία

Παρέμβαση

Αντένσταση

Αποδεικτική διαδικασία

Παρεμπίπτων έλεγχος

Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση

Γνωστοποίηση των αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥ­ΝΕΚ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΣΤΑΣΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις

Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Προθεσμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 272Α-272Ι

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τέλη χαρτοσήμου

Τέλος δικαστικού ενσήμου

Καταλογισμός

Απαλλαγή από την προκαταβολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αφετηρία

Διάρκεια

Παράταση - Αναστολή - Διακοπή

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

Αιτήσεις προς τη Διοίκηση

Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

Πρόσβαση σε έγγραφα

Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου

Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων

Aναπλήρωση των διοικητικών οργάνων

Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή

Προθεσμίες προς ενέργεια

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντι­γρά­φων

Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την κα­τα­χώ­ρι­ση εγγράφου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συγκρότηση

Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία

Αποφάσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Περιεχόμενο και τύπος

Αιτιολογία

Δημοσίευση

Κοινοποίηση

Γνώμη - Πρόταση

Ανάκληση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τύπος

Κατάρτιση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή

Κοινές διατάξεις

Αναφορά

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διάρκεια προθεσμιών

Παράταση και αναστολή προθεσμιών

Επεξήγηση όρων

Αναφορά σε διατάξεις

Παραπομπές

Καταργούμενες διατάξεις

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης