Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, 2010

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου
© 2010
Συγγραφέας
Σειρά
Αριθμός τεύχους
4
ISBN
978-960-445-528-7
Σελίδες
132 + 0
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, 2010


Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, 2010

Με το παρόν έργο επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν συντομευμένη παράθεση της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, του μέρους δηλαδή που αναλύει τις βασικές έννοιες του κλάδου αυτού του δικαίου και σκιαγραφεί το περιεχόμενό του. Δεν παρακάμφθηκαν πάντως οι προβληματισμοί και δεν παραλείφθηκαν οι κριτικές παρατηρήσεις και τα επιχειρήματα.

Η παροχή μιας κατά το δυνατόν ευχερώς εποπτεύσιμης ύλης του εμπορικού δικαίου με την ελπίδα ότι μπορεί έτσι να ενισχυθεί καλύτερα η προσπάθεια του φοιτητή και του κάθε ενδιαφερομένου προς την κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης, απετέλεσε το κίνητρο και το στόχο συγγραφής του παρόντος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου
© 2010
Συγγραφέας
Σειρά
Αριθμός τεύχους
4
ISBN
978-960-445-528-7
Σελίδες
132 + 0
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Ορισμός του εμπορικού δικαίου και διάρθρωση ύλης

Β. Συστήματα εμπορικού δικαίου ή συστήματα εμπορικότητας

Γ. Κριτήριο εμπορικότητας

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προσδιορισμός κριτηρίου

ΙΙΙ. Τα υπολανθάνοντα κριτήρια εμπορικότητας

Δ. Το εμπορικό δίκαιο ως κλάδος του δικαίου

Ε. Σύντομη ιστορική αναδρομή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου

Β. Πηγές του εμπορικού δικαίου

Ι. Πρωτογενείς πηγές

1. Ο νόμος

2. Το εμπορικό έθιμο

ΙΙ. Δευτερογενείς πηγές

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

OI ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α. Ο προσδιορισμός των εμπορικών πράξεων στο νόμο

Β. Η τεχνική του προσδιορισμού των εμπορικών πράξεων

Γ. Η ιδιαίτερη νομική φύση των εμπορικών πράξεων

Δ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις

του χερσαίου εμπορίου

Α. Οι αγορές προϊόντων γής ή τέχνης με σκοπό τη μεταπώληση ή την εκμίσθωσή τους

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η «αγορά»

1. Έννοια

2. Η πρωτογενής παραγωγή

3. Η αλιεία, ειδικότερα

4. Οι μισθώσεις

ΙΙΙ. Τα «προϊόντα γής ή τέχνης» – Τα ακίνητα

ΙV. Η πρόθεση μεταπωλήσεως ή εκμισθώσεως

V. Η κατεργασία (επεξεργασία) και η μεταποίηση

VI. Η καλλιτεχνική ή πνευματική δημιουργία

Β. Η επιχείρηση χειροτεχνιών

Ι. Η «επιχείρηση»

ΙΙ. Η χειροτεχνία

Γ. Η επιχείρηση παραγγελίας

Δ. Η επιχείρηση «μετακομίσεως δια γής ή δι’ ύδατος»

Ε. Η επιχείρηση προμηθείας

Ι. Έννοια

ΙΙ. Η προμήθεια από τον παραγωγό ή άλλους

ΙΙΙ. Οι εκμισθώσεις πραγμάτων και οι παροχές υπηρεσιών τρίτων

ΣΤ. Η επιχείρηση πρακτορείας

Ζ. H επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στο κοινό (τα «γραφεία υποθέσεων»)

Ι. Έννοια

ΙΙ. Εξαιρέσεις: Δημόσιες υπηρεσίες και Ελευθέρια επαγγέλματα

Η. Η επιχείρηση πλειστηριάσεως

Θ. Η επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων

Ι. Οι κολλυβιστικές εργασίες

ΙΑ. Οι τραπεζικές εργασίες

ΙΒ. Οι μεσιτικές εργασίες

ΙΓ. Οι εργασίες των δημοσίων τραπεζών

ΙΔ. Οι συναλλαγματικές ή οι από τόπο σε τόπο αποστολές χρημάτων

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις

του θαλάσσιου και εναέριου εμπορίου

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι ιδιαίτερες, αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου

Ι. Η ναύλωση

ΙΙ. Οι θαλάσσιες αποστολές

ΙΙΙ. Τα «περί ασφαλειών συναλλάγματα»

Γ. Οι ιδιαίτερες, αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του εναέριου εμπορίου

Ι. Οι αεροπορικές μεταφορές

ΙΙ. Η ναύλωση αεροσκάφους

ΙΙΙ. Οι εναέριες αποστολές

ΙV. H αεροπορική ασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α. Οι υποκειμενικά εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου

Ι. Οι «μεταξύ εμπόρων και τραπεζιτών υποχρεώσεις»

Β. Οι υποκειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου

Ι. Η κατασκευή πλοίου

II. Η αγορά, η πώληση ή η μεταπώληση πλοίου

ΙΙΙ. Οι αγορές ή πωλήσεις αρμένων, εξαρτίων και ζωοτροφιών

IV. Το ναυτικό δάνειο

V. Οι συμβάσεις «περί μισθώσεως του πληρώματος»

VI. «Οι προς υπηρεσίαν εμπορικών πλοίων μισθώσεις ναυτικών»

VII. «Όσα άλλα (συναλλάγματα) αφορώσι την ναυτικήν εμπορίαν»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α. Aναγκαιότητα ειδικής (εμπορικής) νομοθετικής ρύθμισης

Β. Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας

Γ. Εμπορική παραγραφή

Δ. Διαδικασία εκδίκασης των εμπορικών διαφορών

Ε. Αναγκαστικό δίκαιο και απόδειξη της εμπορικότητας

ΣΤ. Απόδειξη με μάρτυρες

Ζ. Προσωρινή εκτελεστότητα

Η. Προστασία των εμπορικών μισθώσεων

Θ. Εμπορική διαιτησία

Ι. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση

ΙΑ. Η ιδιαίτερη προστασία των συμμετεχόντων σε εμπορικές συναλλαγές μερών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

Α. Οι ουσιαστικά έμποροι

Ι. Έννοια

ΙΙ. Το «επάγγελμα»

ΙΙΙ. Η εμπορική ικανότητα

1. Η εμπορική ικανότητα των φυσικών προσώπων

2. Η εμπορική ικανότητα ενώσεων προσώπων

IV. Η έναρξη και η λήξη της εμπορικής ιδιότητας του ουσιαστικά εμπόρου

1. Η έναρξη

2. Η λήξη

B. Οι τυπικά έμποροι

I. Έννοια και διακρίσεις

1. Έναρξη και λήξη της τυπικής εμπορικότητας

2. Συνέπειες της τυπικής εμπορικότητας

Γ. Οι παράγωγα ή αντανακλαστικά έμποροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α. Ο μικρέμπορος

Β. Η εμπορία του μη έχοντος εμπορική ικανότητα προσώπου

Ι. Το στερούμενο εμπορικής ικανότητας φυσικό πρόσωπο

ΙΙ. Το στερούμενο εμπορικής ικανότητας νομικό πρόσωπο

Γ. Η άσκηση εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο

Δ. Ο φαινόμενος έμπορος

Ε. Η άσκηση αθέμιτης εμπορίας

ΣΤ. Το ασυμβίβαστο

Ζ. Η άσκηση εμπορίας από πτωχεύσαντα

Η. Η άσκηση εμπορίας από το κράτος

Θ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οι συνέπειες

Ι. Εμπορική επιχείρηση

ΙΙ. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΙΙΙ. Η εμπορική επωνυμία ειδικότερα

ΙV. Εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή

V. Εμπορική κατοικία και έδρα

VI. Συμμετοχή σε επιμελητήρια και χρηματιστήρια εμπορευμάτων

VII. Εμπορική δημοσιότητα

VIII. Τήρηση εμπορικών βιβλίων

1. Έννοια – Διακρίσεις – Σκοπός

2. Υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία

α. Ημερολόγιο

β. Βιβλίο αντιγραφής απογραφών

γ. Βιβλίο αντιγραφής επιστολών

3. Υποχρέωση και διατυπώσεις τήρησης των εμπορικών βιβλίων

4. Αποδεικτική ισχύς των εμπορικών βιβλίων

5. Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων

α. Η ανακοίνωση

β. Η εμφάνιση

ΙΧ. Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα

Χ. Δικονομικές συνέπειες

ΧΙ. Τεκμήριο της εμπορικότητας

ΧΙΙ. Πτωχευτική ικανότητα

ΧΙΙΙ. Προσωπική κράτηση

ΧΙV. Αναγκαστική διαχείριση

XV. Τοκογονία εμπορικών απαιτήσεων

XVI. Τοκοφορία των ενδιάμεσων καταλοίπων αλληλόχρεου λογαριασμού

XVII. Ενοχή «εις ολόκληρον»

Κυριότερη βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού