Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2020


Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2020

Το έργο αυτό αποτελεί μια πα­ρου­σί­α­ση βα­σι­κών ζη­τη­μά­των της ύ­λης του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου και ενσωματώνει τόσο το δίκαιο της ιδιωτικής ασφαλιστικής σύμβασης όσο και το γενικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της κρατικής εποπτείας που ασκείται επ’ αυτών.

Το Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία ακολουθώντας τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, με έντονο προστατευτικό χαρακτήρα υπέρ των καταναλωτών και βαθύτατα επηρεασμένο από το Κοινοτικό Δίκαιο. Αφορμή για τη νέα έκδοση (ΣΤ’) του βιβλίου «Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο» αποτέλεσε η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τους διανομείς των ασφαλιστικών προϊόντων. Με τον Ν. 4583/2018 για την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (I.D.D.) της 20.11.2016, εκσυγχρονίσθηκε το σύστημα λειτουργίας της δραστηριότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, όλων των κατηγοριών και συγχρόνως καταργήθηκε ο Ν. 1569/1985 που ρύθμιζε την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και το Π.Δ. 190/2006. Επίσης, το βιβλίο αυτό ενημερώθηκε με κάθε νέα νομοθετική παρέμβαση σε θέματα σχετικά με την ασφαλιστική σύμβαση, όπως η προστασία του καταναλωτή και τα προσωπικά δεδομένα και προστέθηκε νεώτερη βιβλιογραφία και κυρίως νομολογία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο
Αναθεωρημένη σύμφωνα με το Ν. 4583/2018 για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (I.D.D.)
© 2020
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-648-156-7
Σελίδες
XXXII + 423
Τιμή
€ 44,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Ασφάλεια και Ασφάλιση

§ 2. Ασφαλιστική τεχνική και Ασφαλιστικό δίκαιο

Ι. Ασφαλιστική τεχνική

ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις του Ασφαλιστικού δικαίου

§ 3. Η ασφάλιση ως καταναλωτικό αγαθό. Προστατευτικές αρχές.

§ 4. Ιστορική επισκόπηση

Ι. Πρώτες μορφές κοινωνίας κινδύνων

ΙΙ. Νεότερη εξέλιξη

§ 5. Πηγές δικαίου

Ι. Νομοθετικές πηγές

ΙΙ. Συμβατικές πηγές δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ

§ 6. Η έννοια της ασφάλισης

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία

1. Ο κίνδυνος

2. Κοινωνία κινδύνων

3. Ομοιότητα κινδύνων

4. Ασφαλιστική κάλυψη

5. Ανταποδοτικός χαρακτήρας

6. Αξίωση

7. Αυτονομία

ΙΙΙ. Ορισμός

§ 7. Διακρίσεις της ασφάλισης

Ι. Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση

ΙΙ. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση

ΙΙΙ.Ασφάλιση προσωπικών κινδύνων και μη προσωπικών ή περιουσιακών κινδύνων

IV. Ασφάλιση ζημίας. Ασφάλιση ποσού

1. Συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ζημίας)

2. Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ποσού-προσώπων)

3. Μικτή ασφαλιστική κάλυψη

V. Ειδικές μορφές ασφάλισης

1. Καταναλωτικές και μη καταναλωτικές ή εμπορικές ασφαλίσεις

2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις

3. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 8. Έννοια της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Ορισμός

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης

IV. Εμπορικός χαρακτήρας

V. Οι ασφαλιστικοί όροι – Γενικοί και Ειδικοί

1. Έννοια

2. Ένταξη

3. Ερμηνεία

4. Έλεγχος

VI. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της σύμβασης ασφάλισης. Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Γενικά

2. Εφαρμοστέο δίκαιο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν την 1/1/2016

Α. Ασφαλίσεις ζημιών

Δικαίωμα επιλογής

Β. Υποχρεωτικές ασφαλίσεις ζημιών

Γ. Ασφαλίσεις ζωής

3. Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/6/2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).

Α. Μεγάλοι κίνδυνοι

Β. Ασφαλίσεις ζημιών

Γ. Ασφαλίσεις ζωής

Δ. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Ε. Υποχρέωση ασφάλισης

4. Ο Κανονισμός 864/2007 ΕΚ και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

VII. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας

1. Αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων

2. Παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας

3. Επίλυση διαφορών – Αρμοδιότητα δικαστηρίων

VIII. Ενωσιακό δίκαιο των ασφαλίσεων

1. Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική σύμβαση

2. Ενιαία ασφαλιστική αγορά

Α. Πρωτογενές δίκαιο

Β. Παράγωγο κοινοτικό δίκαιο

1. Οδηγίες

2. Κανονισμοί που αφορούν στον ελεύθερο ανταγωνισμό στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης

§ 9. Τα συμβαλλόμενα μέρη – τρίτα πρόσωπα

§ 10. Ο ασφαλιστής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η ασφαλιστική επιχείρηση

1. Γενικά

2. Λειτουργία

3. Χορήγηση άδειας - Προϋποθέσεις

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

ΙΙΙ. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

1. Γενικά

2. Κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

α. Προϊσχύσαν δίκαιο

β. Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το Ν. 1569/1985 (προϊσχύσαν δίκαιο)

γ. Κατηγοροποίηση σύμφωνα με την Οδηγία (IDD) και το Ν. 4583/2018 (Ισχύον δίκαιο)

§ 11. Τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα

Γενικά

1. Ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή (Λήπτης της ασφάλισης)

2. Ασφαλισμένος

3. Δικαιούχος

4. Λοιπά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 12. Κατάρτιση

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Πρόταση του λήπτη της ασφάλισης

ΙΙΙ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τον ασφαλιστή

1. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης

2. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης. Διαφάνεια στους όρους της σύμβασης κατά τη ρύθμιση της Solvency

3. Προσυμβατική υποχρέωση παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης κατά το Ν. 4583/2018

ΙV. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου

V. Προστασία προσωπικών δεδομένων

VΙ. Αποδοχή της πρότασης για ασφάλιση από τον ασφαλιστή

VΙI. Συμφωνία των συμβαλλομένων μερών

VΙII. Ειδικές μορφές ασφαλιστικών συμβάσεων

1. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση

2. Ασφαλιστική σύμβαση από απόσταση

α. Γενικά

β. Έννοια – Προϋποθέσεις υπαγωγής

γ. Κατάρτιση της σύμβασης από απόσταση

δ. Υπαναχώρηση

§ 13. Το ασφαλιστήριο

Ι. Έννοια και νομική φύση του εγγράφου

ΙΙ. Είδη

ΙΙΙ. Περιεχόμενο

ΙV. Παρεκκλίσεις από την αίτηση για ασφάλιση. Δικαίωμα εναντίωσης

1. Γενικά

2. Το δικαίωμα εναντίωσης

3. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης

4. Αποτελέσματα

V. Παράδοση των πληροφοριών και των ασφαλιστικών όρων με το ασφαλιστήριο

1. Γενικά

2. Δικαίωμα εναντίωσης λόγω έλλειψης πληροφοριών (άρθρα 150-152 Ν. 4364/2016 και των ασφαλιστικών όρων

3. Προϋποθέσεις άσκησης

§ 14. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Είδη

ΙΙΙ. Έναρξη

ΙV. Αναδρομική ασφάλιση

V. Ανανέωση ή παράταση της διάρκειας

VI. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

§ 15. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης

§ 16. Καταβολή ασφαλίστρου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

ΙΙΙ. Υπολογισμός – Καταβολή

ΙV. Συνέπειες μη καταβολής

§ 17. Ασφαλιστικά βάρη

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο της προσυμβατικής δήλωσης

3. Συνέπειες παράβασης

4. Τύχη ασφαλίστρου

ΙΙΙ. Επίταση και μείωση του κινδύνου (Αμετάβλητο του κινδύνου)

1. Γενικά

2. Επίταση του κινδύνου

3. Μείωση του κινδύνου

IV. Αποφυγή ή μείωση της ζημίας

Συνέπειες

V. Ειδοποίηση του ασφαλιστή για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Συνέπειες

§ 18. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Στατικό στάδιο

ΙΙΙ. Καταβολή ασφαλίσματος

1. Ασφαλιστική περίπτωση

2. Καταβολή ασφαλίσματος

3. Εξαιρέσεις κάλυψης

α. Υποκειμενικές εξαιρέσεις

β. Αντικειμενικές εξαιρέσεις

§ 19. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης

§ 20. Παραγραφή

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

§ 21. Ασφαλιστική ζημία

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια – Διακρίσεις

ΙΙΙ. Υπολογισμός

IV. Εξαιρέσεις ζημιών

§ 22. Ασφαλιστικό συμφέρον

Ι. Γενικά

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

ΙΙ. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος

ΙΙΙ. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος

1. Ασφάλιση για λογαριασμό άλλου

2. Ασφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει

ΙV. Λειτουργία του ασφαλιστικού συμφέροντος

§ 23. Ασφαλιστική αξία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

ΙΙΙ. Συμβατική αποτίμηση

§ 24. Ασφαλιστικό ποσό

Ι. Έννοια

ΙΙ. Συσχετισμός ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας

1. Πλήρης ασφάλιση

2. Υπασφάλιση

3. Υπερασφάλιση

4. Συνασφάλιση

5. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλιση

6. Τρέχουσα ή ανοικτή ασφάλιση

§ 25. Η αποζημιωτική αρχή

Ι. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού

ΙΙ. Ασφαλιστική υποκατάσταση

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις

3. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΕΙΔΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

§ 26. Ασφάλιση πυρκαγιάς

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

1. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

2. Εξαιρέσεις

3. Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης

ΙΙΙ. Διάρκεια

§ 27. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφαλιστικό συμφέρον

ΙΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

ΙV. Διάρκεια

V. Ευθύνη του ασφαλιστή

§ 28. Ασφάλιση εσοδείας

§ 29. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

Ι. Ασφάλιση πιστώσεων

ΙΙ. Ασφάλιση εγγυήσεων

§ 30. Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

1. Έννοια – Νομική φύση

2. Ασφαλιστική κάλυψη

α. Έκταση

β. Η ρήτρα αξιώσεων που θα προβληθούν («claims made»).

3. Λειτουργία της σύμβασης

4. Η ασφαλιστική περίπτωση

5. Ειδικές μορφές ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης

ΙΙI. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

1. Γενικά

2. Νομοθετική ρύθμιση

3. Ειδικές μορφές υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης

§ 31. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα

Ι. Νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Διαμόρφωση της σύμβασης

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη

2. Έννοια αυτοκινήτου

3. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης

4. Ανανέωση

5. Λύση

6. Καταγγελία

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

8. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

IV. Ασφαλιστική κάλυψη

1. Περιεχόμενο

2. Κυρώσεις

3. Περιπτώσεις εξαίρεσης

V. Ικανοποίηση του ζημιωθέντος τρίτου

1. Ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή

2. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων

3. Αναγωγή

VI. Το Επικουρικό Κεφάλαιο

VΙI. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

VΙΙI. Ασφάλιση (ιδίων ζημιών) αυτοκινήτου

IX. Ασφάλιση (τουριστικής) βοήθειας

§ 32. Άλλες μορφές ασφάλισης ζημιών

Ι. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών

ΙΙ. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης

ΙΙΙ. Αντασφάλιση

IV. Ασφάλιση νομικής προστασίας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΥ

§ 33. Ασφαλιστική κάλυψη

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (Ασφάλιση ποσού)

§ 34. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Ι. Η παροχή του ασφαλιστή

ΙΙ. Ασφαλιστικά βάρη

ΙΙΙ. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 35. Ασφάλιση ζωής

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

Α. Με κριτήριο τον κίνδυνο η ασφάλιση ζωής διακρίνεται σε:.

1. Ασφάλιση θανάτου

2. Ασφάλιση επιβίωσης

3. Μικτή ασφάλιση

4. Ασφάλιση ειδικού κινδύνου θανάτου – δήλης ημέρας

5. Η αυτοκτονία στην ασφάλιση θανάτου

Β. Με κριτήριο το πρόσωπο που ασφαλίζεται, η ασφάλιση ζωής διακρίνεται σε:

1. Ασφάλιση ίδιας ζωής

2. Ασφάλιση ζωής τρίτου

Γ. Ειδική κατηγορία ασφαλίσεων ζωής αποτελούν οι ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με επενδυτικά κεφάλαια

Δ. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών

ΙΙΙ. Δικαίωμα εξαγοράς στην ασφάλιση ζωής

§ 36. Ασφάλιση ατυχημάτων

Ι. Έννοια

ΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

§ 37. Ασφάλιση ασθενειών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)

§ 38. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Η Οδηγία 2009/138 και τα βασικά χαρακτηριστικά της

ΙΙ. Ο Ν. 4364/2016 και τα βασικά χαρακτηριστικά του

ΙΙΙ. Εποπτεία κατά την Οδηγία 2009/138 (Solvency II) και το Ν. 4364/2016

§ 39. Νομικό πλαίσιο εποπτείας

Ι. 1. Εποπτεία

2. Εποπτική Αρχή. Στόχοι, αρμοδιότητες

ΙΙ. Γενικές αρχές της εποπτείας σύμφωνα με το Ν. 4364/2016

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο

3. Βασικές αρχές

4. Εξουσίες της εποπτικής αρχής

5. Υποχρέωση πληροφόρησης ασφαλιστικής επιχείρησης προς την εποπτική αρχή

ΙΙΙ. Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης

1. Έλεγχος φερεγγυότητος

2. Προϋποθέσεις φερεγγυότητος

Α. Οι τεχνικές προβλέψεις (Technical provisions) (άρθρα 51 επ. Ν. 4364/2016)

Β. Ίδια Κεφάλαια (άρθρα 66, 67 επ. Ν. 4364/2016)

Γ. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητος – Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση)

3. Επενδύσεις – Αρχή του συνετού επενδυτή

Α. Μορφές και τρόπος επένδυσης των κεφαλαίων

Β. Η αρχή επιμέλειας του συνετού επενδυτή

4. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

§ 40. Προληπτικά μέτρα αποφυγής της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης

Ι. Γενικά – Προϊσχύσαν δίκαιο

ΙΙ. Νέα ρύθμιση κατά το άρθρο 107 επ. Ν. 4364/2016

1. Απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού

2. Σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης

3. Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης

ΙΙΙ. Μέτρα εξυγίανσης

1. Γενικά

2. Μέτρα εξυγίανσης

§ 41. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης

Ι. Λόγοι ανάκλησης

ΙΙ. Συνέπειες ανάκλησης

1. Ως προς την ασφαλιστική επιχείρηση

2. Ως προς τις ασφαλιστικές συμβάσεις

ΙΙΙ. Ασφαλιστική εκκαθάριση (Διαδικασία – Συνέπειες)

1. Έννοια – Γενικά χαρακτηριστικά

2. Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Α. Σφράγιση – αποσφράγιση

Β. Αναγγελία και επαλήθευση

Γ. Κατάσταση δικαιούχων

Δ. Αντιρρήσεις κατά της κατάστασης δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση

Ε. Ο ρόλος του Επικουρικού Κεφαλαίου

3. Προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων. Σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων από ασφάλιση (άρθρα 240-241 Ν. 4364/2016)

4. Περάτωση και λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (άρθρο 245 Ν. 4364/2016)

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

§ 42. Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής»

Ι. Σκοπός και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του

ΙΙ. Λειτουργία του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

ΙΙΙ. Παρεχόμενη κάλυψη - Εδαφική ισχύς

IV. Διοίκηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής» (Πράξη Διοικητή ΤτΕ 2629/4.10.2010)

V. Χρηματοδότηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

VΙ. Ενεργοποίηση του ρόλου του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

1. Διατήρηση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής

2. Ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων

§ 43. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο νομοθετικό καθεστώς του Ν. 4583/2018 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

ΙΙΙ. Κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Α. Ασφαλιστικός πράκτορας

1. Έννοια και προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητάς του

2. Τυπική προϋπόθεση

Β. Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων

Γ. Λύση της σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστκών πρακτόρων

Δ. Μεσίτης ασφαλίσεων

Ε. Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν τη διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα (άρθρο 4 § 7 και 5 § 6 Ν. 4583/18)

ΣΤ.1. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι

2. Πραγματογνώμονες

Ζ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα όλων των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Ενημέρωση και διαφάνεια

1. Κανόνες δεοντολογίας

2. Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συμβουλών

3. Κώδικας Δεοντολογίας

ΙV. Φορολογικός Αντιπρόσωπος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021
Το Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης σε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έργο
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...
Ασφαλιστικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2019
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Στο παρόν τέταρτο τεύχος της σειράς «Βασική Εμπορική Νομοθεσία - Χ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» περιέχεται το νέο νομικό πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σχετικά με τη...
Κ. Γεωργίου, Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως, 2019
Στο παρόν πόνημα, από oλόκληρο το φάσμα του ουσιαστικού (γενικές αρχές του αστικού δικαίου, γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο,...