Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2017

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-568-719-9
Σελίδες
XXVIII + 406
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2017


Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2017

Ο Ν. 4364/2016 που ισχύει στην Ελλάδα από 1/1/2016, με την κατάργηση του παραδοσιακού Ν.Δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν αφορά μόνο την εποπτεία επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά επεμβαίνει, χωρίς να έχει ενωσιακή υποχρέωση και σε ζητήματα του συμβατικού ασφαλιστικού δικαίου, τροποποιώντας διατάξεις του Ν. 2496/1997 (Ασφ.Ν.) και του Κ.Ν. 489/1976.
Όλα αυτά τα ζητήματα κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη συγγραφής μιας νέας αναθεωρημένης (ε΄) έκδοσης του παρόντος βιβλίου, στο οποίο πέραν των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4364/2016 στη λειτουργία των ασφαλιστικών συμβάσεων, οι οποίες περιέχονται στα δύο πρώτα μέρη του βιβλίου, προστέθηκε ένα νέο Γ΄ ΜΕΡΟΣ για την ανάλυση του νέου νομικού πλαισίου εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με το καθεστώς του Ν. 4364/2016 και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-568-719-9
Σελίδες
XXVIII + 406
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Ασφάλεια και Ασφάλιση

§ 2. Ασφαλιστική τεχνική και Ασφαλιστικό δίκαιο

Ι. Ασφαλιστική τεχνική

ΙI. Έννοια και διακρίσεις του Ασφαλιστικού δικαίου

§ 3. Η ασφάλιση ως καταναλωτικό αγαθό. Προστατευτικές αρχές

§ 4. Ιστορική επισκόπηση

Ι. Πρώτες μορφές κοινωνίας κινδύνων

ΙΙ. Νεότερη εξέλιξη

§ 5. Πηγές δικαίου

Ι. Νομοθετικές πηγές

ΙΙ. Συμβατικές πηγές δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ

§ 6. Η έννοια της ασφάλισης

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία

1. Ο κίνδυνος

2. Κοινωνία κινδύνων

3. Ομοιότητα κινδύνων

4. Ασφαλιστική κάλυψη

5. Ανταποδοτικός χαρακτήρας

6. Αξίωση

7. Αυτονομία

ΙΙΙ. Ορισμός

§ 7. Διακρίσεις της ασφάλισης

Ι. Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση

1. Ιδιωτική Ασφάλιση

2. Κοινωνική Ασφάλιση

3. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)

ΙΙ. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση

ΙΙΙ. Ασφάλιση προσωπικών κινδύνων και μη προσωπικών ή περιουσιακών κινδύνων

IV. Ασφάλιση ζημίας. Ασφάλιση ποσού

1. Συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ζημίας)

2. Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ποσού-προσώ­πων)

3. Μικτή ασφαλιστική κάλυψη

V. Ειδικές μορφές ασφάλισης

1. Καταναλωτικές και μη καταναλωτικές ή εμπορικές ασφαλίσεις

2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις

3. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 8. Έννοια της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Ορισμός

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης

IV. Εμπορικός χαρακτήρας

V. Οι ασφαλιστικοί όροι – Γενικοί και Ειδικοί

1. Έννοια

2. Ένταξη

3. Ερμηνεία

4. Έλεγχος

VI. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της σύμβασης ασφάλισης. Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Γενικά

2. Εφαρμοστέο δίκαιο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν την 1/1/2016

Α. Ασφαλίσεις ζημιών

Δικαίωμα επιλογής

Β. Υποχρεωτικές ασφαλίσεις ζημιών

Γ. Ασφαλίσεις ζωής

3. Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/6/2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).

Α. Μεγάλοι κίνδυνοι

Β. Ασφαλίσεις ζημιών

Γ. Ασφαλίσεις ζωής

Δ. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Ε. Υποχρέωση ασφάλισης

4. Ο Κανονισμός 864/2007 ΕΚ και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

VII. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας

1. Αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων

2. Παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας

3. Επίλυση διαφορών

VIII. Ενωσιακό δίκαιο των ασφαλίσεων

1. Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική σύμβαση

2. Ενιαία ασφαλιστική αγορά

Α. Πρωτογενές δίκαιο

Β. Παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε

1. Οδηγίες

2. Κανονισμοί που αφορούν στον ελεύθερο ανταγωνισμό στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης

§ 9. Τα συμβαλλόμενα μέρη – τρίτα πρόσωπα

§ 10. Ο ασφαλιστής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η ασφαλιστική επιχείρηση

1. Γενικά

2. Λειτουργία

3. Χορήγηση άδειας - Προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Βοηθητικά πρόσωπα του ασφαλιστή (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές)

1. Γενικά

2. Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006

3. Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το Ν. 1569/1985

§ 11. Τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα

Γενικά

1. Ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή (Λήπτης της ασφάλισης)

2. Ασφαλισμένος

3. Δικαιούχος

4. Λοιπά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 12. Κατάρτιση

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Πρόταση του λήπτη της ασφάλισης

ΙΙΙ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τον ασφαλιστή

1. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης

2. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης. Διαφάνεια στους όρους της σύμβασης κατά το Ν. 4364/2016 για την εποπτεία και τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά

ΙV. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου

V. Προστασία προσωπικών δεδομένων

VΙ. Αποδοχή της πρότασης για ασφάλιση από τον ασφαλιστή

VII. Συμφωνία των συμβαλλομένων μερών

VIII. Ειδικές μορφές ασφαλιστικών συμβάσεων

1. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση

2. Ασφαλιστική σύμβαση από απόσταση

α. Γενικά

β. Έννοια – Προϋποθέσεις υπαγωγής

γ. Κατάρτιση της σύμβασης από απόσταση

δ. Υπαναχώρηση

§ 13. Το ασφαλιστήριο

Ι. Έννοια και νομική φύση του εγγράφου

ΙΙ. Είδη

ΙΙΙ. Περιεχόμενο

ΙV. Παρεκκλίσεις από την αίτηση για ασφάλιση. Δικαίωμα εναντίωσης.

1. Γενικά

2. Το δικαίωμα εναντίωσης

3. Προϋποθέσεις άσκησης

4. Αποτελέσματα

V. Παράδοση των πληροφοριών και των ασφαλιστικών όρων με το ασφαλιστήριο

1. Γενικά

2. Δικαίωμα εναντίωσης λόγω έλλειψης πληροφοριών και των ασφαλιστικών όρων

3. Προϋποθέσεις άσκησης

§ 14. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Είδη

ΙΙΙ. Έναρξη

ΙV. Αναδρομική ασφάλιση

V. Ανανέωση ή παράταση της διάρκειας

VI. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης

1. Τυπική, ουσιαστική, τεχνική

2. Τρόποι λήξης

3. Καταγγελία

4. Υπαναχώρηση

5. Πτώχευση του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης

6. Δικαίωμα εξαγοράς στην ασφάλιση ζωής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

§ 15. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης

§ 16. Καταβολή ασφαλίστρου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

ΙΙΙ. Υπολογισμός – Καταβολή

ΙV. Συνέπειες μη καταβολής

§ 17. Ασφαλιστικά βάρη

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο της προσυμβατικής δήλωσης

3. Συνέπειες παράβασης

4. Τύχη ασφαλίστρου

ΙΙΙ. Επίταση και μείωση του κινδύνου (Αμετάβλητο του κινδύνου)

1. Γενικά

2. Επίταση του κινδύνου

3. Μείωση του κινδύνου

IV. Αποφυγή ή μείωση της ζημίας

V. Ειδοποίηση του ασφαλιστή για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

§ 18. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Στατικό στάδιο

ΙΙΙ. Καταβολή ασφαλίσματος

1. Ασφαλιστική περίπτωση

2. Καταβολή ασφαλίσματος

3. Εξαιρέσεις κάλυψης

α) Υποκειμενικές εξαιρέσεις

β) Αντικειμενικές εξαιρέσεις

1) Πολεμικοί κίνδυνοι

2) Φυσική απομείωση των πραγμάτων

3) Διεύρυνση εξαιρέσεων

§ 19. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης

§ 20. Παραγραφή

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

§ 21. Ασφαλιστική ζημία

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια – Διακρίσεις

ΙΙΙ. Υπολογισμός

IV. Εξαιρέσεις ζημιών

§ 22. Ασφαλιστικό συμφέρον

Ι. Γενικά

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

ΙΙ. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος

ΙΙΙ. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος

1. Ασφάλιση για λογαριασμό άλλου

2. Ασφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει

ΙV. Λειτουργία του ασφαλιστικού συμφέροντος

§ 23. Ασφαλιστική αξία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

ΙΙΙ. Συμβατική αποτίμηση

§ 24. Ασφαλιστικό ποσό

Ι. Έννοια

ΙΙ. Συσχετισμός ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας

1. Πλήρης ασφάλιση

2. Υπασφάλιση

3. Υπερασφάλιση

4. Συνασφάλιση

5. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλιση

6. Τρέχουσα ή ανοικτή ασφάλιση

§ 25. Η αποζημιωτική αρχή

Ι. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού

ΙΙ. Ασφαλιστική υποκατάσταση

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις

3. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΕΙΔΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

§ 26. Ασφάλιση πυρκαγιάς

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

1. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

2. Εξαιρέσεις

3. Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης

ΙΙΙ. Διάρκεια

§ 27. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφαλιστικό συμφέρον

ΙΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

ΙV. Διάρκεια

V. Ευθύνη του ασφαλιστή

§ 28. Ασφάλιση εσοδείας

§ 29. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

Ι. Ασφάλιση πιστώσεων

ΙΙ. Ασφάλιση εγγυήσεων

§ 30. Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

1. Έννοια – Νομική φύση

2. Ασφαλιστική κάλυψη

3. Λειτουργία της σύμβασης

4. Η ασφαλιστική περίπτωση

5. Ειδικές μορφές ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης

ΙΙI. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

1. Γενικά

2. Νομοθετική ρύθμιση

3. Ειδικές μορφές υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης

§ 31. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυ­χήματα

Ι. Νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Διαμόρφωση της σύμβασης

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη

2. Έννοια αυτοκινήτου

3. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης

4. Ανανέωση

5. Λύση

6. Καταγγελία

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

8. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

IV. Ασφαλιστική κάλυψη

1. Περιεχόμενο

2. Κυρώσεις

3. Περιπτώσεις εξαίρεσης

V. Ικανοποίηση του ζημιωθέντος τρίτου

1. Ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή

2. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων

3. Αναγωγή

VI. Το Επικουρικό Κεφάλαιο

VΙI. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

VΙΙI. Ασφάλιση (ιδίων ζημιών) αυτοκινήτου

IX. Ασφάλιση (τουριστικής) βοήθειας

§ 32. Άλλες μορφές ασφάλισης ζημιών

Ι. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών

ΙΙ. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης

ΙΙΙ. Αντασφάλιση

IV. Ασφάλιση νομικής προστασίας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΥ

§ 33. Ασφαλιστική κάλυψη

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (Ασφάλιση ποσού)

§ 34. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Ι. Η παροχή του ασφαλιστή

ΙΙ. Ασφαλιστικά βάρη

ΙΙΙ. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 35. Ασφάλιση ζωής

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

Α. Με κριτήριο τον κίνδυνο

1. Ασφάλιση θανάτου

2. Ασφάλιση επιβίωσης

3. Μικτή ασφάλιση

4. Ασφάλιση ειδικού κινδύνου θανάτου – δήλης ημέρας.

5. Η αυτοκτονία στην ασφάλιση θανάτου

Β. Με κριτήριο το πρόσωπο που ασφαλίζεται

1. Ασφάλιση ίδιας ζωής

2. Ασφάλιση ζωής τρίτου

Γ. Ειδική κατηγορία ασφαλίσεων ζωής: ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με επενδυτικά κεφάλαια

Δ. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών

ΙΙΙ. Δικαίωμα εξαγοράς στην ασφάλιση ζωής

§ 36. Ασφάλιση ατυχημάτων

Ι. Έννοια

ΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

§ 37. Ασφάλιση ασθενειών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)

§ 38. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Η Οδηγία 2009/138 και τα βασικά χαρακτηριστικά της

ΙΙ. Ο Ν. 4364/2016 και τα βασικά χαρακτηριστικά του

ΙΙΙ. Εποπτεία κατά την Οδηγία 2009/138 (Solvency II) και το Ν. 4364/2014)

§ 39. Νομικό πλαίσιο της εποπτείας

Ι. Εποπτεία

2. Εποπτική Αρχή. Στόχοι, αρμοδιότητες

ΙΙ. Γενικές αρχές της εποπτείας σύμφωνα με το Ν. 4364/2016.

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο

3. Βασικές αρχές

4. Εξουσίες της εποπτικής αρχής

5. Υποχρέωση πληροφόρησης ασφαλιστικής επιχείρησης προς την εποπτική αρχή

ΙΙΙ. Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης

1. Έλεγχος Φερεγγυότητος

2. Προϋποθέσεις Φερεγγυότητος

Α. Τεχνικές προβλέψεις

Β. Ίδια Κεφάλαια

Γ. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητος. Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση)

3. Επενδύσεις. Αρχή του συνετού επενδυτή

Α. Μορφές και τρόποι επένδυσης κεφαλαίων

Β. Η αρχή επιμέλειας του συνετού επενδυτή

4. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

§ 40. Προληπτικά μέτρα αποφυγής της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης

Ι. Γενικά – Προϊσχύσαν δίκαιο

ΙΙ. Νέα ρύθμιση κατά το Ν. 4364/2016 (άρθρο 107 επ.)

1. Απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού

2. Σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης

3. Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης

ΙΙΙ. Μέτρα εξυγίανσης

1. Γενικά

2. Μέτρα εξυγίανσης

§ 41. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης

Ι. Λόγοι ανάκλησης

ΙΙ. Συνέπειες ανάκλησης

1. Ως προς την ασφαλιστική επιχείρηση

2. Ως προς τις ασφαλιστικές συμβάσεις

ΙΙΙ. Ασφαλιστική εκκαθάριση

1. Έννοια – Γενικά χαρακτηριστικά – Διακρίσεις

2. Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Α. Σφράγιση – αποσφράγιση

Β. Αναγγελία και Επαλήθευση

Γ. Κατάσταση δικαιούχων (Κατάλογος)

Δ. Αντιρρήσεις κατά της κατάστασης των δικαιούχων από ασφάλιση

3. Προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων

4. Περάτωση και λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

§ 42. Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής»

Ι. Σκοπός και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του

ΙΙ. Λειτουργίες του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

ΙΙΙ. Παρεχόμενη κάλυψη – Εδαφική ισχύς

IV. Διοίκηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

V. Χρηματοδότηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

VΙ. Ενεργοποίηση του ρόλου του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

1. Διατήρηση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής

2. Ικανοποίηση δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων

§ 43. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Ι. Γενικά

ΙΙ. Κατηγοριοποίηση των διαμεσολαβητών του Π.Δ. 190/2006 σε συνδυασμό με αυτού του Ν. 1569/1985

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολαβητών

1. Διαφάνεια και ενημέρωση

2. Κώδικας Δεοντολογίας

IV. Φορολογικός Αντιπρόσωπος

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού