Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 12η έκδ., 2021
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Βασική εμπορική νομοθεσία VII
Απρίλιος 2021
© 2021
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
12η έκδ.
ISBN
978-960-648-303-5
Σελίδες
Χ + 623
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 12η έκδ., 2021


Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 12η έκδ., 2021

Με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Ο κώδικας αυτός τέθηκε τελικά σε ισχύ από 1.3.2021, ενώ για κάποιες επί μέρους ρυθμίσεις του η έναρξη της ισχύος του ορίσθηκε για την 1.6.2021. Καταργήθηκε, έτσι, ο νόμος 3588/2007, ο οποίος είχε ήδη δεχθεί πληθώρα πληγμάτων, μη δυνηθείς να μακροημερεύσει. Αλλά και ο νέος νόμος έχοντας προφανή ελαττώματα, πλείονα, δυστυχώς, του καταργηθέντος, πολύ γρήγορα θα υποστεί και αυτός τον ορυμαγδό των αλλαγών. Και η σωρεία, όμως, των υπουργικών αποφάσεων, στις οποίες στηρίζει ο νέος νόμος την λειτουργικότητα των νεωτερισμών του, καθιστά την ασφαλή επόπτευση της ύλης του δυσχερή. Όπως, πάντως, κι αν εξελιχθεί η κατάσταση, ο νέος νόμος δημιούργησε και την ανάγκη της νέας αυτής έκδοσης του ανά χείρας τεύχους. Ο στόχος της έκδοσης περιεκτικών, εύχρηστων, δυναμένων ευχερώς να αντικατασταθούν, οικονομικών κωδίκων της εμπορικής νομοθεσίας εξακολουθεί να είναι η βασική επιδίωξή μας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Βασική εμπορική νομοθεσία VII
Απρίλιος 2021
© 2021
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
12η έκδ.
ISBN
978-960-648-303-5
Σελίδες
Χ + 623
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 95570 της 8/20 Σεπτ. 1938 «Περί τηρήσεως γενικού μητρώου πτωχευσάντων»

Β. ΝΟΜΟΣ 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/1974)

Γ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/1990 «Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη» (ΦΕΚ Α΄ 1/1990)

Δ. ΝΟΜΟΣ 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/2005)

Ε. ΝΟΜΟΣ 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 106/2006)

ΣΤ. ΝΟΜΟΣ 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227/2009)

Ζ. ΝΟΜΟΣ 3858/2010 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη “Διασυνοριακή πτώχευση” της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/2010)

Η. Νόμος 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011)

Θ. ΝΟΜΟΣ 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Ι. ΝΟΜΟΣ 4307/2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008… και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 246)

ΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Συνεδρίαση 195/1/29.07.2016 «Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013»

ΙΒ. ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94/2015)

ΙΓ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133/2016 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας» (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12. 2016)

ΙΔ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

ΙΕ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»

ΙΣΤ. ΝΟΜΟΣ 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

ΙΖ. ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1023 «Περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την

αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)»

ΙΗ. NOMOΣ 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού