Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 11η έκδ., 2018
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Βασική εμπορική νομοθεσία VII
Ιούνιος 2018
© 2018
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
11η έκδ.
ISBN
978-960-568-844-8
Σελίδες
ΙΧ + 642
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 11η έκδ., 2018


Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 11η έκδ., 2018

Νέες αλλαγές στους ήδη πολλάκις τροποποιηθέντες αρχικούς νόμους 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» και 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» επέφεραν, ιδίως, οι νόμοι 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015), 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) και ο πλέον πρόσφατος νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) και το ΠΔ 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016). Και άλλες αλλαγές –σε μικρότερη έκταση– συντελέσθηκαν με τους νόμους 4472/2017, 4491/2017 και 4512/2018, αλλά και ισχύουν με βάση τον νέο Κανονισμό ΕΕ 848/2015 ή προετοιμάζονται με την εκκρεμούσα πρόταση οδηγίας ΕΕ 0359/2016. Πολλές, έτσι, παλαιότερες διατάξεις τροποποιήθηκαν και νέες εισήχθησαν για την τελεσφορότερη ρύθμιση –ενόψει της οικονομικής κρίσεως– των οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Ακόμα και με περιθωριακούς –έκτακτους– νόμους, όπως το νόμο 4307/2014 και το νόμο 4469/2017. Αυτές όλες οι διατάξεις, που εισήχθησαν μέχρι και 14 Ιουνίου 2018, δημιούργησαν και την ανάγκη της νέας αυτής έκδοσης του ανά χείρας τεύχους. Ο στόχος της έκδοσης περιεκτικών, εύχρηστων, δυναμένων ευχερώς να αντικατασταθούν, οικονομικών κωδίκων της εμπορικής νομοθεσίας εξακολουθεί να είναι η βασική επιδίωξή μας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Βασική εμπορική νομοθεσία VII
Ιούνιος 2018
© 2018
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
11η έκδ.
ISBN
978-960-568-844-8
Σελίδες
ΙΧ + 642
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 95570 της 8/20 Σεπτ. 1938 «Περί τηρήσεως γενικού μητρώου πτωχευσάντων»

Β. ΝΟΜΟΣ 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/1974) (άρθρα 30Α-31, 61-62Α, 67,82, 82Α)

Γ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/1990 «Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη» (ΦΕΚ Α΄ 1/1990)

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 «περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»

Ε. ΝΟΜΟΣ 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ A΄ 297/ 2005) (άρθρα 1, 6, 7, 11, 15, 16, 37)

ΣΤ. ΝΟΜΟΣ 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/2005) (άρθρο 14Α)

Ζ. ΝΟΜΟΣ 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 106/2006) (άρθρα 7-8)

Η. ΝΟΜΟΣ 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»

Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας»

ΙΙ. ΝΟΜΟΣ 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/ 10.7.2007) (άρθρα 1-182)

ΙΙΙ. ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΑΡΘΡΑ 99-106 Ν. 3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» περί της Διαδικασίας Συνδιαλλαγής (άρθρα 99-106)

Θ. ΝΟΜΟΣ 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227/2009) (άρθρο 4)

Ι. ΝΟΜΟΣ 3858/2010 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη “Διασυνοριακή πτώχευση” της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές

Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/2010) (άρθρα 1-41)

ΙΑ. ΝΟΜΟΣ 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/2010) (άρθρα 1-22)

ΙΒ. ΝΟΜΟΣ 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011) (άρθρα 12-20)

ΙΓ. ΝΟΜΟΣ 4224/ 2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (άρθρα 1-2)

ΙΔ. ΝΟΜΟΣ 4307/2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008… και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 246) (άρθρα 60-79)

ΙΕ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Συνεδρίαση 195/1/ 29.07.2016 «Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του

Ν. 4224/2013

ΙΣΤ. ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94/2015)

ΙΖ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4346/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152/2015)

ΙΗ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133/2016 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας» (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12. 2016)

ΙΘ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY KΟΙ­ΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Κ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016/0359 (COD) -2016/723 (COM) «Για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ»

ΚΑ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού