Πολυκώδικας, 8η έκδ., 2021


Πολυκώδικας, 8η έκδ., 2021

Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα είναι ενημερωμένη με τον Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο και με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4777/2021. Περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασών διατάξεων, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενώ κάθε νομοθέτημα περιέχει αυτοτελές εύχρηστο λημματικό ευρετήριο.

Περιλαμβάνονται:

Σύνταγμα της Ελλάδας – Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση – Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΑΚ – ΕισΝΑΚ – Καν. Ρώμη Ι – Καν. Ρώμη ΙΙ – ΚΠολΔ – ΕισΝΚΠολΔ – Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Καν. 44/2001 – Καν. 1215/2012 – Καν. 2201/2003 – ΠΚ – ΚΠοινΔ – Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών – Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας – ΚΔιοικΔικ – Ακυρωτικές διαφορές – Διοικητικές διαφορές ουσίας – ΚΔιοικΔιαδ – Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – ΚΕΔΕ –Υπαλληλικός Κώδικας – Κτηματογράφηση – Εθνικό Κτηματολόγιο – Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων – Προστασία των καταναλωτών – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Εμπορικές μισθώσεις – ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Αφανής εταιρεία – Γ.Ε.ΜΗ. – Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών – Πτωχευτικός Κώδικας

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολυκώδικας
42 Νομοθετήματα
Μάρτιος 2021
© 2021
Σειρά
Έκδοση
8η έκδ.
ISBN
978-960-648-289-2
Σελίδες
VIII + 2380
Τιμή
€ 38,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/

C 83/02)

Π.Δ. 456/1984 «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Α.Ν. 2783/1941 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 864/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)

Π.Δ. 503/1985 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ν. 4640/2019 «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2008»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Ν. 4619/2019 «ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Ν. 4620/2019 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Ν. 4139/2013 «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»

Π.Δ. 18/1989 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Ν. 2717/1999 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Ν. 702/1977 «ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

Ν. 1406/1983 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ»

Ν. 2690/1999 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»

Ν. 1756/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

Ν.Δ. 356/1974 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ»

N. 3528/2007 «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Ν. 2308/1995 «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ­ΓΙΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2664/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2882/2001 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Ν. 3869/2010 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Π.Δ. 34/1995 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩ­ΣΕΩΝ»

Κ.Ν. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ν. 4548/2018 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ν. 3190/1955 «ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120) «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 249-270, 294) «ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 271-284, 294) «ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4072/2012 (άρθρα 285-292, 294) «ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ν. 4635/2019 «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) – Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

Ν. 4441/2016 «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ν. 4738/2020 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 10η έκδ., 2021
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία. Περιέχονται πλήρως ενημερωμένοι: • Ποινικός Κώδικας • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • Κώδικας Πολιτικής...
Πολυκώδικας, 2017
Νέα ηλεκτρονική έκδοση, νέα χαμηλότερη τιμή του Πολυκώδικα, για windows 7 και νεότερα. Ο ηλεκτρονικός Πολυκώδικας «λύνει» κυριολεκτικά τα χέρια του νομικού και του...
Μ. Δάρρα/Π. Αγαλλοπούλου/Λ. Άννινος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Ο παρών τόμος περιέχει 48 συμβολές από έγκριτους νομικούς προς τιμήν του Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλου, για την προσφορά του στην Επιστήμη, στην Παιδεία και στο...
Αστικός κώδικας, 6η έκδ., 2021
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ...