Ελληνικά English
| | | |

CD-ROMs


Πολυκώδικας, 2016

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολυκώδικας
Ενημέρωση Β2015
© 2016
ISBN
978-960-568-356-6
Τιμή
€ 17,50
Σε απόθεμα

Πολυκώδικας, 2016


Πολυκώδικας, 2016

Περιλαμβάνει την Ενημέρωση B 2015

Οι κώδικες είναι ενημερωμένοι με τους παρακάτω νόμους:

- Αστικός Κώδικας: έως και τους νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/ 27.6.2014) και 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014).

- O Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα έως και το Νόμο 3588/2007.

- Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: έως και τους νόμους 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.11.2011), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013, 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.4.2013), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/ 26.7.2013), 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013) και 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014),

- Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015). Ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 έχει ενημερωθεί μέχρι και τον Καν. (ΕΕ) 2015/263, ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 με τον Καν. (ΕΚ) 2116/2004 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 μέχρι και τον Καν. 542/2014.

- Ο Εισαγωγικός Νόμος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έως και το Νόμο 4055/2012 και 4077/2012.

- Ποινικός Κώδικας: έως και τους Νόμους 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014), 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014), 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014), Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014), Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014) και 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)..

- Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: έως και τους Νόμους 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014), 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014) και Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015).

- Εμπορικός Κώδικας: Τραπεζικό Δίκαιο: τροποποίηση των Νόμων 3601/2007 και 2832/2000 με το Ν. 3746/2009.

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς: τροποποίηση των Νόμων 1969/1991, 3340/2005, 3401/2005 και 3606/2007 με το Ν. 3756/2009 (ο ίδιος νόμος ρυθμίζει και το Σύστημα Άυλων Τίτλων – ΣΑΤ).

Ασφαλιστικό Δίκαιο: τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970, του Π.Δ. 237/1986 και του Ν. 3229/2004 με το Ν. 3746/2009.

Εταιρικό Δίκαιο: τροποποίηση του Ν. 3190/1955 με το Ν. 3769/2009, τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 με τους Ν. 3763/2009 και 3756/2009 και του Ν. 3016/2002 με το Ν. 3756/2009.

Δίκαιο Ανταγωνισμού: τροποποίηση των Νόμων 146/1914, 703/1977 με το Ν. 3784/2009.

- Υπαλληλικός Κώδικας: έως και τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Νόμοι 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/ 14.3.2012), 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013), 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013), 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013), 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013), 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2014), 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/ 15.7.2014), 4305/2014 (ΦΕΚ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014), 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.12.2014), 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/ 8.12.2014), 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014) και Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015) και η ΠΝΠ 9.11.2012, ΦΕΚ Α΄ 224/12.11.2012

- Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: έως και τους Νόμους 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216/23-10-2008), 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23-10-2010), 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/10-12-2010), 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/3-3-2011), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012), 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22-3-2012), 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10-4-2012), 4071/ 2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012), 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102/29-4-2013), 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/29-5-2013), 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11-10-2013), 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1-11-2013), 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22/29-1-2014), 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/15-7-2014), 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8-8-2014), 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194/19-9-2014) και 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/17-12-2014).

- Σύνταγμα της Ελλάδος: αναθεωρημένο σύμφωνα με το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 102 A/2.6.2008.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολυκώδικας
Ενημέρωση Β2015
© 2016
ISBN
978-960-568-356-6
Τιμή
€ 17,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιλαμβάνει την Ενημέρωση B

Οι κώδικες είναι ενημερωμένοι με τους παρακάτω νόμους:

- Αστικός Κώδικας: έως και τους νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/ 27.6.2014) και 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014).

- O Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα έως και το Νόμο 3588/2007.

- Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: έως και τους νόμους 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.11.2011), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013, 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.4.2013), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/ 26.7.2013), 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013) και 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014),

- Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015). Ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 έχει ενημερωθεί μέχρι και τον Καν. (ΕΕ) 2015/263, ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 με τον Καν. (ΕΚ) 2116/2004 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 μέχρι και τον Καν. 542/2014.

- Ο Εισαγωγικός Νόμος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έως και το Νόμο 4055/2012 και 4077/2012.

- Ποινικός Κώδικας: έως και τους Νόμους 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014), 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014), 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014), Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014), Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014) και 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015).

- Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: έως και τους Νόμους 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014), 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014) και Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015).

- Εμπορικός Κώδικας: Τραπεζικό Δίκαιο: τροποποίηση των Νόμων 3601/2007 και 2832/2000 με το Ν. 3746/2009.

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς: τροποποίηση των Νόμων 1969/1991, 3340/2005, 3401/2005 και 3606/2007 με το Ν. 3756/2009 (ο ίδιος νόμος ρυθμίζει και το Σύστημα Άυλων Τίτλων – ΣΑΤ).

Ασφαλιστικό Δίκαιο: τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970, του Π.Δ. 237/1986 και του Ν. 3229/2004 με το Ν. 3746/2009.

Εταιρικό Δίκαιο: τροποποίηση του Ν. 3190/1955 με το Ν. 3769/2009, τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 με τους Ν. 3763/2009 και 3756/2009 και του Ν. 3016/2002 με το Ν. 3756/2009.

Δίκαιο Ανταγωνισμού: τροποποίηση των Νόμων 146/1914, 703/1977 με το Ν. 3784/2009.

- Υπαλληλικός Κώδικας: έως και τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Νόμοι 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/ 14.3.2012), 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013), 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013), 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013), 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013), 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2014), 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/ 15.7.2014), 4305/2014 (ΦΕΚ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014), 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.12.2014), 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/ 8.12.2014), 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014) και Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015) και η ΠΝΠ 9.11.2012, ΦΕΚ Α΄ 224/12.11

- Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: έως και τους Νόμους 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216/23-10-2008), 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23-10-2010), 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/10-12-2010), 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/3-3-2011), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012), 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22-3-2012), 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10-4-2012), 4071/ 2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012), 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102/29-4-2013), 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/29-5-2013), 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11-10-2013), 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1-11-2013), 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22/29-1-2014), 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/15-7-2014), 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8-8-2014), 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194/19-9-2014) και 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/17-12-2014).

- Σύνταγμα της Ελλάδος: αναθεωρημένο σύμφωνα με το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 102 A/2.6.2008.

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού