Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2020


Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2020

Κύριος στόχος του παρόντος επίτομου έργου είναι η υποστήριξη της πανεπιστημιακής διδασκαλίας του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες νομικές μεταβολές στο χώρο του δικαίου των συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νέα συναλλακτική πραγματικότητα θεωρήθηκε σκόπιμο η νέα αυτή έκδοση να εμπλουτιστεί με την προσθήκη σημαντικότατων κεφαλαίων, ώστε να καλυφθεί όλη η ύλη του Ειδικού Μέρους του Ενοχικού Δικαίου του ΑΚ, καλύπτοντας κατά τρόπο συνοπτικό αλλά αποτελεσματικό και τις ανάγκες του δικηγόρου της πράξης. Παράλληλα, επανελέγχθηκε, βελτιώθηκε και εμπλουτίστηκε με τη νεότερη νομοθεσία, θεωρία και, κυρίως, νομολογία το σύνολο των αναπτύξεων της προηγούμενης έκδοσης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
© 2020
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-240-3
Σελίδες
L + 885
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 4η ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Γενικό και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Ι. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙ. Διάκριση των ενοχών του Ειδικού Μέρους

ΙΙΙ. Οι σχέσεις φιλοφροσύνης

§ 2. Η ρύθμιση των επώνυμων συμβάσεων στον ΑΚ

Ι. Κατηγοριοποίηση

ΙΙ. Η σημασία της ρύθμισης

§ 3. Εφαρμογές της αρχής της ελευθερίας των ενοχικών συμβάσεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ένωση συμβάσεων

ΙΙΙ. Ανώνυμες συμβάσεις

IV. Νέες μορφές συμβάσεων

V. Συμβάσεις-πλαίσιο

§ 4. Μικτές συμβάσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Μορφολογία - αντιμετώπιση

1. Μορφές

2. Συμπέρασμα

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΩΡΕΑ

Ι. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Έννοια, νομική φύση και μορφές κατάρτισης

1. Έννοια και νομική φύση

2. Μορφές κατάρτισης

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις

§ 6. Τα ουσιώδη στοιχεία της δωρεάς

Ι. Παροχή ή υπόσχεση παροχής περιουσιακού αντικειμένου

ΙΙ. Συμφωνία για έλλειψη ανταλλάγματος

ΙΙΙ. Τύπος

1. Ο κανόνας

2. Καλυπτόμενη δωρεά

3. Θεραπεία της ακυρότητας

§ 7. Η ευθύνη του δωρητή

Ι. Για μη εκπλήρωση

ΙΙ. Για νομικά και πραγματικά ελαττώματα

1. Ελαττώματα

2. Συνομολογημένες ιδιότητες

§ 8. Το ευεργέτημα ευπορίας

IΙ. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

§ 9. Οι λόγοι της ανάκλησης

Ι. Η αχαριστία του δωρεοδόχου

ΙΙ. Η θανάτωση του δωρητή ή η παρεμπόδισή του να ανακαλέσει τη

δωρεά

ΙΙΙ. Η υπαίτια παράλειψη εκτέλεσης του τρόπου

ΙV. Η επιγέννηση τέκνου

§ 10. Η άσκηση του δικαιώματος και οι συνέπειές της

Ι. Άσκηση

ΙΙ. Συνέπειες

§ 11. Η απόσβεση του δικαιώματος

Ι. Συγγνώμη

ΙΙ. Πάροδος αποσβεστικής προθεσμίας

ΙΙΙ. Θάνατος του δωρεοδόχου

ΙV. Παραίτηση του δωρητή

ΙΙΙ. Η ΔΩΡΕΑ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟ

§ 12. Έννοια, τύπος, διακρίσεις

§ 13. Η εκτέλεση του τρόπου

ΙV. ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΕΩΝ

§ 14. Η δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

§ 15. Η μικτή δωρεά

I. Έννοια

II. Εφαρμοστέοι κανόνες

§ 16. Η δωρεά περιοδικών παροχών

§ 17. Η δωρεά αιτία θανάτου και η δωρεά υπέρ τρίτου για την περίπτωση

θανάτου

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 18. Έννοια, νομική φύση, διακρίσεις

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Διακρίσεις

§ 19. Οικονομική και νομική λειτουργία

§ 20. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (ν. 2532/1997).

Ι. Βασικά χαρακτηριστικά

ΙΙ. Η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις των μερών

ΙV. Η ενιαία μορφή μη εκπλήρωσης

V. Οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης

VI. Τα παρεχόμενα δικαιώματα

1. Το δικαίωμα του αγοραστή για αυτούσια και προσήκουσα εκ-

πλήρωση

2. Το δικαίωμα του πωλητή για αυτούσια και προσήκουσα εκπλήρωση

2α. Το δικαίωμα των μερών σε αυτούσια εκπλήρωση

3. Το δικαίωμα αποζημίωσης

4. Το δικαίωμα για μείωση του τιμήματος

5. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

α. Περιπτώσεις

β. Άσκηση

γ. Συνέπειες

VII. Η μετάσταση του κινδύνου

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 21. Το αντικείμενο της πώλησης

§ 22. Το τίμημα

§ 23. Η συμφωνία των μερών

Ι. Περιεχόμενο - συμβαλλόμενοι

ΙΙ. Προσύμφωνο

ΙΙΙ. Τύπος

§ 24. Η εικονικότητα ως προς το τίμημα

Ι. Απόλυτη και σχετική εικονικότητα

ΙΙ. Εικονικό τίμημα

§ 25. Η εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ακινήτου

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Η νομολογιακή θέση

ΙΙΙ. Κριτική-προτεινόμενη λύση

§ 26. Οι υποχρεώσεις του πωλητή

Ι. Μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος

ΙΙ. Παράδοση του πράγματος

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Από το νόμο

2. Από συμφωνία των μερών ή το

§ 27. Οι υποχρεώσεις του αγοραστή

Ι. Καταβολή του τιμήματος

ΙΙ. Παραλαβή του πράγματος;

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. H μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών

§ 28. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του πωλητή

I. Δυνατή παροχή

II. Αδύνατη παροχή

IIΙ. Ειδικότερα τα δικαιώματα αποζημίωσης ή υπαναχώρησης

1. Πλημμελής εκπλήρωση

2. Πλήρης αποζημίωση ή υπαναχώρηση

IV. Άλλα δικαιώματα του αγοραστή

§ 29. Ειδικότερα η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα

Ι. Εννοιολογικά

1. Έννοια του νομικού ελαττώματος

2. Διάκριση από το πραγματικό ελάττωμα

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

1. Προϋποθέσεις γέννησης και είδος της ευθύνης

2. Επιμέρους ζητήματα

ΙΙΙ. Απαλλαγή από την ευθύνη

1. Γνώση του αγοραστή

2. Απαλλακτική ρήτρα

3. Υπερημερία δανειστή

§ 30. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του αγοραστή

ΙV. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

§ 31. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Συνοπτική παρουσίαση

ΙΙ. Οι Οδηγίες 2019/771/ΕΚ και 2019/770/ΕΚ

1. Η Οδηγία 2019/771/ΕΚ

2. Η Οδηγία 2019/770/ΕΚ

§ 32. Δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

§ 33. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Μη ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση

1. Κριτήρια μη ανταπόκρισης

2. Πλημμελής εγκατάσταση

α. Από τον πωλητή

β. Από τον αγοραστή

γ. Άλλες περιπτώσεις εφαρμογής της 536 εδ. β΄

3. Ελαττώματα ποσότητας

4. Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας

5. Άλλες περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στην Οδηγία 2019/771/ΕΚ

ΙΙΙ. Συνομολογημένη ιδιότητα

1. Σχέση με πραγματικό ελάττωμα

2. Συνομολόγηση

3. Ελλιπής έκταση ακινήτου

§ 34. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

I. Έγκυρη πώληση

II. Μη ανταπόκριση στη σύμβαση

III. Κρίσιμος χρόνος

IV. Το τεκμήριο της 537 § 2

1. Μαχητό τεκμήριο

2. Μη ισχύς του τεκμηρίου

3. Βάρος απόδειξης

§ 35. Αποκλεισμός της ευθύνης

I. Γνώση του αγοραστή

II. Υλικά που χορήγησε ο αγοραστής

III. Απαλλακτική ρήτρα.

IV. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

V. Πταίσμα ή υπερημερία του αγοραστή

§ 36. Το περιεχόμενο της ευθύνης του πωλητή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Συρροή δικαιωμάτων και αξιώσεων

1. Εκλεκτική συρροή

2. Ανάλωση του δικαιώματος επιλογής

3. Επικουρική σώρευση

4. Ακυρότητα ΓΟΣ

§ 37. Τα δικαιώματα διόρθωσης και αντικατάστασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εκλεκτική συρροή

ΙΙΙ. Αδυναμία ή δυσανάλογη απαιτούμενη δαπάνη

ΙV. Εύλογος χρόνος - μη ενόχληση του αγοραστή

V. Το δικαίωμα διόρθωσης

VI. Το δικαίωμα αντικατάστασης

1. Άσκηση

2. Αποτελέσματα της άσκησης

3. Ως δικαίωμα του πωλητή

4. Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος

5. Επιμέρους ζητήματα

§ 38. Το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος

I. Νομική φύση - άσκηση

II. Προσδιορισμός της μείωσης

III. Η ρύθμιση του

IV. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος

V. Νέο ελάττωμα

VI. Καταστροφή κτλ. του πράγματος

§ 39. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ι. Νομική φύση - άσκηση

1. Νομική φύση

2. Άσκηση

ΙΙ. Ενέργεια

1. Υποχρεώσεις του αγοραστή

2. Υποχρεώσεις του πωλητή

3. Αλληλεξάρτηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων

4. Υπαναχώρηση και αποζημίωση

α. Δημιουργία σχέσης εκκαθάρισης

β. Έκταση της αποζημίωσης

ΙΙΙ. Αποκλεισμός της υπαναχώρησης

1. Επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα

2. Τυχαία βλάβη ή καταστροφή κτλ. του πράγματος

3. Επουσιώδης ελλιπής έκταση ακινήτου

§ 40. Το δικαίωμα αποζημίωσης

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Έννοια και έκταση της αποζημίωσης

1. Διακράτηση του πράγματος

2. Επιστροφή του πράγματος

3. Επιστροφή του πράγματος και πλήρες διαφέρον

§ 41. Ειδικά ζητήματα

Ι. Επιδίκαση μείωσης τιμήματος ή αντικατάστασης (542)

ΙΙ. Πλειονότητα πωλητών ή αγοραστών

ΙΙΙ. Πλειονότητα πωληθέντων πραγμάτων

§ 42. Παροχή εγγύησης

Ι. Είδη εγγυήσεων

1. Αυτοτελής εγγυητική σύμβαση

2. Μη αυτοτελής εγγυητική σύμβαση

ΙΙ. Η ρύθμιση του

§ 43. Παραγραφές

Ι. Η βασική ρύθμιση

1. Γενικά

2. Έναρξη της παραγραφής

3. Απώτατος χρόνος άσκησης των δικαιωμάτων

4. Εξαιρούμενες αξιώσεις

5. Αναστολή, διακοπή, παραίτηση

ΙΙ. Αποκλίσεις από τη βασική ρύθμιση

1. Συμφωνία προθεσμίας ευθύνης

2. Δόλια απόκρυψη ή αποσιώπηση

3. Άσκηση δικαιωμάτων με ένσταση

ΙΙΙ. Παραγραφή αναγωγικών αξιώσεων

§ 44. Η συρροή των άρθρων 534 επ. με άλλες διατάξεις

Ι. Πλάνη

1. Γενικά

2. Πλάνη του αγοραστή

3. Πλάνη του πωλητή

ΙΙ. Απάτη, αδικοπραξία, διαπραγματεύσεις

V. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 45. Γενικά

I. Εννοιολογικές διευκρινίσεις

II. Ενοχές γένους

III. Ενοχές είδους

§ 46. Η βασική ρύθμιση

Ι. Πώληση γένους

ΙΙ. Πώληση είδους

ΙΙΙ. Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας

1. Γενικά

2. Βλάβη του πράγματος

3. Καταστροφή ή απώλεια του πράγματος

IV. Πώληση ακινήτου

V. Βλάβη ή καταστροφή μετά τη μετάσταση του κινδύνου

VI. Συνέπειες της μετάστασης του κινδύνου

§ 47. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Η πώληση με συμφωνία αποστολής

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του

ΙΙ. Άλλες διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

1. Πώληση με αίρεση (523)

2. Πώληση κληρονομίας

3. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

§ 48. Περαιτέρω επιπτώσεις της μετάστασης του κινδύνου

Ι. Βάρη και ωφελήματα

ΙΙ. Τόκοι

ΙΙΙ. Απόδοση δαπανών

IV. Κρίσιμος χρόνος

VΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

§ 49. Η πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας

Ι. Έννοια και πρακτική σημασία

ΙΙ. Η ρύθμιση του ΑΚ

1. Προϋποθέσεις

2. Μορφές του όρου

3. Οι ερμηνευτικοί κανόνες

ΙΙΙ. Η εμπράγματη ενέργεια του όρου

1. Όσο εκκρεμεί η αναβλητική αίρεση

2. Μετά την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης

3. Ματαίωση της αναβλητικής αίρεσης

ΙV. Η ενοχική ενέργεια του όρου

1. Απαίτηση καταβολής του τιμήματος

2. Υπαναχώρηση

3. Αποζημίωση κατά το

V. Το ζήτημα του κινδύνου

VΙ. Η κατάργηση του όρου

§ 50. Το σύμφωνο εξώνησης

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Συντέλεση της εξώνησης

§ 51. Η πώληση με δοκιμή

§ 52. Αρρύθμιστες μορφές πώλησης

Ι. Σύμβαση μεταπρασίας

ΙΙ. Μίσθωση - πώληση

ΙΙΙ. Ανταλλαγή αυτοκινήτων

IV. Σύμφωνο προτίμησης

§ 53. Η σύμβαση ανταλλαγής

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 54. Έννοια και νομική φύση

§ 55. Οικονομική και κοινωνική λειτουργία

§ 56. Η προστασία της οικογενειακής στέγης

Ι. Θάνατος του μισθωτή (612 § 2)

ΙΙ. Διακοπή της συμβίωσης (1393)

1. Φύση της παραχώρησης

2. Προστασία του παραχωρησιούχου συζύγου

3. Διαδικασία

4. Η διάταξη 1393 εδ. γ΄

5. Ισχύς μόνο σε διακοπή της συμβίωσης

6. Λύση ή ακύρωση του γάμου

7. Επιπτώσεις στο ύψος της διατροφής

8. Εκποίηση του ακινήτου

ΙΙΙ. Κοινοποίηση της καταγγελίας στον σύζυγο του μισθωτή (612Α)

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 57. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το μίσθιο

ΙΙΙ. Το μίσθωμα

ΙV. Το είδος και η διάρκεια της χρήσης

V. Η συμφωνία των μερών

VΙ. Περισσότεροι συμβαλλόμενοι

§ 58. Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή

Ι. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

1. Παράδοση

2. Κατάλειψη

3. Διατήρηση

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 59. Οι υποχρεώσεις του μισθωτή

Ι. Καταβολή του μισθώματος

1. Εγγυοδοσία.

2. Μη χρησιμοποίηση του μισθίου

3. Εγκατάλειψη του μισθίου

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Παραλαβή και χρησιμοποίηση του μισθίου

2. Καλή χρήση του μισθίου

3. Ανοχή επισκέψεων και εργασιών στο μίσθιο

4. Γνωστοποίηση ελαττωμάτων ή αντιποίησης δικαιωμάτων

§ 60. Δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων από τη μισθωτική σύμβαση

Ι. Εκχώρηση των απαιτήσεων

1. Του εκμισθωτή

2. Του μισθωτή

ΙΙ. Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης

1. Από τον εκμισθωτή

2. Από τον μισθωτή

§ 61. Η επιτρεπόμενη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλον

Ι. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

1. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

2. Υπομίσθωση

3. Εκχώρηση της απαίτησης για παραχώρηση της χρήσης του μι-

σθίου

4. Συμπερασματική παρατήρηση

ΙΙ. Λειτουργία της σύμβασης σε περίπτωση επιτρεπόμενης υπομί-

σθωσης

1. Σχέσεις υπεκμισθωτή-υπομισθωτή

2. Σχέσεις εκμισθωτή-μισθωτή (υπεκμισθωτή)

3. Σχέσεις (αρχικού) εκμισθωτή-υπομισθωτή

ΙΙΙ. ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ -

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

§ 62. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 63. Ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς

Ι. Δυνατή παροχή

ΙΙ. Αδύνατη παροχή

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 64. Ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Ι. Εννοιολογικά

1. Πραγματικό ελάττωμα

2. Συνομολογημένη ιδιότητα

3. Νομικό ελάττωμα

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση του ελαττώματος κτλ

ΙV. Το δικαίωμα για μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος

V. Η αξίωση αποζημίωσης

1. Προϋποθέσεις

2. Έκταση και περιεχόμενο

VI. Αποκλεισμός της ευθύνης του εκμισθωτή

1. Γνώση του μισθωτή

2. Άγνοια του πραγματικού ελαττώματος από βαριά αμέλεια του

μισθωτή

3. Ανεπιφύλακτη παραλαβή

4. Απαλλακτική ρήτρα

IV. ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

§ 65. Η μη καταβολή του μισθώματος

Ι. Γενικά

1. Αξίωση εκπλήρωσης

2. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης

3. Υπερημερία του μισθωτή

ΙΙ. Η απόδοση του μισθίου λόγω δυστροπίας

1. Γενικά

2. Έννοια δυστροπίας

3. Δικονομικά - σώρευση αγωγών

§ 66. Η μη εκπλήρωση παρεπόμενων υποχρεώσεων

Ι. Μη παραλαβή του μισθίου

ΙΙ. Κακή χρήση του μισθίου

ΙΙΙ. Μη ανοχή επισκέψεων κτλ. στο μίσθιο

IV. Μη γνωστοποίηση ελαττωμάτων κτλ.

V. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 67. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια, νομική φύση και άσκηση της καταγγελίας

ΙΙΙ. Οι γενικές προϋποθέσεις της καταγγελίας

ΙV. Η καταγγελία σε περίπτωση πλειονότητας εκμισθωτών ή μισθωτών

V. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας

§ 68. Η καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

§ 69. Η καταγγελία για κίνδυνο υγείας του μισθωτή

§ 70. Η καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Η επέλευση του αποσβεστικού αποτελέσματος

1. Αναβλητική προθεσμία

2. Χρόνος συμπλήρωσης των προθεσμιών

ΙΙΙ. Η άσκηση αγωγής ως καταγγελία

IV. Ανενέργεια της καταγγελίας

§ 71. Η καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου

§ 72. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

§ 73. Προστασία του μισθωτή ως κατόχου

§ 74. Προστασία του μισθωτή σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου κινητου

§ 75. Η εκποίηση του μισθίου ακινήτου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η εκποίηση ακινήτου, μισθωμένου με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του

2. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του

3. Ισχύς της διάθεσης κτλ. μισθωμάτων απέναντι στο νέο κτήτορα

ΙΙΙ. Ισχύς της διάθεσης κτλ. μισθωμάτων σε περίπτωση ενυπόθηκου

μισθίου

ΙV. Η εκποίηση ακινήτου, μισθωμένου χωρίς έγγραφο βέβαιης χρο-

νολογίας

V. Μισθώσεις με διάρκεια πάνω από εννέα έτη

VII. ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

§ 76. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 77. Η ειδικότερη ρύθμιση του ενεχύρου

Ι. Οι ασφαλιζόμενες αξιώσεις

ΙΙ. Το αντικείμενο του ενεχύρου

ΙΙΙ. Γέννηση και προστασία

IV. Απόσβεση

VIII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 78. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 79. Λήξη με καταγγελία

Ι. Η (τακτική) καταγγελία της μίσθωσης με αόριστη διάρκεια

II. Η καταγγελία λόγω παρέλευσης τριάντα ετών

III. Η καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή

IV. Η καταγγελία λόγω μετάθεσης του μισθωτή δημόσιου υπαλλήλου

§ 80. Οι συνέπειες της λήξης της μίσθωσης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ειδικότερα

1. Γενικά

2. Παρακράτηση του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης

3. Η υποχρέωση του υπομισθωτή κτλ. για απόδοση του μισθίου

§ 81. Παράταση και ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

Ι. Παράταση της μίσθωσης

ΙΙ. Ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

1. Γενικά

2. Πλασματική αναμίσθωση

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

§ 82. Το δάνειο

Ι. Έννοια, κατάρτιση και νομική φύση

1. Έννοια και κατάρτιση

2. Νομική φύση

3. Δάνειο και σύμβαση ανοίγματος πίστωσης

ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία

1. Αντικείμενο του δανείου

2. Μεταβίβαση (ή συμφωνία μεταβίβασης) της κυριότητας

3. Σκοπός ανάλωσης ή εκποίησης του δανείσματος

4. Υποχρέωση απόδοσης του δανείσματος

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις των μερών

1. Υποχρεώσεις του δανειοδότη

α. Μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος

β. Συνέπειες μη εκπλήρωσης

2. Δικαίωμα άρνησης εκπλήρωσης

α. Γενικά

β. Το άρθρο 377 και η παροχή ασφάλειας

γ. Ακύρωση λόγω πλάνης;

3. Υποχρεώσεις του δανειολήπτη

α. Απόδοση του δανείσματος

β. Καταβολή τόκων

γ. Συνέπειες μη εκπλήρωσης

4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών - συνέπειες αθέτησης

§ 83. Το χρησιδάνειο.

Ι. Έννοια, κατάρτιση και νομική φύση

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ουσιώδη στοιχεία

α. Αντικείμενο του χρησιδανείου

β. Παραχώρηση της χρήσης πράγματος

γ. Έλλειψη ανταλλάγματος

δ. Απόδοση του πράγματος μετά τη λήξη της σύμβασης

3. Νομική φύση

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του χρήστη

1. Παραχώρηση της χρήσης

α. Έννοια

β. Μη εκπλήρωση

2. Παράλειψη αναζήτησης

3. Αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων

4. Απόδοση δαπανών

5. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙIΙ. Οι υποχρεώσεις του χρησάμενου

1. Σύμφωνη με τη σύμβαση χρήση του πράγματος

2. Επιβάρυνση με τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης

3. Απόδοση του πράγματος

α. Γενικά

β. Μη εκπλήρωση

4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙV. Η λήξη της σύμβασης

1. Σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου

2. Πρόωρη λήξη της σύμβασης

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 84. Βασικές επισημάνσεις

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Η παροχή του εργολάβου

1. Αντικείμενο

2. Το στοιχείο του χρόνου

§ 85. Διάκριση από τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υ­πη­­ρεσιών

Ι. Διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

1. Το κριτήριο του περιεχομένου της συμβατικής υποχρέωσης

2. Το κριτήριο της συμβατικής κατανομής των κινδύνων

3. Το κριτήριο της εξάρτησης

ΙΙ. Διάκριση από τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΙΙΙ. Λοιπά κριτήρια διάκρισης

§ 86. Σύμβαση κατασκευής έργου - Ο κανόνας του

Ι. Ο χαρακτήρας του κανόνα του

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα

1. Σύμβαση κατασκευής έργου

2. Υποχρέωση για μεταβίβαση κυριότητας

3. Αμφιβολία ως προς την αληθινή βούληση των μερών

ΙΙΙ. Η δικονομική λειτουργία του κανόνα - η κατανομή του βάρους απόδειξης.

1. Η εισαγόμενη ρύθμιση

2. Η δικονομική λειτουργία του κανόνα

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 87. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Το έργο

ΙΙ. Η αμοιβή του εργολάβου

1. Γενικά

2. Τεκμήριο συμφωνίας για αμοιβή

3. Τρόποι καθορισμού του ύψους της αμοιβής

4. Αναπροσαρμογή του ύψους της αμοιβής.

ΙΙΙ. Η συμφωνία των μερών

1. Γενικά

2. Τεκμήριο συμφωνίας (682 § 2)

3. Τύπος

4. Προσύμφωνο

§ 88. Οι υποχρεώσεις του εργολάβου

Ι. Η προσήκουσα εκτέλεση του έργου

1. Γενικά

α. Έννοια προσήκουσας εκτέλεσης

β. Τόπος παροχής

γ. Χρόνος παροχής

δ. Οδηγίες του εργοδότη

2. Υποκατάσταση του εργολάβου

α. Γενικά

β. Ο κανόνας

γ. Η εξαίρεση

δ. Συνέπειες ανεπίτρεπτης υποκατάστασης

ΙΙ. Η παράδοση του έργου

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Υποχρέωση παροχής ύλης και βοηθητικών μέσων

2. Υποχρέωση επιμέλειας της ύλης του εργοδότη

3. Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

IV. Η παροχή του εργολάβου ως παροχή γένους ή είδους

§ 89. Η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή της αμοιβής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Χρόνος καταβολής

ΙΙΙ. Παραγραφή

IV. Δικονομικά - στοιχεία της αγωγής του εργολάβου

§ 90. Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την εργολαβική αμοιβή

Ι. Απαγόρευση κατάσχεσης ή εκχώρησης εργολαβικών απαιτήσεων

ΙΙ. Το νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου

1. Γενικά

2. Ασφαλιζόμενες αξιώσεις

3. Το αντικείμενο του ενεχύρου

4. Καλόπιστη κτήση του ενεχύρου;

5. Το ζήτημα της (αναλογικής) εφαρμογής του 1237

6. Μεταβίβαση των αντικειμένων του ενεχύρου μετά τη σύστασή του

ΙΙΙ. Η υπέρ των εργατών δέσμευση της εργολαβικής αμοιβής

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

3. Συνέπειες

4. Αναγκαστικός χαρακτήρας

5. Δικονομικά

§ 91. Η μεταβολή των τιμών του προϋπολογισμού

Ι. Εγγυημένος προϋπολογισμός

ΙΙ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

§ 92. Η υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου - παρεπόμενες υποχρεώσεις

I. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση του έργου

II. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την παραλαβή του έργου;

ΙΙΙ. Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

§ 93. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διάρθρωση της ευθύνης

§ 94. Ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς

Ι. Αδυναμία παροχής

1. Περιπτώσεις

2. Συνέπειες

ΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη

1. Περιπτώσεις

2. Συνέπειες

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 95. Ευθύνη του εργολάβου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο

Ι. Ευθύνη για καθυστερήσεις (686)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της 686 εδ. α΄

α. Μη έγκαιρη έναρξη εκτέλεσης

β. Επιβράδυνση της εκτέλεσης

γ. Έλλειψη υπαιτιότητας του εργοδότη

δ. Αντίθεση στη σύμβαση

ε. Αδυναμία έγκαιρης περάτωσης του έργου

3. Υπαναχώρηση ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του εργολάβου

4. Το παρεχόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης

α. Άσκηση

β. Συνέπειες

5. Υπερημερία του εργολάβου (686 εδ. β΄)

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Συνέπειες

ΙΙ. Ευθύνη λόγω προβλεπόμενης ελαττωματικής ή αντισυμβατικής εκτέ­λεσης του έργου (687).

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

α. Πρόβλεψη ελαττωματικής ή αντίθετης προς τη σύμβαση κατασκευής

β. Υπαιτιότητα του εργολάβου.

3. Τα δικαιώματα του εργοδότη

α. Θέση προθεσμίας για διόρθωση

β. Αυτοπρόσωπη διόρθωση

§ 96. Οι συμβατικές ρήτρες έκπτωσης του εργολάβου

IV. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

§ 97. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

ΙΙ. Χρονική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 688 επ

1. Η παράδοση του έργου ως αφετηρία της εφαρμογής των άρθρων 688 επ.

2. Αδικαιολόγητη άρνηση παραλαβής από τον εργοδότη

ΙΙΙ. Σχέση των άρθρων 688 επ. με τις γενικές διατάξεις

1. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

2. Η προκρινόμενη θέση

α. Πριν την κατά το 349 αποδοχή του έργου

β. Μετά την κατά το 349 αποδοχή του έργου

IV. Επισκόπηση των παρεχόμενων δικαιωμάτων

§ 98. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Πραγματικό ελάττωμα

1. Έννοια της ιδιότητας

2. Κριτήρια της ελαττωματικότητας

3. Ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα

4. Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας (aliud)

5. Ελαττώματα ποσότητας

ΙΙ. Συνομολογημένη ιδιότητα

1. Σχέση με πραγματικό ελάττωμα

2. Συνομολόγηση

ΙΙΙ. Νομικό ελάττωμα

§ 99. Η αξίωση για διόρθωση των ελλείψεων

Ι. Προϋποθέσεις παροχής της αξίωσης

ΙI. Τρόπος και συνέπειες άσκησης της αξίωσης

§ 100. Το δικαίωμα μείωσης της αμοιβής

§ 101. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ι. Νομική φύση - άσκηση

ΙΙ. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

§ 102. Η αξίωση αποζημίωσης

Ι. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Άσκηση

ΙΙΙ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

§ 103. Αποκλεισμός της ευθύνης

Ι. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

ΙΙ. Υπαιτιότητα του εργοδότη

ΙΙΙ. Η έγκριση του έργου

1. Έννοια και μορφές έγκρισης

2. Ευθύνη του εργολάβου παρά την έγκριση

3. Δικονομικά

ΙV. Παραγραφή

1. Γενικά

2. Χρόνος παραγραφής

3. Έναρξη της παραγραφής

4. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

5. Δικονομικά

V. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 104. Αθέτηση κύριας υποχρέωσης

§ 105. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

VΙ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 106. Γενικά

Ι. Κίνδυνος παροχής

ΙΙ. Κίνδυνος αντιπαροχής

§ 107. Η βασική ρύθμιση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής γένους

ΙΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής είδους

§ 108. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Υπερημερία του εργοδότη ως δανειστή

ΙΙ. Αποστολή του έργου

ΙΙΙ. Ο κίνδυνος της ύλης

ΙV. Ελαττωματικά υλικά, εσφαλμένες οδηγίες κτλ. του εργοδότη

1. Προϋποθέσεις

α. Ελαττωματικά υλικά

β. Οδηγίες του εργοδότη

γ. Ειδοποίηση του εργοδότη

δ. Υπαιτιότητα του εργολάβου

2. Συνέπειες

3. Αναλογική εφαρμογή

VII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

§ 109. Γενικά

Ι. Λόγοι λήξης

IΙ. Λήξη με την προσήκουσα εκπλήρωση της σύμβασης

IΙΙ. Λήξη με αντίθετη συμφωνία

§ 110. Λήξη με καταγγελία κατά το

Ι. Γενικά

1. Δικαιολογητικός λόγος

2. Ενδοτικός χαρακτήρας

3. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

ΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

1. Δικαιούχος

2. Τρόπος άσκησης - τύπος - περιεχόμενο

ΙΙΙ. Συνέπειες της καταγγελίας

1. Λήξη της σύμβασης - παράδοση του έργου στον εργοδότη

2. Υποχρέωση καταβολής της αμοιβής

α. Η συμφωνημένη αμοιβή

β. Αμοιβή υπό αναβλητική αίρεση

γ. Αμοιβή σε ποσοστά συγκυριότητας οικοπέδου

δ. Καταγγελία λόγω ανώτερης βίας

3. Αφαιρούμενα ποσά

4. Τύχη των ήδη γεννημένων αξιώσεων μεταξύ των μερών

5. Δικονομικά

§ 111. Ο θάνατος ενός από τους συμβαλλομένους

Ι. Ο θάνατος του εργολάβου

1. Φύση και περιεχόμενο της ρύθμισης

2. Συνέπειες μη λύσης της σύμβασης

3. Συνέπειες λύσης της σύμβασης

ΙΙ. Ο θάνατος του εργοδότη

§ 112. Η πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους

VIII. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

§ 113. Κατασκευή οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το περιεχόμενο της σύμβασης

2. Νομική φύση - τύπος

ΙΙ. Η σχέση οικοπεδούχου - εργολάβου

1. Δικαίωμα κατοχής του εργολάβου

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Ανάκληση της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας

4. Μείωση της αμοιβής του εργολάβου

5. Συνέπειες της υπαναχώρησης του εργοδότη ή της έκπτωσης του εργολάβου

α. Υπαναχώρηση βάσει των γενικών διατάξεων ή βάσει του

- Έκπτωση του εργολάβου

β. Υπαναχώρηση βάσει του

ΙΙΙ. Η σχέση οικοπεδούχου - τρίτου

§ 114. Πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΤΟΛΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 115. Έννοια, σημασία, νομική φύση, τύπος

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

ΙII. Τύπος

§ 116. Διάκριση από συγγενή νομικά μορφώματα

Ι. Από την έμμισθη εντολή

ΙΙ. Από τη σχέση φιλοφροσύνης

ΙΙΙ. Από την πληρεξουσιότητα

ΙV. Από τη συμβουλή ή τη σύσταση (729)

V. Από τη δωρεά, το χρησιδάνειο και την άμισθη παρακαταθήκη

1. Από τη δωρεά

2. Από το χρησιδάνειο και την άμισθη παρακαταθήκη

ΙΙ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 117. Η κύρια υποχρέωση του εντολοδόχου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αυτοπρόσωπη εκτέλεση της εντολής - Υποκατάσταση

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση.

3. Επιτρεπτή υποκατάσταση

4. Ανεπίτρεπτη υποκατάσταση

ΙΙΙ. Τα όρια της υποχρέωσης για εκτέλεση της εντολής

1. Συμμόρφωση προς τις οδηγίες του εντολέα

2. Παρέκκλιση από τα όρια της εντολής

§ 118. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ι. Παροχή πληροφοριών και λογοδοσία (718).

ΙΙ. Απόδοση όσων έλαβε ή απέκτησε ο εντολοδόχος κατά την εκτέλεση της εντολής (719)

ΙΙΙ. Τοκοδοσία (720)

ΙV. Υποχρέωση προστασίας (288)

§ 119. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του εντολοδόχου

Ι. Η αθέτηση της κύριας υποχρέωσης

ΙΙ. Η αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

§ 120. Οι υποχρεώσεις του εντολέα και οι συνέπειες της αθέτησής τους

Ι. Προκαταβολή δαπανών (721)

ΙΙ. Απόδοση δαπανών (722)

ΙΙΙ. Αποκατάσταση ζημιών (723)

ΙΙΙ. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 121. Ανάκληση - Καταγγελία

Ι. Ανάκληση

1. Γενικά

2. Ανάκληση ανέκκλητης εντολής για σπουδαίο λόγο

3. Ανάκληση ανέκκλητης εντολής χωρίς σπουδαίο λόγο

4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης

ΙΙ. Καταγγελία

1. Γενικά

2. Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας - σπουδαίος λόγος

3. Άκαιρη καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο

§ 122. Άλλοι λόγοι λύσης

Ι. Θάνατος

ΙΙ. Δικαστική συμπαράσταση, πτώχευση, διάλυση νομικού προσώπου

ΙΙΙ. Υποχρέωση συνέχισης της υπόθεσης (727)

§ 123. Διεξαγωγή της υπόθεσης μετά τη λύση της εντολής (728)

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΜΕΣΙΤΕΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΞΕΝΙΑΣ

§ 124. Η παρακαταθήκη

Ι. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙΙ. Κατάρτιση

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις του θεματοφύλακα

1. Φύλαξη του πράγματος

α. Περιεχόμενο της υποχρέωσης

β. Η ευθύνη του θεματοφύλακα

2. Χρήση του πράγματος

3. Κατάθεση του πράγματος σε τρίτο

α. Η ρύθμιση του ΑΚ

β. Υποκατάσταση του θεματοφύλακα

γ. Ευθύνη θεματοφύλακα

δ. Σχέσεις με τον τρίτο

4. Απόδοση του πράγματος

α. Φορέας της αξίωσης

β. Περιεχόμενο της υποχρέωσης απόδοσης

γ. Χρόνος απόδοσης

δ. Τόπος απόδοσης

ε. Μη ή μη προσήκουσα εκπλήρωση

IV. Οι υποχρεώσεις του παρακαταθέτη

1. Καταβολή της αμοιβής

2. Απόδοση δαπανών - αποζημίωση

V. Η ανώμαλη παρακαταθήκη

1. Γενικά

α. Έννοια

β. Διάκριση από το δάνειο

γ. Τραπεζικές καταθέσεις

2. Έννομες συνέπειες

3. Η παρακαταθήκη χρεογράφων

VΙ. Η μεσεγγύηση

1. Η συμβατική μεσεγγύηση

2. Η δικαστική μεσεγγύηση

§ 125. Η μεσιτεία

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια και νομική φύση

2. Η αποκλειστική μεσιτεία

3. Η κατάρτιση της σύμβασης

α. Τύπος-διάρκεια

β. Συμφωνία για αμοιβή και το ύψος της

ΙΙ. Οι μεσιτικές υπηρεσίες

1. Μεσολάβηση

2. Υπόδειξη ευκαιρίας

3. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Η μεσιτική αμοιβή

1. Κατάρτιση της κύριας σύμβασης

α. Έγκυρη κύρια σύμβαση

β. Κατάρτιση της σκοπούμενης σύμβασης

γ. Κατάρτιση προσυμφώνου

2. Αιτιώδης συνάφεια

3. Κατάρτιση της κύριας σύμβασης υπό αίρεση

α. Αναβλητική αίρεση

β. Διαλυτική αίρεση

4. Έκπτωση του μεσίτη από το δικαίωμα απόληψης αμοιβής - διπλή μεσιτεία

5. Υπέρμετρη αμοιβή

6. Απόδοση δαπανών

IV. Λύση της σύμβασης μεσιτείας

§ 126. Η προκήρυξη

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια

α. Κοινή προκήρυξη

β. Προκήρυξη επάθλου

2. Κατάρτιση και νομική φύση

ΙI. Εκτέλεση από περισσότερους

1. Αυτοτελής εκτέλεση

2. Συνεκτέλεση

ΙΙI. Ανάκληση της προκήρυξης

§ 127. Η σύμβαση ξενίας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια και νομική φύση

2. Νομοθετικό πλαίσιο

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις των μερών

1. Οι υποχρεώσεις του ξενοδόχου

α. Παραχώρηση της χρήσης του καταλύματος

β. Παροχή τυπικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών

γ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

2. Οι υποχρεώσεις του πελάτη

ΙΙΙ. Η αθέτηση των υποχρεώσεων των μερών

1. Αθέτηση των υποχρεώσεων του ξενοδόχου

2. Ειδικότερα η ευθύνη για τα εισκομισθέντα

` α. Νομική βάση

β. Έννοια εισκομιδής

γ. Βλάβη κτλ. των εισκομισθέντων - έκταση της ευθύνης

δ. Απαλλαγή από την ευθύνη

3. Αθέτηση των υποχρεώσεων του πελάτη

α. Ως προς την καταβολή του αντιτίμου

β. Ως προς την καλή χρήση του καταλύματος

4. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 128. Έννοια, οικονομική σημασία και νομική φύση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Οικονομική σημασία

ΙΙΙ. Νομική φύση

1. Ενοχική, υποσχετική και ετεροβαρής σύμβαση

2. Αφηρημένη σύμβαση

3. Παρεπόμενος και επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του εγγυητή

4. Ιδιαίτερα είδη εγγύησης

α. Μετεγγύηση

β. Αντεγγύηση

§ 129. Διακρίσεις και συγγενή μορφώματα

Ι. Διάκριση από την εγγυοδοτική σύμβαση

IΙ. Η εγγυητική επιστολή ειδικότερα

ΙΙΙ. Διάκριση από την αναδοχή χρέους

IV. Παροχή ασφάλειας βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης

V. Η εντολή προς πίστωση τρίτου (870)

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 130. Κατάρτιση και περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Κατάρτιση

1. Τα πρόσωπα

2. Αντικείμενο της εγγύησης

α. Οφειλή κάθε είδους

β. Μελλοντική ή υπό αίρεση οφειλή

γ. Έγκυρη κύρια οφειλή

δ. Οφειλή ανικάνου

3. Τήρηση τύπου

α. Έκταση της υποχρέωσης

β. Αναγκαίο περιεχόμενο

γ. «Λευκή εγγύηση»

δ. Συνέπειες της μη τήρησης τύπου

ε. Θεραπεία της ακυρότητας

II. Ακυρότητα και ακυρωσία της σύμβασης εγγύησης

1. Αντίθεση στα χρηστά ήθη

2. Ακυρωσία

α. Πλάνη

β. Απάτη

γ. Απειλή

§ 131. Η ευθύνη του εγγυητή

Ι. Χαρακτηριστικά και έκταση της ευθύνης

1. Συμφωνίες περιορισμού ή επέκτασης της εγγυητικής ευθύνης

2. Μη συμβατικές μεταβολές - ακυρότητα της κύριας οφειλής

α. Μη συμβατικές μεταβολές

β. Ακυρότητα της κύριας οφειλής

3. Ευθύνη σε περίπτωση συνεγγύησης

ΙΙ. Ενστάσεις του εγγυητή κατά του δανειστή

1. Ενστάσεις του πρωτοφειλέτη

2. Ενστάσεις του ίδιου του εγγυητή - ένσταση διζήσεως

§ 132. Οι σχέσεις του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη και τρίτους

Ι. Η σχέση του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη

1. Το δικαίωμα αναγωγής

2. Η υποκατάσταση

α. Έννοια

β. Αποτελέσματα

ΙΙ. Η σχέση μεταξύ των συνεγγυητών

1. Έκταση του δικαιώματος αναγωγής

2. Έκταση της υποκατάστασης

3. Άφεση χρέους προς συνεγγυητή

4. Σχέση μεταξύ εγγυητών και παρόχων εμπράγματων ασφαλειών

§ 133. Η απόσβεση της εγγύησης

Ι. Αδυναμία ικανοποίησης του δανειστή (862)

ΙΙ. Παραίτηση του δανειστή από ασφάλειες (863)

ΙΙΙ. Απόσβεσης της κύριας οφειλής (864, 865)

ΙV. Πάροδος του συμφωνημένου χρόνου εγγύησης (866)

V. Απόσβεση της εγγύησης αορίστου χρόνου (867, 868)

VΙ. Εγγύηση υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου (869)

VΙΙ. Παραίτηση του εγγυητή-καταναλωτή από την προστασία

των άρθρων 862-869

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

§ 134. Έννοια, μορφές και νομική φύση

Ι. Έννοια και μορφές

1. Έννοια

2. Μορφές

ΙΙ. Νομική φύση

§ 135. Προϋποθέσεις του συμβιβασμού - τύπος

Ι. Έννομες σχέσεις ανεπίδεκτες συμβιβασμού

ΙΙ. Ειδικές προϋποθέσεις του συμβιβασμού

1. Φιλονικία ή αβεβαιότητα

2. Αμοιβαίες υποχωρήσεις

3. Συμφωνία

ΙΙΙ. Τύπος

§ 136. Συνέπειες του συμβιβασμού

Ι. Ως προς τους συμβαλλομένους

ΙΙ. Ως προς τους τρίτους

§ 137. Ακυρωσία, ακυρότητα και διάρρηξη του συμβιβασμού

Ι. Ακυρωσία και ακυρότητα

1. Ακυρωσία

2. Ακυρότητα

ΙΙ. Η διάρρηξη του συμβιβασμού

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

§ 138. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Εννοιολογικές επισημάνσεις

1. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις δικαιοπραξίες

2. Αναιτιώδεις υποσχετικές δικαιοπραξίες

ΙΙ. Διακρίσεις των «αναγνωριστικών» συμβάσεων

1. Η αναγνωριστική (επιβεβαιωτική) σύμβαση

2. Η αιτιώδης υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

§ 139. Η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

Ι. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙI. Κατάρτιση

1. Γενικά

2. Αντικείμενο - Σκοπός

3. Τύπος

4. Μετατροπή άκυρου αξιογράφου σε αφηρημένη υπόσχεση χρέους

ΙΙI. Αποτελέσματα

IV. Η επίδραση της βασικής στο κύρος της σύμβασης

Ε΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΥΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΛΑΧΕΙΟ - ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

§ 140. Παίγνιο και Στοίχημα

Ι. Έννοιες

1. Παίγνιο

2. Στοίχημα

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

1. Διακρίσεις

2. Ατελής ενοχή

3. Έννομες σχέσεις που συνδέονται με το παίγνιο ή το στοίχημα

§ 141. Το λαχείο

Ι. Έννοια και νομική φύση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

ΙΙ. Έννομες συνέπειες

§ 142. Η ισόβια πρόσοδος

Ι. Έννοια, σύσταση, νομική φύση, παραγραφές

1. Έννοια

2. Σύσταση

3. Νομική φύση - παραγραφές

ΙΙ. Η εκπλήρωση των παροχών της ισόβιας προσόδου

1. Το ποσό της προσόδου

2. Τρόπος καταβολής της προσόδου

3. Η εφαρμογή του 179

ΙΙΙ. Η ευθύνη του οφειλέτη

1. Σε περίπτωση επαχθούς αιτίας

α. Γενικά

β. Μερική αδυναμία

γ. Υπαίτια αδυναμία ή υπερημερία

2. Σε περίπτωση χαριστικής αιτίας

ΙV. Εκχώρηση και κατάσχεση της ισόβιας προσόδου

1. Εκχώρηση

2. Κατάσχεση

V. Λήξη της ισόβιας προσόδου

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 143. Έννοια και διακρίσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

1. Γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

2. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

3. Κατά πλάνη διοίκηση αλλοτρίων

§ 144. Εννοιολογικά στοιχεία

Ι. Τα πρόσωπα

1. Ο κύριος της υπόθεσης

2. Ο διοικητής αλλοτρίων

ΙΙ. Η διεξαγωγή της υπόθεσης

ΙΙΙ. «Ξένη» υπόθεση

IV. Διοίκηση χωρίς εντολή

V. Η κατά πλάνη διοίκηση αλλοτρίων

ΙΙ. Η ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

§ 145. Οι υποχρεώσεις του διοικητή

Ι. Βασική υποχρέωση

1. Διεξαγωγή της υπόθεσης προς το συμφέρον του κυρίου

2. Διεξαγωγή της υπόθεσης σύμφωνα με την πραγματική ή την εικαζόμενη θέληση του κυρίου

3. Αντίθετη θέληση του κυρίου

4. Υπαίτια αθέτηση

ΙΙ. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις

1. Αναγγελία ανάληψης της διοίκησης - αναμονή οδηγιών (733)

2. Λογοδοσία, τοκοδοσία, απόδοση κτηθέντων (734)

ΙΙΙ. Το μέτρο ευθύνης του διοικητή

1. Ο κανόνας: ευθύνη για κάθε πταίσμα (731 εδ. α΄)

2. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις (731 εδ. β΄, 732, 735)

§ 146. Οι αξιώσεις του διοικητή

Ι. Αξίωση καταβολής δαπανών ή/και αποζημίωσης (736)

1. Αξίωση καταβολής δαπανών

2. Αξίωση αποζημίωσης

3. Παραγραφή - επίσχεση

4. (Γνήσια) αθέμιτη διοίκηση αλλοτρίων (737)

ΙΙ. Απαλλαγή του κυρίου (738)

ΙΙΙ. Η ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

§ 147. Έννοια και προϋποθέσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προϋποθέσεις

§ 148. Έννομες συνέπειες

I. Γενικά

ΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη του διοικητή

1. Ειδικότερα η απόδοση των κτηθέντων

2. Αδικοπρακτική ευθύνη του διοικητή

ΙΙΙ. Η απόδοση των δαπανών του διοικητή

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 149. Έννοια και νομική φύση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική φύση

1. Εμπράγματη και ενοχική πλευρά

2. Τρόποι σύστασης

ΙΙΙ. Ειδικές μορφές κοινωνίας

1. Διακοινωνία

2. «Κοινωνία» ετεροειδών δικαιωμάτων

3. Αναγκαστική κοινωνία

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΩΝ

§ 150. Τα δικαιώματα των κοινωνών

Ι. Κάρπωση του κοινού αντικειμένου

ΙΙ. Χρήση του κοινού αντικειμένου

1. Γενικά

2. Αποκλειστική χρήση από ένα κοινωνό

3. Χρησικτησία του κοινού αντικειμένου

ΙΙΙ. Διάθεση της ιδανικής μερίδας και του κοινού αντικειμένου

1. Διάθεση της ιδανικής μερίδας

2. Διάθεση του κοινού αντικειμένου

§ 151. Υποχρεώσεις και ευθύνη των κοινωνών

Ι. Συνεισφορά στις δαπάνες

ΙΙ. Σχέσεις των κοινωνών

1. Μεταξύ τους

2. Με τρίτους

ΙΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 152. Εννοιολογικά

§ 153. Διοίκηση με ομόφωνη απόφαση των κοινωνών (788 § 1 εδ. α΄)

Ι. Νομική φύση - περιεχόμενο

1. Νομική φύση

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Τροποποίηση

§ 154. Διοίκηση με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών (789)

Ι. Αρμοδιότητα της πλειοψηφίας

ΙΙ. Διαδικασία λήψης της απόφασης

ΙΙΙ. Δεσμευτικότητα, τροποποίηση και ελαττωματικότητα

της απόφασης

1. Δεσμευτικότητα

2. Τροποποίηση

3. Ελαττωματικότητα

§ 155. Κανονισμός της διοίκησης με δικαστική απόφαση (790)

Ι. Προϋποθέσεις της δικαστικής παρέμβασης

ΙΙ. Δικονομικά ζητήματα

ΙΙΙ. Περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης

1. Η εξουσία του δικαστηρίου

2. Ο διορισμός διαχειριστή

§ 156. Διοίκηση με ατομική λήψη μέτρων «συντήρησης» (788 § 2)

ΙV. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

§ 157. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Το δικαίωμα για λύση της κοινωνίας

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις - άσκηση

ΙΙ. Αποκλεισμός της άσκησης του δικαιώματος

1. Με δικαιοπραξία

2. Από τον προορισμό του κοινού πράγματος για διαρκή σκοπό

§ 158. Η εξώδικη διανομή του κοινού αντικειμένου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομική φύση

§ 159. Η δικαστική διανομή του κοινού αντικειμένου - Εισαγωγή

Ι. Το δικαίωμα για δικαστική διανομή

ΙΙ. Το αντικείμενο της δίκης

ΙΙΙ. Νομιμοποίηση

IV. Αναγκαίο περιεχόμενο της αγωγής

V. Δεδικασμένο

§ 160. Η αυτούσια δικαστική διανομή

Ι. Έννοια - προϋποθέσεις

ΙΙ. Μορφές αυτούσιας διανομής

1. Με φυσική διαίρεση του κοινού (ΚΠολΔ 480 § 1)

2. Χωρίς φυσική διαίρεση του κοινού (ΚΠολΔ 480 § 2)

3. Με δημιουργία κοινής μερίδας (ΚΠολΔ 480 § 3)

4. Με σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών (ΚΠολΔ 480Α)

ΙΙΙ. Κανόνες για την αυτούσια διανομή

§ 161. Άλλες μορφές δικαστική διανομής

Ι. Η διανομή με πλειστηριασμό

ΙΙ. Η επιδίκαση επιχείρησης και οικογενειακής στέγης

1. Επιδίκαση επιχείρησης (ΚΠολΔ 483)

2. Επιδίκαση οικογενειακής στέγης (1889)

§ 162. Ειδικά ζητήματα

Ι. Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων από την κοινωνία

ΙΙ. Ευθύνη των κοινωνών για ελαττώματα

ΙΙΙ. Η τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων στο κοινό

1. Εκούσια (εξώδικη) διανομή

2. Αυτούσια δικαστική διανομή

3. Δικαστική διανομή με πλειστηριασμό

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 163. Έννοια και σημασία

§ 164. Μορφή και χαρακτηριστικά της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Ι. Γενικός και ενιαίος χαρακτήρας

ΙΙ. Ενοχική αξίωση

1. Ιδιόρρυθμη προσωπική και ενοχική αξίωση

2. Μεταβλητό το πρόσωπο του υποχρέου

3. Η περίπτωση του

ΙΙΙ. Το αντικείμενο της αξίωσης

1. Απόδοση της ωφέλειας

2. Διάκριση από την αξίωση αποζημίωσης

ΙV. Σχέση με άλλες αξιώσεις - αυτοτέλεια της αξίωσης

1. Αξίωση από σύμβαση

2. Αξίωση από αδικοπραξία

3. Εμπράγματη αξίωση

4. Ουσιαστική και δικονομική επικουρικότητα

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 165. Πλουτισμός του υποχρέου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Τρόποι πλουτισμού

ΙΙΙ. Η περίπτωση της ακύρωσης πλειστηριασμού

§ 166. Πλουτισμός από την περιουσία ή με ζημία άλλου

§ 167. Αιτιώδης συνάφεια

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αμεσότητα της περιουσιακής μετακίνησης

§ 168. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

Ι. Γενικά

1. Διάκριση από την αιτία των δικαιοπραξιών

2. Έννοια της νόμιμης αιτίας

ΙΙ. Η βούληση του δότη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

1. Ανυπαρξία ή ανατροπή του ενοχικού υποβάθρου

2. Ματαίωση του σκοπού της παροχής

3. Παροχή για σκοπό παράνομο ή ανήθικο

ΙΙΙ. Το αντάλλαγμα ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

1. Γενικά

2. Άκυρη αμφοτεροβαρής σύμβαση

3. Εικονικό τίμημα πώλησης ακινήτου

4. Πραγματικές (de facto) συμβατικές σχέσεις

ΙV. Η βούληση του νομοθέτη ως νόμιμη αιτία του πλουτισμού

§ 169. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τριπρόσωπες σχέσεις

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ

§ 170. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 171. Αντικείμενο της υποχρέωσης

Ι. Αυτούσια απόδοση του αντικειμένου του πλουτισμού

ΙΙ. Απόδοση υποκαταστάτων

1. Έννοια υποκαταστάτων

2. Αντάλλαγμα μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας

ΙΙΙ. Απόδοση ωφελημάτων

ΙV. Ωφέλεια ανεπίδεκτη αυτούσιας απόδοσης

1. Απόδοση της αξίας του πλουτισμού

2. Απόδοση σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας

V. Το ζήτημα του επιβαλλόμενου πλουτισμού

§ 172. Περιορισμός στον σωζόμενο πλουτισμό

Ι. Ο κρίσιμος χρόνος και η σημασία του

1. Γενικά

2. Νομοθετικός προσδιορισμός του κρίσιμου χρόνου

3. Γενική αναγωγή στο χρόνο που ο λήπτης γίνεται κακόπιστος

4. Η σημασία του κρίσιμου χρόνου

ΙΙ. Προσδιορισμός του σωζόμενου πλουτισμού

ΙΙΙ. Απώλεια ή χειροτέρευση του αντικειμένου του πλουτισμού

IV. Αφαιρούμενες δαπάνες ή ζημίες

§ 173. Η αυξημένη ευθύνη του λήπτη μετά τον κρίσιμο χρόνο

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

§ 174. Γνώση της ανυπαρξίας του χρέους

Ι. Έννοια αχρεωστήτου

ΙΙ. Δικαιολογία της ρύθμισης

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις αποκλεισμού της αξίωσης

IV. Αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης

§ 175. Καταβολή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

§ 176. Παροχή για ανήθικο σκοπό

Ι. Δικαιολογία και προϋποθέσεις του αποκλεισμού

1. Παροχή για ανήθικο σκοπό

2. Συμμετοχή του δότη στην ανηθικότητα

3. Συνείδηση της ανηθικότητας

4. Συρροή με διεκδικητική αγωγή

ΙΙ. Η εξαίρεση από τον κανόνα

§ 177. Η παραγραφή της αξίωσης

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 178. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

Ι. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη

ΙΙ. Αδικοπρακτική ευθύνη

§ 179. Τα κριτήρια καταλογισμού της ευθύνης

Ι. Το νομοθετικό δίλημμα

ΙΙ. Υπαιτιότητα και διακινδύνευση ως κριτήρια καταλογισμού

ΙΙΙ. Συστήματα ασφαλιστικής προστασίας

§ 180. Διαφορές αδικοπρακτικής και δικαιοπρακτικής ευθύνης

§ 181. Η συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος

1. Ελεύθερη συρροή

2. «Επενεργούσα» συρροή

3. Ενιαία αξίωση με περισσότερες νομικές βάσεις

§ 182. Οι θεμελιώδεις δικαιοπολιτικές επιλογές

Ι. Η τεχνική των γενικών ρητρών

ΙΙ. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη

1. Υποκειμενική ευθύνη - Ιστορικό και ιδεολογικό υπόβαθρο

2. Ανεπιεικείς συνέπειες της υποκειμενικής ευθύνης

3. Η υπαιτιότητα ως κριτήριο καταλογισμού

ΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 183. Γενικά

§ 184. Η παράνομη συμπεριφορά

Ι. Έννοια της «παρανομίας»

1. Αντικειμενική και υποκειμενική θεωρία

2. Διεύρυνση της αντικειμενικής θεωρίας

ΙΙ. Η συμπεριφορά ως αντικείμενο της παρανομίας

ΙΙΙ. Η «αμέλεια» ως μορφή παράνομης συμπεριφοράς

§ 185. Περιπτώσεις παράνομης συμπεριφοράς

Ι. Προσβολή δικαιώματος

1. Προσβολή απόλυτου δικαιώματος

2. Προσβολή σχετικού δικαιώματος

ΙΙ. Παράβαση προστατευτικού νόμου

ΙΙΙ. Παράβαση του

IV. Παράβαση της «γενικής υποχρέωσης πρόνοιας»

V. Η παράνομη παράλειψη

§ 186. Η ανήθικη πρόκληση βλάβης (919)

Ι. Γενικά

ΙΙ. Περιπτωσιολογία

1. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος από τρίτο

2. Δόλια παραπλάνηση για ίδιο όφελος

3. Εξαπάτηση δανειστών

4. Παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας.

5. Εκμετάλλευση μονοπωλιακής ή εξουσιαστικής θέσης

6. Δόλια κτήση δεδικασμένου

7. Άλλες περιπτώσεις

§ 187. Άρση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς

Ι. Συναίνεση του παθόντος

ΙΙ. Αποδοχή κινδύνων

ΙΙΙ. Επιτρεπόμενη διοίκηση αλλοτρίων

ΙV. Θεμιτή αυτοδικία, νόμιμη άμυνα, κατάσταση ανάγκης κτλ.

§ 188. Η υπαιτιότητα

Ι. Έννοια και διαβαθμίσεις

1. Γενικά

2. Δόλος

3. Αμέλεια

ΙΙ. Λόγοι που αίρουν την υπαιτιότητα - Η δεκτικότητα καταλογισμού

1. Γενικά

2. Τα μη δεκτικά καταλογισμού πρόσωπα

3. Η κατ’ ΑΚ 918 ευθύνη

§ 189. Η ζημία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις της ζημίας

§ 190. Ο αιτιώδης σύνδεσμος

Ι. Η πρόσφορη αιτιότητα

ΙΙ. Ο σκοπός του κανόνα δικαίου

IΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 191. Δυσφημιστικές διαδόσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του

ΙΙΙ. Αγωγή για παράλειψη και για άρση της προσβολής

§ 192. Η ευθύνη από την πρόστηση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της ευθύνης

1. Σχέση πρόστησης

α. Έννοια

β. Σχέση εξάρτησης;

2. Νόμιμος λόγος ευθύνης

3. Συνάφεια με την ανατεθειμένη υπηρεσία

ΙΙΙ. Συνέπειες της ευθύνης του προστήσαντος

IV. Σχέση των άρθρων 334 και 922

§ 193. Η ευθύνη του εποπτεύοντος ανήλικο ή πρόσωπο υπό δικαστική συμπαράσταση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ευθύνης του εποπτεύοντος

1. Υποχρέωση εποπτείας

2. Υπαίτια παραμέληση της εποπτείας

3. Παράνομη πρόκληση ζημίας σε τρίτο

4. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Συνέπειες

§ 194. Η ευθύνη του κατόχου ζώου

Ι. Φύση και δικαιολογία της ευθύνης

ΙΙ. Η ευθύνη κατά την 924 §

ΙΙΙ. Η ευθύνη κατά την 924 §

§ 195. Η ευθύνη από την πτώση κτίσματος ή άλλου έργου

Ι. Φύση και δικαιολογία της ευθύνης

ΙΙ. Προϋποθέσεις και συνέπειες εφαρμογής του

1. Προϋποθέσεις

2. Συνέπειες

ΙV. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 196. Γενικές παρατηρήσεις.

§ 197. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρον

Ι. Κοινή πράξη

ΙΙ. Παράλληλη ευθύνη

ΙΙΙ. Πιθανή αιτιότητα

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις της εις ολόκληρον ευθύνης

3. Συνέργεια με χρονικά απέχουσες πράξεις

4. Ανάλογη εφαρμογή σε συμβατικές παραβάσεις

§ 198. Η κατά το 926 ευθύνη εις ολόκληρον

I. Έκταση της εις ολόκληρον ευθύνης

II. Συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος

III. Ζητήματα επιμερισμού της ευθύνης

§ 199. Το δικαίωμα αναγωγής

Ι. Τα κριτήρια επιμερισμού της ευθύνης

1. Γενικά

2. Αιτιότητα και υπαιτιότητα

ΙΙ. Το δικαίωμα της αναγωγής ειδικότερα

V. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

§ 200. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υπόχρεος και δικαιούχος

§ 201. Βλάβη περιουσιακών έννομων αγαθών

Ι. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος

1. Ολική καταστροφή

2. Βλάβη

3. Στέρηση χρήσης

ΙΙ. Δικαιούχος

ΙΙΙ. Χρόνος υπολογισμού της ζημίας

§ 202. Παράνομη αφαίρεση πράγματος

§ 203. Θανάτωση προσώπου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νοσήλια και έξοδα κηδείας

ΙΙΙ. Αποζημίωση για στέρηση διατροφής

1. Γενικά

2. Δικαιούχοι

3. Έκταση της αποζημίωσης

4. Συνυπολογισμός ωφελειών

5. Διατροφή και συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες

ΙV. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών

§ 204. Βλάβη του σώματος ή της υγείας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

ΙΙΙ. Το ζήτημα του

§ 205. Τρόπος καταβολής της κατά τα άρθρα 928 εδ. β΄ και 929 αποζημίω­σης

§ 206. Παροχές τρίτων προς τον ζημιωθέντα (930 § 3)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Επιμέρους επισημάνσεις

1. Μη απαλλαγή του δράστη

2. Υποχρεωτικές παροχές τρίτων

3. Συνέπειες όταν αποκλείεται η σώρευση

4. Περιπτώσεις επιτρεπτής σώρευσης

§ 207. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Αναιρετικός έλεγχος - Η αρχή της αναλογικότητας

ΙΙ. Δικαιούχοι-υπόχρεος

1. Γενικά

2. Έννοια της «οικογένειας» στην 932 εδ. γ’

3. Κυοφορούμενα και νήπια - Διανοητικά ασθενείς

ΙΙΙ. Κριτήρια προσδιορισμού

ΙV. Άσκηση της αξίωσης στο ποινικό δικαστήριο

§ 208. Η παραγραφή της αξίωσης

Ι. Η πενταετής παραγραφή

ΙΙ. Η εικοσαετής παραγραφή

ΙΙΙ. Η ποινική παραγραφή

IV. Η υποχρέωση για απόδοση του «περιελθόντος»

§ 209. Η αξίωση για παράλειψη και για άρση της προσβολής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αξίωση για παράλειψη

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση της προσβολής

VI. Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

§ 210. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 211. Η διακινδύνευση ως κριτήριο καταλογισμού

§ 212. Η δογματική διάσταση της ευθύνης από διακινδύνευση

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙΙ. Υπόχρεος σε αποζημίωση

IV. Επιμέρους ζητήματα

VIΙ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

§ 213. Το πρόβλημα και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το πρόβλημα

2. Οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης

ΙΙ. Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ και η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου

§ 214. Η νομοθετική ρύθμιση

Ι. Το είδος της καθιερούμενης ευθύνης

ΙΙ. Η έννοια του ελαττώματος

ΙΙΙ. Η προϋπόθεση της ζημίας

IV. Αιτιώδης σύνδεσμος

V. Απαλλαγή από την ευθύνη

VΙ. Ειδικότερα ζητήματα

Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 215. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Άλλες διατάξεις για την προστασία των δανειστών

1. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479)

2. Εικονικότητα (138)

3. Πτωχευτική ανάκληση (116 επ. ΠτωχΚ)

4. Αδικοπραξία (914 επ.)

§ 216. Προϋποθέσεις της αγωγής διάρρηξης

Ι. Η αξίωση του δανειστή

1. Παροχή ορισμένη κατ’ είδος

2. Αξίωση προγενέστερη της απαλλοτρίωσης;

3. Αξίωση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία

4. Αξίωση προγενέστερη της μεταγραφής της εκποιητικής δικαιοπραξίας;

ΙΙ. Απαλλοτρίωση εκ μέρους του οφειλέτη

1. Έννοια απαλλοτρίωσης

2. Εξαιρέσεις

ΙΙΙ. Ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη

ΙV. Δόλος του οφειλέτη

V. Γνώση του τρίτου

1. Επαχθής απαλλοτρίωση από τον οφειλέτη

2. Απαλλοτρίωση προς συγγενή

3. Απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία

4. Επαχθής απαλλοτρίωση εκ μέρους του τρίτου

5. Χαριστική απαλλοτρίωση εκ μέρους του τρίτου

§ 217. Νομική φύση και άσκηση του δικαιώματος διάρρηξης

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Άσκηση

1. Παθητική νομιμοποίηση

2. Αναγκαίο περιεχόμενο της αγωγής

3. Απαλλοτριώσεις πριν από την ύποπτη περίοδο

§ 218. Επιμέρους ζητήματα

Ι. Προσωρινή δικαστική προστασία

ΙΙ. Εκπλήρωση από τον τρίτο

ΙΙΙ. Ευθύνη του οφειλέτη απέναντι στον τρίτο

IV. Ευθύνη του τρίτου

V. Παραγραφή

§ 219. Αποτελέσματα της διάρρηξης

Ι. Άμεση διαπλαστική ενέργεια της διάρρηξης

1. Αποτελέσματα ως προς τον δανειστή και τον τρίτο

2. Ειδικά σε απαλλοτρίωση ακινήτου

3. Μη χρηματική απαίτηση

4. Κριτική της νέας ρύθμισης

ΙΙ. Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων

ΙΙΙ. Συνέπειες ως προς τους δανειστές του οφειλέτη και του τρίτου

1. Ως προς τους δανειστές του οφειλέτη

2. Ως προς τους δανειστές του τρίτου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #5
Kαθολική και συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της μεσιτείας αστικών συμβάσεων
Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #5
Πλήρης ανάλυση όλων των ζητημάτων της δίκης του τροχαίου ατυχήματος από την σκοπιά των υποκειμένων της