Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο ΙΙ, τόμ. 2, 2η έκδ., 2013


Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο ΙΙ, τόμ. 2, 2η έκδ., 2013

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος τόμου, ενημερώνει το έργο βιβλιογραφικά, νομολογιακά αλλά και νομοθετικά. Ταυτόχρονα επανεξετάζονται, υπό το φως και των νέων αυτών δεδομένων, πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα, με επιδίωξη την συμμετοχή στους σύγχρονους θεωρητικούς προβληματισμούς, ώστε να αποβεί και η παρούσα έκδοση χρήσιμη στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή του δικαίου.

Ο δεύτερος αυτός τόμος περιλαμβάνει την ύλη δύο σημαντικότατων από θεωρητική και πρακτική άποψη συμβάσεων, της μίσθωσης πράγματος και της σύμβασης έργου. Τέλος, περιλαμβάνεται αναλυτικό ευρετήριο όρων.

Ειδικότερα αναλύονται:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ: Έννοια και νομική φύση – Διακρίσεις – Οικονομική και κοινωνική λειτουργία – Ιδιαίτερες μορφές μίσθωσης πράγματος – Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) – Η προστασία της «οικογενειακής στέγης» – Το περιεχόμενο της σύμβασης – Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή – Οι υποχρεώσεις του μισθωτή – Η δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων από τη μισθωτική σύμβαση– Η επιτρεπόμενη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλον – Η ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς – Η ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του μισθίου – Η μη εκπλήρωση της κύριας υποχρέωσης του μισθωτή για καταβολή του μισθώματος – Η μη εκπλήρωση των παρεπόμενων υποχρεώσεων του μισθωτή – Η καταγγελία ως ειδικός αποσβεστικός λόγος των ενοχών – Η καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου – Η καταγγελία για κίνδυνο υγείας του μισθωτή – Η καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος – Η καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου – Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο – Η προστασία του μισθωτή ως κατόχου – Η προστασία του μισθωτή σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου κινητού – Η εκποίηση του μισθίου ακινήτου (ΑΚ 614–618) – Το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή – Οι λόγοι λήξης της μίσθωσης με καταγγελία – Οι συνέπειες της λήξης της μίσθωσης – Η παράταση και η ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Η έννοια, η νομική φύση και η οικονομική σημασία της σύμβασης – Η διάκριση της σύμβασης έργου από τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών – Η σύμβαση κατασκευής έργου και κανόνας της ΑΚ 683 – Το περιεχόμενο της σύμβασης – Οι υποχρεώσεις του εργολάβου – Οι υποχρεώσεις του εργοδότη – Η ευθύνη του εργολάβου για μη εκπλήρωση γενικώς – Η ευθύνη του εργολάβου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο (ΑΚ 686, 687) – Οι συμβατικές ρήτρες έκπτωσης του εργολάβου – Η ευθύνη του εργολάβου για ελαττώματα και ελλείψεις του έργου – Οι σχετικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η γέννηση και το περιεχόμενο της ευθύνης του εργολάβου – Ο αποκλεισμός της ευθύνης του εργολάβου – Η αθέτηση της κύριας και των παρεπόμενων υποχρεώσεων του εργοδότη – Η ρύθμιση του κινδύνου – Οι λόγοι λήξης της σύμβασης έργου – Η λήξη με καταγγελία κατά την ΑΚ 700 – Ο θάνατος και η πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους – Η κατασκευή οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής – Η πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικό ενοχικό δίκαιο ΙΙ
© 2013
Συγγραφέας
Σειρά
Τόμος
τόμ. 2
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-020-6
Σελίδες
ΧΧVI + 586
Τιμή
€ 58,00

Τιμή με έκπτωση: € 43,50

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 121 1. Έννοια και νομική φύση - Διακρίσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση

ΙΙΙ. Διάκριση από τη σύμβαση έργου

ΙV. Σύμβαση εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων

§ 122 2. Οικονομική και κοινωνική λειτουργία

§ 123 3. Ιδιαίτερες μορφές μίσθωσης πράγματος

Ι. Η επαγγελματική μίσθωση

1. Γενικά

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Βασικές διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

ΙΙ. Η μίσθωση κατοικίας

§ 124 4. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Ι. Έννοια και οικονομική σημασία

1. Έννοια

2. Οικονομική σημασία

ΙΙ. Νομική φύση

1. Ατελής η νομοθετική ρύθμιση της σύμβασης

2. Η αναζήτηση των εφαρμοστέων κανόνων με βάση τη νομική φύση της σύμβασης

3. Η νομική φύση της σύμβασης σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση….

4. Η νομική φύση της σύμβασης σύμφωνα με τις συνηθισμένες στην πράξη συμφωνίες των μερών

III. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις του ν. 1665/1986

IV. Επιμέρους ζητήματα

1. Οι ιδιαιτερότητες της σχέσης προμηθευτή και εκμισθώτριας

2. Η συμβατική επίρριψη στο μισθωτή του κινδύνου τυχαίας βλάβης ή καταστροφής του μισθίου

3. Ευθύνη για μη εκπλήρωση και ελαττωματικότητα του μισθίου……….

4. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων της εκμισθώτριας

5. Η άσκηση των δικαιωμάτων μείωσης του τιμήματος ή υπαναχώρησης και οι συνέπειές της

6. Έκταση και περιεχόμενο της αξίωσης αποζημίωσης

7. Η άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως

8. Η παραίτηση του μισθωτή από το δικαίωμα καταγγελίας………

9. Ακυρότητα ΓΟΣ βάσει των ΑΚ 178, 179 και 332 και του άρθρ. 2 ν. 2251/1994

§ 125 5. Η προστασία της «οικογενειακής στέγης»

Ι. Θάνατος του μισθωτή (612 § 2)

ΙΙ. Διακοπή της συμβίωσης (1393)

1. Φύση της παραχώρησης

2. Προστασία του παραχωρησιούχου συζύγου

3. Διαδικασία

4. Η 1393 εδ. γ΄

5. Ισχύς μόνο σε διακοπή της συμβίωσης

6. Λύση ή ακύρωση του γάμου

7. Επιπτώσεις στο ύψος της διατροφής

8. Εκποίηση του ακινήτου

ΙΙΙ. Κοινοποίηση της καταγγελίας στο σύζυγο του μισθωτή (612Α)

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 126 1. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το μίσθιο

ΙΙΙ. Το μίσθωμα

ΙV. Το είδος και η διάρκεια της χρήσης

1. Το είδος της χρήσης

2. Η διάρκεια της μίσθωσης

V. Η συμφωνία των μερών

1. Γενικά - τύπος - προσύμφωνο

2. Περισσότεροι συμβαλλόμενοι

α. Περισσότεροι εκμισθωτές

β. Περισσότεροι μισθωτές

3. Περισσότερα μίσθια

§ 127 2. Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή

Ι. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

1. Η υποχρέωση παράδοσης του μισθίου

2. Η υποχρέωση κατάλειψης του μισθίου στο μισθωτή

3. Η υποχρέωση διατήρησης του μισθίου κατάλληλου για τη συμφωνημένη χρήση

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Μη αυτοτελείς

2. Αυτοτελείς

§ 128 3. Οι υποχρεώσεις του μισθωτή

Ι. Καταβολή του μισθώματος

1. Χρόνος και τόπος καταβολής

2. Η «εγγύηση» (εγγυοδοσία)

3. Η μη χρήση ή η μη παραλαβή του μισθίου

4. Εγκατάλειψη του μισθίου

ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Παραλαβή και χρησιμοποίηση του μισθίου;

2. Καλή χρήση του μισθίου

3. Ανοχή επισκέψεων και εργασιών στο μίσθιο

4. Γνωστοποίηση ελαττωμάτων ή αντιποίησης δικαιωμάτων

5. Απόδοση του μισθίου κατά τη λήξη της μίσθωσης

§ 129 4. Δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων από τη μισθωτική σύμβαση

Ι. Εκχώρηση μισθωμάτων

ΙΙ. Εκχώρηση της απαίτησης για παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

ΙΙΙ. Μεταβίβαση ολόκληρης της μισθωτικής σχέσης

1. Από τον εκμισθωτή

2. Από το μισθωτή

§ 130 5. Η επιτρεπόμενη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλον

Ι. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

1. Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

2. Υπομίσθωση

3. Εκχώρηση της απαίτησης για παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

4. Είσοδος νέου μισθωτή

5. Συμπερασματική παρατήρηση

ΙΙ. Λειτουργία της σύμβασης σε περίπτωση επιτρεπόμενης υπομίσθωσης

1. Σχέσεις υπεκμισθωτή - υπομισθωτή

2. Σχέσεις εκμισθωτή - μισθωτή (υπεκμισθωτή)

3. Σχέσεις (αρχικού) εκμισθωτή - υπομισθωτή

ΙΙΙ. H ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

§ 131 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διάρθρωση της ευθύνης

§ 132 2. Ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς

Ι. Δυνατή παροχή

ΙΙ. Αδύνατη παροχή

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 133 3. Ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Ι. Εννοιολογικά

1. Πραγματικό ελάττωμα

2. Συνομολογημένη ιδιότητα

3. Νομικό ελάττωμα

ΙΙ. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

ΙΙΙ. Η αξίωση για άρση του ελαττώματος κτλ

IV. Το δικαίωμα για μείωση ή για μη καταβολή του μισθώματος

1. Νομική φύση

2. Τρόπος άσκησης

3. Υπολογισμός της μείωσης

V. Η αξίωση αποζημίωσης

1. Προϋποθέσεις

2. Έκταση και περιεχόμενο

VI. Αποκλεισμός της ευθύνης του εκμισθωτή

1. Γνώση του μισθωτή

2. Άγνοια του πραγματικού ελαττώματος από βαριά αμέλεια του μισθωτή

3. Ανεπιφύλακτη παραλαβή

4. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

IV. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

§ 134 1. Η μη εκπλήρωση της κύριας υποχρέωσης για καταβολή του μισθώματος

Ι. Γενικά

1. Αξίωση εκπλήρωσης

2. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης

3. Υπερημερία του μισθωτή

ΙΙ. Η απόδοση του μισθίου λόγω δυστροπίας

1. Γενικά

2. Έννοια «δυστροπίας»

3. Δικονομικά - σώρευση αγωγών

§ 135 2. Η μη εκπλήρωση των παρεπόμενων υποχρεώσεων

V. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 136 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

1. Εισαγωγικά

2. Τακτική και έκτακτη καταγγελία

3. Καταγγελία με προθεσμία και απρόθεσμη

4. Καταγγελία για παράβαση όρου της σύμβασης

ΙΙ. Έννοια, νομική φύση και άσκηση της καταγγελίας

ΙΙΙ. Οι γενικές προϋποθέσεις της καταγγελίας

1. Περιεχόμενο - τύπος

2. Αναφορά του λόγου;

3. Προθεσμία

4. Προσθήκη αιρέσεως;

5. Από (και σε) αντιπρόσωπο

IV. Η καταγγελία σε περίπτωση πλειονότητας εκμισθωτών ή μισθωτών

1. Γέννηση του δικαιώματος καταγγελίας

2. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

α. Περισσότεροι εκμισθωτές

β. Περισσότεροι μισθωτές

V. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας

§ 137 2. Η καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

§ 138 3. Η καταγγελία για κίνδυνο υγείας του μισθωτή

§ 139 4. Η καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος

Ι. Γενικά

1. Δικονομικά-άσκηση

2. Υπερημερία του μισθωτή

3. Καταγγελία και αποζημίωση

ΙΙ. Η επέλευση του αποσβεστικού αποτελέσματος της καταγγελίας

1. Οι προθεσμίες της 597 §

2. Καταβολή των καθυστερούμενων μισθωμάτων

§ 140 5. Η καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου

§ 141 6. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

§ 142 1. Προστασία του μισθωτή ως κατόχου

§ 143 2. Προστασία του μισθωτή σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου κινητού

§ 144 3. Η εκποίηση του μισθίου ακινήτου (614-618)

Ι. Γενικά

1. Η ανάγκη προστασίας του μισθωτή

2. Η ανάγκη προστασίας του νέου κτήτορα

3. Σύνοψη της ρύθμισης του ΑΚ

ΙΙ. Το ζήτημα της εφαρμογής ή μη των άρθρων 614-618 στις επαγγελματικές μισθώσεις

1. Η κρατούσα άποψη

2. Κριτική στην κρατούσα άποψη

ΙΙΙ. Η εκποίηση ακινήτου μισθωμένου με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του

α. Ύπαρξη έγκυρης μίσθωσης

β. Μίσθιο ακίνητο

γ. Μίσθωση με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

δ. Εκποίηση του μισθίου

2. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του

3. Ισχύς της διάθεσης κτλ. μισθωμάτων απέναντι στο νέο κτήτορα

ΙV. Ισχύς της διάθεσης κτλ. μισθωμάτων σε περίπτωση ενυπόθηκου μισθίου

V. Η εκποίηση ακινήτου μισθωμένου χωρίς έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής του

2. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του

VΙ. Μισθώσεις με διάρκεια πάνω από εννέα έτη

VII. ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

§ 145 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η λειτουργία του ενεχύρου

ΙΙΙ. Το ζήτημα της (ανάλογης) εφαρμογής του

§ 146 2. Η ειδικότερη ρύθμιση του ενεχύρου

Ι. Οι ασφαλιζόμενες αξιώσεις

ΙΙ. Το αντικείμενο του ενεχύρου

ΙΙΙ. Γέννηση και προστασία του ενεχύρου

IV. Απόσβεση του ενεχύρου

1. Γενικοί λόγοι

2. Ειδικοί λόγοι

VIII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

§ 147 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 148 2. Λήξη με καταγγελία

Ι. Η (τακτική) καταγγελία της μίσθωσης με αόριστη διάρκεια

II. Η καταγγελία λόγω παρέλευσης τριάντα ετών

III. Η καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή

IV. Η καταγγελία λόγω μετάθεσης του μισθωτή δημόσιου υπαλλήλου.

§ 149 3. Οι συνέπειες της λήξης της μίσθωσης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ειδικότερα

1. Γενικά

2. Παρακράτηση του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης

3. Η υποχρέωση του υπομισθωτή κτλ. για απόδοση του μισθίου.

§ 150 4. Παράταση και ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

Ι. Παράταση της μίσθωσης

ΙΙ. Ανανέωση της μίσθωσης (αναμίσθωση)

1. Γενικά

2. Πλασματική αναμίσθωση

ΙΙΙ. Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών ν.π.δ.δ. …

Ζ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 151 1. Έννοια, νομική φύση και οικονομική σημασία

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Οικονομική σημασία

§ 152 2. Διάκριση από τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

Ι. Διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

1. Το κριτήριο του περιεχομένου της συμβατικής υποχρέωσης

2. Το κριτήριο της συμβατικής κατανομής των κινδύνων

3. Το κριτήριο της εξάρτησης

ΙΙ. Διάκριση από τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΙΙΙ. Λοιπά κριτήρια διάκρισης

§ 153 3. Σύμβαση κατασκευής έργου - Ο κανόνας του

Ι. Ο χαρακτήρας του κανόνα του

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα

1. Σύμβαση κατασκευής έργου

2. Υποχρέωση για μεταβίβαση κυριότητας

3. Αμφιβολία ως προς την αληθινή βούληση των μερών

ΙΙΙ. Η δικονομική λειτουργία του κανόνα - η κατανομή του βάρους απόδειξης

1. Η εισαγόμενη ρύθμιση

2. Η δικονομική λειτουργία του κανόνα

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 154 1. Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι. Το έργο

ΙΙ. Η αμοιβή του εργολάβου

1. Γενικά

2. Τεκμήριο συμφωνίας για αμοιβή (682 § 1)

3. Τρόποι καθορισμού του ύψους της αμοιβής

α. Αμοιβή κατ’ αποκοπή

β. Αμοιβή κατά μονάδα

γ. Καθορισμός αμοιβής απολογιστικώς

δ. Χρονική αμοιβή

ε. Αμοιβή βάσει προϋπολογισμού

στ. Αμοιβή με ποσοστά

ζ. Αόριστη αμοιβή

4. Αναπροσαρμογή του ύψους της αμοιβής

ΙΙΙ. Η συμφωνία των μερών

1. Γενικά

2. Τεκμήριο συμφωνίας (682 § 2)

3. Τύπος

4. Προσύμφωνο

§ 155 2. Οι υποχρεώσεις του εργολάβου

Ι. Η προσήκουσα εκτέλεση του έργου

1. Γενικά

α. Έννοια προσήκουσας εκτέλεσης

β. Τόπος παροχής

γ. Χρόνος παροχής

δ. Οδηγίες του εργοδότη

2. Υποκατάσταση του εργολάβου (684)

α. Γενικά

β. Ο κανόνας

γ. Η εξαίρεση

δ. Συνέπειες ανεπίτρεπτης υποκατάστασης

ΙΙ. Η παράδοση του έργου

ΙΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Υποχρέωση παροχής ύλης και βοηθητικών μέσων

2. Υποχρέωση επιμέλειας της ύλης του εργοδότη

3. Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

IV. Η παροχή του εργολάβου ως παροχή «γένους» ή «είδους»

§ 156 3. Οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Ι. Καταβολή της αμοιβής

1. Γενικά

2. Χρόνος καταβολής

3. Παραγραφή

4. Δικονομικά - στοιχεία αγωγής εργολάβου

ΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την εργολαβική αμοιβή

1. Απαγόρευση κατάσχεσης ή εκχώρησης εργολαβικών απαιτήσεων

2. Το νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου

α. Γενικά

β. Ασφαλιζόμενες αξιώσεις

γ. Το αντικείμενο του ενεχύρου

δ. Καλόπιστη κτήση του ενεχύρου;

ε. Το ζήτημα της (ανάλογης) εφαρμογής του

στ. Μεταβίβαση των αντικειμένων του ενεχύρου μετά τη σύστασή του

3. Η υπέρ των εργατών δέσμευση της εργολαβικής αμοιβής (702)

α. Γενικά

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής του

i. Κατασκευή οικοδομικού έργου ή άλλης ακίνητης εγκατάστασης

ii. Οφειλή του εργοδότη

iii. Απαιτήσεις εργατών

γ. Συνέπειες της εφαρμογής του

δ. Αναγκαστικός χαρακτήρας

ε. Δικονομικά

4. Η μεταβολή των τιμών του προϋπολογισμού (696, 697)

α. Η περίπτωση του «εγγυημένου» προϋπολογισμού

β. Η περίπτωση του «ενδεικτικού» προϋπολογισμού

ΙΙΙ. Η υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου

1. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση του έργου

2. Υποχρέωση σύμπραξης κατά την παραλαβή του έργου;

ΙV. Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

§ 157 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διάρθρωση της ευθύνης

§ 158 2. Ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς

Ι. Αδυναμία παροχής

1. Περιπτώσεις

2. Συνέπειες

ΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη

1. Περιπτώσεις

2. Συνέπειες

ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση

§ 159 3. Ευθύνη του εργολάβου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο (686, 687)

Ι. Ευθύνη για καθυστερήσεις (686)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της 686 εδ. α΄

α. Μη έγκαιρη έναρξη εκτέλεσης

β. Επιβράδυνση της εκτέλεσης

γ. Έλλειψη υπαιτιότητας του εργοδότη

δ. Αντίθεση στη σύμβαση

ε. Αδυναμία έγκαιρης περάτωσης του έργου

3. Υπαναχώρηση ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του εργολάβου

4. Το παρεχόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης

α. Άσκηση

β. Συνέπειες

5. Υπερημερία του εργολάβου (686 εδ. β΄)

α. Πεδίο εφαρμογής

β. Συνέπειες

ΙΙ. Ευθύνη λόγω προβλεπόμενης ελαττωματικής ή αντισυμβατικής εκτέλεσης του έργου (687)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

α. Πρόβλεψη ελαττωματικής ή αντίθετης προς τη σύμβαση κατασκευής

β. Υπαιτιότητα του εργολάβου

3. Τα δικαιώματα του εργοδότη

α. Θέση προθεσμίας για διόρθωση

β. Αυτοπρόσωπη διόρθωση

§ 160 4. Οι συμβατικές ρήτρες έκπτωσης του εργολάβου

IV. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

§ 161 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

1. Χαρακτηριστικά

2. Δικαιολογητικός λόγος

3. Ενδοτικός χαρακτήρας

ΙΙ. Χρονική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 688 επ.

1. Η «παράδοση» του έργου ως αφετηρία της εφαρμογής των άρθρων 688 επ.

2. Αδικαιολόγητη άρνηση παραλαβής από τον εργοδότη

ΙΙΙ. Σχέση των άρθρων 688 επ. με τις γενικές διατάξεις

1. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

2. Η προκρινόμενη θέση

α. Πριν την κατά το 349 αποδοχή του έργου

β. Μετά την κατά το 349 αποδοχή του έργου

i. Ένσταση μη προσήκουσας εκπλήρωσης της σύμβασης

ii. Εφαρμογή των άρθρων 380 επ.

iii. Κατασκευή οικοδομής με αντιπαροχή

§ 162 2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι. Πραγματικό ελάττωμα

1. Έννοια της «ιδιότητας»

2. Κριτήρια της ελαττωματικότητας

3. Περιπτώσεις ελαττωματικότητας

4. Ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα

5. Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας (aliud)

6. Ελαττώματα ποσότητας

ΙΙ. Συνομολογημένη ιδιότητα

ΙΙΙ. Νομικό ελάττωμα

§ 163 3. Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

Ι. Γενικά

1. Χρονική οριοθέτηση - Επισκόπηση των παρεχόμενων δικαιωμάτων

2. Διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων

ΙΙ. Η αξίωση για διόρθωση των ελλείψεων (688, 689)

1. Προϋποθέσεις παροχής της αξίωσης

2. Τρόπος και συνέπειες άσκησης της αξίωσης

ΙΙΙ. Το δικαίωμα για μείωση της αμοιβής

1. Νομική φύση - άσκηση

2. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

3. Μέθοδος υπολογισμού

4. Έννομες συνέπειες

IV. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Νομική φύση - άσκηση

2. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

3. Έννομες συνέπειες

α. Γενικά

β. Αδυναμία ή ασύμφορο της επιστροφής των παροχών

V. Η αξίωση αποζημίωσης

1. Προϋποθέσεις

2. Άσκηση

α. Γενικά - Στοιχεία αγωγής ή ένστασης

β. Κατανομή του βάρους απόδειξης

γ. Αποκλειστική υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του εργοδότη…

δ. Δικαιούχος

3. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

4. Συρροή με ευθύνη από αδικοπραξία

§ 164 4. Αποκλεισμός της ευθύνης

Ι. Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

ΙΙ. Υπαιτιότητα του εργοδότη (691)

ΙΙΙ. Η έγκριση του έργου (692)

1. Έννοια και μορφές έγκρισης

2. Ευθύνη του εργολάβου παρά την έγκριση

3. Δικονομικά

IV. Παραγραφή (693)

1. Γενικά

2. Χρόνος παραγραφής

3. Έναρξη της παραγραφής

4. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

5. Δικονομικά

V. Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 165 1. Αθέτηση κύριας υποχρέωσης

§ 166 2. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

VΙ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 167 1. Γενικά

Ι. Κίνδυνος παροχής

ΙΙ. Κίνδυνος αντιπαροχής

§ 168 2. Η βασική ρύθμιση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής «γένους»

ΙΙΙ. Έργο με χαρακτηριστικά παροχής «είδους»

§ 169 3. Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι. Υπερημερία του εργοδότη ως δανειστή

ΙΙ. Αποστολή του έργου

ΙΙΙ. Ο κίνδυνος της ύλης

ΙV. Ελαττωματικά υλικά, εσφαλμένες οδηγίες κτλ. του εργοδότη

1. Προϋποθέσεις

α. Ελαττωματικά υλικά

β. Οδηγίες του εργοδότη

γ. Ειδοποίηση του εργοδότη

δ. Υπαιτιότητα του εργολάβου

2. Συνέπειες

3. Αναλογική εφαρμογή

VII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

§ 170 1. Γενικά

Ι. Λόγοι λήξης

IΙ. Λήξη με την προσήκουσα εκπλήρωση της σύμβασης

IΙΙ. Λήξη με αντίθετη συμφωνία

§ 171 2. Λήξη με καταγγελία κατά το 700

Ι. Γενικά

1. Δικαιολογητικός λόγος

2. Ενδοτικός χαρακτήρας

α. Επιτρεπτές συμφωνίες

β. Η παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας

3. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

4. Νομική φύση

ΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

1. Δικαιούχος

2. Τρόπος άσκησης – τύπος – περιεχόμενο

ΙΙΙ. Συνέπειες της καταγγελίας

1. Λήξη της σύμβασης έργου - παράδοση του έργου στον εργοδότη

2. Υποχρέωση καταβολής της αμοιβής

α. Η συμφωνημένη αμοιβή

β. Αμοιβή υπό αναβλητική αίρεση

γ. Αμοιβή σε ποσοστά συγκυριότητας οικοπέδου

δ. Καταγγελία λόγω ανώτερης βίας

3. Αφαιρούμενα ποσά

4. Τύχη των ήδη γεννημένων αξιώσεων μεταξύ των μερών

5. Δικονομικά

§ 172 3. Ο θάνατος ενός από τους συμβαλλομένους

Ι. Ο θάνατος του εργολάβου

1. Φύση και περιεχόμενο της ρύθμισης

2. Συνέπειες μη λύσης της σύμβασης

3. Συνέπειες λύσης της σύμβασης

ΙΙ. Ο θάνατος του εργοδότη

§ 173 4. Η πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους

VIII. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

§ 174 1. Κατασκευή οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το περιεχόμενο της σύμβασης

2. Νομική φύση - τύπος

α. Νομική φύση

β. Τύπος

γ. Μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου

ΙΙ. Η σχέση ανάμεσα στον οικοπεδούχο και τον εργολάβο

1. Δικαίωμα κατοχής του εργολάβου

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Ανάκληση της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας

4. Μείωση της αμοιβής του εργολάβου

5. Συνέπειες της υπαναχώρησης του εργοδότη ή της έκπτωσης του εργολάβου

α. Υπαναχώρηση βάσει των γενικών διατάξεων ή βάσει του 686 - Έκπτωση του εργολάβου

β. Υπαναχώρηση βάσει του 689

ΙΙΙ. Σχέση οικοπεδούχου και τρίτου

§ 175 2. Πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της ευθύνης του εκχωρητή σε περίπτωση που η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν καταστεί εφικτό να εισπραχθεί από τον εκδοχέα, οπότε...
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 489/1976 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»....
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους, 2022
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο...
Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες,...