Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3, 2006


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3, 2006

Το πρώτο πλήρες και συστηματικό έργο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα σχετικώς με ότι νέο έρχεται από το διεθνές περιβάλλον στον τομέα της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Όπως και οι δύο προηγούμενοι τόμοι (Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι: σελ. XLIX+917 και ΙΙ: σελ. LVIII+1222), το όλο έργο συνιστά ένα βαρυσήμαντο επιστημονικό επίτευγμα, με το οποίο περατώνεται ένα σημαντικό συγγραφικό εγχείρημα.

Οι στόχοι του έργου:

Ο τρίτος τόμος του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία μεταγγίζει μεθοδικά στην παραδοσιακή ύλη του εσωτερικού μας δικαίου, τους κανόνες που προέρχονται από τα αλλεπάλληλα κοινοτικά νομοθετήματα και τις διεθνείς συμβάσεις.

Στον πρόλογο η συγγραφέας σημειώνει: «…τα θέματα της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως… συνιστούν πλέον αναπόφευκτα -και θα συνιστούν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον- τμήμα της καθημερινής ύλης του επαγγελματία νομικού….Ιδιαίτερα ο ευρωπαίος νομικός καλείται τώρα να εφαρμόσει … τρία διαφορετικά συστήματα κανόνων δικαίου, τα οποία διέπονται από ξεχωριστές αρχές και τελεολογία».

Το έργο καλύπτει την αδιαφιλονίκητη και άμεση ανάγκη του Έλληνα νομικού για ενημέρωση σχετικώς με την ένταξη των υπερεθνικών νομοθετημάτων στις δομές της ελληνικής έννομης τάξεως και με την επισήμανση συγκλίσεων ή αποκλίσεων.

Το περιεχόμενο του βιβλίου:

Ο τρίτος τόμος του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως παρουσιάζει συνολικά τα προβλήματα που εμφανίζει ο κλάδος όταν η αναγκαστική εκτέλεση έχει σημεία επαφής με περισσότερα από ένα κράτη. Εξετάζει σε αυτοτελή κεφάλαια:

• το δίκαιο του ΚΠολΔ (άρθρα 323 και 905 ΚΠολΔ)

• τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 44/2001, 2201/2003, 805/2004

• τις πολυμερείς και διμερείς διεθνείς συμβάσεις της Ελλάδος

• τα αρρύθμιστα ακόμη –και δισεπίλυτα - προβλήματα των διακρατικών αναγκαστικών εκτελέσεων.

Η μέθοδος του έργου:

Για την ασφάλεια των ερμηνευτικών λύσεων, το έργο στηρίζεται σε εξαντλητική παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής θεωρίας και νομολογίας σε αξιοποίηση των πλέον σημαντικών ευρωπαϊκών έργων και μεγεθών στην αναλυτική εξέταση της νομολογίας του ΔΕΚ προπαρασκευαστικές εργασίες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως
Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση
© 2006
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 3
ISBN
978-960-445-092-1
Σελίδες
LV + 1273
Τιμή
€ 120,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος.

∆ιάγραµµα περιεχοµένων.

Αναλυτικός πίνακας περιεχοµένων.

Συντοµογραφίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 68. Το αστικό δικονοµικό διεθνές δίκαιο ενγένει.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Αντικείµενα του αστικού δικονοµικού διεθνούς δικαίου.

ΙΙΙ. Ορισµός, στοιχεία της έννοιας και φύση του αστικού δικονοµικού διεθνούς δικαίου

1. Ορισµός.

2. Το εννοιολογικό στοιχείο του δεσµού µε την αλλοδαπή

3. Ο χαρακτήρας του κλάδου.

4. ∆ιάκριση από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

5. Οι αρχές που διέπουν τις ρυθµίσεις του κλάδου.

IV. Πηγές του αστικού δικονοµικού διεθνούς δικαίου.

1. Το διεθνές εθιµικό δίκαιο.

α. Η σηµασία του.

β. Ανυπαρξία καταρχήν υποχρεώσεως των κρατών για

την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.

2. Οι διεθνείς συµβάσεις.

α. Φύση, σηµασία και στόχοι.

β. Σχέση µε το κοινό δίκαιο.

γ. Πολυµερείς και διµερείς διεθνείς συµβάσεις.

3. Το Ευρωπαϊκό δίκαιο.

4. Το κοινό δίκαιο.

V. Η κίνηση για την ενοποίηση του αστικού δικονοµικού διεθνούς δικαίου.

1. Το Ευρωπαϊκό οµοιόµορφο δίκαιο.

2. Συνδιάσκεψη του Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της Χάγης.

3. Οι Αρχές και Κανόνες της ∆ιακρατικής Πολιτικής ∆ικονοµίας του American Law Institute (ALI).

§ 69. Η αναγκαστική εκτέλεση στο διεθνές πλαίσιο.

Ι. Ειδικότερα αντικείµενα του δικονοµικού διεθνούς δικαίου

της αναγκαστικής εκτελέσεως.

ΙΙ. Αξίωση εκτελέσεως υπέρ του κατόχου αλλοδαπού εκτελεστού τίτλου.

ΙΙΙ. Αρχές που διέπουν τη διεθνή αναγκαστική εκτέλεση.

1. Η αρχή της εφαρµογής της lex fori.

α. Η εφαρµογή της lex fori ως γενικότερη αρχή.

β. Η lex fori στη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

ειδικότερα.

2. Η αρχή της εδαφικότητας.

3. Η ανάγκη κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών τίτλων.

α. Η κήρυξη εκτελεστότητας ως αρχή.

β. ∆ιάκριση αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

γ. Χαρακτηριστικά των πρόσφατων εξελίξεων.

4. Η αρχή της ισότιµης µεταχειρίσεως των ηµεδαπών και

των αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων.

5. Η εκτελεστότητα των αλλοδαπών τίτλων στο κράτος εκδόσεώς τους ως βασική προϋπόθεση για την εκτέλεσή

τους στην ηµεδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

§ 70. Οι βασικές αρχές του ΚΠολ∆ για την κήρυξη της εκτελεστό-

τητας των αλλοδαπών αποφάσεων καιτων άλλων αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

1. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας.

α. Η δογµατική θεµελίωση της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αλλοδαπών τίτλων υπό τον ΚΠολ∆.

β. Η αναγνώριση κατά τον ΚΠολ∆ είναι καταρχήν αυτόµατη.

γ. Η εκτελεστότητα κατά τον ΚΠολ∆ πρέπει να κηρύσσεται.

2. Ποιο µπορεί να είναι το αντικείµενο αναγνωρίσεως

κατά τον ΚΠολ∆.

α. Το δεδικασµένο.

β. Η διαπλαστική ενέργεια.

γ. Η ενέργεια της παρεµβάσεως, της ανακοινώσεως και

της προσεπικλήσεως.

δ. ∆εν αποτελούν αντικείµενο αναγνωρίσεως οι παρεπόµενες ή οι ενδοδιαδικαστικές ενέργειες.

3. Ιδιότητες της αναγνωριστέας αποφάσεως κατά τον

ΚΠολ∆.

4. Ειδικότερο αντικείµενο της διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστότητας κατά τον ΚΠολ∆.

ΙΙ. Το δίκαιο της Πολ∆ικ Maurer.

1. Γενικές παρατηρήσεις.

2. Η διάκριση ηµεδαπών και αλλοδαπών.

α. Προϋποθέσεις και διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας όταν ο καθού η εκτέλεση ήταν αλλοδαπός.

β. Προϋποθέσεις και διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας όταν ο καθού η εκτέλεση ήταν ηµεδαπός.

γ. Ειδικότερα επί ερήµην αποφάσεως.

ΙΙΙ. Το ισχύον δίκαιο του ΚΠολ∆.

1. Γενικές παρατηρήσεις.

2. Έννοια του αλλοδαπού δικαστηρίου και της αλλοδαπής

δικαστικής αποφάσεως.

α. Ποιο θεωρείται αλλοδαπό δικαστήριο.

β. Έννοια αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως.

§ 71. Οι προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας των αλλοδαπών

αποφάσεων κατά τον ΚΠολ∆.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Η διεθνής δικαιοδοσία.

1. Θέση του προβλήµατος.

2. Οι δύο εκφάνσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας.

3. Πώς κρίνεται υπό τον ΚΠολ∆ η προϋπόθεση της διε-

θνούς δικαιοδοσίας – Θεωρία του αντικατοπτρισµού.

4. Παραδείγµατα.

5. Η αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία.

6. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των στοιχείων της διεθνούς

δικαιοδοσίας.

ΙΙΙ. Η εκτελεστότητα της αλλοδαπής αποφάσεως.

1. Ουσιαστική και τυπική εκτελεστότητα.

2. Οι προσωρινά εκτελεστές αλλοδαπές αποφάσεις.

IV. Η παροχή του δικαιώµατος άµυνας.

1. Η περιορισµένη εµβέλεια της ειδικής ρυθµίσεως του ελληνικού δικαίου.

2. Η προστασία του δικαιώµατος άµυνας µε βάση τη ρήτρα

της δηµόσιας τάξεως.

α. Σχέση αρ. 3 µε αρ. 5 άρθρου 323.

β. Οι ειδικότερες νοµολογιακές εφαρ'B5ογές.

V. Η µη ύπαρξη αντίθετης ηµεδαπής αποφάσεως.

VI. Η µη αντίθεση στη δηµόσια τάξη.

1. Εννοιολογικός προσδιορισµός σε σύγκριση µε τη ρήτρα

επιφυλάξεως του άρθρου 33 ΑΚ.

2. Αντίθεση στη δικονοµική δηµόσια τάξη.

α. Έννοια και τρόπος λειτουργίας.

β. Η προϋπόθεση της εξαντλήσεως των ενδίκων βοηθηµάτων ή ενδίκων µέσων που προβλέπει η δικονοµική

νοµοθεσία του κράτους εκδόσεως.

γ. Η παραβίαση κανόνων του δικαίου της αποδείξεως

του κράτους εκτελέσεως.

δ. Έλλειψη αιτιολογίας.

3. Αντίθεση στην ουσιαστική δηµόσια τάξη.

α. Έννοια και τρόπος λειτουργίας.

β. Παραβίαση ατοµικών δικαιωµάτων.

γ. Παραβίαση απαγορεύσεως αξιόποινων ή παράνοµων

πράξεων.

δ. Παραβίαση απαγορεύσεως ανήθικων ή αισχροκερ-

δών δικαιοπραξιών.

ε. Καταδίκη σε «punitive damages».

4. Μεταχείριση των κανόνων άµεσης εφαρµογής του κράτους εκτελέσεως της αποφάσεως.

VII. Η απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας.

VIII. Η απαγόρευση ελέγχου των καταργητικών λόγων.

§ 72. Οι αλλοδαπές αποφάσεις προσωπικής καταστάσεως.

Ι. Το πρόβληµα και η νοµοθετική διευθέτησή του.

1. Γιατί είναι αναγκαία η έρευνα του θέµατος.

2. Πώς προέκυψαν οι δυσκολίες.

3. Η νοµοθετική παρέµβαση του 1971.

4. Η έννοια των αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως

κατά το άρθρο 905 § 4.

5. Ο υποχρεωτικός ή µη χαρακτήρας της διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστότητας.

6. Η φύση της αιτήσεως του άρθρου 905 § 4.

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως.

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

2. Η διεθνής δικαιοδοσία.

3. Το δεδικασµένο της αποφάσεως.

4. Το δικαίωµα άµυνας.

5. Η µη αντίθεση προς ηµεδαπή απόφαση.

6. Η µη αντίθεση στη δηµόσια τάξη.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Ο νοµολογιακός έλεγχος της µη αντιθέσεως προς τη

δικονοµική δηµόσια τάξη – Παραδεκτό διαδικαστικών πράξεων – Τα θέµατα του δικαίου της αποδείξε-

ως.

γ. Ο νοµολογιακός έλεγχος της µη αντιθέσεως προς την

ουσιαστική δηµόσια τάξη.

ΙΙΙ. Η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως που στο ελληνικό δίκαιο εκδίδονται µε τη διαδικα-

σία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

1. Το ειδικότερο πρόβληµα που προέκυψε – Η σηµασία

του για τα αλλοδαπά συναινετικά διαζύγια.

2. Οι απόψεις που υποστηρίχθηκαν.

§ 73. Έννοια και προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας των άλλων αλλοδαπών τίτλων.

Ι. Έννοια.

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας.

§ 74. Οι αλλοδαπές αποφάσεις ασφαλιστικών µέτρων.

Ι. Γενικές παρατηρήσεις.

1. Η σηµασία του θέµατος.

2. Το εφαρµοζόµενο νοµικό πλαίσιο στην προσωρινή προ-

στασία επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών.

3. Τα ιδιαίτερα προβλήµατα στις ιδιωτικές διεθνείς διαφο-

ρές.

ΙΙ. ∆ιεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για λήψη

ασφαλιστικών µέτρων στις ιδιωτικές διεθνείς διαφορές.

1. Εφαρµογή των γενικών κανόνων για τη διεθνή δικαιο-

δοσία.

α. Θεµελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας σε εκείνη που

προβλέπεται για την κύρια αγωγή.

β. Η πρόσθετη λειτουργία της ειδικής δωσιδικίας του

τόπου εκτελέσεως του ασφαλιστικού µέτρου.

2. Η εξάρτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας από τον τόπο

όπου βρίσκεται το αντικείµενο του ασφαλιστικού µέ-

τρου.

3. Η κατεπείγουσα περίπτωση ως βάση διεθνούς δικαιοδο-

σίας.

ΙΙΙ. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας ασφαλιστικού µέ-

τρου που εκδόθηκε από αλλοδαπό δικαστήριο.

1. Γενικές παρατηρήσεις.

2. Η προϋπόθεση της διεθνούς δικαιοδοσίας.

3. Η προϋπόθεση της εκτελεστότητας.

4. Η προϋπόθεση της παροχής του δικαιώµατος άµυνας.

5. Η προϋπόθεση της µη αντιθέσεως προς τη δηµόσια

τάξη.

§ 75. Η διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών

τίτλων.

Ι. Σκοπός και αποκλειστικότητα της διαδικασίας.

ΙΙ. Τα διαδικαστικά θέµατα.

1. Αρµοδιότητα καθύλην και κατά τόπον.

2. Νοµιµοποίηση και έννοµο συµφέρον.

3. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως.

4. Είδος διαδικασίας – Ανάγκη κλητεύσεως του καθού;.

5. Περιεχόµενο δικογράφου και προβολή ισχυρισµών.

6. Αρχή ανακρίσεως και αποδεικτική διαδικασία.

7. Η άµυνα του καθού.

8. Αναστολή διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας –

Λήψη ασφαλιστικών µέτρων.

ΙΙΙ. Η απόφαση που κηρύσσει την εκτελεστότητα.

1. Φύση της αποφάσεως.

2. Ο χαρακτήρας της αποφάσεως ως προσωρινά εκτελε-

στής.

3. ∆υνατότητα ανακλήσεως.

4. Ένδικα µέσα και τριτανακοπή.

α. Ποια ένδικα µέσα επιτρέπονται.

β. Η τριτανακοπή ειδικότερα.

γ. Η ανακοπή ερηµοδικίας.

δ. Η έφεση ειδικότερα.

5. Η επίδραση της εξαφανίσεως της αλλοδαπής αποφάσε-

ως.

6. Η δεσµευτικότητα της αποφάσεως.

IV. ∆υνατότητα µεταρρυθµίσεως της αλλοδαπής αποφάσεως.

V. Η αναγκαστική εκτέλεση του αλλοδαπού τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

§ 76. Η κοινοτικοποίηση του Αστικού ∆ικονοµικού ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Ι. Οι ευρωπαϊκές βάσεις της κοινοτικοποιήσεως.

1. Η µετάβαση από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ στη Συν-

θήκη του Άµστερνταµ και στη Συνθήκη της Νίκαιας.

2. Τα µέτρα για την κοινοτικοποίηση του ευρωπαϊκού δι-

κονοµικού διεθνούς δικαίου.

α. Το ειδικότερο περιεχόµενο του άρθρου 65 της Συν-

θήκης του Άµστερνταµ.

β. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο

του 1997.

γ. Το Πρόγραµµα ∆ράσεως του 1998.

δ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Tampere του 1999.

ε. Το Πρόγραµµα ∆ράσεως του 2001.

ΙΙ. Η αντίδραση της ευρωπαϊκής θεωρίας.

1. Η εξέλιξη των απόψεων.

2. Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της θεωρίας.

ΙΙΙ. Η επίδραση της κοινοτικοποιήσεως στην ενοποίηση του δι-

καίου της αναγκαστικής εκτελέσεως ειδικότερα.

1. Οι ευρωπαϊκές βάσεις για εναρµονισµένα κοινοτικά µέ-

τρα.

2. Η επίδραση της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστη-

ρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

3. Οι δοµικές διαφοροποιήσεις των εθνικών δικαίων.

4. Η έλλειψη εθνικών ρυθµίσεων για τη διασυνοριακή

αναγκαστική εκτέλεση.

5. Οι ειδικότερες απόψεις της ευρωπαϊκής θεωρίας αναφο-

ρικά µε την ενοποίηση του δικαίου της αναγκαστικής

εκτελέσεως.

§ 77. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την κήρυξη της εκτελεστό-

τητας των ενδοκοινοτικών αποφάσεων και των άλλων εκτε-

λεστών τίτλων κατά τον Κανονισµό 44/2001.

Ι. Η νοµοθετική πορεία από την κοινοτική ΣΒρ προς τον Κα-

νονισµό 44/2001.

1. Οι απαρχές του Καν 44/2001.

2. Όρια εφαρµογής του Καν 44/2001.

α. Η υπεροχή του Καν 44/2001 και ο παραµερισµός του

εσωτερικού δικαίου.

β. Τοπικά όρια ισχύος του Καν 44/2001 – Η εξαίρεση

της ∆ανίας.

γ. Οι διαχρονικού δικαίου κανόνες για την εφαρµογή

του Καν 44/2001.

ΙΙ. Οι αρχές που διέπουν τον Καν 44/2001.

1. Η διάκριση αναγνωρίσεως και εκτελέσεως.

α. Η διαδικαστική σηµασία της διακρίσεως κατά τον

Καν 44/2001.

β. Έννοια και περιεχόµενο αναγνωρίσεως.

γ. Έννοια και περιεχόµενο εκτελέσεως.

2. Η ενίσχυση της αρχής ότι οι ενδοκοινοτικές αποφάσεις

εκτελούνται σε όλα τα κράτη-µέλη αυτοµάτως.

3. Η κατάργηση του ελέγχου της διεθνούς δικαιοδοσίας.

4. Ο περαιτέρω περιορισµός των λόγων αρνήσεως κηρύξε-

ως εκτελεστότητας.

5. Η περαιτέρω επιτάχυνση και απλούστευση της ενιαίας

κοινοτικής διαδικασίαςκηρύξεως εκτελεστότητας.

ΙΙΙ. Οι εκτελεστοί τίτλοι που καλύπτονται από τον Καν 44/

2001.

1. Οι δικαστικές αποφάσεις.

α. Έννοια δικαστικής αποφάσεως.

β. Οι προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις.

γ. Οι µη οριστικές δικαστικές αποφάσεις.

δ. Οι αποφάσεις ασφαλιστικών µέτρων.

2. Οι διαταγές πληρωµής.

3. Οι πράξεις καθορισµού της δικαστικής δαπάνης.

4. Τα δηµόσια έγγραφα.

5. Οι δικαστικοί συµβιβασµοί.

6. ∆εν υπάγονται στον Καν 44/2001 οι διαιτητικές αποφά-

σεις.

7. Συµπεράσµατα σε σύγκριση µε το άρθρο 904 §

ΚΠολ∆.

§ 78. Η ερµηνεία του Κανονισµού 44/2001.

Ι. Η ερµηνεία της ΣΒρ κατά το Πρωτόκολλο του 1971.

ΙΙ. Η ερµηνεία του Καν 44/2001 δυνάµει της διαδικασίας της

προδικαστικής παραποµπής.

1. Η θεµελίωση της εφαρµογής της διαδικασίας της προδι-

καστικής παραποµπής.

2. Οι προϋποθέσεις της προδικαστικής παραποµπής κατά

το άρθρο 68 § 1 της Συνθήκης.

3. Παραποµπή για ερµηνεία υπέρ του νόµου κατά το άρ-

θρο 68 § 3 της Συνθήκης.

4. Η δεσµευτικότητα της αποφάσεως του ∆ΕΚ.

ΙΙΙ. Οι µέθοδοι ερµηνείας του ∆ΕΚ.

1. Γενικές παρατηρήσεις.

2. Η αυτόνοµη ερµηνεία ειδικότερα.

3. Οι άλλες µέθοδοι ερµηνείας.

§ 79. Οι προϋποθέσεις και τα κωλύµατα αναγνωρίσεως και κηρύ-

ξεως εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών αποφάσεων κατά

τον Κανονισµό 44/2001.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Η µοναδική θετική προϋπόθεση: εκτελεστότητα στο κράτος

εκδόσεως.

ΙΙΙ. Το κώλυµα της ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τις

εξαιρετικές διατάξεις του Καν 44/2001.

1. Ο κανόνας της απαγορεύσεως του ελέγχου.

2. Η εξαίρεση για τις υποθέσεις ασφαλίσεων και τις συµ-

βάσεις καταναλωτών.

3. Η εξαίρεση για την αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία.

4. Η εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 72 (άρθρο

ΣΒρ).

IV. Η παραβίαση των δικαιωµάτων της άµυνας στις ερήµην

αποφάσεις.

1. Η ρύθµιση του Καν 44/2001 και τα ζητήµατα που θέτει

2. Η έννοια του «εισαγωγικού» ή άλλου «ισοδύναµου» εγ-

γράφου.

α. Ο προσδιορισµός της από το ∆ΕΚ.

β. Σύνδεση της έννοιας του εισαγωγικού εγγράφου µε

τις διαδικασίες που διεξάγονται κατ’ αντιδικία.

γ. Το εισαγωγικό δίκης έγγραφο στις ευρωπαϊκές διαδι-

κασίες εκδόσεως διαταγής πληρωµής.

δ. Η θέση της ελληνικής διαταγής πληρωµής υπό το

φως της νοµολογίας του ∆ΕΚ.

ε. Ποια έγγραφα δεν θεωρούνται «εισαγωγικά» δίκης

– Οι διαταγές επιδικάσεως δικαστικών εξόδων και

δικηγορικήςαµοιβής.

3. Η ευρωπαϊκή έννοια της «ερηµοδικίας».

4. Το νοµότυπο της επιδόσεως µετά την τροποποίηση της

ΣΒρ από τον Καν 44/2001.

α. Οι λόγοι που οδήγησαν στην τροποποίηση του άρ-

θρου 27 αρ. 2 ΣΒρ.

β. Η ρύθµιση του άρθρου 27 αρ. 2 της ΣΒρ ειδικότερα

γ. Η σύνδεση του άρθρου 27 αρ. 2 ΣΒρ µε τις διεθνείς

συµβάσεις για τις επιδόσεις – Η σηµασία της διε-

θνούς Συµβάσεως της Χάγης του 1965.

δ. Το αναθεωρηµένο άρθρο 34 αρ. 2 Καν 44/2001 στο

πλαίσιο εφαρµογής του Καν 1348/2000.

ε. Η θέση των πλασµατικών επιδόσεων υπό τον Καν

44/2001.

5. Το έγκαιρο της επιδόσεως.

α. Το έγκαιρο της επιδόσεως ως όρος που προβλέπεται

σωρευτικά στο άρθρο 27 αρ. 2 ΣΒρ.

β. Το έγκαιρο της επιδόσεως στο άρθρο 34 αρ. 2 Καν

44/2001.

6. Ο όρος της προσβολής της ερήµην αποφάσεως στο κρά-

τος εκδόσεως.

α. Η θέση του ∆ΕΚ υπό το άρθρο 27 αρ. 2 ΣΒρ.

β. Η καθιέρωση από τον Καν 44/2001 του όρου της

προσβολής της ερήµην αποφάσεως στο κράτος εκδό-

σεως.

V. Η ύπαρξη ασυµβίβαστης αποφάσεως.

1. Ασυµβίβαστη απόφαση στο κράτος-µέλος κηρύξεως

εκτελεστότητας.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Έννοια της αποφάσεως που έχει εκδοθεί στο κράτος

εκτελέσεως.

γ. Έννοια των ασυµβίβαστων αποφάσεων.

δ. Η έννοια των ίδιων διαδίκων.

ε. Ο χρόνος εκδόσεως της αποφάσεως στο κράτος ανα-

γνωρίσεως.

2. Ασυµβίβαστη απόφαση σε άλλο κράτος-µέλος ή σε τρί-

το κράτος.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις του κωλύµατος του άρ-

θρου 34 αρ. 4 Καν 44/2001.

γ. Εφαρµογή του άρθρου 34 αρ. 4 Καν 44/2001 στις

ασυµβίβαστες διαιτητικές αποφάσεις.

VI. Η αντίθεση στη δηµόσια τάξη.

1. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της επιφυλάξεως.

2. Έννοια και περιεχόµενο της δηµόσιας τάξεως κατά το

άρθρο 34 αρ. 1 Καν 44/2001.

3. Τα όρια εφαρµογής της επιφυλάξεως της δηµόσιας τά-

ξεως κατά το άρθρο 34 αρ. 1 Καν 44/2001.

4. Αντίθεση προς τη δικονοµική δηµόσια τάξη.

α. Έννοια και τρόπος λειτουργίας.

β. Η προϋπόθεση της εξαντλήσεως των ενδίκων βοηθη-

µάτων ή ενδίκων µέσων που προβλέπει η νοµοθεσία

του κράτους εκδόσεως της αποφάσεως.

γ. Περιπτωσιολογία.

5. Αντίθεση προς την ουσιαστική δηµόσια τάξη.

VII. Η απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας.

§ 80. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας των ασφαλιστικών

µέτρων κατά τον Κανονισµό 44/2001.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

1. Η σηµασία και το αντικείµενο του θέµατος.

2. Προσδιορισµός της έννοιας των ασφαλιστικών µέτρων

Σύνδεση της έννοιας του ασφαλιστικού µέτρου µε το πε-

δίο εφαρµογής του Καν 44/2001.

4. Ο αποκλεισµός των ex parte χορηγούµενων ασφαλιστι-

κών µέτρων.

ΙΙ. ∆ιεθνής δικαιοδοσία για τη χορήγηση ασφαλιστικών µέ-

τρων κατά τον Καν 44/2001.

1. Η σηµασία της διεθνούς δικαιοδοσίας υπό τον Καν 44/

2001 για τη διακρατική ισχύ των ασφαλιστικών µέτρων

2. Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων που είναι αρµό-

δια κατά τον Καν 44/2001 για την ουσία της διαφοράς.

3. Η διεθνής δικαιοδοσία δυνάµει του εσωτερικού δικαίου

των κρατών-µελών.

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις και κωλύµατα αναγνωρίσεως και κηρύξεως

της εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών ασφαλιστικών µέ-

τρων κατά τον Καν 44/2001.

1. Η ανάγκη διακρίσεων.

2. Έννοια αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

3. Ασφαλιστικά µέτρα από τα δικαστήρια που έχουν διε-

θνή δικαιοδοσία για την ουσία της διαφοράς.

α. Το ασφαλιστικό µέτρο πρέπει να θεωρείται απόφαση

υπό την έννοια του Καν 44/2001.

β. Κωλύµατα αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

4. Ασφαλιστικά µέτρα που διατάσσονται µε βάση το εσω-

τερικό δίκαιο των κρατών-µελών.

5. Τελικές παρατηρήσεις.

§ 81. ∆ιαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας κατά τον Κανονισµό

44/2001.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

IΙ. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

1. Η έναρξη της διαδικασίας.

α. Νοµιµοποίηση και έννοµο συµφέρον για την υποβολή

της αιτήσεως.

β. ∆ιαδικασία υποβολής και κρίσεως της αιτήσεως.

2. Τα αναγκαία δικαιολογητικά.

α. Οι ρυθµίσεις της ΣΒρ.

β. Οι µεταβολές του Καν 44/2001.

3. Η καθύλην αρµοδιότητα.

α. Η ρύθµιση της ΣΒρ.

β. Η ρύθµιση του Καν 44/2001.

4. Η κατά τόπον αρµοδιότητα.

α. Η ρύθµιση της ΣΒρ.

β. Οι µεταβολές του Καν 44/2001.

5. Ο έλεγχος της αρµοδιότητας.

6. Η προϋπόθεση της εκλογής κατοικίας ή του διορισµού

αντικλήτου.

α. Η ρύθµιση της ΣΒρ.

β. Η ρύθµιση του Καν 44/2001 σε συνδυασµό µε το κοι-

νό ελληνικό δίκαιο.

7. Ο µονοµερής χαρακτήρας της διαδικασίας του πρώτου

σταδίου.

8. Γνωστοποίηση της αποφάσεως κηρύξεως εκτελεστότη-

τας.

9. Η λήψη ασφαλιστικών µέτρων.

α. Ασφαλιστικά µέτρα πριν από την κήρυξη της εκτελε-

στότητας.

β. Ασφαλιστικά µέτρα µετά την κήρυξη της εκτελεστό-

τητας.

10. Η δωρεάν δικαστική αρωγή.

11. Η απαλλαγή από την καταβολή εγγυοδοσίας.

12. Η απαγόρευση επιβολής αναλογικών τελών.

13. Η µερική κήρυξη της εκτελεστότητας.

α. Μερική κήρυξη τηςεκτελεστότητας επί σωρεύσεως

αγωγών.

β. Μερική κήρυξη της εκτελεστότητας µετά από αίτηση

του επισπεύδοντος δανειστή.

14. Κήρυξη εκτελεστότητας αποφάσεων που καταδικάζουν

σε χρηµατική ποινή.

ΙΙΙ. Η διαδικασία του δευτέρου σταδίου.

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

α. Το γενικό περίγραµµα της διαδικασίας του δευτέρου

σταδίου.

β. Ο κλειστός και συγχρόνως ελλειµµατικός χαρακτήρας

της ενιαίας κοινοτικής διαδικασίας του δευτέρου στα-

δίου.

γ. Αποκλεισµός µεταφοράς των µέσων άµυνας του δευ-

τέρου σταδίου στο στάδιο της αναγκαστικής εκτελέσε-

ως.

δ. Τα ζητήµατα της ορολογίας.

2. Η προσφυγή του καθού η εκτέλεση.

α. Νοµική φύση και τρόπος ασκήσεως.

β. Η καθύλην και η κατά τόπον αρµοδιότητα.

γ. Η προθεσµία ασκήσεως της προσφυγής.

δ. Οι λόγοι της προσφυγής.

ε. Η κατ’ αντιδικία διαδικασία για την εκδίκαση της προ-

σφυγής.

3. Η προσφυγή του αιτούντος.

4. Η αίτηση αναιρέσεως.

5. Η αναστολή της διαδικασίας εκδικάσεως της προσφυγής

ή της αναιρέσεως.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Η προϋπόθεση της ασκήσεως «τακτικού ενδίκου µέ-

σου» στο κράτος-µέλος εκδόσεως της αποφάσεως.

γ. Η προϋπόθεση της υπάρξεως προθεσµίας για την άσκη-

ση «τακτικού ενδίκου µέσου» στο κράτος-µέλος εκδό-

σεως της αποφάσεως.

δ. Η προϋπόθεση της ασκήσεως της προσφυγής στο κρά-

τος-µέλος εκτελέσεως.

ε. Η προϋπόθεση της ασκήσεως αναιρέσεως κατά της

αποφάσεως επί της προσφυγής στο κράτος-µέλος εκτε-

λέσεως.

στ. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου που εκδικάζει

την προσφυγή ή την αναίρεση στο κράτος-µέλος εκτε-

λέσεως αναφορικά µε το αίτηµα της αναστολής.

6. Η εξάρτηση της εκτελέσεως από την παροχή εγγυήσεως

εκ µέρους του επισπεύδοντος δανειστή.

IV. Το ανεφάρµοστο της διαδικασίας του Καν 44/2001 επί αιτή-

σεων µη αναγνωρίσεως.

V. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως στο κράτος-µέ-

λος εκτελέσεως.

§ 82. Κήρυξη εκτελεστότητας των δηµοσίων εγγράφων και των

δικαστικών συµβιβασµών κατά τον Κανονισµό 44/2001.

Ι. Έννοια δηµοσίου εγγράφου.

ΙΙ. Πεδίο εφαρµογής του Καν 44/2001 σε αναφορά µε τα δηµό-

σια έγγραφα.

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας των δηµοσίων εγ-

γράφων.

1. Η θετική προϋπόθεση: εκτελεστότητα στο κράτος εκδό-

σεως.

2. Η µοναδική αρνητική προϋπόθεση: Η µη αντίθεση στη

δηµόσια τάξη.

IV. Η διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας των δηµοσίων

εγγράφων.

V. Προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας των δικαστικών

συµβιβασµών.

1. Η θετική προϋπόθεση: εκτελεστότητα στο κράτος-µέλος

προελεύσεως.

2. Η µοναδική αρνητική προϋπόθεση: Η µη αντίθεση στη

δηµόσια τάξη.

VI. Η διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας των δικαστικών

συµβιβασµών.

§ 83. Η Σύµβαση των Βρυξελλών όπως ισχύει στις σχέσεις Ελλά-

δος-∆ανίας.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Προϋποθέσεις και κωλύµατα κηρύξεως εκτελεστότητας κατά

τη ΣΒρ – Οι διαφορές από τον Καν 44/2001.

1. Γενική προσέγγιση.

2. Το κώλυµα της διεθνούς δικαιοδοσίας.

3. Το κώλυµα της παραβιάσεως των δικαιωµάτων της άµυ-

νας.

4. Το κώλυµα της υπάρξεως ασυµβίβαστης αποφάσεως.

5. Το κώλυµα της επιφυλάξεως της δηµόσιας τάξεως.

6. Το κώλυµα του εφαρµοστέου ουσιαστικού δικαίου σε

προδικαστικά ζητήµατα.

ΙΙΙ. Η διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας του πρώτου στα δίου

κατά τη ΣΒρ.

1. Γενική προσέγγιση.

2. Το επιτρεπτό του αυτεπάγγελτου ελέγχου των κωλυµά-

των κηρύξεως εκτελεστότητας.

3. Τα αναγκαία δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αι-

τήσεως κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Καθύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα.

5. Ασφαλιστικά µέτρα πριν από την κήρυξη εκτελεστότη-

τας.

6. Η δωρεάν δικαστική αρωγή.

IV. Η διαδικασία του δευτέρου και τρίτου σταδίου κατά τη ΣΒρ

1. Γενική προσέγγιση.

2. Ανυπαρξία δικαιώµατος για υποβολή αιτήσεως αναστο-

λής της διαδικασίας εκδικάσεως της αναιρέσεως ή παρο-

χής εγγυήσεως.

V. Η Συµφωνία µε τη ∆ανία σχετικά µε την επέκταση εφαρµο-

γής του Καν 44/2001.

1. Ιστορικό και σκοπός των σχετικών διαπραγµατεύσεων.

2. Περιεχόµενο της Συµφωνίας.

α. Ενσωµάτωση και τυπικές προσαρµογές του Καν 44/

2001.

β. Μηχανισµός συµµετοχής της ∆ανίας στις µελλοντι-

κές τροποποιήσεις του Καν 44/2001 και των µέτρων

εφαρµογής του.

γ. Σχέση της Συµφωνίας µε τον Καν 44/2001.

3. Η δικαιοδοσία του ∆ΕΚ.

4. Οι µεταβατικές διατάξεις.

5. Η έναρξη ισχύος και η λύση της Συµφωνίας.

§ 84. Η Σύµβαση του Λουγκάνο.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

1. Το ιστορικό της ΣΛουγκ.

2. Η σηµασία της ΣΛουγκ.

ΙΙ. Το περιεχόµενο της ΣΛουγκ.

1. Η καταρχήν οµοιότητα µε τη ΣΒρ.

2. Η προσθήκη νέου κωλύµατος αναγνωρίσεως και κηρύ-

ξεως εκτελεστότηταςγια τον κατ’ εξαίρεση έλεγχο της

διεθνούς δικαιοδοσίας.

3. Το κώλυµα της εφαρµογής συµβάσεως για ειδικά θέµα-

τα.

4. Η δυνατότητα επιφυλάξεως για τις αποφάσεις επί βρα-

χυχρόνιας µισθώσεως ακινήτων.

ΙΙΙ. Σχέση Καν 44/2001 µε τη ΣΛουγκ.

IV. Ερµηνεία της ΣΛουγκ.

1. Αδυναµία ερµηνευτικής παρεµβολής του ∆ΕΚ.

2. Οι ρυθµίσεις της ΣΛουγκ για την επίτευξη της οµοιόµορ-

φης ερµηνείας της από τα εθνικά δικαστήρια των συµ-

βαλλοµένων κρατών.

3. Οι ρυθµίσεις της ΣΛουγκ για την επίτευξη της ενιαίας

ερµηνείας της µε τον Καν 44/2001.

α. Η δεσµευτικότητα της πριν από τη 16η Σεπτεµβρίου

1988 νοµολογίας του ∆ΕΚ.

β. Οι ∆ηλώσεις για τη µεταγενέστερη νοµολογία του

∆ΕΚ και για τη νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων

των κρατών-µελών της Ε.Ε.

4. Τα οργανωτικά µέτρα της ΣΛουγκ.

§ 85. Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος κατά τον Κανονισµό 805/

2004.

Ι. Εισαγωγή.

1. Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά του Καν 805/2004.

2. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες του Καν 805/2004.

3. Οι θέσεις της ευρωπαϊκής θεωρίας κατά το στάδιο της

προπαρασκευής του Καν 805/2004.

ΙΙ. Το πεδίο εφαρµογής του Καν 805/2004.

1. Αστικές και εµπορικές υποθέσεις.

2. Οι µη αµφισβητούµενες χρηµατικές αξιώσεις.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Η πρώτη κατηγορία: ρητή συµφωνία του οφειλέτη.

γ. Η δεύτερη κατηγορία: ερηµοδικία του οφειλέτη.

3. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι καλύπτονται.

α. Η δηµιουργία της ευρωπαϊκής έννοιας του εκτελε-

στού τίτλου.

β. Οι δικαστικές αποφάσεις.

γ. Οι προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις ει-

δικότερα.

δ. Οι αποφάσεις επί των ενδίκων µέσων ειδικότερα.

ε. Οι δικαστικοί συµβιβασµοί.

στ. Τα δηµόσια έγγραφα.

ΙΙΙ. Οι ελάχιστοι κανόνες για τις µη αµφισβητούµενες αξιώ-

σεις.

1. Σκοπός, πεδίο εφαρµογής και τρόπος λειτουργίας.

2. Καθιέρωση ειδικών εγγυήσεων για την επίδοση του ει-

σαγωγικού της δίκης δικογράφου.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Επίδοση µε αποδεικτικό του οφειλέτη.

γ. Επίδοση χωρίς αποδεικτικό του οφειλέτη.

δ. Η επίδραση των λόγων ανώτερης βίας ή των έκτα-

κτων περιστάσεων.

ε. Επίδοση σε αντιπρόσωπο.

3. Ο προσδιορισµός του ελάχιστου περιεχοµένου του εισα-

γωγικού της δίκης δικογράφου και των αναγκαίων δικο-

νοµικών ενεργειών του οφειλέτη.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Το ελάχιστο περιεχόµενο τουεισαγωγικού δικογρά-

φου σχετικά µε την αξίωση.

γ. Η ανάγκη της προσήκουσας ενηµερώσεως του οφει-

λέτη για τις αναγκαίες δικονοµικές ενέργειες από µέ-

ρους του.

4. Η προϋπόθεση της επανεξετάσεως των ερήµην αποφά-

σεων στο κράτος-µέλος εκδόσεώς τους.

5. Η θεραπεία της µη συµµορφώσεως προς τις ελάχιστες

δικονοµικές εγγυήσεις.

α. Παράλειψη ασκήσεως ενδίκου µέσου κατά της ερή-

µην αποφάσεως.

β. Προσωπική παραλαβή του εγγράφου από τον οφει-

λέτη.

IV. Η έκδοση του Πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτ-

λου.

1. Γενικές παρατηρήσεις.

2. Η πιστοποίηση δικαστικής αποφάσεως ως ΕυρΕΤ.

α. Οι προϋποθέσεις της πιστοποιήσεως.

β. Η καθιέρωση ειδικής προστασίας για τους κατανα-

λωτές.

γ. Σύγκριση µε τα κωλύµατα αναγνωρίσεως του Καν

44/2001 – Κατάργηση του ελέγχου της µη αντιθέσε-

ως προς τη δηµόσια τάξη.

δ. Η διαδικασία της πιστοποιήσεως – Υποβολή αιτή-

σεως – Αρµοδιότητα.

ε. Το έντυπο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι.

στ. Η πιστοποίηση της δικαστικής δαπάνης.

ζ. Ο Μερικός ΕυρΕΤ.

η. Αριθµός αντιγράφων του ΕυρΕΤ.

θ. Απαγόρευση ενδίκων µέσων.

ι. Η διόρθωση ή η ανάκληση του Πιστοποιητικού.

ια. Το «Πιστοποιητικό περί Ελλείψεως ή Περιορισµού

του Εκτελεστού Τίτλου».

ιβ. Το «Πιστοποιητικό Αντικαταστάσεως Ευρωπαϊκού

Εκτελεστού Τίτλου».

3. Η πιστοποίηση δικαστικού συµβιβασµού ως ΕυρΕΤ.

4. Η πιστοποίηση δηµοσίου εγγράφου ως ΕυρΕΤ.

V. Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

1. Η βασική αρχή: εφαρµογή του εθνικού δικαίου του κρά-

τους-µέλους αναγκαστικής εκτελέσεως.

2. Προϋποθέσεις και έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής

εκτελέσεως του ΕυρΕΤ.

α. Η κάλυψη της προϋποθέσεως του εκτελεστηρίου τύ-

που.

β. Τα τυπικά προαπαιτούµενα της αναγκαστικής εκτε-

λέσεως του ΕυρΕΤ.

γ. Η διαδικασία και τα µέσα εκτελέσεως του ΕυρΕΤ.

3. Οι δίκες περί την εκτέλεση του ΕυρΕΤ.

α. Εφαρµογή του εθνικού δικαίου του κράτους-µέλους

εκτελέσεως.

β. Ο αποκλεισµός λόγων ανακοπής που συνιστούν λό-

γους αρνήσεως αναγνωρίσεως ή που καλύπτονται

από το δεδικασµένο.

γ. Η επίκληση του λόγου για την ύπαρξη ασυµβίβαστης

αποφάσεως.

δ. Ο λόγος ανακοπής κατά της απαιτήσεως ειδικότερα

4. Περιορισµός ή αναστολή εκτελέσεως του ΕυρΕΤ.

5. Υπάρχει δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών µέτρων δυ-

νάµει του ΕυρΕΤ;.

§ 86. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότηταςτων αποφάσεων

στις γαµικές διαφορές και στις διαφορές για τη γονική µέρι-

µνα κατά τον Κανονισµό 2201/2003.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

1. Το ιστορικό του Καν 2201/2003.

α. Η Σύµβαση της 28ης Μαΐου 1998.

β. Ο Καν 1347/2000.

γ. Η αντικατάσταση του Καν 1347/2000 από τον Καν

2201/2003.

2. Η δοµή του Καν 2201/2003.

3. Όρια εφαρµογής του Καν 2201/2003.

α. Η αρχή της υπεροχής του Καν 2201/2003.

β. Τοπικά όρια εφαρµογής του Καν 2201/2003 – Η εξαί-

ρεση της ∆ανίας.

γ. Οι διαχρονικού δικαίου κανόνες για την εφαρµογή

του Καν 2201/2003.

δ. Η ερµηνεία του Καν 2201/2003.

4. Το ειδικότερο αντικείµενο έρευνας.

ΙΙ. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών

αποφάσεων και άλλων τίτλων που αφορούν γαµικές διαφορές

κατά τον Καν 2201/2003.

1. Οι τίτλοι που καλύπτονται από τον Καν 2201/2003 σε

αναφορά µε τις γαµικές διαφορές.

α. Η αυτόνοµη έννοια και το αυτόνοµο περιεχόµενο της

δικαστικής αποφάσεως στις υποθέσεις των γαµικών

διαφορών.

β. Η σηµασία της τελεσιδικίας της δικαστικής αποφά-

σεως.

γ. Ασφαλιστικά µέτρα που συνέχονται µε κύρια δίκη γα-

µικής διαφοράς.

δ. Αποφάσεις σχετικές µε τη δικαστική δαπάνη δίκης

γαµικής διαφοράς.

ε. Αποκλεισµός των εκτελεστών δηµοσίων εγγράφων

και των εκτελεστών ιδιωτικών συµφωνιών για τις υπο-

θέσεις γαµικών διαφορών.

2. Έννοια, περιεχόµενο και τρόποι αναγνωρίσεως στις υπο-

θέσεις των γαµικών διαφορών.

α. Έννοια και περιεχόµενο αναγνωρίσεως.

β. Η αρχή της αυτόµατης αναγνωρίσεως και η λεγόµε-

νη αυτόµατη «ληξιαρχική αναγνώριση».

γ. Η κύρια και η παρεµπίπτουσα δικαστική αναγνώρι-

ση.

3. Τα κωλύµατα αναγνωρίσεως των αποφάσεων που λύνουν

το γάµο.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Απαγόρευση ελέγχου της διεθνούς δικαιοδοσίας.

γ. Η πρόδηλη αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη του κρά-

τους αναγνωρίσεως.

δ. Η παραβίαση των δικαιωµάτων της άµυνας στις ερή-

µην αποφάσεις.

ε. Η ύπαρξη ασυµβίβαστης αποφάσεως.

στ. Η απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας.

4. Η διαδικασία αναγνωρίσεως ή µη αναγνωρίσεως.

ΙΙΙ. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας των ενδοκοινοτικών

αποφάσεων και άλλων τίτλων σε θέµατα γονικής µέριµνας.

1. Οι τίτλοι που καλύπτονται από τον Καν 2201/2003 σε

αναφορά µε τις υποθέσεις γονικής µέριµνας.

α. Η αυτόνοµη έννοια της δικαστικής αποφάσεως για τις

υποθέσεις γονικής µέριµνας.

β. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις.

γ. Τα ασφαλιστικά µέτρα στις υποθέσεις γονικής µέρι-

µνας.

δ. Αποφάσεις για τη δικαστική δαπάνη δίκης σχετικής

µε τη γονική µέριµνα.

ε. Τα εκτελεστά δηµόσια έγγραφα και οι εκτελεστές συµ-

φωνίες των µερών.

2. Έννοια, περιεχόµενο και τρόποι αναγνωρίσεως στις υπο-

θέσεις της γονικής µέριµνας.

3. Προϋποθέσεις και κωλύµατα αναγνωρίσεως και κηρύξε-

ως εκτελεστότητας των αποφάσεων για τη γονική µέρι-

µνα.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Η µοναδική θετική προϋπόθεση για την κήρυξη της

εκτελεστότητας: εκτελεστότητα στο κράτος εκδόσε-

ως.

γ. Απαγόρευση ελέγχου της διεθνούς δικαιοδοσίας.

δ. Η πρόδηλη αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη του κρά-

τους αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

ε. Η παραβίαση των δικαιωµάτων της άµυνας.

στ. Η ύπαρξη ασυµβίβαστης αποφάσεως.

ζ. Ειδικότερα στις αποφάσεις για την τοποθέτηση παι-

διού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυµα.

η. Η απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας.

4. ∆ιαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας των αποφάσεων

για τη γονική µέριµνα.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Η διαδικασία του πρώτου σταδίου.

γ. Η διαδικασία του δευτέρου σταδίου.

5. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων για τη γονική

µέριµνα.

§ 87. Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για το δικαίωµα επικοινω-

νίας και την επιστροφή του παιδιού.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

II. Πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων για τον ΕυρΕΤ.

1. Οι αποφάσεις για το δικαίωµα προσωπικής επικοινωνί-

ας.

2. Οι αποφάσεις για την επιστροφή του παιδιού.

ΙΙΙ. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση του Πιστοποιητικού του

ΕυρΕΤ.

1. Η µεταφορά του ελέγχου στο κράτος εκδόσεως.

2. Η προϋπόθεση της εκτελεστότητας.

3. Η προστασία των δικαιωµάτων της άµυνας.

IV. ∆ιαδικασία εκδόσεως του Πιστοποιητικού ΕυρΕΤ.

1. Η αυτεπάγγελτη χορήγηση.

2. Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων µέσων – ∆ιόρθωση.

V. Η αναγκαστική εκτέλεση µε βάση τον ΕυρΕΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄

ΕΙ∆Η, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 88. Τα γενικά προβλήµατα των διακρατικών αναγκαστικών

εκτελέσεων.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

1. To ειδικότερο αντικείµενο έρευνας.

2. Η έννοια της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως.

3. Οι ερµηνευτικές δυσχέρειες κατά την εφαρµογή των εθνι-

κών δικαίων αναγκαστικής εκτελέσεως.

4. Οι θέσεις του ∆ΕΚ για την εκτέλεση στον ενιαίο ευρω παϊκό

χώρο.

ΙΙ. Ποιο κράτος έχει δικαιοδοσία για τη διενέργεια των πράξεων

εκτελέσεως.

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις, µέσα και διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσε-

ως.

1. Προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτελέσεως.

2. Ειδικότερα η νοµιµοποίηση.

3. Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως.

4. Η προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

5. Εξουσίες δικαστικού επιµελητή – Ακατάσχετα.

IV. Οι δίκες περί την εκτέλεση.

1. Τα ένδικα βοηθήµατα κατά της εκτελέσεως.

2. Επαναφορά και αποζηµίωση.

V. Αναγνώριση της ενέργειας των αλλοδαπών πράξεων εκτελέ-

σεως.

§ 89. ∆ιακρατική αναγκαστική εκτέλεση στις µη χρηµατικές αξιώ-

σεις.

I. Αναγκαστική εκτέλεση για παράδοση ή απόδοση πράγµα-

τος.

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.

α. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως.

β. Ο βεβαιωτικός όρκος.

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα.

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατών

υλικών πράξεων.

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα.

ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστα-

των υλικών πράξεων.

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.

α. Οι δυσκολίες που εµφανίζονται για την επιβολή και

εκτέλεση της χρηµατικής ποινής στα εξωκοινοτικά

κράτη.

β. Η επιβολή και εκτέλεση της χρηµατικής ποινής στα

κράτη-µέλη της Ε.Ε.: Εφαρµογή άρθρου 49 Καν 44/

2001.

γ. Η καταδίκη σε προσωπική κράτηση ειδικότερα.

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα.

α. Τα προβλήµατα που υπάρχουν.

β. Εκτέλεση αποφάσεων εξωκοινοτικού κράτους.

γ. Εκτέλεση αποφάσεων κράτους-µέλους της Ε.Ε.:

Εφαρµογή άρθρου 49 Καν 44/2001.

IV. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξε-

ων.

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.

α. Οι διαφοροποιήσεις των εθνικών εννόµων τάξεων και

οι συνακόλουθες δυσκολίες.

β. Εκτέλεση σε εξωκοινοτικό κράτος.

γ. Εκτέλεση σε κράτος-µέλος της Ε.Ε.: Εφαρµογή του

άρθρου 49 Καν 44/2001.

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα.

α. Εκτέλεση αποφάσεων εξωκοινοτικού κράτους.

β. Εκτέλεση αποφάσεων κράτους-µέλους της Ε.Ε. µε

βάση το άρθρο 49 Καν 44/2001.

V. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νοµικής πράξε-

ως.

1. Οι διαφοροποιήσεις των εθνικών νοµοθεσιών και οι συ-

νακόλουθες δυσκολίες.

2. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή που κα-

ταδικάζουν σε δήλωση βουλήσεως.

3. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα που κα-

ταδικάζουν σε επιχείρηση νοµικής πράξεως.

§ 90. Εκτέλεση των αποφάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-

γής του Καν 2201/2003.

I. Οι επιβαλλόµενες διακρίσεις.

ΙΙ. Εκτέλεση αποφάσεων για τη γονική µέριµνα κατά τον Καν

2201/2003.

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων και άλλων τίτλων στα

άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε.

2. Εκτέλεση αποφάσεων και άλλων τίτλων των άλλων

κρατών-µελών της Ε.Ε. στην Ελλάδα.

ΙΙΙ. Εκτέλεση του ΕυρΕΤ για το δικαίωµα επικοινωνίας και

επιστροφής του παιδιού.

1. Γενικές παρατηρήσεις.

2. Εκτέλεση του ΕυρΕΤ ελληνικού δικαστηρίου στα άλλα

κράτη-µέλη της Ε.Ε.

3. Εκτέλεση ΕυρΕΤ δικαστηρίου άλλου κράτους-µέλους

της Ε.Ε. στην Ελλάδα.

§ 91. ∆ιακρατική αναγκαστική εκτέλεση στις χρηµατικές αξιώσεις

I. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών

απαιτήσεων µε κατάσχεση κινητών ή ακινήτων.

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην

αλλοδαπή.

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην

Ελλάδα.

α. Οι γενικοί κανόνες.

β. Τα ειδικότερα ζητήµατα επί καταδίκης σε αλλοδαπό

νόµισµα.

3. Εκτέλεση στην Ελλάδα, όταν ο δανειστής και ο οφειλέ-

της κατοικούν, διαµένουν ή εδρεύουν σε διαφορετικά

κράτη.

α. Το πρόβληµα.

β. Εκτέλεση στην Ελλάδα κατά οφειλέτη που κατοικεί,

διαµένει ή εδρεύει στην αλλοδαπή.

γ. Επίδοση της επιταγής ή άλλων πράξεων εκτελέσεως

στον οφειλέτη σε κράτος όπου ισχύει η Σύµβαση της

Χάγης του 1965 (ν. 1334/1983).

δ. Επίδοση της επιταγής ή άλλων πράξεων εκτελέσεως

στον οφειλέτη σε κράτος-µέλος της Ε.Ε.

ε. Επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ελλάδα

όταν ο δανειστής κατοικεί, διαµένει ή εδρεύει σε άλλο

κράτος.

στ. Οι δυνατότητες επιδόσεως των πράξεων εκτελέσεως

σε αντίκλητο.

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών

απαιτήσεων µε κατάσχεση στα χέρια τρίτου.

1. Τα γενικά προβλήµατα της κατασχέσεως στα χέρια τρί-

του στις διακρατικές εκτελέσεις.

α. Οι λόγοι των δυσκολιών για την απρόσκοπτη λειτουρ-

γία της.

β. Οι διαφορές των εθνικών εννόµων τάξεων στο πλαί-

σιο της Ε.Ε.

γ. Η ανάγκη καθορισµού της τοποθεσίας της απαιτήσε-

ως.

δ. Εφαρµοστέο δίκαιο για την κρίση του ακατασχέτου

της απαιτήσεως.

ε. Η πρόταση για θεσµοθέτηση ευρωπαϊκής διαδικασί-

ας κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.

2. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων ή άλλων τίτλων.

α. Εκτέλεση στην αλλοδαπή.

β. Εκτέλεση στην Ελλάδα όταν ο οφειλέτης κατοικεί ή

εδρεύει στην αλλοδαπή.

γ. Εκτέλεση στην Ελλάδα όταν ο τρίτος κατοικεί ή εδρεύ-

ει στην αλλοδαπή.

3. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην

Ελλάδα.

ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών

απαιτήσεων µε κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχεί-

ων.

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων ή άλλων τίτλων.

α. Εκτέλεση στην αλλοδαπή.

β. Εκτέλεση στην Ελλάδα όταν ο οφειλέτης ή ο τρίτος

κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή.

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην

Ελλάδα.

IV. Ο βεβαιωτικός όρκος στις διακρατικές εκτελέσεις για την

ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων.

1. Η επιδίωξη της διαφάνειας των περιουσιακών στοιχείων

στην Ε.Ε.

2. ∆υνατότητα εφαρµογής των ρυθµίσεων για τον βεβαιω-

τικό όρκο του ΚΠολ∆ στις διακρατικές εκτελέσεις.

V. Η προσωπική κράτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄

∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

§ 92. Οι διµερείς συµβάσεις της Ελλάδος για την αναγνώριση και

την κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων

και άλλων τίτλων.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Ποιες είναι οι διµερείς συµβάσεις που ισχύουν στην Ελλά-

δα.

ΙΙΙ. Σχέση των διµερών διεθνών συµβάσεων µε το κοινό ελλη-

νικό δίκαιο.

IV. Σχέση των διµερών διεθνών συµβάσεων µε το Κοινοτικό δί-

καιο και τη ΣΛουγκ.

1. Η υποκατάσταση των διµερών διεθνών συµβάσεων.

2. Οι ρυθµίσεις του Καν 44/2001.

3. Οι ρυθµίσεις του Καν 2201/2003.

4. Οι ρυθµίσεις της ΣΛουγκ.

5. Όρια εφαρµογής των διµερών διεθνών συµβάσεων της

Ελλάδος µε τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο των Καν

44/2001 και 2201/2003.

V. Το περιεχόµενο των διµερών διεθνών συµβάσεων της Ελλά-

δος.

1. Η διµερής σύµβαση µε τη ∆ηµοκρατία της Αλβανίας.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας.

ε. Η ειδική ρύθµιση για τις αποφάσεις τις σχετικές µε τα

δικαστικά έξοδα.

2. Η διµερής σύµβαση µε τη ∆ηµοκρατία της Αρµενίας.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτε-

λεστότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

3. Η διµερής σύµβαση µε την Αυστριακή ∆ηµοκρατία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Η εκτέλεση των αποφάσεων που καταδικάζουν στα

δικαστικά έξοδα.

4. Η διµερής σύµβαση µε τη Βουλγαρία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Κωλύµατα αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

ε. Οι ειδικές ρυθµίσεις για την εκτέλεση των αποφάσε-

ων που καταδικάζουν στα δικαστικά έξοδα.

5. Η σύµβαση µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερ-

µανίας.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Ο αρχικός σκοπός της συµβάσεως.

γ. Το αρχικό πεδίο εφαρµογής της συµβάσεως.

δ. Η σηµασία της συµβάσεως µετά τους Καν 44/2001

και 2201/2003.

ε. Το σύστηµα που ακολουθεί η σύµβαση.

στ. Οι θετικοί όροι αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτε-

λεστότητας των δικαστικών αποφάσεων.

ζ. Τα κωλύµατα αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας των δικαστικών αποφάσεων.

η. Προϋποθέσεις και κωλύµατα κηρύξεως εκτελεστό-

τητας των άλλων τίτλων.

θ. Η διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας.

6. Η σύµβαση µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας.

7. Η διµερής σύµβαση µε τη Γεωργία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτε-

λεστότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

ε. Η ειδική ρύθµιση για την εκτέλεση των αποφάσεων

που καταδικάζουν στα δικαστικά έξοδα.

8. Η διµερής σύµβαση µε την πρώην Γιουγκοσλαβία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτε-

λεστότητας.

δ. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των αποφάσεων προ-

σωπικής καταστάσεως ειδικότερα.

ε. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

στ. Οι ειδικές ρυθµίσεις για τα δικαστικά έξοδα.

9. Η διµερής σύµβαση µε την Ελβετία του 1927.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Η ρύθµιση για τις αποφάσεις που καταδικάζουν στα

δικαστικά έξοδα ειδικότερα.

10. Η διµερής σύµβαση µε την Ιταλία του 1948.

11. Η διµερής σύµβαση µε την Κίνα.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

12. Η διµερής σύµβαση µε την Κύπρο.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Το αρχικό πεδίο εφαρµογής της.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

13. Η διµερής σύµβαση µε τον Λίβανο.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

14. Η διµερής σύµβαση µε την Ουγγαρία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Το αρχικό πεδίο εφαρµογής της.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

ε. Η ειδική ρύθµιση για τις αποφάσεις τις σχετικές µε τα

δικαστικά έξοδα.

15. Η διµερής σύµβαση µε την Ουκρανία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

16. Η διµερής σύµβαση µε την Πολωνία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Το αρχικό πεδίο εφαρµογής της.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

ε. Η ειδική ρύθµιση για τις αποφάσεις τις σχετικές µε

τα δικαστικά έξοδα.

17. Η διµερής σύµβαση µε τη Ρουµανία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

ε. Η ειδική ρύθµιση για τις αποφάσεις τις σχετικές µε

τα δικαστικά έξοδα.

18. Η διµερής σύµβαση µε την πρώην Σοβιετική Ένωση

(τώρα Ρωσική Οµοσπονδία).

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Το σύστηµα που υιοθετεί η σύµβαση.

γ. Πεδίο εφαρµογής.

δ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

ε. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

στ. Η ειδική ρύθµιση για τις αποφάσεις τις σχετικές µε

τα δικαστικά έξοδα.

19. Η διµερής σύµβαση µε τη Συρία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεωςκαι κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

ε. Η ειδική ρύθµιση για τις αποφάσεις τις σχετικές µε

τα δικαστικά έξοδα.

20. Η διµερής σύµβαση µε την πρώην Τσεχοσλοβακία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Το αρχικό πεδίο εφαρµογής της.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

ε. Η ειδική ρύθµιση για τις αποφάσεις τις σχετικές µε

τα δικαστικά έξοδα.

21. Η διµερής σύµβαση µε την Τυνησία.

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

§ 93. Οι πολυµερείς συµβάσεις της Ελλάδος για την αναγνώριση

και κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων

και των άλλων τίτλων.

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Η θέση των πολυµερών διεθνών συµβάσεων απέναντι στο

κοινό ελληνικό δίκαιο.

ΙΙΙ. Η θέση των πολυµερών διεθνών συµβάσεων απέναντι στο

Κοινοτικό δίκαιο.

1. Οι ρυθµίσεις του Καν 44/2001.

2. Οι ρυθµίσεις του Καν 2201/2003.

IV. Η θέση των πολυµερών διεθνών συµβάσεων απέναντι στη

ΣΛουγκ.

V. Οι πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις σχετικά µε τις διεθνείς µε-

ταφορές ειδικότερα.

1. Η ενοποιηµένη σύµβαση για τις διεθνείς σιδηροδροµικές

µεταφορές του 1980 (COTIF).

α. Γενικές παρατηρήσεις – Σχέση µε τον Καν 44/2001

και το κοινό δίκαιο.

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

2. Η σύµβαση της Γενεύης του 1956 για τις διεθνείς οδικές

µεταφορές εµπορευµάτων (CMR).

α. Γενικές παρατηρήσεις – Σχέση µε τον Καν 44/2001

β. Πεδίο εφαρµογής.

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

δ. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως της εκτελε-

στότητας.

3. Η σύµβαση του Μόντρεαλ του 1999 για την ενοποίηση

ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφο-

ρές.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας.

γ. Σχέση µε τον Καν 44/2001.

4. Η πολυµερής σύµβαση των Βρυξελλών του 1952 για τη

διεθνή δικαιοδοσία επί διαφορών από συγκρούσεις πλοί-

ων.

5. Η πολυµερής σύµβαση των Βρυξελλών του 1952 για τη

συντηρητική κατάσχεση πλοίων.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Σχέση µε τον Καν 44/2001.

γ. Συνοπτική παρουσίαση.

VΙ. Οι πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις για τα θέµατα του

οικογενειακού δικαίου ειδικότερα.

1. Η πολυµερής σύµβαση της Νέας Υόρκης του 1956 για τη

διεκδίκηση διατροφής στην αλλοδαπή.

2. Η Σύµβαση της Χάγης του 1973 για την αναγνώριση και

εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε υποχρεώσεις διατρο-

φής.

α. Γενικές παρατηρήσεις.

β. Σχέση µε Καν 44/2001.

γ. Πεδίο εφαρµογής.

δ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελε-

στότητας.

ε. ∆ιαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστό-

τητας.

3. Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση του 1980 για την αναγνώριση και

εκτέλεση αποφάσεων σε θέµατα επιµέλειας τέκνου.

4. Η Σύµβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέµατα

της διεθνούς απαγωγής παιδιών.

Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων.

Ξενόγλωσσο ευρετήριο ληµµάτων.

Ευρετήριο άρθρων.

Γενική βιβλιογραφία.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Όλα τα καίρια ζητήματα του δικονομικού κανονισμού 1215/2012 σε μια συστηματική και εύληπτη παρουσίαση
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας