Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», 8η έκδ., 2021


Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», 8η έκδ., 2021

Το Π.Δ. 18/1989, «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019), 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177/15.9.2020), 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020) και 4786/2021 (ΦΕΚ Α΄ 43/23.3.2021).

Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999) είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017), 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019), 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020), 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177/15.9.2020), 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23.9.2020), 4804/2021 (ΦΕΚ Α΄ 90/5.6.2021) και 4816/2021 (ΦΕΚ Α΄ 118/9.7.2021).

Στην παρούσα έκδοση έχουν επίσης συμπεριληφθεί οι Ν. 702/1977, «Υπαγωγή υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια» και Ν. 1406/1983, «Διοικητικές διαφορές ουσίας».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»
• Υπαγωγή υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια. Ν. 702/1977, ΦΕΚ Α΄ 268/19.9.1977 (άρθρα 1-5Α, 7, 8, 31, 33, 36, 37) • Διοικητικές διαφορές ουσίας. Ν. 1406/1983, ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983 (άρθρα 1-11, 32, 40)
© 2021
Σειρά
Έκδοση
8η έκδ.
ISBN
978-960-648-382-0
Σελίδες
XIV + 321
Τιμή
€ 12,00

Τιμή με έκπτωση: € 9,00

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα

Διάγραμμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/1989 και Ν. 2717/1999

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/1989 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Νόμος υπ’ αριθ. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»

Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»

Υπαγωγή υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια. Ν. 702/1977, ΦΕΚ Α΄ 268/19.9.1977 (άρθρα 1-5Α, 7, 8, 31, 33, 36, 37)

Διοικητικές διαφορές ουσίας. Ν. 1406/1983, ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983 (άρθρα 1-11, 32, 40)

Αλφαβητικό ευρετήριο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/1989

(ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Άρθρο μόνο

Άρθρα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση - Οργάνωση - Αρμοδιότητα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επεξεργασία διαταγμάτων-16Α

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικοί δικονομικοί κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Προσφυγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Αίτηση ακυρώσεως-52Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αίτηση αναιρέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Έφεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. 69A

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ειδικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μεταβατικές διατάξεις

Ν. 2717/1999

«Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»

Άρθρο πρώτο

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αρμοδιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αποκλεισμός δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αποχή δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Εξαίρεση δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Κοινές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Δικαστικοί υπάλληλοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ικανότητα διαδίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Δικανική ικανότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Δικολογική ικανότητα

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εκθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Δικόγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Επιδόσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αντίκλητος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Δικονομικές ακυρότητες

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Προσφυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Εξουσία του δικαστηρίου

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ανακοπή ερημοδικίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Έφεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αίτηση αναθεώρησης-105Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Τριτανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ομοδικία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Συνάφεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ομοδικία και συνάφεια

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αντικειμενική σώρευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Συνεκδίκαση

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η συζήτηση στο ακροατήριο-139Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διακοπή και επανάληψη της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κατάργηση της δίκης

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διοικητικός φάκελος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Αποδεικτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αυτοψία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Πραγματογνωμοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Έγγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Ομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Εξηγήσεις των διαδίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Μάρτυρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Δικαστικά τεκμήρια

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πρακτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Υπηρεσιακές μεταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Επίδοση αποφάσεων και πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Συνέπειες των αποφάσεων

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων-205Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-209Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση – Συνεκδίκαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Προσωρινή δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αίτηση για προσωπική κράτηση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αρμόδιο δικαστήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ένσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εκδίκαση της ένστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Δικολογική ικανότητα των διαδίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Κατάργηση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Προσωρινή δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αρμόδιο δικαστήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ένσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 272Α-272Ι

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Δικαστικά έξοδα-276Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Παράβολα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εκκρεμείς δίκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Άσκηση ένδικων μέσων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προθεσμίες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αναφορά σε διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Παραπομπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται...
Α. Τάχος, Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, 2000
Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2690/1999 και των σχετικών διατάξεων, με ταυτόχρονη παράθεση βιβλιογραφίας
Αστικός κώδικας, 7η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ...
Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Η ύπαρξη πληθώρας ειδικών νόμων και διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων και της διεξαγωγής της διοικητικής δίκης (ουσιαστικής και...