Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Π. Αγαλλοπούλου, Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2014

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-143-2
Σελίδες
XXIV + 226
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Π. Αγαλλοπούλου, Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2014


Π. Αγαλλοπούλου, Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2014

Το βι­βλί­ο αυ­τό έχει στό­χο να πα­ρου­σιά­σει, σε μια α­πλου­στευ­μέ­νη μορ­φή, τις βα­σι­κές έν­νοιες του Εργα­τι­κού δι­καί­ου.

Η πα­ρού­σα, ε­νη­με­ρω­μέ­νη, νέ­α έκ­δο­ση κρί­θη­κε α­να­γκαί­α έ­τσι ώ­στε να συ­μπε­ρι­λη­φθούν οι πρό­σφα­τες αλλα­γές που ε­πήλ­θαν στο Ερ­γα­τι­κό δί­καιο, το ο­ποί­ο ως δυ­να­μι­κός κλά­δος του δι­καί­ου προ­σαρ­μό­ζε­ται στις ε­κά­στο­τε οι­κο­νο­μι­κές, κοι­νω­νι­κές και τε­χνο­λο­γι­κές ε­ξε­λί­ξεις.

Η διάρ­θρω­ση της ύ­λης και η σύ­ντο­μη και α­πλο­ποι­η­μέ­νη α­νά­λυ­ση των κυ­ριο­τέρων εν­νοιών του Ερ­γα­τικού δι­καί­ου σκο­πό έ­χουν να βο­η­θή­σουν τους αναγνώστες στην κα­λύ­τε­ρη κα­τα­νό­η­ση ό­χι μό­νο του Α­το­μι­κού, αλ­λά και του Συλ­λο­γι­κού Ερ­γα­τι­κού δι­καί­ου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-143-2
Σελίδες
XXIV + 226
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος.

Βασική ελληνική βιβλιογραφία.

Συντομογραφίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΙΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΙΙΙ. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

1. Κοινές πηγές.

Α. Το Σύνταγμα.

Β. Οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.

Γ. Οι κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω­παϊκού Ενωσιακού δικαίου

α. Κανόνες του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου.

β. Κανόνες του παράγωγου ή δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου

Δ. Οι νόμοι.

Ε. Το έθιμο.

2. Αυτόνομες πηγές.

Α. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Β. Διαιτητικές αποφάσεις.

Γ. Καταστατικά συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Δ. Κανονισμοί εργασίας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γενικά.

2. Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ).

3. Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης σύμβασης εργασίας.

A. Ικανότητα για κατάρτιση σύμβασης εργασίας

Β. Τύπος.

Γ. Αναγγελία πρόσληψης.

4. Συνέπειες έλλειψης των απαιτουμένων προϋποθέσεων

5. Διάρκεια σύμβασης εργασίας.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Β΄

Υ­ΠΟΧΡΕ­Ω­ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΟΥ

1. Πα­ρο­χή ερ­γα­σί­ας.

Α. Αυ­το­πρό­σω­πη εκ­πλή­ρω­ση.

α. Α­πλή σύμ­βα­ση δα­νει­σμού ερ­γα­ζο­μέ­νου.

β. Κατ’ ε­πι­χεί­ρη­ση δα­νει­σμός ερ­γα­ζο­μέ­νου.

αα. Σχέ­ση με­τα­ξύ ά­με­σου ερ­γο­δό­τη (Ε­ΠΑ) και ερ­γα­ζο­μέ­νου

ββ. Σχέ­ση με­τα­ξύ έμ­με­σου ερ­γο­δό­τη και ερ­γα­ζο­μέ­νου

γγ. Σχέ­ση με­τα­ξύ ά­με­σου και έμ­με­σου ερ­γο­δό­τη.

δδ. Διάρ­κεια το­πο­θέ­τη­σης του ερ­γα­ζο­μέ­νου στον έμ­με­σο εργο­δό­τη

Β. Τό­πος πα­ρο­χής της ερ­γα­σί­ας.

Γ. Εί­δος πα­ρε­χό­με­νης ερ­γα­σί­ας.

Δ. Τρό­πος εκ­πλή­ρω­σης της ερ­γα­σί­ας.

Ε. Χρό­νος ερ­γα­σί­ας.

α. Πλήρης α­πα­σχό­λη­ση.

αα. Διάρκεια πλήρους απασχόλησης.

i. Νό­μι­μο ω­ρά­ριο.

ii. Συμ­βα­τι­κό ω­ρά­ριο.

ββ. Υ­περ­βά­σεις του ω­ραρί­ου

i. Υ­πε­ρεργα­σί­α.

(i) Α­πλή υ­πε­ρερ­γα­σί­α.

(ii) Θε­σμο­θε­τη­μέ­νη υ­πε­ρερ­γα­σί­α.

ii. Υ­πε­ρω­ρί­α.

(i) Νό­μι­μη Υ­πε­ρω­ρί­α.

(ii) Κατ’ ε­ξαί­ρε­ση υ­πε­ρω­ρί­α.

γγ. Διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου ερ­γα­σί­ας

i. Συ­στή­μα­τα διευ­θέ­τη­σης του χρό­νου ερ­γα­σί­ας

(i). Διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου ερ­γα­σί­ας σε ε­ξά­μη­νη βά­ση

(ii) Διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου ερ­γα­σί­ας σε ε­τή­σια βά­ση

ii. Εφαρ­μο­γή του συ­στή­μα­τος της διευ­θέ­τη­σης του χρό­νου ερ­γα­σί­ας

iii. Αμοι­βή σε πε­ρί­πτω­ση διευ­θέ­τη­σης του χρό­νου ερ­γα­σί­ας

δδ. Νυχτε­ρι­νή ερ­γα­σί­α

ε­ε. Ερ­γα­σί­α τις Κυ­ρια­κές ή τις ή­με­ρες αρ­γί­ας

στστ. Υ­πε­ρω­ρια­κή και νυ­χτε­ρι­νή ερ­γα­σί­α την Κυ­ρια­κή ή η­μέ­ρες αρ­γί­ας

β. Με­ρική α­πα­σχό­λη­ση και εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σί­α

α­α. Μερι­κή α­πα­σχό­λη­ση

i. Κα­τάρ­τι­ση σύμ­βα­σης με­ρι­κής α­πα­σχό­λη­σης

ii. Πα­ρο­χή ερ­γα­σί­ας πέ­ρα α­πό τη συμ­φω­νη­μέ­νη

iii. Δι­καί­ω­μα προ­τε­ραιό­τη­τας για πρό­σλη­ψη σε θέ­ση πλή­ρους απα­σχό­­λη­σης

ββ. Εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σί­α

2. Υ­πο­χρέω­ση πί­στης

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Γ΄

Υ­ΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡ­ΓΟ­ΔΟ­ΤΗ

1. Κα­τα­βολή μι­σθού

Α. Έν­νοια και μορ­φή του μι­σθού

α. Έν­νοια μι­σθού

β. Μορ­φή του μι­σθού

Β. Τρό­πος κα­θο­ρι­σμού του μι­σθού

α. Νομοθετικά καθοριζόμενος κατώτατος μισθός και ημε­ρομίσθιο

β. Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας

Γ. Σύν­θε­ση των α­πο­δο­χών

α. Βα­σικός μι­σθός

β. Ε­πιδό­μα­τα

α­α. Ε­πί­δο­μα προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας ή πο­λυε­τί­ας

ββ. Ε­πί­δο­μα γά­μου

γγ. Οι­κο­γε­νεια­κό ε­πί­δο­μα τέ­κνων

δδ. Ε­πί­δο­μα θέ­σης

ε­ε. Ε­πί­δο­μα δια­χει­ρι­στι­κών λα­θών

στστ. Ε­πί­δο­μα αν­θυ­γιει­νής ερ­γα­σί­ας

ζζ. Ε­πι­στη­μο­νι­κό ε­πί­δο­μα

η­η. Ε­πί­δο­μα ι­σο­λο­γι­σμού

θθ. Ε­πί­δο­μα πα­ρα­γω­γής

ι­ι. Ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών

ιαια. Ε­πί­δο­μα α­δεί­ας

Δ. Μέ­τρα προ­στα­σί­ας του μι­σθού

Ε. Δι­καιώ­μα­τα του ερ­γα­ζο­μέ­νου ό­ταν δεν του κα­τα­βλη­θεί ο μι­σθός

α. Άσκη­ση α­γω­γής

β. Άσκη­ση δι­καιώ­μα­τος ε­πί­σχε­σης

γ. Ε­πί­κλη­ση εκ μέ­ρους του ερ­γα­ζο­μέ­νου μο­νο­με­ρούς βλα­πτι­κής μετα­βο­λής των ό­ρων της σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

δ. Κή­ρυ­ξη του ερ­γο­δό­τη σε πτώ­χευ­ση

ε. Υ­πο­βο­λή μή­νυ­σης

ΣΤ. Προ­στα­σί­α των δι­καιω­μά­των των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε πε­ρί­πτωση α­φε­ρεγγυό­τη­τας του ερ­γο­δό­τη

Ζ. Πα­ρα­γρα­φή μι­σθο­λο­γι­κών α­ξιώ­σε­ων

2. Υ­ποχρέ­ω­ση ε­ξα­σφά­λι­σης κα­τάλ­λη­λων συν­θη­κών ερ­γα­σί­ας

(Υγιει­νή και α­σφά­λεια των ερ­γα­ζο­μέ­νων)

Α. Γε­νι­κές δια­τά­ξεις

α. Ε­πι­τρο­πή Υ­γεί­ας και Α­σφά­λειας των Ερ­γαζο­μέ­νων ή Εκ­πρόσω­ποι των ερ­γαζο­μέ­νων

β. Τε­χνι­κός α­σφα­λεί­ας

γ. Για­τρός ερ­γα­σί­ας

δ. Ποι­νι­κές και διοι­κη­τι­κές κυ­ρώ­σεις

Β. Ερ­γα­τι­κά α­τυ­χή­μα­τα

α. Έννοια

β. Ευθύνη του εργοδότη

γ. Ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη

3. Υ­πο­χρέω­ση ί­σης με­τα­χεί­ρι­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων

4. Υ­πο­χρέω­ση σε­βα­σμού της προ­σω­πι­κό­τη­τας των ερ­γα­ζο­μέ­νων

5. Υ­πο­χρέ­ω­ση σε­βα­σμού των δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα των εργα­ζο­μέ­νων

6. Υ­πο­χρέ­ω­ση α­πα­σχό­λη­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων

7. Υ­πο­χρέ­ω­ση έκ­δο­σης πι­στο­ποι­η­τι­κού ερ­γα­σί­ας

8. Υ­πο­χρέ­ω­ση πα­ρο­χής α­δειών

Α. Ε­τή­σια ά­δεια με α­πο­δο­χές

Β. Ά­δεια μη­τρό­τη­τας

α. Ά­δεια το­κε­τού και ά­δεια λο­χεί­ας

β. Ει­δι­κή ά­δεια προ­στα­σί­ας της μη­τρότη­τας

Γ. Ά­δεια θη­λα­σμού και φρο­ντί­δας του παι­διού

Δ. Ά­δεια γά­μου και γέν­νη­σης παι­διού

Ε. Γο­νι­κή ά­δεια α­να­τρο­φής

ΣΤ. Ά­δεια α­που­σί­ας για πα­ρα­κο­λού­θη­ση σχο­λι­κής ε­πίδοσης

Ζ. Ά­δεια α­που­σί­ας για α­σθέ­νεια ε­ξαρ­τω­μέ­νων με­λών

Η. Α­ναρ­ρω­τι­κή ά­δεια

Θ. Ά­δεια για α­νεύ­ρε­ση άλ­λης ερ­γα­σί­ας

Ι. Ά­δεια χω­ρίς α­πο­δο­χές

ΙΑ. Ά­δεια μα­θη­τών, σπου­δα­στών και φοι­τη­τών για συμ­μετοχή σε ε­ξε­τά­σεις

ΙΒ. Λοι­πές ά­δειες

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Δ΄

ΜΕΤΑ­ΒΟ­ΛΗ ΤΩΝ Ο­ΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ­ΣΗΣ ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Ε΄

Α­ΝΑ­ΣΤΟ­ΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕ­ΣΗΣ ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ

1. Γε­νι­κά

2. Πε­ρι­πτώ­σεις α­να­στο­λής της σχέ­σης ερ­γα­σί­ας

Α. Συμ­βα­τι­κή α­να­στο­λή

Β. Α­σθέ­νεια

Γ. Ά­δειες μη­τρό­τη­τας

α. Ά­δεια κύ­η­σης και λο­χεί­ας

β. Ει­δι­κή ά­δεια προ­στα­σί­ας της μη­τρό­τη­τας

γ. Ά­δεια λό­γω θη­λα­σμού και φρο­ντί­δας του παιδιού

Δ. Στρά­τευ­ση

Ε. Ε­τή­σια ά­δεια του ερ­γα­ζο­μέ­νου

ΣΤ. Δια­θε­σι­μό­τη­τα

Ζ. Εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σί­α

Η. Α­περ­γί­α

Θ. Πει­θαρ­χι­κή ποι­νή προ­σω­ρι­νής α­πό­λυ­σης

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥ­ΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕ­ΣΗΣ ΕΡ­ΓΑΣΙΑΣ

1. Γε­νι­κά

Α. Τρό­ποι λύ­σης της σχέ­σης ερ­γα­σί­ας

Β. Με­τα­βο­λή του προ­σώ­που του ερ­γο­δό­τη

2. Λύ­ση σχέ­σης ερ­γα­σί­ας ο­ρι­σμέ­νου χρό­νου

Α. Πά­ρο­δος του συμ­φω­νη­μέ­νου χρό­νου

Β. Κα­ταγ­γε­λί­α της σχέ­σης ερ­γα­σί­ας

3. Λύ­ση σχέ­σης ερ­γα­σί­ας α­ο­ρί­στου χρό­νου

Α. Κα­ταγ­γε­λί­α της σχέ­σης ερ­γα­σί­ας α­πό τον ερ­γο­δό­τη (Από­λυ­ση)

α. Τα­κτι­κή κα­ταγ­γε­λί­α

β. Ά­τακτη κα­ταγ­γε­λί­α

Β. Πε­ρι­πτώ­σεις μη κα­τα­βο­λής α­πο­ζη­μί­ω­σης

Γ. Συ­νέ­πειες της α­κυ­ρό­τη­τας της κα­ταγ­γε­λί­ας

Δ. Ο­μα­δι­κές α­πο­λύ­σεις.

α. Έν­νοια

β. Πε­δίο ε­φαρ­μο­γής

γ. Υ­ποχρέ­ω­ση του ερ­γο­δό­τη για πλη­ρο­φό­ρη­ση και δια­βού­λευ­ση

δ. Διαδι­κα­σί­α

E. Α­πα­γο­ρεύ­σεις και πε­ριο­ρι­σμοί στην ά­σκη­ση του δι­καιώ­ματος της κα­ταγ­γε­λί­ας

α. Α­πα­γο­ρεύ­σεις

β. Πε­ριο­ρι­σμοί

ΣΤ. Κα­ταγ­γε­λί­α της σχέ­σης ερ­γα­σί­ας α­πό τον ερ­γα­ζό­με­νο (Πα­ραί­τη­ση)

α. Τα­κτι­κή κα­ταγ­γε­λί­α

β. Ά­τακτη κα­ταγ­γε­λί­α

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Ζ΄

Ι­ΔΙΑΙ­ΤΕ­ΡΕΣ ΜΟΡ­ΦΕΣ ΣΧΕ­ΣΕ­ΩΝ ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ

1. Ά­τυ­πες μορ­φές α­πα­σχό­λη­σης

2. Τη­λερ­γα­σί­α

ΜΕ­ΡΟΣ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΟ

ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΟ ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΟ ΔΙ­ΚΑΙΟ

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΝ­ΔΙ­ΚΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΗ Ε­ΛΕΥΘΕ­ΡΙΑ

1. Γε­νι­κά

2. Πε­ριεχό­με­νο συν­δι­κα­λι­στι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας

Α. Προ­στα­σί­α υ­πό­στα­σης, α­νε­ξαρ­τη­σί­ας και λει­τουρ­γί­ας των συν­δι­κα­λι­στικών ορ­γα­νώ­σε­ων

Β. Προ­στα­σί­α συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης

Γ. Προ­στα­σί­α συν­δι­κα­λι­στι­κών στε­λε­χών

Δ. Πα­ρο­χή συν­δι­κα­λι­στι­κών α­δειών

Ε. Ά­δεια εκ­παί­δευ­σης συν­δι­κα­λι­στι­κών στε­λε­χών

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝ­ΔΙ­ΚΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΕΙΣ

1. Κα­τη­γορί­ες συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

Α. Πρω­το­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις

α. Σω­ματεί­α

β. Το­πι­κά πα­ραρ­τή­μα­τα συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­φέ­ρειας ή πα­νελ­λα­δι­κής έ­κτα­σης που προ­βλέ­πονται α­πό τα κα­τα­στατι­κά τους

γ. Ε­νώ­σεις προ­σώ­πων

Β. Δευ­τε­ρο­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις

α. Ο­μοσπον­δί­ες

β. Ερ­γατι­κά Κέ­ντρα

Γ. Τρι­το­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις

2. Σκο­πός των συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

3. Δρα­στηριό­τη­τες των συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

4. Συν­δικα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα στον τό­πο ερ­γα­σί­ας

5. Ε­σω­τερι­κή ορ­γά­νω­ση και λει­τουρ­γί­α της συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης

Α. Συ­νέ­λευ­ση των με­λών

Β. Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο

Γ. Ε­λε­γκτι­κή Ε­πι­τρο­πή

Δ. Α­ντι­πρό­σω­ποι

6. Ε­κλο­γή των ορ­γά­νων των συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

Α. Δι­καί­ω­μα ε­κλέ­γειν και ε­κλέ­γε­σθαι

Β. Ε­κλο­γι­κό σύ­στη­μα

7. Πό­ροι των συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

8. Διά­λυση των συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

Α. Πε­ρι­πτώ­σεις διά­λυ­σης συν­δι­κα­λι­στι­κής ορ­γά­νω­σης

Β. Τύ­χη της πε­ριου­σί­ας συν­δι­κα­λι­στι­κής ορ­γά­νω­σης που δια­λύ­θη­κε

9. Εκ­κα­θάρι­ση συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

10. Μέ­λη συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων

Α. Α­πό­κτη­ση της ι­διό­τη­τας του μέ­λους συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­­­νω­σης

Β. Α­πώ­λεια της ι­διό­τη­τας του μέ­λους συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης

11. Συν­δικα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις ερ­γο­δο­τών

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗ ΤΩΝ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΣΤΙΣ Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΕΙΣ

1. Ει­σα­γωγι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις

2. Συμ­βούλια των ερ­γα­ζο­μέ­νων

Α. Γε­νι­κά

Β. Αρ­μο­διό­τη­τες των συμ­βου­λί­ων των ερ­γα­ζο­μέ­νων

α. Δι­καί­ω­μα συ­να­πό­φα­σης

β. Δι­καί­ω­μα πλη­ρο­φό­ρη­σης

γ. Δι­καί­ω­μα δια­βού­λευ­σης

δ. Λοιπές αρ­μο­διό­τη­τες

Γ. Κα­θή­κον ε­χε­μύ­θειας

Δ. Προ­στα­σί­α και διευ­κο­λύνσεις του συμ­βου­λί­ου των ερ­γα­ζο­μέ­νων

α. Προ­στα­σί­α του συμ­βου­λί­ου των ερ­γα­ζο­μέ­νων

β. Διευκο­λύν­σεις του συμ­βου­λί­ου των ερ­γα­ζο­μέ­νων

3. Ευ­ρω­πα­ϊ­κά Συμ­βού­λια Ερ­γα­ζο­μέ­νων

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Δ΄

Α­ΠΕΡ­ΓΙΑ

1. Γε­νι­κά

2. Προ­ϋ­ποθέ­σεις κή­ρυ­ξης α­περ­γί­ας

Α. Όρ­γα­νο που α­πο­φα­σί­ζει την κή­ρυ­ξη της α­περ­γί­ας

α. Γε­νικός κα­νό­νας

β. Συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων στο δη­μό­σιο, σε ορ­γα­νι­σμούς το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης (Ο­ΤΑ), σε λοι­πά νο­μι­κά πρό­σω­πα δημοσί­ου δι­καί­ου (ΝΠΔΔ), καθώς και σε ε­πι­χει­ρή­σεις δη­μόσιου χα­ρα­κτή­ρα ή κοι­νής ω­φέ­λειας

Β. Προ­ει­δο­ποί­η­ση α­περ­γί­ας

α. Γε­νικός κα­νό­νας

β. Προ­ει­δο­ποί­η­ση α­περ­γί­ας ερ­γα­ζο­μέ­νων στο δη­μό­σιο, σε ορ­γα­νι­σμούς το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης (Ο­ΤΑ), σε λοι­πά νο­μι­κά πρό­σω­πα δη­μο­σί­ου δι­καί­ου (ΝΠΔΔ), κα­θώς και σε ε­πι­χει­ρήσεις δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα ή κοι­νής ω­φέ­λειας

Γ. Δη­μό­σιος διά­λο­γος

α. Γε­νι­κός κα­νό­νας

β. Δη­μό­σιος διά­λο­γος σε πε­ρί­πτω­ση α­περ­γί­ας στο δη­μό­σιο, σε ορ­γα­νι­σμούς το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης (Ο­ΤΑ), σε λοι­πά νο­μι­κά πρό­σω­πα δημο­σί­ου δι­καί­ου (ΝΠΔΔ), καθώς και σε ε­πι­χει­ρή­σεις δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα ή κοι­νής ω­φέλειας

Δ. Προ­σω­πι­κό α­σφα­λεί­ας

α. Γε­νικός κα­νό­νας

β. Προσω­πι­κό α­σφα­λεί­ας κα­τά τη διάρ­κεια α­περ­γί­ας στο δη­μό­σιο, σε ορ­γα­νι­σμούς τοπι­κής αυ­το­διοί­κη­σης (Ο­ΤΑ), σε λοι­πά νο­μι­κά πρό­σωπα δη­μο­σί­ου δι­καί­ου (ΝΠΔΔ), καθώς και σε ε­πι­χει­ρή­σεις δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα ή κοι­νής ω­φέ­λειας

3. Kα­τα­χρη­στι­κή ά­σκη­ση του δι­καιώ­μα­τος της α­περ­γί­ας

4. Συ­νέ­πειες της α­περ­γί­ας

Α. Συ­νέ­πειες νό­μι­μης α­περ­γί­ας

Β. Συ­νέ­πειες πα­ρά­νο­μης α­περ­γί­ας

5. Α­πα­γορεύ­σεις

6. Ε­πί­λυ­ση των δι­κα­στι­κών δια­φο­ρών για την α­περ­γί­α

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Ε΄

ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΕΣ ΣΥΜ­ΒΑ­ΣΕΙΣ ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ

1. Έν­νοια και πε­ριε­χό­με­νο συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

2. Ά­το­μα υ­πα­γό­με­να στη δια­δι­κα­σί­α των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας

3. Ι­σχύς συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

4. Εί­δη συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας

Α. Ε­θνι­κή γε­νι­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας (ΕΓ­ΣΣΕ)

Β. Κλα­δι­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας

Γ. Ε­θνι­κή ο­μοιο­ε­παγ­γελ­μα­τι­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γασί­ας

Δ. Το­πι­κή ο­μοιο­ε­παγ­γελ­μα­τι­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γα­σίας

Ε. Ε­πι­χει­ρη­σια­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας

5. Κα­τάρ­τι­ση συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

Α. Προ­ϋ­πο­θέ­σεις κα­τάρ­τι­σης

α. Γε­νικά

β. Ι­κανό­τη­τα για σύ­να­ψη συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

α­α. Ι­κα­νό­τη­τα α­πό την πλευ­ρά των ερ­γα­ζο­μέ­νων

i. Συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων

ii. Ε­νώ­σεις προ­σώ­πων

ββ. Ι­κανό­τη­τα α­πό την πλευ­ρά των ερ­γο­δο­τών

i. Ερ­γο­δο­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις

ii. Ερ­γο­δό­τες

γ. Αρ­μοδιό­τη­τα για κα­τάρ­τι­ση συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

α­α. Α­πό την πλευ­ρά των ερ­γα­ζο­μέ­νων

ββ. Α­πό την πλευ­ρά των ερ­γο­δο­τών

δ. Α­ντι­προ­σω­πευ­τι­κό­τη­τα συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης

α­α. Α­πό την πλευ­ρά των ερ­γα­ζο­μέ­νων

ββ. Α­πό την πλευ­ρά των ερ­γο­δο­τών

ε. Τύ­πος

Β. Δια­τυ­πώ­σεις για να τε­θεί σε ι­σχύ μια συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση εργα­σί­ας

6. Πε­δί­ο ι­σχύ­ος συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

Α. Το­πι­κό πε­δί­ο ι­σχύ­ος

Β. Ε­παγ­γελ­μα­τι­κό πε­δί­ο ι­σχύ­ος

Γ. Χρο­νι­κό πε­δί­ο ι­σχύ­ος

α. Έ­ναρξη ι­σχύ­ος συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

β. Διάρκεια ι­σχύ­ος συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

γ. Λή­ξη ι­σχύ­ος συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

7. Δέ­σμευση συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

Α. Κα­νό­νας

Β. Συ­νυ­πο­γρα­φή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας

Γ. Προ­σχώ­ρη­ση σε συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας

Δ. Ε­πέ­κτα­ση ι­σχύ­ος συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας με Υπουρ­γι­κή Απόφα­ση

8. Συρ­ρο­ή συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΟ­ΠΙ­ΚΑ ΣΥΜ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΠΑΣΧΟ­ΛΗ­ΣΗΣ

1. Γε­νι­κά

2. Προ­ϋ­ποθέ­σεις κα­τάρ­τι­σης το­πι­κών συμ­φώ­νων α­πα­σχό­λη­σης

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ Ζ΄

ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΕΣ ΔΙΑ­ΦΟ­ΡΕΣ ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ

1. Έν­νοια συλ­λο­γι­κών δια­φο­ρών ερ­γα­σί­ας

2. Συμ­φιλί­ω­ση

3. Με­σο­λάβη­ση

Α. Έν­νοια

Β. Τρό­πος ε­πι­λο­γής με­σο­λα­βη­τή και αρ­μο­διό­τη­τες του

Γ. Δια­δι­κα­σί­α με­σο­λά­βη­σης

4. Διαι­τησί­α

Α. Εν­νοια

Β. Πε­ρι­πτώ­σεις στις ο­ποί­ες γί­νε­ται προ­σφυ­γή στη διαιτησί­α και α­ντι­κεί­με­νο της

Γ. Τρό­πος ε­πι­λο­γής διαι­τη­τή και αρ­μο­διό­τη­τές του

Δ. Διαι­τη­τι­κή α­πό­φα­ση

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού