Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2005

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολιτική δικονομία
Τακτική διαδικασία - Απόδειξη
© 2005
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-004-2
Σελίδες
XLVI + 929
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2005


Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2005

Το τρίτομο αυτό έργο αποτελεί το καταστάλαγμα 30 ετών ακαδημαϊκής διδασκαλίας και δικηγορικής εμπειρίας του συγγραφέα.

Το έργο είναι επίκαιρο καθώς αφομοιώνει και αξιοποιεί πενταετή εμπειρία της εφαρμογής του Ν. 2915/2001. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αξιόπιστη αντιμετώπιση της πολιτικής δίκης.

Ο συστηματική και εύληπτη οργάνωση της ύλης, ο ζωντανός αφηγηματικός λόγος και ο έντονος και διαρκής διάλογος με τη νομολογία καθιστούν το έργο, το πλέον απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο του επαγγελματία νομικού.

Όλα τα επιμέρους θέματα αντιμετωπίζονται με βάση το ισχύον στη χώρα μας δικονομικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του άμεσα εφαρμοζόμενου κοινοτικού δικαίου (ιδίως των Κανονισμών των Βρυξελλών Ι και ΙΙ). Επίσης γίνεται συστηματική αξιολόγηση της εθνικής νομολογίας (Αρείου Πάγου), καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Τέλος εκτίθενται αναλυτικά οι απόψεις της θεωρίας και ο προβληματισμός για την εξεύρεση των πλέον πρόσφορων λύσεων για το κάθε θέμα.

Τόμος πρώτος:

 • Τα θεμέλια της πολιτικής δίκης
 • Τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης
 • Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων και τα όριά της
 • Η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων
 • Τα βασικά υποκείμενα της δίκης
 • Την πλειονότητα των διαδίκων
 • Η συμμετοχή τρίτων στη δίκη
 • Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης
 • Οι μορφές δικαστικής προστασίας
 • Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.

Τόμος δεύτερος:

 • Διαδικαστικές πράξεις
 • Η έναρξη τις δίκης
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
 • Προπαρασκευή της συζητήσεως και άμυνα του εναγομένου
 • Η δίκη στο ακροατήριο
 • Η απόδειξη, γενικό μέρος
 • Ειδικό μέρος αποδείξεως. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης
 • Περάτωση της δίκης με δικαστική απόφαση
 • Έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων
 • Οικονομικές παράμετροι της δίκης
 • Διαδικαστικές αποκλίσεις

Τόμος τρίτος:

 • Γενική θεωρία
  Θεμελιώδεις κανόνες
  Παραδεκτό
 • Ανακοπή ερημοδικίας
  Αποστολή, διακρίσεις, παραδεκτό
  Αποτελέσματα άσκησης, συζήτηση, απόφαση
 • Έφεση
  Έννοια
  Αποτελέσματα άσκησης
  Συζήτηση
  Απόφαση
 • Αναψηλάφηση
  Έννοια, παραδεκτό, λόγοι
  Αποτελέσματα άσκησης, συζήτηση, απόφαση
 • Αναίρεση
  Έννοια, παραδεκτό, αποτελέσματα άσκησης
  Λόγοι
  Διαδικασία ενώπιον του ΑΠ
  Απόφαση και διαδικασία μετά την αναίρεση
 • Ανακοπή και τριτανακοπή

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολιτική δικονομία
Τακτική διαδικασία - Απόδειξη
© 2005
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-004-2
Σελίδες
XLVI + 929
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

§ 52. Γενική θεωρία των διαδικαστικών πράξεων

Ι. Έννοια και σημασία των διαδικαστικών πράξεων

ΙΙ. Διάκριση των διαδικαστικών πράξεων από τις δικαιοπραξίες του ουσιαστικού δικαίου

1. Σημασία διακρίσεως

2. Κριτήριο διακρίσεως

ΙΙΙ. Είδη διαδικαστικών πράξεων

IV. Πρόσθετοι όροι

V. Ελαττώματα βουλήσεως

VI. Ερμηνεία, μετατροπή

VII. Δισυπόστατες και διφυείς διαδικαστικές πράξεις

§ 53. Δικονομικές συμβάσεις

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Επιτρεπτό

IV. Αποδεικτικές συμβάσεις

V. Συμφωνίες στον χώρο της αναγκαστικής εκτελέσεως

VI. Κατάρτιση των δικονομικών συμβάσεων

1. Προϋποθέσεις που αφορούν στα υποκείμενα

2. Τύπος

3. Αιρέσεις – προθεσμίες

4. Ελαττώματα βουλήσεως

5. Ανάκληση

6. Αποτελέσματα έναντι τρίτων

§ 54. Ο τύπος των διαδικαστικών πράξεων

Ι. Διαδικαστικά έγγραφα

ΙΙ. Δικόγραφα

1. Στοιχεία δικογράφων

2. Το στοιχείο της ακριβούς διευθύνσεως ειδικότερα

ΙΙΙ. Εκθέσεις

1. Ορισμός – είδη

2. Στοιχεία, αποδεικτική ισχύς της εκθέσεως

§ 55. Η γνωστοποίηση των διαδικαστικών πράξεων. Οι επιδόσεις

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Όργανα επιδόσεως

ΙΙΙ. Παραγγελία επιδόσεως

IV. Τόπος και χρόνος επιδόσεως

V. Τρόπος επιδόσεως

1. Επίδοση στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου

α. Επί φυσικών προσώπων

β. Επί νομικών προσώπων

2. Επίδοση στους συνοίκους

3. Επίδοση με θυροκόλληση

4. Επίδοση στο κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο

α. Έμμεση επίδοση

β. Επίδοση με θυροκόλληση

5. Επίδοση σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής

6. Επίδοση σε όσους βρίσκονται σε νοσοκομείο ή φυλακή

7. Επίδοση σε όσους υπηρετούν σε εμπορικό πλοίο

8. Επίδοση σε στρατιωτικούς

9. Επίδοση σε όσους διαμένουν στο εξωτερικό

α. Κατά τον ΚΠολΔ

β. Επίδοση στους διαμένοντες σε συμβαλλόμενα στη Σύμβαση της Χάγης κράτη

γ. Επίδοση σε πρόσωπα διαμένοντα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

10. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

11. Άρνηση παραλαβής από δημόσιες αρχές ή άλλα πρόσωπα

VΙ. Έκθεση επιδόσεως

VΙΙ. Αντίκλητοι

§ 56. Ο χρόνος διενέργειας των διαδικαστικών πράξεων. Οι δικονομικές προθεσμίες

Ι. Έννοια και διακρίσεις των δικονομικών προθεσμιών

ΙΙ. Έναρξη και λήξη των δικονομικών προθεσμιών

ΙΙΙ. Διακοπή και αναστολή των δικονομικών προθεσμιών

1. Διακοπή

2. Αναστολή

ΙV. Παράταση και σύντμηση των δικονομικών προθεσμιών

1. Παράταση

2. Σύντμηση

V. Κυρώσεις από την άπρακτη παρέλευση της δικονομικής προθεσμίας

§ 57. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

Ι. Έννοια και όρια επαναφοράς

ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις επαναφοράς

ΙΙΙ. Διαδικασία επαναφοράς

§ 58. Η ακυρότητα των διαδικαστικών πράξεων

Ι. Έννοια και διακρίσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις δικονομικής ακυρότητας

ΙΙΙ. Διαδικαστική μεταχείριση της δικονομικής ακυρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 59. Εναλλακτικές μορφές επιλύσεως των διαφορών

Ι. Η συμβιβαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών ως ο ιδανικότερος τρόπος διευθετήσεώς τους

ΙΙ. Απόπειρα προς συμβιβασμό και συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη

1. Υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού

2. Συμβιβαστική επέμβαση

3. Εξουσίες του ειρηνοδίκη

ΙΙΙ. Εξώδικη επίλυση της διαφοράς

1. Ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζητήσεως της αγωγής

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Διαδικασία εξώδικης επιλύσεως

4. Επίτευξη συμφωνίας

5. Αποτυχία της απόπειρας

§ 60. Η αγωγή

Ι. Έννοια και αποστολή της αγωγής

ΙΙ. Η άσκηση της αγωγής

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της αγωγής προς συζήτηση

1. Εγγραφή στο πινάκιο

2. Κλήτευση αντιδίκου

3. Πρόσθετες προϋποθέσεις για τη συζήτηση

ΙV. Πρόσθετες διατυπώσεις προ και μετά την άσκηση της αγωγής

1. Διοικητική προδικασία

2. Εγγραφή ορισμένων αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων

V. Περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής

1. Υποχρεωτικά στοιχεία

α. Τυπικά στοιχεία

β. Ιστορική βάση

γ. Νομιμοποίηση

δ. Περιγραφή αντικειμένου της διαφοράς

ε. Αίτημα

στ. Συνέπειες ελλείψεων ως προς τα υποχρεωτικά στοιχεία της αγωγής

2. Μη υποχρεωτικά στοιχεία της αγωγής

§ 61. Σύνθετες μορφές αγωγών: αντικειμενική, επικουρική και διαζευκτική σώρευση

I. Διακρίσεις

II. Αντικειμενική σώρευση αγωγών

1. Έννοια και σκοπός

2. Προϋποθέσεις αντικειμενικής σωρεύσεως

3. Κωλύματα αντικειμενικής σωρεύσεως

III. Επικουρική σώρευση αγωγών

1. Επικουρική εναγωγή προσώπων

2. Επικουρική σώρευση αιτημάτων ή επικουρικών βάσεων

IV. Διαζευκτική σώρευση αγωγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

§ 62. Άμεσες δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες

Ι. Χρόνος επελεύσεως των συνεπειών της ασκήσεως της αγωγής

ΙΙ. Δικονομικές συνέπειες

1. Εκκρεμοδικία

2. Αποκρυστάλλωση δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας

3. Προτίμηση μεταξύ περισσότερων αρμόδιων δικαστηρίων

ΙIΙ. Ουσιαστικές συνέπειες

1. Διακοπή της παραγραφής

2. Δικαστικοί τόκοι

3. Ανατοκισμός

4. Επίταση ευθύνης του νομέως

5. Επίταση ευθύνης εκείνου που πλούτισε αδικαιολόγητα

6. Αποκλεισμός από κληρονομικό δικαίωμα του εναγόμενου συζύγου

§ 63. Ειδικότερα, η ένσταση εκκρεμοδικίας

Ι. Έννοια, σκοπός και συγγένεια προς την ένσταση του δεδικασμένου

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ενστάσεως εκκρεμοδικίας

1. Παράλληλη εκκρεμότητα δικών στα εγχώρια δικαστήρια

α. Τρόποι θεμελιώσεως εκκρεμοδικίας

β. Εκκρεμοδικία από άλλες διαδικασίες και δικαιοδοτικούς κλάδους

γ. Διαδικαστικές πράξεις που δεν θεμελιώνουν εκκρεμοδικία

δ. Διεθνής εκκρεμοδικία

ε. Έναρξη και λήξη της εκκρεμοδικίας

2. Ταυτότητα διαφοράς

α. Ταυτότητα αιτημάτων

β. Ταυτότητα ιστορικών βάσεων

3. Ταυτότητα διαδίκων

ΙΙΙ. Δικονομική μεταχείριση και έννομες συνέπειες της ενστάσεως εκκρεμοδικίας

1. Δικονομική μεταχείριση

2. Έννομες συνέπειες

IV. Εκκρεμοδικία και συναφείς δίκες στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

1. Η εκκρεμοδικία στο πλαίσιο του ΚανΒρ Ι (44/2001)

α. Γενικά

β. Ταυτότητα αντικειμένων

γ. Ταυτότητα διαδίκων

δ. Χρόνος ενάρξεως εκκρεμοδικίας

ε. Συνέπειες από την παραδοχή της ενστάσεως εκκρεμοδικίας

στ. Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας του πρώτου δικαστηρίου

ζ. Παρέλκυση της δίκης στο αλλοδαπό δικαστήριο

2. Αποκλεισμός της συζητήσεως μεταγενέστερης αγωγής λόγω συνάφειας κατά τον ΚανΒρ

3. Εκκρεμοδικία και συναφείς αγωγές κατά τον ΚανΒρ ΙΙ (2201/2003)

§ 64. Μεταβολή της αγωγής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Μεταβολή αιτήματος

1. Κανόνας

2. Εξαιρέσεις

ΙΙΙ. Μεταβολή της βάσεως της αγωγής

1. Απαγόρευση μεταβολής

2. Συμπληρώσεις, διευκρινίσεις, διορθώσεις

§ 65. Διάθεση επίδικου αντικειμένου

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις απαλλοτριώσεως του επίδικου αντικειμένου

1. Έννοια μεταβιβάσεως

2. Έννοια διαδοχής

ΙΙΙ. Οι δικονομικές συνέπειες της μεταβιβάσεως του επίδικου αντικειμένου

1. Νομική θέση του δικαιοπαρόχου

2. Νομική θέση του διαδόχου

ΙV. Δέσμευση του αποκτώντος από το δεδικασμένο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

§ 66. Προπαρασκευή της συζητήσεως

Ι. Έγγραφες προτάσεις

ΙΙ. Συνδρομή του δικαστηρίου στην προπαρασκευή της συζητήσεως

§ 67. Μορφές άμυνας του εναγομένου. Άρνηση της αγωγής

Ι. Δυνατές μορφές εναντιώσεως του εναγομένου στην αγωγή

ΙΙ. Ομολογία

ΙΙΙ. Άρνηση αγωγής

1. Γενική και ειδική

2. Απλή και αιτιολογημένη

§ 68. Οι ενστάσεις

Ι. Ενστάσεις υπό ουσιαστική έννοια

1. Η θεμελιώδης διάκριση των ουσιαστικών ενστάσεων σε γνήσιες και καταχρηστικές

2. Διακρίσεις των γνήσιων ενστάσεων

α. Αυτοτελείς και μη αυτοτελείς

β. Ανατρεπτικές και αναβλητικές

γ. Πραγματοπαγείς και προσωποπαγείς

ΙΙ. Οι ενστάσεις υπό δικονομική έννοια

1. Έννοια – περιεχόμενο

2. Δομή της ενστάσεως

α. Βάση της ενστάσεως

β. Αίτημα της ενστάσεως

3. Ένσταση και άρνηση της αγωγής

α. Ένσταση και (γυμνή) άρνηση

β. Ένσταση και αιτιολογημένη άρνηση

4. Ανταπολογία ενάγοντος – επανταπολογία εναγομένου

5. Πρόκληση διαπλάσεως με ένσταση

ΙΙΙ. Οι ισχύοντες επί ενστάσεων κανόνες

1. Χρονικοί περιορισμοί

2. Ουσιαστικοί περιορισμοί

α. Ενστάσεις από δικαίωμα τρίτου

β. Αντιφατικές ενστάσεις

§ 69. Η ανταγωγή

Ι. Έννοια, σκοπός, νομική φύση και περιεχόμενο της ανταγωγής

ΙΙ. Διακρίσεις από συγγενείς θεσμούς

1. Ανταγωγή και ένσταση συμψηφισμού

2. Ανταγωγή και παρεμπίπτουσα αγωγή

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις ασκήσεως της ανταγωγής

1. Προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαστήριο

α. Ταυτότητα δικαιοδοσίας

β. Ταυτότητα διαδικασίας

γ. Αρμοδιότητα

2. Προϋποθέσεις που αφορούν στα πρόσωπα των διαδίκων

α. Ομοδικία

β. Παρεμβάσεις, προσεπίκληση

γ. Ανταγωγή κατά τρίτου ή από τρίτο

δ. Επανταγωγή

IV. Νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση της ανταγωγής

1. Τρόπος ασκήσεως

2. Χρόνος ασκήσεως

V. Άλλες προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως και συζητήσεως της ανταγωγής

VI. Συνέπειες ασκήσεως της ανταγωγής

VII. Διαδικαστική πορεία της ανταγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

§ 70. Η συζήτηση της αγωγής

Ι. Προφορικότητα

ΙΙ. Σύστημα μονομερούς συζητήσεως

ΙΙΙ. Διεύθυνση της συζητήσεως

§ 71. Ενέργειες του δικαστηρίου προς ευόδωση των σκοπών της δίκης και της διαδικασίας

Ι. Αναντικατάστατος ο δικαστής

ΙΙ. Παραπομπή διαφοράς δεκτικής συμψηφισμού

ΙΙΙ. Αναβολή της συζητήσεως για σπουδαίο λόγο

IV. Αναστολή της δίκης μέχρι να περατωθεί άλλη πολιτική ή διοικητική δίκη

V. Αναστολή πολιτικής δίκης μέχρι να περατωθεί άλλη ποινική δίκη

VΙ. Συνεκδίκαση υποθέσεων

VII. Χωριστή συζήτηση αιτήσεων που σωρεύθηκαν ή αγωγής και ανταγωγής

VIII. Ιδιαίτερη συζήτηση τμημάτων του ίδιου αντικειμένου δίκης

IX. Πληροφοριακή ακρόαση των διαδίκων

X. Επανάληψη περαιωμένης συζητήσεως

XI. Επικοινωνία με αλλόγλωσσους, άλαλους, κωφάλαλους

XII. Τήρηση της τάξεως

XIII. Παρεμπίπτοντα

1. Παρεμπίπτοντα ζητήματα

2. Παρεμπίπτουσες αγωγές

XIV. Τήρηση πρακτικών

§ 72. Η ερήμην δίκη

Ι. Απουσία αμφοτέρων των διαδίκων. Ματαίωση της συζητήσεως

ΙΙ. Ερημοδικία ενάγοντος ή εναγομένου

ΙΙΙ. Συμπεριφορά του δικαστηρίου επί ερημοδικίας

1. Των κύριων διαδίκων

2. Των κύριων διαδίκων ή των προσεπικληθέντων αναγκαίων ομοδίκων

3. Των κύριων διαδίκων ή του προσεπικληθέντος αληθούς κυρίου ή νομέως

4. Των κύριων διαδίκων ή του προσεπικληθέντος δικονομικού εγγυητή

IV. Έννοια συζητήσεως

§ 73. Διακοπή και επανάληψη της δίκης

Ι. Έννοια, σκοπός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Λόγοι διακοπής της δίκης

1. Θάνατος διαδίκου

2. Μεταβολές στην ικανότητα δικαστικής παραστάσεως του διαδίκου

3. Θάνατος και άλλες μεταβολές, που επιδρούν στην ικανότητα δικαστικής παραστάσεως ή στην εξουσία εκπροσωπήσεως του νόμιμου εκπροσώπου

4. Θάνατος και άλλες μεταβολές, που επιδρούν στην ικανότητα εκπροσωπήσεως του δικαστικού πληρεξουσίου

5. Αποκαστάσταση κληρονομίας ή κληροδοσίας

6. Πτώχευση διαδίκου

7. Μετάθεση νομιμοποιητικής εξουσίας από τον νόμο

ΙV. Διακοπή της δίκης επί ομοδικίας

V. Γνωστοποίηση του λόγου διακοπής της δίκης

1. Τρόπος και χρόνος γνωστοποιήσεως

2. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται σε γνωστοποίηση

3. Συνέπειες από τη μη προσήκουσα γνωστοποίηση

VI. Συνέπειες της διακοπής της δίκης

VII. Επανάληψη της δίκης που διακόπηκε

1. Εκούσια

2. Αναγκαστική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§ 74. Έννοια και είδη αποδείξεως

Ι. Η δικονομική απόδειξη

ΙΙ. Είδη αποδείξεως

1. Πλήρης απόδειξη και πιθανολόγηση

2. Κύρια απόδειξη και ανταπόδειξη

3. Άμεση και έμμεση απόδειξη

4. Αυστηρή, ελεύθερη και εν μέρει ελεύθερη απόδειξη

§ 75. Αντικείμενο αποδείξεως

Ι. Κατά κανόνα

1. Πραγματικά γεγονότα

2. Εξαιρούνται της αποδείξεως: τα πασίδηλα και τα γνωστά στο δικαστήριο πραγματικά γεγονότα

ΙΙ. Κατ’ εξαίρεση

1. Κανόνες αλλοδαπού δικαίου, έθιμα και συναλλακτικά ήθη

2. Διδάγματα κοινής πείρας, γνώσεις ειδικής πείρας

§ 76. Οι διέπουσες την απόδειξη αρχές

Ι. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διατάξεως των αποδείξεων

ΙΙ. Η αρχή της αμεσότητας των αποδείξεων

ΙΙΙ. Η αρχή της ελεύθερης εκτιμήσεως των αποδείξεων

IV. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων

§ 77. Βάρος αποδείξεως

Ι. Αντικειμενικό βάρος αποδείξεως

ΙΙ. Υποκειμενικό βάρος αποδείξεως

ΙΙΙ. Η κατανομή του βάρους αποδείξεως

1. Βασικός κανόνας

2. Άλλα κριτήρια κατανομής του βάρους αποδείξεως

α. Εκ πρώτης όψεως απόδειξη

β. Θεωρία των περιοχών κινδύνου

γ. Αντιστροφή βάρους αποδείξεως

ΙV. Νόμιμοι κανόνες κατανομής του βάρους αποδείξεως

1. Θετικές διατάξεις

2. Νόμιμα τεκμήρια

V. Αντικείμενο και νομική φύση του βάρους αποδείξεως

VΙ. Βάρος επικλήσεως

§ 78. Τα αποδεικτικά μέσα και οι κανόνες χρήσεώς τους

Ι. Τα αποδεικτικά μέσα στην τακτική απόδειξη

ΙΙ. Κανόνες χρήσεως των αποδεικτικών μέσων

1. Χρήση υποστατών αποδεικτικών μέσων

2. Ελεύθερη χρήση

3. Σωρευτική χρήση

4. Νόμιμη χρήση σε κάθε στάση της δίκης

5. Θεμιτή χρήση. Ανεπίτρεπτο της χρήσεως αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα

§ 79. Διεξαγωγή της αποδείξεως

Ι. Βασικά χαρακτηριστικά της αποδεικτικής διαδικασίας

ΙΙ. Διαδικασία χρήσεως των μέσων της αυστηρής αποδείξεως

1. Εξέταση μαρτύρων

2. Εξέταση διαδίκων

3. Αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη

ΙΙΙ. Χρήση μέσων που προσιδιάζουν στην ελεύθερη απόδειξη

1. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

2. Ένορκες βεβαιώσεις

IV. Αξιολόγηση αποδείξεων

V. Συμπλήρωση αποδείξεων

VI. Κατάργηση του θεσμού του εντεταλμένου δικαστή

VII. Δικαιοπολιτικές παρατηρήσεις

VIII. Συντηρητική απόδειξη

1. Έννοια, προϋποθέσεις

2. Διεξαγωγή της συντηρητικής αποδείξεως

3. Αποτελέσματα συντηρητικής αποδείξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ.

ΤΑ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§ 80. Ομολογία

Ι. Έννοια, αντικείμενο, νομική φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις ομολογίας

1. Ικανότητα προς ομολογία

2. Πρόθεση ομολογίας

ΙΙΙ. Είδη ομολογίας

1. Δικαστική και εξώδικη ομολογία

2. Απλή και σύνθετη ομολογία

3. Ρητή και σιωπηρή ομολογία

IV. Διάκριση της ομολογίας από συγγενείς θεσμούς

1. Από την αποδοχή της αγωγής

2. Από τη σύμβαση αναγνωρίσεως

V. Αποδεικτική δύναμη της δικαστικής και της εξώδικης ομολογίας

1. Δικαστική

2. Εξώδικη

VI. Δέσμευση τρίτων από την ομολογία

VII. Ανάκληση της ομολογίας

§ 81. Αυτοψία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Αντικείμενο, διεξαγωγή της αυτοψίας

ΙΙΙ. Υποχρέωση συνδρομής των διαδίκων ή τρίτων

1. Αυτοψία σε πρόσωπα

2. Αυτοψία σε πράγματα

IV. Αποδεικτική δύναμη της αυτοψίας

§ 82. Πραγματογνωμοσύνη

Ι. Έννοια, αποστολή και φύση της πραγματογνωμοσύνης

ΙΙ. Διάκριση της πραγματογνωμοσύνης από παρεμφερείς θεσμούς

ΙΙΙ. Διορισμός, αντικατάσταση και εξαίρεση πραγματογνωμόνων

1. Διορισμός

2. Αντικατάσταση

3. Εξαίρεση

IV. Δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις των πραγματογνωμόνων

1. Δικαιώματα και εξουσίες

2. Υποχρεώσεις

V. Αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης

VI. Εξώδικες γνωμοδοτήσεις

VII. Οι τεχνικοί σύμβουλοι

§ 83. Μάρτυρες

Ι. Έννοια, αντικείμενο και ικανότητα μαρτυρίας

1. Έννοια μαρτυρίας

2. Αντικείμενο μαρτυρίας

3. Ικανότητα μαρτυρίας

α. Ανίκανοι προς μαρτυρία

β. Ανεπιτήδειοι προς μαρτυρία

ΙΙ. Περιορισμοί της εμμάρτυρης αποδείξεως

1. Περιορισμοί λόγω αξίας του αντικειμένου

2. Απαγόρευση μαρτύρων κατά του περιεχομένου εγγράφου

3. Απαγόρευση μαρτύρων για την απόδειξη πρόσθετων συμφώνων

4. Απαγόρευση μαρτύρων, όταν επιβάλλεται το έγγραφο ως συστατικός ή αποδεικτικός τύπος

ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από τον περιορισμό των μαρτύρων

1. Αρχή έγγραφης αποδείξεως

2. Φυσική ή ηθική αδυναμία κτήσεως εγγράφου

3. Τυχαία απώλεια του εγγράφου

4. Φύση της δικαιοπραξίας

5. Έγγραφο ως συστατικός ή αποδεικτικός τύπος

IV. Υποχρέωση προς μαρτυρία

V. Εξαιρετέοι μάρτυρες

1. Πρόσωπα που έχουν καθήκον εχεμύθειας

2. Δημόσιοι υπάλληλοι

3. Τα πρόσωπα που έχουν συμφέρον από τη δίκη

VI. Πρόσωπα απαλλασσόμενα από την υποχρέωση μαρτυρίας, καταθέσεως, ορκοδοσίας

1. Δικαίωμα αρνήσεως μαρτυρίας

2. Δικαίωμα αρνήσεως καταθέσεως

3. Απαλλαγή από την υποχρέωση ορκοδοσίας

VΙΙ. Η διεξαγωγή της μαρτυρικής αποδείξεως

VΙΙI. Αποδεικτική δύναμη της μαρτυρικής αποδείξεως

§ 84. Εξέταση των διαδίκων

Ι. Έννοια, φύση και διάκριση από συγγενείς έννοιες

ΙΙ. Πρόσωπα ικανά προς εξέταση

ΙΙΙ. Διεξαγωγή της εξετάσεως των διαδίκων

§ 85. Έγγραφα

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Είδη εγγράφων

ΙΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις του κύρους και της αποδεικτικής δυνάμεως των εγγράφων

IV. Ειδικές προϋποθέσεις του κύρους των δημόσιων εγγράφων

V. Ειδικές προϋποθέσεις του κύρους των ιδιωτικών εγγράφων

VI. Γνησιότητα των εγγράφων

1. Τεκμήριο γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων

2. Γνησιότητα των ιδιωτικών εγγράφων

VII. Αποδεικτική δύναμη των εγγράφων

1. Αποδεικτική δύναμη των δημόσιων εγγράφων

2. Αποδεικτική δύναμη των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων

3. Αποδεικτική δύναμη των ιδιωτικών εγγράφων

4. Αποδεικτική δύναμη των επαγγελματικών βιβλίων

5. Αποδεικτική δύναμη των μηχανικών απεικονίσεων

6. Αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων

7. Αποδεικτική δύναμη των επιστολών και των τηλεγραφημάτων

8. Αποδεικτική δύναμη των αντιγράφων

VIII.Πρόσωπα υπέρ των οποίων αποδεικνύουν τα έγγραφα

IX. Χρονολογία εγγράφων

X. Επίδειξη αποδεικτικών εγγράφων

1. Γενική θεώρηση του θεσμού

2. Περιπτώσεις επιδείξεως

3. Αίτηση επιδείξεως

4. Στοιχεία αιτήσεως

5. Διαδικασία επιδείξεως

6. Άρνηση επιδείξεως

7. Εκτέλεση της αποφάσεως που διατάσσει την επίδειξη

ΧΙ. Κήρυξη των εγγράφων ως πλαστών

1. Γνησιότητα και πλαστότητα του εγγράφου

2. Τρόποι προσβολής του εγγράφου ως πλαστού

α. Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων

β. Ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων

3. Προαπόδειξη της πλαστότητας

4. Αναβολή της δίκης ή διεξαγωγή αποδείξεων επί σοβαρών υπονοιών πλαστογραφίας

5. Πλαστογραφία που δεν αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο

§ 86. Δικαστικά τεκμήρια

Ι. Έννοια, περιπτωσιολογία

ΙΙ. Προϋποθέσεις επιτρεπτού των δικαστικών τεκμηρίων

ΙΙΙ. Προαπόδειξη των δικαστικών τεκμηρίων

IV. Αποδεικτική δύναμη των δικαστικών τεκμηρίων

§ 87. Ένορκες βεβαιώσεις

Ι. Έννοια, φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία λήψεως των ένορκων βεβαιώσεων

ΙΙΙ. Χρήση και δικονομική μεταχείριση των ένορκων βεβαιώσεων

§ 88. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

Ι. Έννοια, όρια παραδεκτού

ΙΙ. Περιπτωσιολογία

1. Έγγραφα

2. Μάρτυρες

3. Αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, ένορκες βεβαιώσεις

ΙΙΙ. Επίλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 89. Δικαστικός συμβιβασμός

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Το πραγματικό του δικαστικού συμβιβασμού

1. Προϋποθέσεις κύρους που αφορούν στα υποκείμενα

2. Αρμόδια όργανα για την υποδοχή του δικαστικού συμβιβασμού

3. Χρόνος καταρτίσεως του δικαστικού συμβιβασμού

4. Ο τύπος του δικαστικού συμβιβασμού

IV. Το αντικείμενο του δικαστικού συμβιβασμού

1. Έννομες σχέσεις

2. Έννομες σχέσεις δεκτικές διαθέσεως

3. Το στοιχείο των αμοιβαίων υποχωρήσεων

4. Πρόσθετοι όροι στον δικαστικό συμβιβασμό

V. Έννομες συνέπειες του δικαστικού συμβιβασμού

1. Δικονομικές συνέπειες

2. Ουσιαστικές συνέπειες

3. Άλλες έννομες συνέπειες

VI. Ο ανίσχυρος δικαστικός συμβιβασμός

1. Δικονομικές και ουσιαστικές ελλείψεις του δικαστικού συμβιβασμού

2. Διαδικασία διαγνώσεως των ελλείψεων

VII. Εξώδικος συμβιβασμός

§ 90. Παραίτηση από το δικόγραφο ή από το δικαίωμα της αγωγής

Ι. Παραίτηση από το δικόγραφο (ανάκληση) της αγωγής

1. Έννοια, νομική φύση

2. Χρόνος παραιτήσεως

3. Τύπος παραιτήσεως

4. Αποτελέσματα της παραιτήσεως

5. Συμφωνίες παραιτήσεως

ΙΙ. Παραίτηση από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή

§ 91. Αποδοχή της αγωγής

Ι. Έννοια, περιεχόμενο, νομική φύση

ΙΙ. Τρόπος αποδοχής

ΙΙΙ. Αποτελέσματα της αποδοχής

§ 92. Παραίτηση και αποδοχή που αφορούν σε άλλες διαδικαστικές πράξεις

Ι. Ένδικα βοηθήματα

ΙΙ. Ένδικα μέσα

ΙΙΙ. Αποδοχή δικαστικής αποφάσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

§ 93. Η δικαστική απόφαση

Ι. Έννοια και δομή των δικαστικών αποφάσεων

ΙΙ. Είδη δικαστικών αποφάσεων

ΙΙΙ. Έκδοση, δημοσίευση και επίδοση των δικαστικών αποφάσεων

IV. Ανυπόστατο των δικαστικών αποφάσεων

§ 94. Διόρθωση και ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων

Ι. Διόρθωση της δικαστικής αποφάσεως

ΙΙ. Ερμηνεία της δικαστικής αποφάσεως

ΙΙΙ. Διαδικασία διορθώσεως και ερμηνείας

1. Αίτηση

2. Συζήτηση της αιτήσεως

ΙV. Απόφαση και ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

§ 95. Το δεδικασμένο• βασικές έννοιες

Ι. Έννοια, σκοπός του δεδικασμένου

ΙΙ. Φύση του δεδικασμένου

ΙΙΙ. Λειτουργία του δεδικασμένου

IV. Δικονομική μεταχείριση του δεδικασμένου

V. Σύγκρουση δεδικασμένων

§ 96. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου

Ι. Δεδικασμένο στο κριθέν κύριο ζήτημα

1. Αντικείμενο του δεδικασμένου

α. Εξάρτηση της εκτάσεως του δεδικασμένου από τις αιτήσεις των διαδίκων

β. Εξάρτηση της εκτάσεως του δεδικασμένου από την κρίση του δικαστηρίου

2. Οροθέτηση του δεδικασμένου

α. Ταυτότητα του κριθέντος δικαιώματος και του αντικειμένου του

β. Ταυτότητα ιστορικής αιτίας

γ. Ταυτότητα νομικής αιτίας

3. Σχετικό δεδικασμένο

ΙΙ. Δεδικασμένο στα προδικαστικά ζητήματα

1. Έννοια, σκοπός

2. Προϋποθέσεις επεκτάσεως

3. Περιπτωσιολογία προδικαστικών ζητημάτων

4. Αμφιλεγόμενες περιπτώσεις προδικαστικών ζητημάτων

α. Κάλυψη της βασικής έννομης σχέσεως

β. Κάλυψη των γνήσιων ενστάσεων που στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα

γ. Κάλυψη του καταλυόμενου από τις ενστάσεις δικαιώματος

ΙΙΙ. Δεδικασμένο στις ενστάσεις

1. Σκοπός, λειτουργία, φύση

2. Δεδικασμένο στις ενστάσεις που προτάθηκαν

3. Δεδικασμένο στις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν

IV. Δεδικασμένο επί δικονομικού ζητήματος

§ 97. Τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου

Ι. Βασικοί κανόνες

ΙΙ. Δεδικασμένο έναντι των διαδίκων

ΙΙΙ. Δεδικασμένο έναντι των διαδόχων

IV. Δεδικασμένο έναντι του κατόχου

V. Ειδικές ρυθμίσεις

1. Δεδικασμένο έναντι του καταπιστευματοδόχου

2. Δεδικασμένο έναντι του κληρονόμου ή του εκτελεστή διαθήκης

3. Δεδικασμένο έναντι του πρωτοφειλέτη και του εγγυητή

4. Δεδικασμένο έναντι των μελών νομικού προσώπου

5. Δεδικασμένο inter omnes

§ 98. Τα χρονικά όρια και η διάσπαση του δεδικασμένου

Ι. Χρονικά όρια του δεδικασμένου

ΙΙ. Μεταρρυθμιστική αγωγή

1. Έννοια, αντικείμενο, προϋποθέσεις

2. Διαδικαστικά ζητήματα

ΙΙΙ. Διάσπαση του δεδικασμένου

§ 99. Δεδικασμένο από αλλοδαπές αποφάσεις

Ι. Γενική εικόνα

ΙΙ. Η αναγνώριση αλλοδαπού δεδικασμένου κατά το εσωτερικό δίκαιο

ΙΙΙ. Η αναγνώριση αλλοδαπού δεδικασμένου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

1. Κανονισμός Βρυξέλλες Ι (44/2001)

2. Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ (2201/2003)

§ 100. Οι άλλες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων

Ι. Εκτελεστότητα

ΙΙ. Διαπλαστική ενέργεια

ΙΙΙ. Παρεπόμενες έννομες συνέπειες

IV. Ενδοδιαδικαστική ενέργεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 101. Δικαστικά έξοδα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προκαταβολή δικαστικής δαπάνης

ΙΙΙ. Επιβολή και καταλογισμός των δικαστικών εξόδων

1. Αρχή της ήττας

2. Υποχώρηση από την αρχή της ήττας

IV. Επιβολή και κατανομή των δικαστικών εξόδων στις σύνθετες δίκες

V. Κατανομή της δικαστικής δαπάνης σε διάφορες μορφές διαδικαστικών πράξεων

VI. Επιβολή δικαστικών εξόδων σε βάρος τρίτων

VII. Αποδοτέα έξοδα

VIIΙ. Διαδικασία εκκαθαρίσεως των δικαστικών εξόδων

§ 102. Νομική βοήθεια

Ι. Νομική βοήθεια και ευεργέτημα πενίας

ΙΙ. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας

ΙΙΙ. Διαδικασία παροχής της νομικής βοήθειας

IV. Περιεχόμενο και έκταση της νομικής βοήθειας

V. Παύση, ανάκληση και περιορισμός της νομικής βοήθειας

VI. Επίδραση της παροχής νομικής βοήθειας στη δικαστική δαπάνη

§ 103. Εγγυοδοσία

Ι. Έννοια, περιπτωσιολογία

ΙΙ. Διαδικασία εγγυοδοσίας

ΙΙΙ. Συμπλήρωση, αντικατάσταση, άρση και κατάπτωση της εγγυήσεως

IV. Εγγυοδοσία για την πληρωμή των εξόδων της δίκης

§ 104. Ποινές τάξεως

Ι. Έννοια

ΙΙ. Μορφές διαδικαστικών παραβάσεων

1. Άμετρη προσφυγή στη δικαιοσύνη και αθέμιτη διεξαγωγή της δίκης

2. Ανάρμοστη ή εξυβριστική διατύπωση δικογράφων

3. Διατάραξη συνεδριάσεων

4. Πειθαρχικές ποινές κατά των βοηθητικών οργάνων της δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

§ 105. Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

1. Τακτική διαδικασία, ειδικές διαδικασίες και διαδικαστικές αποκλίσεις

ΙΙ. Έννοια και πεδίο εφαρμογής των ειδικών διατάξεων για τις μικροδιαφορές

ΙΙΙ. Διαδικαστικές ιδιαιτερότητες

§ 106. Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

Ι. Έννοια και πεδίο εφαρμογής

ΙΙ. Φύση και δικονομική μεταχείριση της αγωγής λογοδοσίας

ΙΙΙ. Περιγραφή των σταδίων εκδικάσεως της αγωγής λογοδοσίας

§ 107. Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

Ι. Η αγωγή διανομής

ΙΙ. Η απόφαση διανομής

ΙΙΙ. Τρόποι διανομής

1. Αυτούσια διανομή

α. Μορφές αυτούσιας διανομής

β. Συνέπειες αυτούσιας διανομής

2. Πώληση με πλειστηριασμό

3. Επιδίκαση επιχειρήσεως

IV. Εξουσίες του δικαστηρίου

Ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού