Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2003

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολιτική δικονομία
Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα
© 2003
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-301-781-7
Σελίδες
XL + 646
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2003


Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2003

Το τρίτομο αυτό έργο αποτελεί το καταστάλαγμα 30 ετών ακαδημαϊκής διδασκαλίας και δικηγορικής εμπειρίας του συγγραφέα.

Το έργο είναι επίκαιρο καθώς αφομοιώνει και αξιοποιεί πενταετή εμπειρία της εφαρμογής του Ν. 2915/2001. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αξιόπιστη αντιμετώπιση της πολιτικής δίκης.

Ο συστηματική και εύληπτη οργάνωση της ύλης, ο ζωντανός αφηγηματικός λόγος και ο έντονος και διαρκής διάλογος με τη νομολογία καθιστούν το έργο, το πλέον απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο του επαγγελματία νομικού.

Όλα τα επιμέρους θέματα αντιμετωπίζονται με βάση το ισχύον στη χώρα μας δικονομικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του άμεσα εφαρμοζόμενου κοινοτικού δικαίου (ιδίως των Κανονισμών των Βρυξελλών Ι και ΙΙ). Επίσης γίνεται συστηματική αξιολόγηση της εθνικής νομολογίας (Αρείου Πάγου), καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Τέλος εκτίθενται αναλυτικά οι απόψεις της θεωρίας και ο προβληματισμός για την εξεύρεση των πλέον πρόσφορων λύσεων για το κάθε θέμα.

Τόμος πρώτος:

 • Τα θεμέλια της πολιτικής δίκης
 • Τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης
 • Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων και τα όριά της
 • Η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων
 • Τα βασικά υποκείμενα της δίκης
 • Την πλειονότητα των διαδίκων
 • Η συμμετοχή τρίτων στη δίκη
 • Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης
 • Οι μορφές δικαστικής προστασίας
 • Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.

Τόμος δεύτερος:

 • Διαδικαστικές πράξεις
 • Η έναρξη τις δίκης
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
 • Προπαρασκευή της συζητήσεως και άμυνα του εναγομένου
 • Η δίκη στο ακροατήριο
 • Η απόδειξη, γενικό μέρος
 • Ειδικό μέρος αποδείξεως. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης
 • Περάτωση της δίκης με δικαστική απόφαση
 • Έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων
 • Οικονομικές παράμετροι της δίκης
 • Διαδικαστικές αποκλίσεις

Τόμος τρίτος:

 • Γενική θεωρία
  Θεμελιώδεις κανόνες
  Παραδεκτό
 • Ανακοπή ερημοδικίας
  Αποστολή, διακρίσεις, παραδεκτό
  Αποτελέσματα άσκησης, συζήτηση, απόφαση
 • Έφεση
  Έννοια
  Αποτελέσματα άσκησης
  Συζήτηση
  Απόφαση
 • Αναψηλάφηση
  Έννοια, παραδεκτό, λόγοι
  Αποτελέσματα άσκησης, συζήτηση, απόφαση
 • Αναίρεση
  Έννοια, παραδεκτό, αποτελέσματα άσκησης
  Λόγοι
  Διαδικασία ενώπιον του ΑΠ
  Απόφαση και διαδικασία μετά την αναίρεση
 • Ανακοπή και τριτανακοπή

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολιτική δικονομία
Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα
© 2003
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-301-781-7
Σελίδες
XL + 646
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 1. Ουσιαστική και δικονομική έννομη τάξη

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Ουσιαστικοί και δικονομικοί κανόνες δικαίου

ΙΙΙ. Ιδιωτικό δίκαιο και πολιτική δικονομία

IV. Η φύση των κανόνων της πολιτικής δικονομίας

V. Ερμηνεία των κανόνων της πολιτικής δικονομίας

VI. Οι σκοποί της πολιτικής δίκης

§ 2. Η αξίωση έννομης προστασίας

Ι. Έννοια και φύση

ΙΙ. Περιεχόμενο

1. Γενική (καθολική) έννομη προστασία

2. Πλήρης έννομη προστασία

3. Έγκαιρη έννομη προστασία

4. Αποτελεσματική έννομη προστασία

§ 3. Οι πηγές της πολιτικής δικονομίας

Ι. Η ΠολΔ/1835

ΙΙ. Ο ισχύων ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων

IV. Διεθνείς συμβάσεις

V. Σύνταγμα

VI. Κοινοτικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

§ 4. Τα δικαστήρια

Ι. Διακρίσεις

ΙΙ. Τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια

§ 5. Οι δικαστές

Ι. Διαδικασία επιλογής και προσόντα

ΙΙ. Εγγυήσεις ανεξαρτησίας

1. Προσωπική ανεξαρτησία

2. Λειτουργική ανεξαρτησία

ΙΙΙ. Ευθύνη δικαστών

IV. Εγγυήσεις αμεροληψίας. Εξαίρεση δικαστών

1. Βάσεις και όρια

2. Λόγοι εξαιρέσεως

3. Διαδικασία εξαιρέσεως

§ 6. Τα βοηθητικά πρόσωπα απονομής της δικαιοσύνης

I. Εισαγγελείς

II. Δικαστικοί υπάλληλοι

III. Δικηγόροι

IV. Συμβολαιογράφοι

V. Δικαστικοί επιμελητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ

§ 7. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Ι. Έννοια δικαιοδοσίας – διακρίσεις

ΙΙ. Ιδιωτικές διαφορές (1 περ. α)

1. Έννοια και στοιχεία ιδιωτικής διαφοράς

2. Διάκριση ιδιωτικών διαφορών από τις διοικητικές

3. Αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπαγόμενες στη δικαιο­δοσία των πολιτικών δικαστηρίων

α. Διοικητικές συμβάσεις

β. Διοικητική εκτέλεση

γ. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής

δ. Αστική ευθύνη του κράτους

ε. Υπαλληλικές διαφορές

στ. Ασφαλιστικές διαφορές

ζ. Πολεοδομικές διαφορές

η. Αθλητικές, τραπεζικές διαφορές

θ. Διαφορές από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

ι. Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

4. Ασφαλιστικά μέτρα

ΙIΙ. Διοικητικές διαφορές (1 περ. δ)

ΙV. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (1 περ. β)

V. Υποθέσεις δημοσίου δικαίου (1 περ. γ)

§ 8. Διασταύρωση της πολιτικής δικαιοδοσίας με τις υπόλοιπες

Ι. Πολιτική και διοικητική δικαιοδοσία

1. Αλληλεπιδράσεις των δύο δικαιοδοσιών

2. Παρεμπίπτων έλεγχος διοικητικών ζητημάτων

ΙΙ. Πολιτική και ποινική δικαιοδοσία

§ 9. Τα όρια της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων. Ετεροδικία

Ι. Πρόσωπα απολαύοντα ετεροδικίας

ΙΙ. Άρση της ετεροδικίας

ΙΙΙ. Διαδικαστικές συνέπειες ετεροδικίας

§ 10. Δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί διεθνών διαφορών

Ι. Έννοια – διακρίσεις

ΙΙ. Κριτήριο καθορισμού διεθνούς δικαιοδοσίας: αρχή της εδαφικότητας

ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από την αρχή της εδαφικότητας

1. Γαμικές διαφορές

2. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

§ 11. Η διεθνής δικαιοδοσία στο κοινοτικό δίκαιο

Ι. Σύμβαση Βρυξελλών

ΙΙ. Κανονισμός Βρυξέλλες

1. Γενικά χαρακτηριστικά του ΚανΒρ

2. Πεδίο εφαρμογής του ΚανΒρ

3. Γενική δικαιοδοτική βάση: κατοικία εναγομένου

4. Ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις

§ 12. Διεθνής δικαστική αρωγή

Ι. Παραγγελία για ενέργεια πράξεων στο εξωτερικό

ΙΙ. Εκτέλεση παραγγελίας αλλοδαπής αρχής στην ημεδαπή

ΙΙΙ. Συνεργασία για τις αποδείξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

§ 13. Έννοια και είδη αρμοδιότητας

Ι. Έννοια αρμοδιότητας

ΙΙ. Λειτουργική, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

ΙΙΙ. Λειτουργική αρμοδιότητα

1. Διακρίσεις

2. Οι δύο βαθμοί δικαιοδοσίας

§ 14. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Ι. Συνήθης λόγω ποσού αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου και του μονομελούς πρωτοδικείου

ΙΙ. Εξαιρετική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου

1. Αγροτικές διαφορές

2. Διαφορές από τις σχέσεις του γειτονικού δικαίου

3. Διαφορές από την παροχή ορισμένων υπηρεσιών

4. Ενδοσωματειακές διαφορές

ΙΙΙ. Εξαιρετική αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου

1. Εξαιρετική αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου που δρα σε βάρος του πολυμελούς πρωτοδικείου

α. Μισθωτικές διαφορές

β. Εργατικές διαφορές

γ. Ασφαλιστικές διαφορές

δ. Απαιτήσεις αμοιβών και εξόδων ελεύθερων επαγγελματιών, προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα κ.λπ.

ε. Αυτοκινητικές διαφορές

στ. Διαφορές από την προσβολή νομής ή κατοχής

2. Εξαιρετική αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου ανεξαρτήτως ποσού

α. Διαφορές οικογενειακού δικαίου

β. Διαφορές από τη σχέση της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας

γ. Διαφορές που αφορούν στην ακύρωση αποφάσεων γενικής συνελεύσεως σωματείων ή συνεταιρισμών

IV. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα πολυμελούς πρωτοδικείου

V. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα εφετείου

VI. Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου

§ 15. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Ι. Σημασία υπολογισμού

ΙΙ. Αντικείμενο υπολογισμού

1. Αντικειμενικά σύνθετες δίκες

2. Υποκειμενικά σύνθετες δίκες (ομοδικία)

3. Ειδικές περιπτώσεις

ΙΙΙ. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού

IV. Θέματα αποδείξεως

V. Ειδικότερος προσδιορισμός της αξίας δικαιωμάτων

1. Εμπράγματα δικαιώματα

2. Μικτές αγωγές

3. Διαρκείς έννομες σχέσεις

§ 16. Η κατά τόπον αρμοδιότητα και οι βασικοί της κανόνες

Ι. Έννοια και είδη

ΙΙ. Η γενική (νόμιμη) κατά τόπον αρμοδιότητα και οι ειδικότερες θεμελιώσεις της

1. Κατοικία ή διαμονή εναγομένου

α. Στοιχεία και χαρακτηριστικά της κατοικίας

β. Νόμιμη κατοικία

γ. Διαμονή εναγομένου

δ. Έδρα νομικών προσώπων

2. Αποκλίνουσες θεμελιώσεις της γενικής κατά τόπον αρμοδιότητας

α. Έλληνες υπάλληλοι διορισμένοι στην αλλοδαπή

β. Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

ΙΙΙ. Η γενική κατά τόπον αρμοδιότητα στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες

§ 17. Ειδικές δωσιδικίες

Ι. Διακρίσεις

ΙΙ. Αποκλειστικές ειδικές δωσιδικίες

1. Δωσιδικία των εταιρικών διαφορών

α. Εσωτερικό δίκαιο

β. Κανονισμός Βρυξέλλες

2. Δωσιδικία διαχειρίσεως με δικαστική εντολή

3. Δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου

α. Εσωτερικό δίκαιο

β. Κανονισμός Βρυξέλλες

4. Δωσιδικία της κληρονομίας

5. Δωσιδικία της συνάφειας

6. Άλλες αποκλειστικές δικαιοδοτικές βάσεις στα όρια του Κανονισμού Βρυξέλλες

α. Δωσιδικία των καταχωρίσεων σε δημόσια βιβλία

β. Δωσιδικία της καταχωρίσεως των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων κ.λπ.

γ. Δωσιδικία της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Συντρέχουσες ειδικές δωσιδικίες

1. Δωσιδικία της δικαιοπραξίας

α. Εσωτερικό δίκαιο

a) Αρμόδιο δικαστήριο

b) Υπαγόμενες διαφορές

β. Κανονισμός Βρυξέλλες

2. Δωσιδικία της ανταγωγής

α. Εσωτερικό δίκαιο

β. Κανονισμός Βρυξέλλες

3. Δωσιδικία αδικήματος

α. Εσωτερικό δίκαιο

β. Κανονισμός Βρυξέλλες

4. Δωσιδικία της διαχειρίσεως χωρίς δικαστική εντολή

5. Δωσιδικία της ταυτότητας του δικαίου

α. Εσωτερικό δίκαιο

β. Κανονισμός Βρυξέλλες

6. Δωσιδικία μακρότερης διαμονής

7. Δωσιδικία γαμικών διαφορών

α. Εσωτερικό δίκαιο

β. Κανονισμός Βρυξέλλες

8. Δωσιδικίες της περιουσίας και του επίδικου αντικειμένου

9. Δωσιδικία αυτοκινητικών διαφορών

IV. Δικαίωμα επιλογής μεταξύ των περισσότερων αρμόδιων δικαστηρίων

§ 18. Παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας

Ι. Εσωτερικό δίκαιο

ΙΙ. Κανονισμός Βρυξέλλες

§ 19. Πρόσθετες δικαιοδοτικές βάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες

Ι. Δικαιοδοτική βάση του δικαιούχου της διατροφής

ΙΙ. Δικαιοδοτικές βάσεις σε υποθέσεις ασφαλίσεων, καταναλωτών και εργατικών διαφορών

1. Υποθέσεις ασφαλίσεων

2. Υποθέσεις καταναλωτών

3. Εργατικές διαφορές

§ 20. Έρευνα της αρμοδιότητας και συνέπειες αναρμοδιότητας

Ι. Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας

ΙΙ. Συνέπειες αναρμοδιότητας: παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες της αποφάσεως περί παραπομπής

IV. Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής

V. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως περί παραπομπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 21. Οι διάδικοι

Ι. Η έννοια του διαδίκου

ΙΙ. Ικανότητα του διαδίκου

1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα

2. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

3. Ικανότητα αλλοδαπού προσώπου

4. Έρευνα ικανότητας διαδίκου

§ 22. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

Ι. Έννοια

ΙΙ. Πρόσωπα ικανά προς δικαστική παράσταση

ΙΙΙ. Εκπροσώπηση των ανικάνων προς δικαστική παράσταση

1. Επί φυσικών προσώπων

2. Επί νομικών προσώπων

3. Γενική και ειδική εξουσιοδότηση προς διεξαγωγή δίκης

IV. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως αλλοδαπών προσώπων

V. Έρευνα της ικανότητας δικαστικής παραστάσεως

VΙ. Συμπλήρωση ελλείψεων

§ 23. Νομιμοποίηση

Ι. Έννοια και λειτουργία

ΙΙ. Κατά κανόνα νομιμοποίηση

ΙΙΙ. Κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση

IV. Αποκλειστική και συντρέχουσα νομιμοποίηση

V. Πλαγιαστική αγωγή

VI. Έρευνα, απόδειξη και συνέπειες ελλείψεως της νομιμοποιήσεως

§ 24. Έννομο συμφέρον

Ι. Διασταύρωση του εννόμου συμφέροντος με τους σκοπούς της πολιτικής δίκης

ΙΙ. Στοιχεία του εννόμου συμφέροντος

1. Το στοιχείο της ατομικότητας

2. Το στοιχείο του εννόμου

3. Το στοιχείο της αμεσότητας

ΙΙΙ. Δικονομική μεταχείριση

§ 25. Δικαστική πληρεξουσιότητα

Ι. Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου

ΙΙ. Προαιρετική παράσταση δικηγόρου

ΙΙΙ. Τύπος πληρεξουσιότητας

IV. Έκταση πληρεξουσιότητας

1. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ως αντίκλητος

2. Περιορισμοί της πληρεξουσιότητας

3. Ειδική πληρεξουσιότητα

V. Περιεχόμενο του πληρεξουσίου

VI. Έλεγχος πληρεξουσιότητας

VII. Συμπλήρωση ελλείψεων

VIII. Παύση της πληρεξουσιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

§ 26. Απλή ομοδικία

Ι. Έννοια ομοδικίας, διακρίσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις απλής ομοδικίας

ΙΙΙ. Διαδικαστικές συνέπειες απλής ομοδικίας

1. Αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των δικών των ομοδίκων

2. Υποκειμενική ενέργεια διαδικαστικών πράξεων των ομοδίκων

IV. Συνέπειες της κοινής διεξαγωγής των δικών των ομοδίκων

§ 27. Αναγκαία ομοδικία

Ι. Φύση και λειτουργική αποστολή της αναγκαίας ομοδικίας

ΙΙ. Μορφές αναγκαίας ομοδικίας

1. Υποχρεωτική κοινή νομιμοποίηση

2. Ανάγκη ενιαίας ρυθμίσεως της διαφοράς

3. Επέκταση της ισχύος της αποφάσεως σε όλους τους ομοδίκους

4. Αδυναμία υπάρξεως αντίθετων αποφάσεων

ΙΙΙ. Συνέπειες αναγκαίας ομοδικίας

1. Ενιαία διαδικασία

2. Αντιπροσώπευση των ερημοδικούντων ομοδίκων από τους παρισταμένους

3. Αντικειμενική ενέργεια των διαδικαστικών πράξεων των ομοδίκων

4. Αντιφατικοί ισχυρισμοί αναγκαίων ομοδίκων

5. Έλλειψη προϋποθέσεων αναγκαίας ομοδικίας. Χωρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ

§ 28. Κύρια παρέμβαση

Ι. Έννοια και σκοπός της παρεμβάσεως

ΙΙ. Νομική φύση της κύριας παρεμβάσεως

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της κύριας παρεμβάσεως

IV. Άσκηση κύριας παρεμβάσεως

V. Έννομες συνέπειες της κύριας παρεμβάσεως

§ 29. Πρόσθετη παρέμβαση

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις της πρόσθετης παρεμβάσεως

ΙΙΙ. Τρόπος και χρόνος ασκήσεως της πρόσθετης παρεμβάσεως

IV. Έννομες συνέπειες της πρόσθετης παρεμβάσεως

1. Εξουσίες του προσθέτως παρεμβαίνοντος

2. Περιορισμοί των εξουσιών του προσθέτως παρεμβαίνοντος

3. Ενέργεια παρεμβάσεως και ένσταση πλημμελούς διεξαγωγής της δίκης

§ 30. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

Ι. Έννοια και φύση

ΙΙ. Συνέπειες ασκήσεως

§ 31. Προσεπίκληση

Ι. Λειτουργία της προσεπικλήσεως και διάκρισή της από την ανακοίνωση της δίκης

ΙΙ. Προϋποθέσεις προσεπικλήσεως

ΙΙΙ. Μορφές προσεπικλήσεως

1. Προσεπίκληση αναγκαίων ομοδίκων

2. Προσεπίκληση αληθούς κυρίου ή νομέως

3. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

IV. Άσκηση της προσεπικλήσεως

V. Συνέπειες της προσεπικλήσεως

VI. Προσεπίκληση με διαταγή του δικαστηρίου

§32. Ανακοίνωση της δίκης

Ι. Έννοια, νομική φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ανακοινώσεως της δίκης

ΙΙΙ. Άσκηση της ανακοινώσεως της δίκης

IV. Συνέπειες της ανακοινώσεως της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 33. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης

Ι. Η έννομη σχέση της δίκης

ΙΙ. Έννοια και λειτουργία των διαδικαστικών προϋποθέσεων

ΙΙΙ. Συστηματική κατάταξη των διαδικαστικών προϋποθέσεων

1. Προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαστήριο

2. Προϋποθέσεις που αφορούν στους διαδίκους

3. Προϋποθέσεις που αφορούν στο αντικείμενο της δίκης

IV. Ειδικές διαδικαστικές προϋποθέσεις

V. Διαδικαστικά κωλύματα

VI. Έρευνα διαδικαστικών προϋποθέσεων και διαδικαστικών κωλυμάτων

VII. Συνέπειες ελλείψεως των διαδικαστικών προϋποθέσεων

VIII. Προϋποθέσεις παραδεκτού της συζητήσεως

§ 34. Το ουσιαστικό αντικείμενο της δίκης

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης

1. Με βάση ουσιαστικά κριτήρια

2. Με βάση δικονομικά κριτήρια

3. Με βάση το ισχύον δίκαιο

ΙΙΙ. Η οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης κατά τη νομολογία του ΔΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

§ 35. Η αγωγή

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Διακρίσεις της αγωγής

1. Με κριτήριο τη φύση του προστατευτέου δικαιώματος

2. Με κριτήριο την άρθρωση του δικανικού συλλογισμού

3. Με κριτήριο τη μορφή δικαστικής προστασίας

§ 36. Καταψηφιστική αγωγή

Ι. Έννοια και περιεχόμενο

ΙΙ. Πρόωρη ενάσκηση αξιώσεων

§ 37. Αναγνωριστική αγωγή

Ι. Έννοια και φύση

ΙΙ. Αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής

1. Έννομες σχέσεις

2. Έννομες σχέσεις υπαρκτές και ενεστώσες

ΙΙΙ. Διάδικοι αναγνωριστικής αγωγής

IV. Έννομο συμφέρον

V. Αυτοτέλεια και ισοτιμία της αναγνωριστικής αγωγής έναντι της καταψηφιστικής

VI. Έννομες συνέπειες ασκήσεως αναγνωριστικής αγωγής

1. Παραγραφή

2. Όχληση, τοκογονία

VII. Δικονομική μεταχείριση της αναγνωριστικής αγωγής

VIII. Αποτελέσματα της αποφάσεως επί της αναγνωριστικής αγωγής

§ 38. Διαπλαστική αγωγή

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Διαπλαστικό δικαίωμα και δικαίωμα δικαστικής διαπλάσεως

ΙΙΙ. Δικονομική μεταχείριση

IV. Κριτήρια διακρίσεως διαπλαστικής και αναγνωριστικής αγωγής

V. Ενέργεια της διαπλαστικής αποφάσεως

§ 39. Η συλλογική αγωγή

Ι. Έννοια, νομική φύση

ΙΙ. Αίτημα συλλογικής αγωγής

ΙΙΙ. Ασφαλιστικά μέτρα

IV. Αρμόδιο δικαστήριο

V. Εξουσίες δικαστηρίου

VI. Παράλληλες και διαδοχικές δίκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 40. Η συμβολή των θεμελιωδών δικονομικών αρχών στην πραγμάτωση των σκοπών της δίκης και στον εξανθρωπισμό της διαδικασίας

Ι. Έννοια και λειτουργική αποστολή των θεμελιωδών δικονομικών αρχών

ΙΙ. Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές στον ΚΠολΔ και η σημασία τους

§ 41. Αρχή της διαθέσεως

Ι. Nemo judex sine actore

ΙΙ. Δέσμευση του δικαστηρίου από τα αιτήματα των διαδίκων

ΙΙΙ. Εξουσία διαθέσεως και έξοδος της δίκης

§ 42. Αρχές της συζητήσεως και ανακρίσεως

Ι. Γενική προβληματική και βασικές έννοιες

ΙΙ. Η αρχή της συζητήσεως και η εισαγωγή στη δίκη του κρίσιμου υλικού

1. Κανόνες δικαίου

2. Διδάγματα κοινής πείρας, γνώσεις ειδικής πείρας

3. Πραγματικά γεγονότα

4. Πασίδηλα και γνωστά στο δικαστήριο από άλλη του ενέργεια

5. Αποδεικτικά μέσα

ΙΙΙ. Παράβαση της αρχής της συζητήσεως

IV. Καθοδήγηση των διαδίκων από το δικαστήριο

V. Αρχή της ανακρίσεως

§ 43. Αρχή της προωθήσεως της δίκης με πρωτοβουλία των διαδίκων

Ι. Περιλαμβανόμενες πράξεις

ΙΙ. Αποκλίσεις από την αρχή

§ 44. Αρχή της συγκεντρώσεως

Ι. Οι παράμετροι του ζητήματος

ΙΙ. Υπαγόμενοι στην αρχή της συγκεντρώσεως ισχυρισμοί

ΙΙΙ. Χρόνος προβολής των πραγματικών ισχυρισμών

1. Κανόνας

2. Εξαιρέσεις

α. Δικονομικά προνομιακοί ισχυρισμοί

β. Ισχυρισμοί που δεν προβλήθηκαν έγκαιρα από δικαιολογημένη αιτία

γ. Οψιγενείς ισχυρισμοί

δ. Αποδεικνυόμενοι εγγράφως ή με δικαστική ομολογία ισχυρισμοί

IV. Δικονομική μεταχείριση των βραδέως προβαλλόμενων ισχυρισμών

V. Χρόνος υποβολής των αποδεικτικών μέσων

§ 45. Αρχή του νόμιμου δικαστή

Ι. Έννοια και περιεχόμενο

ΙΙ. Επιτρεπτές παρεκκλίσεις από την αρχή του νόμιμου δικαστή

§ 46. Αρχή της ισότητας των διαδίκων

Ι. Ίση μεταχείριση από τον δικονομικό νόμο

1. Έννοια και θεμέλια

2. Διάσπαση της αρχής

ΙΙ. Ίση μεταχείριση από τον δικαστή

§ 47. Αρχή της προφορικής και έγγραφης διεξαγωγής της δίκης

Ι. Εκατέρωθεν πλεονεκτήματα

ΙΙ. Έγγραφη διατύπωση των προπαρασκευαστικών πράξεων

ΙΙΙ. Προφορική διεξαγωγή της δίκης στο ακροατήριο

§ 48. Αρχή της δημοσιότητας

Ι. Σημασία της αρχής και διακρίσεις

ΙΙ. Δημοσιότητα έναντι των διαδίκων

ΙΙΙ. Δημοσιότητα έναντι του κοινού

1. Όρια

2. Περιορισμοί στη δημοσιότητα

3. Αποκλεισμός δημοσιότητας

IV. Μυστικότητα διασκέψεως

§ 49. Αρχή της τηρήσεως προδικασίας

Ι. Έννοια, συνέπειες παραβάσεως

ΙΙ. Αντικείμενο

ΙΙΙ. Νομολογιακές εφαρμογές

IV. Εξαιρέσεις

§ 50. Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως

Ι. Έννοια και κατοχύρωση

ΙΙ. Φορείς του δικαιώματος ακροάσεως

ΙΙΙ. Περιεχόμενο του δικαιώματος ακροάσεως

1. Αιτήσεις και αποδεικτική διαδικασία

2. Πραγματικοί ισχυρισμοί

3. Νομικά ζητήματα

IV. Τρόπος παροχής του δικαιώματος ακροάσεως

V. Ρωγμές στο δικαίωμα ακροάσεως

VI. Συνέπειες παραβάσεως του δικαιώματος ακροάσεως

§ 51. Αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης

Ι. Η απαγόρευση καταχρηστικής ασκήσεως των δικονομικών δικαιωμάτων

ΙΙ. Αντικείμενο της απαγορεύσεως

1. Κακόπιστη συμπεριφορά

2. Συμπεριφορά εναντίον των χρηστών ηθών

3. Κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων

α. Δυσαναλογία μέσου και σκοπού

β. Παρελκυστική συμπεριφορά

ΙΙΙ. Το καθήκον αληθείας

1. Έννοια και περιεχόμενο

2. Κάμψη του καθήκοντος αληθείας

3. Αντιφατικοί ισχυρισμοί

4. Το καθήκον πληρότητας

IV. Κυρώσεις από την παράβαση της αρχής της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης

Ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού