Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2020


Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2020

Το παρόν βιβλίο «Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας» αποτελεί ένα καινούργιο πόνημα συνάμα, όμως, έχει μια πλούσια ιστορία επιστημονικής αναζήτησης αφού στηρίχθηκε στο σύγγραμμα που άρχισε να γράφεται ήδη από το 1974, από τον αείμνηστο καθηγητή και δάσκαλό του γράφοντος Ι. Μανωλεδάκη τη συγγραφή και ανανέωση του οποίου ανέλαβε ήδη από το 2002 ο Συγγραφέας. Η συνεχής επεξεργασία, ο εμπλουτισμός της ύλης με νέα δεδομένα και η θεμελιώδης νομοθετική αλλαγή, που επήλθε με το νέο Ποινικό Κώδικα του 2019, ήρθαν να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό την ύλη του βιβλίου.

Δεν είναι μόνο οι σημαντικές τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν στο εν λόγω κεφάλαιο των Εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, είναι ιδιαίτερα και η ένταξή τους σε ένα νέο γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν μπορεί παρά να θέτει και την επιστημονική συζήτηση σε νέα βάση. Βασικά αντικείμενα μελέτης αποτελούν τα εγκλήματα της κλοπής, της αυθαίρετης χρήσης μεταφορικού μέσου, της υπεξαίρεσης, της ληστείας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας καθώς και ο τρόπος δίωξης των ανωτέρω εγκλημάτων και η ικανοποίηση του παθόντος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-203-8
Σελίδες
XVI + 325
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§ 1. Εισαγωγή

I. Το προστατευόμενο αγαθό

1. Οι έννοιες ιδιοκτησία και περιουσία

2. Η κατοχή ως προστατευόμενο αγαθό

3. Τα εγκληματολογικά δεδομένα

II. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

§ 2. Κλοπή (άρθρο 372 § 1 α΄ ΠΚ)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚά

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚή ΥΠόΣΤΑΣΗ

1. Το αντικείμενο του εγκλήματος (ξένο, κινητό, πράγμα)

1.2. Πράγμα

1.2. Κινητό

1.3. Ξένο

2. Η αφαίρεση από την κατοχή άλλου

2.1. Έννοια της κατοχής

2.2. Η πράξη της αφαίρεσης

ΙΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

1. Ο δόλος του εγκλήματος

2. Ο σκοπός παράνομης ιδιοποίησης

IV. ΑΠΟΠΕΙΡΑ

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ

VII. Η ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΟΠΗ

VIII. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

§ 3. Διακεκριμενεσ και προνομιουχεσ μορφεσ κλοπησ (άρθρα 372 § 1 β΄, 374, 377 ΠΚ)

I. ΟΙ ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1. Κλοπή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 372 § 1 εδ. β΄ περ. α΄ ΠΚ)

2. Κλοπή με διάρρηξη (άρθρο 372 § 1 εδ. β΄ περ. β΄ ΠΚ)

2.1. Έννοια της διάρρηξης

2.2. Διάρρηξη και παραβίαση οικιακής ειρήνης

IΙ. ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1. Κλοπή πράγματος θρησκευτικής λατρείας (άρθρο 374 § 1 α΄ ΠΚ)

2. Κλοπή πράγματος επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας (άρθρο 374 § 1 β΄ ΠΚ)

3. Κλοπή πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο 374 § 1 γ΄ ΠΚ)

4. Κλοπή τελούμενη από δύο ή περισσότερους οργανωμένους με σκοπό την τέλεση κλοπών (άρθρο 374 § 1 δ΄ ΠΚ)

5. Κλοπή πραγμάτων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρα 374 § 2 ΠΚ & 26 § 3 ν. 4689/2020)

6. Διακεκριμένη κλοπή με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος (άρθρο 33 ν. 4689/2020)

III. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΛΟΠΗΣ

1. Ζωοκλοπή, ιχθυοκλοπή (ν. 1300/1992, 4039/2012)

2. Κλοπή μνημείων (άρθρο 53 ν. 3028/2002)

3. Κλοπή στρατιωτικών πραγμάτων (άρθρο 147 ΣΠΚ)

4. Κλοπή φορτίου ή εξοπλισμού πλοίου (άρθρο 217 § 1 ΚΔΝΔ)

IV. ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΛΟΠΗΣ

1. Κλοπή πράγματος μικρής αξίας (άρθρο 377 εδ. α΄ ΠΚ)

2. Κλοπή πράγματος μικρής αξίας για άμεση χρήση (άρθρο 377 εδ. β΄ ΠΚ)

V. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ

§ 4. Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου (άρθρο 374Α ΠΚ)

I. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

1. Το αντικείμενο του εγκλήματος

2. Η αυθαίρετη χρήση

IIΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΙV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ

V. ΠΟΙΝΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

§ 5. Υπεξαίρεση (άρθρο 375 § 1 α΄ ΠΚ)

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

1. Το ξένο πράγμα

2. Ύπαρξη κατοχής στον δράστη

3. Η πράξη της παράνομης ιδιοποίησης

ΙΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΙV. ΑΠΟΠΕΙΡΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

V. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ

VI. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

§ 6. Διακεκριμενεσ και προνομιουχεσ μορφεσ υπεξαίρεσησ (άρθρα 375 §§ 1, 2, 3, 377 ΠΚ)

I. ΟΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 375 § 1 εδ. α΄ περ. β΄ ΠΚ)

2. Υπεξαίρεση με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης (άρθρο 375 § 1 εδ. β΄ ΠΚ)

II. ΟΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1. Υπεξαίρεση πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο 375 § 2 ΠΚ)

2. Υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίας άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο 375 § 3 και 26 § 3 ν. 4689/2020)

III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

1. Υπεξαίρεση μνημείων (άρθρο 54 ν. 3028/2002)

2. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων (άρθρο 147 ΣΠΚ)

3. Μη έγκαιρη απόδοση εργατικών εισφορών

4. Η υπεξαίρεση στην πτωχευτική περιουσία (άρθρο 174 ΠτΚ)

IV. ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 377 ΠΚ)

§ 7. Ληστεία (άρθρο 380 §§ 1, 3 ΠΚ)

I. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

1. Ληστεία με τη στενή έννοια

1.1. Έννοια της βίας

1.2. Έννοια της απειλής

1.3. Η βία ως μέσο για την αφαίρεση

1.4. Η αφαίρεση

1.5. Πλειονότητα θυμάτων

2. Οι άλλες μορφές ληστείας

2.1. Ληστρική εκβίαση

2.2. Ληστρική κλοπή

III. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

IV. ΑΠΟΠΕΙΡΑ

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

VI. ΠΟΙΝΗ

§ 8. Διακεκριμενεσ μορφεσ ληστειασ (άρθρο 380 § 2 ΠΚ)

Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΙΙ. ΛΗΣΤΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (άρθρο 380 § 2 περ. α΄ ΠΚ)

1. Μορφές του εγκλήματος

2. Δομή του εγκλήματος

3. Προβλήματα συρροής στη διακεκριμένη ληστεία

4. Απόπειρα στην εκ του αποτελέσματος διακεκριμένη ληστεία

5. Συμμετοχή στην εκ του αποτελέσματος διακεκριμένη ληστεία ή στην απόπειρά της

ΙΙΙ. ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (άρθρο 380 § 2 περ. β΄ ΠΚ)

1. Ο λόγος επιβάρυνσης του εγκλήματος

2. Περιπτώσεις ιδιαίτερης σκληρότητας

§ 9. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 § 1 εδ. α΄ περ. α΄ ΠΚ)

I. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

1. Το αντικείμενο της φθοράς

2. Η αξιόποινη συμπεριφορά

ΙΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΙV. ΑΠΟΠΕΙΡΑ

V. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ

V. ΠΟΙΝΗ

§ 10. Διακεκριμενεσ και προνομιουχεσ μορφεσ φθοράσ (άρθρο 378 §§ 1, 2 ΠΚ)

I. ΟΙ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 378 ΠΚ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Οι διαβαθμίσεις

2. Φθορά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 378 § 1 εδ. α΄ περ. β΄ ΠΚ)

3. Φθορά πράγματος τοποθετημένου σε δημόσιο χώρο (άρθρο 378 § 1 εδ. α΄ περ. γ΄ ΠΚ)

4. Φθορά πράγματος κοινού οφέλους (άρθρο 378 § 2 περ. α΄ ΠΚ)

5. Φθορά καλλιτεχνικού ή ιστορικού μνημείου (άρθρο 378 § 2 περ. β΄ ΠΚ)

6. Φθορά με φωτιά ή με εκρηκτικές ύλες (άρθρο 378 § 2 περ. γ΄ ΠΚ)

IΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΘΟΡΑΣ

1. Φθορά μνημείου (άρθρο 56 ν. 3028/2002)

2. Φθορές για παρεμπόδιση έκδοσης εφημερίδων ή περιοδικών (άρθρο 334 § 2 ΠΚ)

3. Ζωοκτονία, ιχθυοκτονία και κακομεταχείριση ζώων (ν. 1300/1982 και ν. 4039/2012)

4. Φθορά φορτίου ή εξοπλισμού πλοίου (άρθρο 217 § 2 ΚΔΝΔ)

III. Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΑ ΜΟΡΦΗ ΦΘΟΡΑΣ (άρθρο 378 § 1 εδ. β΄ ΠΚ)

§ 11.

Ο τρόπος δίωξησ ΤΩΝ εγκλήματΩΝ κατά της ιδιο­κτησίας και η ικανοποίηση του παθόντος (άρθρο 381 ΠΚ)

I. Η «ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΙΙ. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

IIΙ. Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

1. Εισαγωγή

2. Η γνήσια έμπρακτη μετάνοια (άρθρο 381 § 2 ΠΚ)

3. Η καταχρηστική έμπρακτη μετάνοια (άρθρο 381 § 3, 4 ΠΚ)

4. Η δικαστική άφεση της ποινής (άρθρο 104Β ΠΚ)

5. Ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρα 301, 302 ΚΠΔ)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...