Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 3η έκδ., 2020
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013)
Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές έως και το Ν. 4646/2019
© 2020
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-134-5
Σελίδες
LXIII + 1056
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 3η έκδ., 2020


Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 3η έκδ., 2020

Η εκπόνηση της παρούσας, Τρίτης Έκδοσης, της κατ’ άρθρο ερμηνείας του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) συμπίπτει χρονικά με τους τελευταίους πέντε μήνες (μέχρι την 20/8/2018) εφαρμογής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που είχε συνάψει η Ελλάδα με βάση τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και έκτοτε, (από 21/8/2018), ισχύουν πλέον για τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας οι όροι της Ενισχυμένης Εποπτείας. Όπως ήταν αναμενόμενο, έπειτα από τις δηλώσεις των θεσμών σχετικά με την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα εφαρμογής του τρίτου Μνημονίου καθώς και μετά από τις θετικές αξιολογήσεις που δημοσίευσαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης για τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, προέκυψε η βελτίωση του δημοσιονομικού προφίλ της χώρας όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι παραπάνω εξελίξεις συνδυαζόμενες με την σκοπιμότητα εφαρμογής του εξαγγελθέντος προγράμματος από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του φορολογικού συστήματος της χώρας με κύριο τομέα την φορολογία του εισοδήματος.

Οι δύο βασικοί νόμοι που, μεταξύ άλλων, επέφεραν αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) κατά την περίοδο αυτή είναι ο Ν. 4549/2018 και ο Ν. 4646/2019.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η παρούσα, Γ΄ έκδοση, της κατ’ άρθρο ερμηνείας του ΚΦΕ που περιέχει σημαντικές νέες ρυθμίσεις καθώς και την ερμηνεία αυτών με βάση τη νομολογία του ΣτΕ του ΔΕΕ και την θεωρία, θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα, όχι μόνο σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την νομοθεσία για την φορολογία εισοδήματος, δικηγόροι, δικαστές, λογιστές αλλά και στους σπουδαστές των ΑΕΙ και ΤΕΙ που διεξάγουν έρευνα και εκπονούν εργασίες στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τους σπουδών πάνω στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013)
Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές έως και το Ν. 4646/2019
© 2020
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-134-5
Σελίδες
LXIII + 1056
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

(ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2238/1994)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Τμήμα Πρώτο: Νομική έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Τμήμα Δεύτερο: Ιστορική επισκόπηση της νομοθεσίας περί φορολογίας του εισο­δή­μα­τος στη χώρα μας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

Άρθρο 5Α. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου

Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

Άρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Άρθρο 22Β. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις

Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις

Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

Άρθρο 27Α. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Άρθρο 28. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 34. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35. Εισόδημα από κεφάλαιο

Άρθρο 36. Μερίσματα

Άρθρο 37. Τόκοι

Άρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)

Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 39Α. Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονο­μίας διαμοιρασμού

Άρθρο 39Β

Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 42Α. Δικαιώματα προαίρεσης

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 43Α. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Άρθρο 48Α

Άρθρο 49. Κανόνας περιορισμού των τόκων

Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές

Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

Άρθρο 53. Ανταλλαγή τίτλων

Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

Άρθρο 56. Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

Άρθρο 57. Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 66. Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και κα­τα­βολή του φόρου

Άρθρο 67Α. Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβί­βαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 71Α. Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 71Β. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

Άρθρο 71Γ. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Άρθρο 71Δ. Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

Άρθρο 71Ε. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού