Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 2η έκδ., 2018

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013)
© 2018
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-773-1
Σελίδες
XLIV + 948
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 2η έκδ., 2018


Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 2η έκδ., 2018

Σημαντικές είναι οι νέες διατάξεις του ΚΦΕ που σχετίζονται: – Με την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 2011/96/ΕΕ που προβλέπουν τον κοινό κανόνα αντικατάχρησης για την μη παροχή των φορολογικών προνομίων των σχετικών με την αποφυγή της διπλής φορολογίας όταν διαπιστώνονται ότι οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων εμπεριέχουν επίπλαστες καταστάσεις. – Με την ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία (Ν. 4170/2013) της οδηγίας 2011/16/ΕΕ η οποία μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. – Με την απαλλαγή από τη φορολογία των αποκτώμενων από την μητρική εταιρία μερισμάτων στον βαθμό που αυτά δεν εκπίπτουν από τα κέρδη της θυγατρικής και αντίστροφα, στην φορολόγηση αυτών όταν εκπίπτουν από τα κέρδη της θυγατρικής (άρθρο 48). – Με την παροχή εξουσιοδότησης στην διοίκηση να επιβάλει προϋποθέσεις προκειμένου να μην φορολογηθούν οι υπεραξίας που προκύπτουν από την ανταλλαγή μετοχών, από τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων (ρήτρα αντικατάχρησης).
Επίσης, σημαντικές είναι οι νέες διατάξεις με τις οποίες εκσυγχρονίζεται και εξορθολογίζεται η νομοθεσία του ΚΦΕ, όπως είναι οι διατάξεις που σχετίζονται: Με την αναγνώριση ζημίας ελληνικής επιχείρησης που προκύπτει από την μόνιμη εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. – Με την πρόβλεψη υπό προϋποθέσεις τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης νομικών προσώπων από 29% σε 26% από την 1.1.2019. – Με τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με το σύστημα της κλιμακωτής προοδευτικότητας. – Με τον υπολογισμό της παροχής σε είδος προς τους εργαζόμενους με τα νέα κριτήρια της αξίας και παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου οχήματος. – Με ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο υποβολής δήλωσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. – Με την φορολόγηση του εισοδήματος από βραχυπρόθεσμη μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. – Με την πρόσφατη ενσωμάτωση στον ΚΦΕ των διατάξεων των ισχυόντων αναπτυξιακών νόμων σχετικά με το κίνητρο Ευρεσιτεχνίας και με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών των ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ.
Παράλληλα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον της περιόδου αυτής για τον εφαρμοστή και ερμηνευτή του ΚΦΕ αποτελεί η διαμόρφωση νομολογίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ερμηνεία των διατάξεων του ΚΦΕ. Αποφάσεις όπως αυτές που σχετίζονται με την αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων περί επαύξησης περιουσίας, με τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης από κάθε σύζυγο όταν ο ένας από αυτούς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού κ.α., έχουν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και αποτελέσει θέματα συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο συνεδρίων.
Για τους παραπάνω λόγους η παρούσα, δεύτερη έκδοση, του βιβλίου αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του ερευνητή και εφαρμοστή των διατάξεων του ΚΦΕ.

Δείτε και το Νομοθετικό Συμπλήρωμα της έκδοσης

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013)
© 2018
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-773-1
Σελίδες
XLIV + 948
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

(ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2238/1994)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Τμήμα Πρώτο: Νομική έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Ι. Στενή νομική έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Α. Η σταθερότητα της πηγής

Β. Η περιοδικότητα του προϊόντος

Γ. Ο χρηματικός χαρακτήρας ή τουλάχιστον η δυνατότητα άμεσης αποτίμη­σής του σε χρηματικές μονάδες

ΙΙ. Ευρεία νομική έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Α. Η θεωρία της οικονομικής επαύξησης

Β. Διεύρυνση της νομικής έννοιας του εισοδήματος της χώρας μας με τις δια­τά­ξεις του ΚΦΕ

α. Οικονομικά στοιχεία εισοδήματος με χαρακτήρα ωφελήματος

αα. Κατά τις διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν. 2238/1994)

ββ. Κατά τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

β. Οικονομικά στοιχεία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα

αα. Κατά τις διατάξεις του Ν. 2238/1994

ββ. Κατά τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

Τμήμα Δεύτερο: Ιστορική επισκόπηση της νομοθεσίας περί φορολογίας του εισο­δή­μα­τος στη χώρα μας

Ι. Τα πρώτα νομοθετήματα περί φορολογίας του εισοδήματος νεοσύστατου Ελληνι­κού Κράτους

ΙΙ. Η υιοθέτηση του συστήματος του ενιαίου φόρου

ΙΙΙ. Το ισχύον σύστημα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (γενικές παρα­τηρήσεις)

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Διάρθρωση των διατάξεων του Κ.Φ.Ε

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής του ΚΦΕ

2. Τρόπος φορολόγησης κατά κατηγορίες εισοδημάτων και τρόπος απόδοσης των φόρων

Άρθρο 2. Ορισμοί

1. Γενική παρατήρηση

2. Φορολογούμενος

3. Νομική έννοια του φυσικού προσώπου

α. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 ΑΚ

β. Πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδίδεται η καταλογιστική του φόρου πράξη κατά τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων περί φορολογίας εισοδήματος

4. Περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου

α. Κατά τον ΚΦΔ (Ν. 4174/2013)

β. Κατά τον Ν. 2238/1994

5. Έννοιες του νομικού προσώπου και της νομικής οντότητας (παρατηρήσεις στη διατύπωση της διάταξης)

6. Σχολάζουσα κληρονομία

α. Έννοια κατά τον ΑΚ

β. Κατά τον ΚΦΕ

γ. Κατά τον Ν. 2238/1994

7. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου

8. Συγγενικό πρόσωπο

9. Συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τον ΚΦΕ

10. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 2238/1994

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

1. Υποκείμενα του φόρου με βάση τα κριτήρια της κατοικίας και της πηγής

α. Με βάση το κριτήριο της φορολογικής κατοικίας

β. Με βάση το κριτήριο της πηγής του εισοδήματος

γ. Εξαιρέσεις για το αλλοδαπό προσωπικό του α.ν. 89/1967

2. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Του άρθρου 2 παρ. 1 για τα φυσικά πρόσωπα

β. Φυσικά πρόσωπα υπηρετούντα στην αλλοδαπή (κάτοικοι Ελλάδας)

γ. Η σχολάζουσα κληρονομία, οι προσωπικές εταιρίες κτλ

δ. Φυσικά πρόσωπα με συνήθη διαμονή στην Ελλάδα

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις απόκτησης φορολογικής κατοικίας από φυσικό πρόσωπο

α. Πραγματική κατοικία (ο κανόνας)

β. Πλασματική κατοικία (παρέκκλιση)

γ. Φυσική παρουσία στην Ελλάδα επί 183 ημέρες

δ. Χωριστή φορολογική κατοικία συζύγου στην αλλοδαπή

3. Προϋποθέσεις για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα

4. Κριτήρια του τόπου άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

5. Έννοια της φορολογικής κατοικίας κατά τις διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Προϋποθέσεις απόκτησης φορολογικής κατοικίας

β. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

γ. Έννοια της φορολογικής κατοικίας για τα νομικά πρόσωπα

6. Έννοια «της συνήθους κατοικίας» κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ «καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής οχημάτων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ»

7. Τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας (ΠΟΛ 1260/2014)

8. Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4142/2013 και του Ν. 4174/2013 (Απόφαση ΓΓΔΕ/ΠΟΛ. 1058/2015)

9. Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και ιδρύματος (foundation)

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

1. Εισοδήματα από πηγές Ελλάδας

2. Εισοδήματα αλλοδαπής

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης κατά τον ΚΦΕ

3. Περιπτώσεις μόνιμης εγκατάστασης

4. Διατήρηση εργοταξίου ή έργου κατασκευής ή συναρμολόγησης κτλ. για διάστημα τριών μηνών

5. Αλλοδαπό ν.π. φορολογικός κάτοικος κράτους που δεν έχει σε ισχύ με την Ελλάδα Σ.Α.Δ.Φ και αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση ακινήτου

6. Δραστηριότητες μη αποτελούσες μόνιμη εγκατάσταση

7. Μόνιμη εγκατάσταση δραστηριότητας μέσω αντιπροσώπου

8. Μη μόνιμη εγκατάσταση δραστηριότητας μέσω ανεξάρτητου πράκτορα

9. Μη απόκτηση αυτοδίκαια μόνιμης εγκατάστασης μέσω ελεγχόμενης ή ελέγχουσας ημεδαπής επιχείρησης

10. Περιπτώσεις μόνιμης εγκατάστασης του Ν. 2238/1994

11. Προβλήματα από την παράλληλη ισχύ των διατάξεων του Ν. 2238/1994 και των διμερών ΣΑΔΦ

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

1. Γενική παρατήρηση

2. Αναλυτικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος κατά τον ΚΦΕ

3. Αντιστοιχία των κατηγοριών εισοδήματος μεταξύ ΚΦΕ και Ν. 2238/1994

4. Στενή ερμηνεία των διατάξεων περί κατηγοριών εισοδήματος

5. Το σύστημα του ενιαίου φόρου κατά το Ν. 2238/1994

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

1. Έννοια του φορολογικού έτους (κανόνας)

2. Παρεκκλίσεις για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ανήκουν σε ποσοστό πάνω από 50% σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

3. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (κανόνας)

4. Παρεκκλίσεις για είσπραξη καθυστερημένων αποδοχών

5. Φορολογικό έτος κατά την έναρξη και παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων

6. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Κρίσιμος ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (κανόνας)

β. Παρεκκλίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

γ. Εκχώρηση των ανείσπρακτων τόκων και μισθωμάτων στο Δημόσιο

δ. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

ε. Διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου

στ. Παρεκκλίσεις στην αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

ζ. Αρχές «του δεδουλευμένου των εξόδων» και «της συσχέτισης των εξόδων με τα έσοδα»

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

1. Περιπτώσεις διπλής φορολογίας για τους κατοίκους ημεδαπής

2. Μέτρα αποφυγής της διπλής φορολογίας

3. Πίστωση φόρου αλλοδαπής κατά τον ΚΦΕ

4. ΠΟΛ 1067/2015, Πίστωση φόρου αλλοδαπής

5. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

1. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Τέκνα στρατευμένα

3. Εισοδηματικά κριτήρια εξαρτώμενων μερών και εισοδήματα μη λαμβανόμενα υπόψη

4. Εισόδημα ανηλίκων τέκνων

α. Προστίθεται στο εισόδημα του ασκούντος τη γονική μέριμνα (κανόνας)

β. Φορολογείται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου (εξαίρεση)

5. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Πρόσωπα που βαρύνουν τους φορολογούμενους

β. Το εισόδημα των ανηλίκων τέκνων προστίθεται στο εισόδημα του γονέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Έννοια του ακαθάριστου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

3. Έννοια της σύμβασης εργασίας (γενική)

4. Ειδικές έννοιες της εργασιακής σχέσης κατά τον ΚΦΕ

5. Πάγια αντιμισθία δικηγόρων

6. Μορφές ακαθαρίστων εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις

7. Παροχές για μελλοντική εργασία

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

9. Θέσεις της νομολογίας των δικαστηρίων επί των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 2238/1994

α. Αναδρομικά και αποζημίωση λόγω παράνομης ενέργειας δημοσίου οργάνου (άρθρο 105Εισαγ.Ν.ΑΚ)

β. Αποζημίωση για δαπάνες εκτελέσεως υπηρεσιών

γ. Η αποζημίωση για να είναι αφορολόγητη πρέπει να υπολογίζεται με βάση τα παραστατικά των εξόδων

δ. Το εφάπαξ που καταβάλλεται από τα ταμεία προνοίας

ε. Οι διπλές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων με εκπαιδευτική άδεια φορολο­γούνται

στ. Πάγια αποζημίωση μελών ΔΕΠ για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης

ζ. Επιμίσθιο εξωτερικού των εκπαιδευτικών

η. Τα τυχερά των κληρικών

θ. Χρόνος φορολόγησης των αναδρομικών

ι. Ειδικό ερευνητικό επίδομα μελών ΔΕΠ

ια. Κατάργηση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δα­πανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

1. Γενική παρατήρηση επί των παροχών σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι

2. Κάθε παροχή σε είδος που λαμβάνει ο εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο άνω των 300 ευρώ

3. Τρόπος προσδιορισμού της αγοραίας αξίας παραχώρησης οχήματος

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά τον Ν. 2238/1994

4. Παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου στον εργαζόμενο

5. Παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης

6. Παροχή σε είδος με την παραχώρηση κατοικίας

7. Παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος με τις νέες διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 ΚΦΕ (ΠΟΛ 1045/2017)

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Παροχές σε είδος

β. Η μειωμένη χρέωση στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στους εργα­ζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ αποτελεί φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Α. Εξαιρέσεις από το φόρο εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων (παρ. 1)

1. Αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης

2. Αποζημίωση για έξοδα κίνησης

3. Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξω­τερικών

4. Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικές εισφορές εργαζό­μενου

5. Το εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας του Δημοσίου

6. Διατακτικές τροφής αξίας μέχρι 6 ευρώ. Παροχές ασήμαντης αξίας

7. Ασφάλιστρα ομαδικής ασφάλισης

8. Ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του προσωπικού

Β. Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων (παρ. 2)

1. Αλλοδαπό προσωπικό διπλωματικής αντιπροσωπείας

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά τις διατάξεις του Ν. 2238/1994

2. Διατροφή με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη

3. Συντάξεις αναπήρων και θυμάτων πολέμου και ειρηνικής περιόδου στρατιω­τικών

4. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας των ενστόλων

5. Αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ με ποσοστό αναπηρίας του­λάχιστον 80%

6. Έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένων υπηρεσιακών λειτουργιών της ΟΤΕ ΑΕ

Γ. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994 (νομολογιακές θέσεις)

1. Παροχές στο μισθωτό για την κάλυψη δαπανών καλής εκτέλεσης της υπηρε­σίας (άρθρο 45 παρ. 4 περ. α΄ και β΄)

2. Αποζημίωση (μηνιαία) μελών ΔΕΠ για την κάλυψη δαπανών βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια

3. Η βουλευτική αποζημίωση

4. Τα έξοδα κίνησης των Ακαδημαϊκών δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

5. Οδοιπορικά έξοδα κίνησης και διαμονής δεν υπόκεινται σε εισφορές του ΙΚΑ

6. Διπλές αποδοχές υπαλλήλων σε εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό

7. Αναδρομικά των δικαστών

8. Επίδομα των δικαστών για την αποτελεσματικότερη περαίωση των υποθέσεων

9. ΔΕΤΕ τελωνειακών υπαλλήλων

10. Το επίδομα αλλοδαπής των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και των δικα­στών (ΣτΕ 1961/2014)

11. Αποζημίωση ιατρών του ΕΣΥ – Επίδομα βιβλιοθήκης (ΣτΕ Ολ. 2306/ 2014)

Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

1. Κλίμακα φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις

2. Πλήρωμα εμπορικού ναυτικού (συντελεστές αυτοτελούς φορολόγησης)

3. Κλίμακα φορολόγησης εφάπαξ αποζημίωσης

4. Συντελεστές φορολόγησης του καταβαλλόμενου ασφαλίσματος

5. Μείωση φόρου για τους κατοίκους των μικρών νησιών

6. Η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ

7. Αναπροσαρμογή (αύξηση) της εισφοράς αλληλεγγύης με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 4334/2015

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Κλίμακα Μισθωτών - Συνταξιούχων

β. Κλίμακα μη μισθωτών (ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες)

γ. Εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση

δ. Κλίμακα φορολόγησης εισοδημάτων από ακίνητα και κινητές αξίες που φο­ρολογούνται με τις γενικές διατάξεις

ε. Συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος των πληρωμάτων εμπορικού ναυ­τικού

στ. Αυτοτελής φορολόγηση του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

9. Συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των αντιστοίχων διατάξεων ΚΦΕ και Ν. 2238/ 1994

α. Κλίμακα φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

β. Κλίμακα φόρου εισοδήματος μη μισθωτών

γ. Συντελεστής φόρου εισοδήματος ατομικής γεωργικής επιχείρησης

δ. Κλίμακα φορολόγησης των αποζημιώσεων λόγω διακοπής της εργασιακής σχέ­σης

10. Νομολογία του ΣτΕ επί της εισφοράς αλληλεγγύης

Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

1. Μείωση φόρου για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

2. Οι μειώσεις του άρθρου 16 εφαρμόζονται και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες

3. Προσκόμιση αποδείξεων για τη μείωση φόρου εισοδήματος από μισθούς και συ­ντά­ξεις και για το φορολογικό έτος 2014

4. Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

5. Τροποποιήσεις στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με το άρ­θρο 12 Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄)

Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου

1. Μείωση φόρου 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

2. Περιπτώσεις πρόσθετης μείωσης του φόρου

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994 (σύγκριση)

4. Ανάπηροι εθνικής αντίστασης – Ανάπηροι εμφυλίου πολέμου – Θύματα εμφυλίου πολέμου (έννοιες)

Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

1. Μείωση φόρου κατά 10% και μέχρι 3.000 ευρώ για ιατρικές δαπάνες ποσού άνω του 5% του εισοδήματος

2. Είδη των ιατρικών δαπανών

3. Συνυπολογισμός ιατρικών δαπανών για τα εξαρτώμενα μέλη

4. Οι μη κάτοικοι Ελλάδας δεν δικαιούνται την έκπτωση των ιατρικών εξόδων

5. Αναγνώριση των ιατρικών δαπανών μόνο με ηλεκτρονικές πληρωμές

6. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

1. Μείωση φόρου 10% για δωρεές άνω των 100 ευρώ ετησίως και με όριο 5% του φορολογητέου εισοδήματος

2. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

3. Ορισμός των φορέων ως δωρεοδόχων με εξουσιοδοτική διάταξη

4. Κατάθεση των δωρούμενων ποσών σε τράπεζα της ημεδαπής ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ.

5. Καθορισμός των φορέων προς τους οποίους πρέπει να γίνονται οι δωρεές

6. Εναρμόνιση της έκπτωσης των ιδιωτικών δωρεών προς πολιτικά κόμματα και βου­λευτές με τις δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς

Άρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής μη δικαιούμενοι τις μειώσεις του φόρου (κα­νόνας)

2. Φορολογικοί κάτοικοι άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ δικαιούμενοι τις μειώσεις φόρου (εξαίρεση)

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

4. Νομολογιακό προηγούμενο του ΔΕΕ για τις ρυθμίσεις του άρθρου 20 ΚΦΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Γενικές παρατηρήσεις επί του κεφαλαίου Γ΄ του ΚΦΕ (Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα)

2. Έννοια του κέρδους από «επιχειρηματική δραστηριότητα»

3. Κέρδη από αγροτική εκμετάλλευση

4. ΠΟΛ. 1041/2015, Αγροτικό εισόδημα από 1.1

5. Προσδιορισμός (λογιστικός) κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα

6. Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

7. ΠΟΛ. 1019, ΦΕΚ Β 221/17-02-2015. Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρ­χείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής

8. Έννοια της «επιχειρηματικής συναλλαγής»

9. Συστηματική διενέργεια πράξεων

α. Κανόνας

β. Εξαίρεση

10. Εξουσιοδοτική διάταξη

11. Προσαύξηση περιουσίας από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία.

12. Συγκριτική επισκόπηση μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 2 Ν. 3888/2010 και του άρθρου 17 Ν. 2238/1994

13. Η θεωρία της οικονομικής επαύξησης ως θεωρητικό θεμέλιο του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

α. Γενική παρατήρηση

β. Κατά το Ν. 2238/1994

γ. Κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)

14. Συγγραφικά δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων (τρόπος φορο­λόγησης)

α. Το προϊσχύον καθεστώς του Ν. 2238/1994

β. Το ισχύον καθεστώς του ΚΦΕ

Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 22 ΚΦΕ και του άρθρου 31 Ν. 2238/1994

3. Θέσεις της νομολογίας των δικαστηρίων και της Διοίκησης υπό το καθεστώς του Ν. 2238/1994

α. Αναγνώριση παραγωγικών δαπανών

β. Επισφαλείς απαιτήσεις

γ. Έξοδα διαφήμισης

δ. Παράλειψη του υπόχρεου να δηλώσει τη ζημία

ε. Κατάλογος παραγωγικών δαπανών κατά το άρθρο 31 παρ. 20 του Ν. 2238/ 1994

4. Χρόνος αναγνώρισης ασφαλιστικών εισφορών προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα

5. ΠΟΛ 1113/2.6.2015, εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθά­ρι­στα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

1. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%

2. Έλεγχος πραγματοποίησης των δαπανών

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

4. ΠΟΛ 1113/2.6.2015, Οι φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες επιστημονικής και τε­χνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Γενικές παρατηρήσεις

Α. Δαπάνες μη εκπιπτόμενες λόγω του είδους τους

1. Τόκοι δανείων μη τραπεζικών που υπερβαίνουν το επιτόκιο αλληλόχρεων λο­γαριασμών

2. Τόκοι υπερημερίας και δανείων κατά το Ν. 2238/1994

3. Δαπάνες άνω των 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής

4. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ. γ΄)

5. Δαπάνες στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης

6. Προβλέψεις

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

7. Πρόστιμα και ποινές, προσαυξήσεις

8. Αμοιβές που συνιστούν αδίκημα

9. Φόρος εισοδήματος - τέλος επιτηδεύματος - ΦΠΑ εισροών - έκτακτες εισφορές

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994

10. Μη αναγνώριση δαπανών, έστω και αν είναι πραγματικές, όταν προκύπτουν από πλαστά παραστατικά έγγραφα, ακόμη και στην περίπτωση που ο αγορα­στής αγνοούσε την πλαστότητα αυτών

Β. Δαπάνες μη εκπιπτόμενες λόγω του είδους και του ύψους τους

1. Τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιόχρηση ακινήτου

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994

2. Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων και συναντήσεων για σίτιση και διαμονή

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994

3. Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων για σίτιση και διαμονή άνω των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα (περ. ι΄)

4. Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ. ια΄)

5. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περ. ιβ΄)

Γ. Δαπάνες καταβαλλόμενες σε πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους κρατών μη συ­νεργάσιμων ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

α. Κατά τον ΚΦΕ

β. Κατά το Ν. 2238/1994 (συγκριτική θεώρηση με τον ΚΦΕ)

Δ. ΠΟΛ 1113/2.6.2015, Οι φορολογικά μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις

Α. Διατάξεις του ΚΦΕ

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Δικαιούχος διενέργειας των αποσβέσεων

3. Έννοια και κριτήρια σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρ. 2)

α. Έννοια χρηματοδοτικής μίσθωσης

β. Κριτήρια χρηματοδοτικής μίσθωσης

4. Χρονικός προσδιορισμός των διατάξεων του άρθρου 24 ΚΦΕ

5. Πάγια στοιχεία ενεργητικού μη υποκείμενα σε απόσβεση

6. Συντελεστές απόσβεσης

7. Υπολογισμός και έναρξη διενέργειας αποσβέσεων

8. Περιορισμός του ποσού της φορολογικής απόσβεσης μέχρι του ποσού του κόστους κτήσης ή κατασκευής. Δυνατότητα απόσβεσης στο έτος που αποκτή­θηκε στοιχείου αξίας μέχρι 1.500 ευρώ

9. Δυνατότητα αναβολής της φορολογικής απόσβεσης κατά τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων

10. Υπολογισμός της τιμής κτήσης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 ΚΦΕ

11. ΠΟΛ 1073/2015, Οδηγίες για την απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει άρθρου 24 ΚΦΕ

12. Πρόσθετες διευκρινίσεις για αποσβέσεις σε άυλα στοιχεία και δικαιώματα

Β. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

1. Διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 περ. στ΄

2. Αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που εξαγοράζονται από εξωχώρια εταιρία.

3. Αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων με βάση τις διατάξεις του άρ­θρου 31 παρ. 1 περ. στ΄, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 22 του Ν. 4110/2013 και ίσχυαν κατά τη διαχειριστική περίοδο που άρχισε την 1.1.2013 και έκλεισε την 31.12.2013 (Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1216/2013)

Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

1. Ελεύθερη επιλογή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊό­ντων, αλλά υποχρεωτική για τέσσερα συναπτά έτη

2. Διατάξεις εφαρμοζόμενες για την αποτίμηση των αποθεμάτων και ημικατεργα­σμέ­νων προϊόντων

Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις

1. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

α. Κανόνας

β. Εξαιρέσεις

2. Ανάκτηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων

3. Προϋποθέσεις διαγραφής επισφαλούς απαίτησης

4. Ειδικοί τρόποι υπολογισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

α. Για τις τράπεζες

β. Για τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

γ. Για τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

5. Για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, που έχουν σχηματισθεί τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, θα εφαρμόζεται το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. θ΄ Ν. 2238/1994

6. Περί προβλέψεων απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων

7. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994 (άρθρο 31 παρ. 1 εδ. θ΄)

8. Νομολογία τoυ ΣτΕ υπό το καθεστώς του Ν. 2238/1994

9. Διαφορές μεταξύ των αντιστοίχων διατάξεων του ΚΦΕ (N. 4172/2013) και του Ν. 2238/1994

Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

1. Έννοια της ζημίας

2. Μεταφορά και συμψηφισμός ζημίας με τα κέρδη των επόμενων πέντε ετών

3. Μεταφορά ζημίας για συμψηφισμό μόνο με κέρδη από επιχειρηματική δραστη­ριότητα

4. Έκπτωση της χρεωστικής διαφοράς που προκύπτει από την ανταλλαγή των ελλη­νικών ομολόγων στα 30 επόμενα έτη

5. Μη συμψηφισμός της ζημίας που προκύπτει στην αλλοδαπή με εξαίρεση τις ζημίες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ

6. Μεταφορά χρεωστικής διαφοράς λόγω πιστωτικού κινδύνου (διαγραφής χρεών οφειλετών κατά το Ν. 4307/2014)

7. Περιορισμοί του δικαιώματος για τη μεταφορά της ζημίας όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου άνω του 33% (μαχητό τεκμήριο για τον φορολογούμενο)

8. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Μεταφορά της ζημίας για συμψηφισμό στα κέρδη των 5 επόμενων ετών με την τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων

β. Μη μεταφορά της ζημίας στις περιπτώσεις που το εισόδημα προσδιορίζεται με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη

γ. Νόμιμος τίτλος μεταφοράς της ζημίας

δ. Υποχρέωση δήλωσης της ζημίας μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο προέκυψε

ε. Ζημία αλλοδαπής συμψηφίζεται μόνο με κέρδη επίσης αλλοδαπής

στ. Πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ

Άρθρο 27Α. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

1. Έννοια και λειτουργία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (ΑΦΑ) (deferred tax asset)

2. Σημαντικότερες τροποποιήσεις του άρθρου 27 Α με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 α Ν. 4465/2017 ΦΕΚ 47 Α/ 4.4.2017

3. Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαί­τηση

Άρθρο 28. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων

1. Γενική παρατήρηση

2. Έμμεσοι μέθοδοι προσδιορισμού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριό­τητα.

3. Περιπτώσεις προσδιορισμού του εισοδήματος με έμμεσες μεθόδους κατά τον ΚΦΔ.

3α. Προσδιορισμός του εισοδήματος φυσικών προσώπων με κάθε στοιχείο και με έμ­μεσες τεχνικές ελέγχου ανεξάρτητα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστη­ριότητας

4. Μη εφαρμογή της επιεικέστερης λύσης του άρθρου 28 ΚΦΕ σε ανέλεγκτες χρήσεις πριν από το 2014

5. Σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

6. Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1050/2014 σχετική με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου

7. Περιπτώσεις εξωλογιστικού (τεκμαρτού) προσδιορισμού του εισοδήματος κατά το Ν. 2238/1994

8. Νομολογιακές θέσεις του ΣτΕ σχετικά με τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 32 του Ν. 2238/1994

9. Η προσαύξηση περιουσίας φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγ­γέλματα

10. Η φορολόγηση της επαύξησης περιουσίας σύμφωνη με την αρχή της νομιμότητας του φόρου

11. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου υπό το καθεστώς του Ν. 2238/1994

12. ΠΟΛ 1259/2014, Έμμεσες τεχνικές ελέγχου, «Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρ­μογής της ΠΟΛ 1050/2014

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

1. Κλίμακα φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

2. Μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας των ατομικών επιχειρήσεων

3. Συντελεστές φόρου για τις ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις

4. Συντελεστής φόρου για προσαύξηση περιουσίας

5. Αύξηση του ποσού εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου κατά 50% για τους κα­τοίκους των νησιών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

6. Απαλλαγή από το φόρο των πολύ μικρών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φω­τοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10 Kw

7. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Τελευταία μορφή της φορολογικής κλίμακας

β. Προτελευταία μορφή της φορολογικής κλίμακας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

1. Γενικές παρατηρήσεις στο καθεστώς του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδή­μα­τος φυσικών προσώπων

α. Έννοια και διαχρονική εξέλιξη των τεκμηρίων στα διάφορα κράτη

β. Λόγοι υπέρ της υιοθέτησης των τεκμηρίων

γ. Ιστορική επισκόπηση του καθεστώτος των φορολογικών τεκμηρίων στην ελ­ληνική νομοθεσία

δ. Αιτιάσεις της θεωρίας κατά της συνταγματικότητας των τεκμηρίων (θέσεις της νομολογίας του ΣτΕ)

ε. Άποψη υπέρ της συνταγματικότητας των τεκμηρίων

2. Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού του ελαχίστου εισοδήματος κατά τον ΚΦΕ.

3. Έννοια του συνολικού εισοδήματος

4. Πρόσωπα εξαιρούμενα από την εφαρμογή των τεκμηρίων

5. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Τα αλλοδαπά μέλη της διπλωματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους

β. Πρόσωπα μη μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που ασχολούνται σε επιχειρήσεις υπα­γόμενες σε αναπτυξιακούς νόμους

Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

1. Προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

2. Περιπτώσεις αμφισβήτησης της αντικειμενικής δαπάνης από τον φορολογούμενο

2α. ΠΟΛ 1076/2015, Για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες)

3. Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης (άρθρο 44 Ν. 4111/2013)

4. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Αντικειμενική δαπάνη με βάση την έκταση σε τ.μ. της κατοικίας (κύριας και δευτερεύουσας)

β. Αντικειμενική δαπάνη ΙΧΕ αυτοκινήτου για τους εταίρους, διαχειριστές, διευθύ­νοντες συμβούλους κτλ. εταιριών

γ. Αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων

δ. Περιπτώσεις αμφισβήτησης των τεκμηρίων

ε. Νομολογία του ΣτΕ

Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

1. Γενική παρατήρηση

2. Περιπτώσεις αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

3. Αποτελεί τεκμήριο «πόθεν έσχες» η αγορά από 1.1.2014 επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων

4. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης (περ. γ΄)

α. Κατάργηση της αναστολής του τεκμηρίου αγοράς ακινήτων

β. Αξία των αγοραζόμενων ακινήτων σε περιοχές του αντικειμενικού συστήματος

γ. Αξία αγοραζόμενων ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος

δ. Έννοια της αξίας κινητών πραγμάτων

ε. Πραγματική δαπάνη απόκτησης ακινήτου

5. Χορήγηση δανείων

6. Δαπάνες για δωρεές, γονικές παροχές και χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ.

7. Αποτελούν τεκμήριο δαπάνης η απόσβεση δανείων και πιστώσεων

7α. ΠΟΛ 1076/2015, Για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων)

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Νομολογία

Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

1. Γενική παρατήρηση στη μη εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών

2. Περιπτώσεις μη εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών

α. Για ένα αυτοκίνητο ΙΧΕ αναπήρου (περ. α΄)

β. Για ΙΧΕ αυτοκίνητο και με μη μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή με μόνιμη δια­μονή στο εξωτερικό που χρησιμοποιεί το αλλοδαπό προσωπικό των επιχει­ρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει αναπτυξιακών νόμων (α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968, άρθρο 25 του Ν. 27/1975) (περ. β΄)

γ. Επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (άρθρο 45 του Ν. 2859/2000) (περ. γ΄)

δ. Σκάφη αναψυχής κατοίκων εξωτερικού (περ. δ΄)

ε. Πάγιος εξοπλισμός επαγγελματικής χρήσης (περ. ε΄)

στ. Αγορά ΙΧΕ αυτοκινήτων για πρόσωπα με κινητικές αναπηρίες άνω του 67% (περ. στ΄)

ζ. Αντικειμενικές δαπάνες υπολογίζονται μειωμένες κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών (περ. ζ΄)

η. Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής εφόσον αποκτούν τεκμαρτά εισοδήματα και δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα

2α. ΠΟΛ 1076/2015, Περιπτώσεις μη εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών και υπη­ρεσιών και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Νομολογία

Άρθρο 34. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

1. Προσθήκη της διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος στο φορολογητέο εισόδημα

2. Χρηματικά ποσά που μειώνουν την τεκμαρτή δαπάνη

2α. Η ανάλωση κεφαλαίου παρελθόντων ετών

3. Μη έκπτωση της ζημίας από τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

4. Κυρώσεις για τη μη ή ανακριβή αναγραφή των στοιχείων για τον προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης

5. ΠΟΛ 1076/2015, Προσαύξηση φορολογητέου εισοδήματος με τη διαφορά λόγω αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης

6. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενική παρατήρηση

β. Κατηγορία εισοδήματος στην οποία προστίθεται η διαφορά μεταξύ δηλούμε­νου και τεκμαιρόμενου εισοδήματος

γ. Περιπτώσεις μη δήλωσης εισοδήματος

δ. Προσδιορισμός κεφαλαίου ανά έτος (παράδειγμα)

ε. Συμψηφισμός της τεκμαρτής δαπάνης μεταξύ συζύγων

στ. Φορολογούμενοι κάτοικοι εξωτερικού

ζ. Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35. Εισόδημα από κεφάλαιο

1. Έννοια του εισοδήματος από κεφάλαιο

2. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 36. Μερίσματα.

1. Έννοια του όρου «μερίσματα»

2. Παρακράτηση του φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των φυσι­κών προσώπων

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Τα μερίσματα αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες

β. Παρακράτηση του φόρου στα διανεμόμενα μερίσματα

γ. Μη παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα μερίσματα από ελληνικές θυγατρι­κές ΑΕ προς τις μητρικές τους άλλων κρατών μελών της ΕΕ

4. ΠΟΛ 1042/2015, Έννοια του όρου «μερίσματα»

Άρθρο 37. Τόκοι

1. Φορολόγηση των τόκων κατά το πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ

2. Έννοια των τόκων κατά τον ΚΦΕ

3. Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι από τίτλους δημοσίων δανείων που απο­κτούν τα φυσικά πρόσωπα

4. Απαλλαγή από το φόρο των τόκων ομολόγων του ΕΤΧΣ με δικαιούχους φυσικά πρό­σωπα

5. Παρακράτηση του φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των φυσι­κών προσώπων

6. Η απαλλαγή από το φόρο των τόκων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ενδεχο­μένως παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 63 ΣΛΕΕ (ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων)

7. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

8. Φορολόγηση των τόκων αποταμίευσης από καταθέσεις φυσικών προσώπων κατοίκων Ελλάδας σε πιστωτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (Οδηγία 2003/48/ΕΚ)

9. ΠΟΛ 1042/2015, Έννοια του όρου «τόκοι»

10. Οι ανείσπρακτοι τόκοι φορολογούνται και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή τους στο Δημόσιο

Άρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)

1. Φορολόγηση των δικαιωμάτων κατά το πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ

2. Έννοια των δικαιωμάτων κατά τον ΚΦΕ

3. Παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των φυσικών προσώπων

4. Απαλλαγή της παρακράτησης φόρου στις ενδοομιλικές πληρωμές επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών μελών καθώς και ελληνικών επιχειρήσεων

5. Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων

5α. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Κέρδος ή ωφέλεια από την εκχώρηση δικαιώματος, προνομίου κτλ

β. Καταβολή δικαιωμάτων, αποζημιώσεων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

γ. Καταβολή δικαιωμάτων σε συνδεδεμένες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις των άλλων κρατών μελών της ΕΕ

6. ΠΟΛ 1042/2015, Έννοια του όρου «δικαιώματα»

Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

1. Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία κατά το πρότυπο Σύμβα­σης του ΟΟΣΑ

2. Έννοια εισοδήματος από ακίνητη περιουσία κατά τον ΚΦΕ

3. Περιπτώσεις εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

4. Εισόδημα από υπεκμίσθωση (έννοια)

5. Αποτίμηση του εισοδήματος σε είδος στην αγοραία αξία ή σε ποσοστό 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου – Απαλλαγή από το φόρο η δωρεάν παραχώ­ρηση χρήσης ακινήτου μέχρι 200 τ.μ. σε ανιόντες ή κατιόντες

6. Δαπάνες εκπιπτόμενες από το μίσθωμα ακινήτου

α. Τεκμαρτός τρόπος έκπτωσης δαπανών από το εισόδημα ακινήτων

β. Εκμισθωτής φυσικό πρόσωπο

γ. Εκμισθωτής ΝΠΔΔ

δ. Εκμισθωτής ΝΠΙΔ

ε. Το αρχικό μίσθωμα σε περίπτωση υπεκμίσθωσης

στ. Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσο­στό 10%

ζ. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει βάσει νόμου ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου

η. Δεν αποτελεί εισόδημα από ακίνητα η αποζημίωση λόγω αναγκαστικής έξω­σης από το μίσθιο

7. Υποκείμενα του φόρου εισοδήματος από ακίνητα είναι τα φυσικά πρόσωπα και τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

8. Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητα

9. Ανείσπρακτα μισθώματα

10. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Συγκριτικές παρατηρήσεις

β. Εισοδήματα σε είδος

γ. Εισόδημα από ακίνητα στις περιπτώσεις επιφανειών και εμφυτεύσεων

δ. Δεν λογίζεται εισόδημα από ακίνητα από την ιδιοχρησιμοποίηση εργοστασίου ή γαιών

ε. Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος από ακίνητα

στ. Κατάργηση της φορολόγησης του δικαιώματος της επικαρπίας στο όνομα άλ­λου προσώπου εκτός του κυρίου του ακινήτου

11. ΠΟΛ 1069/23.3.2015 Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ΚΦΕ

12. ΠΟΛ 1103/2015, Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα σε περίπτωση ανέ­γερ­σης κτίσματος ή βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο του εκμι­σθωτή

Άρθρο 39Α. Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικο­νομίας διαμοιρασμού

1. Άρθρο 39 Α ΚΦΕ

2. Άρθρο 111 Ν. 4446/2016 (μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 84 Ν. 4472/ 2017).

3. Υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1187 (ΦΕΚ Β΄ 4232) 5.12.2017. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

1. Φορολογικοί συντελεστές για το εισόδημα από κεφάλαιο

2. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Συντελεστές φόρου εισοδήματος από μερίσματα

β. Συντελεστές φόρου εισοδήματος από τόκους

γ. Συντελεστής φόρου εισοδήματος από δικαιώματα

δ. Συντελεστές φόρου εισοδήματος από ακίνητα και κινητές αξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

A. Κράτος φορολόγησης της υπεραξίας από την εκποίηση κεφαλαίου κατά το πρό­τυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ

B. Ιστορική επισκόπηση και νομική φύση του Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ) στην ελληνική έννομη τάξη

1. Ιστορική επισκόπηση

2. Νομική φύση του ΦΑΥ

3. Λόγοι της μη επιτυχούς εφαρμογής του ΦΑΥ στην Ελλάδα κατά το παρελθόν

Γ. Το ισχύον νομικό καθεστώς του φόρου εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κατά τον ΚΦΕ

1. Λόγοι της θέσπισης αυτοτελών διατάξεων για το εισόδημα από υπεραξία με­ταβίβασης κεφαλαίου

2. Υποκείμενο και αντικείμενο του ΦΑΥ (άρθρο 41 παρ. 1 ΚΦΕ)

α. Υποκείμενο του ΦΑΥ

β. Αντικείμενο του ΦΑΥ

3. Ορισμός της υπεραξίας

4. Προσδιορισμός της τιμής κτήσης (στη δηλωθείσα στο συμβόλαιο τιμής ή στην φορολογητέα αξία λόγω κληρονομίας κτλ)

5. Προσδιορισμός της τιμής πώλησης (στη δηλωθείσα στο συμβόλαιο τιμής)

6. Ως υπεραξία θεωρείται και η αντικειμενική αξία του κτίσματος που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή

7. Χρόνος κτήσης ακίνητης περιουσίας

8. Αρνητική υπεραξία

9. Συντελεστές απομείωσης της υπεραξίας

10. Υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (lease back)

11. Έννοια του όρου «μεταβίβαση»

12. Περιπτώσεις μη θεωρούμενες «μεταβίβαση»

13. Μείωση της υπεραξίας κατά 25.000 ευρώ μετά από πενταετή διακατοχή του ακινήτου

14. Μηδενική υπεραξία για ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31.12

15. Λόγοι καθυστέρησης και αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 41 ΚΦΕ

16. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

17. Θέματα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα. Ερμηνευτική εγκύκλιος Υ.Ο. ΠΟΛ. 1122/2014

18. Νομολογία του ΣτΕ επί των αιτήσεων ακυρώσεως της ΠΟΛ 1121/2014 του ΓΓΔΕ, Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

1. Γενική παρατήρηση

2. Υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης της επιχείρησης

3. Παράγωγα προϊόντα (ενδεικτική απαρίθμηση)

4. Έννοια της υπεραξίας

5. Τιμή κτίσης και τιμή πώλησης για εισηγμένους και μη εισηγμένους τίτλους

6. Μεταφορά της ζημίας από τη μεταβίβαση τίτλων και παράγωγων χρηματοοικο­νο­μικών προϊόντων

7. Απαλλαγή των κεφαλαιακών κερδών από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

8. Απαλλαγή υπεραξίας από εισφορά ενεργητικού, ανταλλαγή μετοχών, συγχωνεύ­σεις - διασπάσεις

9. Απαλλαγή φυσικών προσώπων κατοίκων κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συ­νάψει ΣΑΔΦ

10. Υποβολή δήλωσης μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου

11. Αποφάσεις και ερμηνευτικαί εγκύκλιοι Υ.Ο

12. ΠΟΛ. 1032/2015, Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από υπεραξία μεταβί­βαση τίτλων και ολόκληρης της επιχείρησης

13. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Κέρδος από τη μεταβίβαση όλης της επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων ή με­ρίδων

γ. Η μεταβίβαση όλων των μετοχών ΑΕ εξομοιώνεται με μεταβίβαση όλης της επιχείρησης

δ. Μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα σε τέκνα

ε. Κέρδος από την εκχώρηση δικαιώματος ή προνομίου συναφούς με την άσκηση της δραστηριότητας

στ. Ποσό πέρα από μισθώματα καταβαλλόμενο από τον μισθωτή στον εκμισθωτή ακινήτου (περ. γ΄)

ζ. Τα παραπάνω εισοδήματα όταν αποκτώνται από νομικό πρόσωπο κερδοσκο­πικού χαρακτήρα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις

η. Υπεραξία από μεταβίβαση μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων

θ. Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ

ι. Κέρδη από μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών ομο­λόγων

ια. Η αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου επιχείρησης

ιβ. Αντισυνταγματική η αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών ΑΕ

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

1. Ο φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα από υπεραξία κεφαλαίου είναι 15%

2. Ο φόρος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 43Α. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1. Υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με το σύστημα της κλιμακωτής προοδευτικότητας

2. Τροποποιήσεις στην κλίμακα της εισφορά αλληλεγγύης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομι­κών οντοτήτων

1. Γενική παρατήρηση

2. Αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

3. Όλες οι κατηγορίες του εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων αποτελούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα

4. Όλα τα εισοδήματα των νομικών προσώπων φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις

5. ΠΟΛ 1044/2015, Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου

1. Νομικά πρόσωπα που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

2. Νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το κράτος σύστασής τους

3. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία ΚΦΑΣ

4. Κριτήρια διάκρισης των νομικών προσώπων σε κερδοσκοπικά και μη κερδοσκο­πικά

α. Τυπικό κριτήριο με βάση τη διάταξη του νόμου

β. Ουσιαστικό κριτήριο της φύσης των ενεργούμενων πράξεων

γ. Τυπικό κριτήριο του τύπου της εταιρίας

5. Νομικά πρόσωπα και οντότητες, κερδοσκοπικά, εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

6. Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

7. Συγκριτική εξέταση μεταξύ των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 2238/ 1994 και του ΚΦΕ

α. Υποκείμενα της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κατά το άρθρο 101 Ν. 2238/1994

β. Διαφορές μεταξύ ΚΦΕ και Ν. 2238/1994

8. Κατάργηση της διάκρισης μεταξύ αλλοδαπών (κοινοτικών) και ημεδαπών προσωπι­κών εταιριών κατά το Ν. 2238/1994 με βάση το άρθρο 48 ΣυνθΕΚ (άρθρο 54 ΣΛΕΕ)

9. Τελευταίες τροποποιήσεις (με το Ν. 4110/2013) στον τρόπο φορολόγησης του εισο­δήματος προσωπικών εταιριών κατά το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994

10. ΠΟΛ 1044/2015, Υποκείμενο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νο­μικών οντοτήτων

Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

1. Απαλλασσόμενοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

2. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύ­σεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) απαλλάσσονται από το φόρο

3. Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος

4. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

5. Νομολογία ΣτΕ

6. ΠΟΛ 1044/2015, Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα

2. Όλα τα έσοδα των νομικών προσώπων φορολογούνται ως έσοδα από επιχειρημα­τική δραστηριότητα

3. Τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται για τα εισοδήματά τους σύμφωνα με το σύ­στημα του ενιαίου φόρου

3α. Απόσβεση φορολογικών ζημιών

4. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ

5. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

6. Απαλλαγή από το φόρο των τόκων και της υπεραξίας των ομολόγων των νομικών προσώπων κατά το σύστημα των ομολόγων του Δημοσίου που εκδίδονται από το Ε.Τ.Χ.Σ

7. Απαλλαγή από το φόρο της υπεραξίας στις περιπτώσεις μεταβίβασης κρατικών τίτλων από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη φορολογικοί κάτοικοι Ελ­λάδας

8. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα ακίνητα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού εφ’ όσον ιδιοχρησιμοποιούνται ή διατίθενται χωρίς αντάλλαγμα στο Δημόσιο για κοινωφελείς σκοπούς

9. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Α. Κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

α. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

β. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

γ. Ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 105 παρ. 18 Ν. 2238/1994 (εταιρίες εφαρμό­ζουσες ΔΛΠ)

Β. Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

α. Λόγοι που δυσχεραίνουν τη διάκριση μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδο­σκοπικών νομικών προσώπων

β. Κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκο­πικού

γ. Υποκείμενα της φορολογίας εισοδήματος μη κερδοσκοπικά νομικά πρό­σωπα

δ. Φορολογητέα εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων

ε. Φορολογητέα εισοδήματα των αλλοδαπών μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων

στ. Κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής για εισοδήματα από οικοδομές και εκμίσθωση γαιών των κοινωφελών νομικών προσώπων.

ζ. Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους των μη κερδοσκοπικών νομικών προ­σώπων

Γ. Ορισμένες αυξήσεις και μειώσεις για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού του φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων

α. Αφαιρούνται τα μερίσματα από τη συμμετοχή σε άλλες εταιρίες

β. Προστίθεται στα φορολογητέα κέρδη το μέρος των αφορολόγητων εσό­δων που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου

γ. Για τον προσδιορισμό των διανεμόμενων κερδών λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά κέρδη (με την προσθήκη των μερισμάτων από συμμετοχή σε άλλη εταιρία και των αφορολόγητων εσόδων)

δ. Αφορολόγητα αποθεματικά

Δ. Υπολογισμός του φόρου

α. Εφαρμογή του κοινού συντελεστή φόρου στα καθαρά κέρδη

β. Μειωμένοι συντελεστές φόρου

γ. Συμπληρωματικός φόρος 3% για το εισόδημα (τεκμαρτό ή πραγματικό) από ακίνητα

δ. Προκαταβολή φόρου

ε. Εκπτώσεις από τον αναλογούντα φόρο

στ. Ευθυνόμενοι (διοικούντες, εκπρόσωποι) σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευ­ση ΑΕ

ζ. Μερική φορολογική απαλλαγή στις επιχειρήσεις που επενδύουν σε κινημα­το­γραφικά έργα

η. Σύμφωνη με το Σύνταγμα η έκτακτη εισφορά του Ν. 3845/2010 στα εισο­δήματα από την εκμετάλλευση πλοίων.

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

1. Οδηγία 2011/96/ΕΕ

2. Γενική παρατήρηση επί του άρθρου 48 ΚΦΕ (μερίσματα αποκτώμενα από ελλη­νικές μητρικές εταιρίες)

3. Απαλλαγή από το φόρο των μερισμάτων που αποκτά ελληνικό νομικό πρόσωπο (μητρική εταιρία) από συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο (θυγατρική εταιρία), φορο­λογικό κάτοικο κράτους μέλους της ΕΕ.

4. Υπολογισμός του χρόνου συμμετοχής

5. Αναγνώριση του φορολογικού πλεονεκτήματος και κατά τη διανομή κερδών με­ταξύ ελληνικών συνδεδεμένων νομικών προσώπων

6. Εφαρμογή της διάταξης και όταν η λήπτρια των μερισμάτων εταιρία άλλου κρά­τους μέλους έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα και η διανέμουσα εταιρία είναι θυγατρική της σε άλλο κράτος-μέλος

7. Προσωρινή απαλλαγή από την καταβολή φόρου στα αποκτώμενα μερίσματα με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής

8. Μη έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών από τη συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο

9. Αποφυγή διπλής απαλλαγής των εισπραττόμενων μερισμάτων

10. Κανόνας αντικατάχρησης

α. Νομικό πλαίσιο της Οδηγίας

β. Μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική νομοθεσία

11. Αντίστοιχες ειδικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας εκτός του ΚΦΕ

12. Απόφαση του ΔΕΕ κατά της Ελλάδας (υπόθεση C-294/99, Αθηναϊκή Ζυθοποιία)

Άρθρο 49. Υποκεφαλαιοδότηση

1. Έννοια της υποκεφαλαιοδότησης

2. Το κριτήριο της μη υπέρβασης ποσοστού 30% των φορολογητέων κερδών (ΕΒΙΤDΑ) για την αναγνώριση των δαπανών από τόκους στη δανειολήπτρια εταιρία

3. Δεν απαιτείται να υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των συναλλασσόμενων επι­χειρήσεων

4. Έννοια του όρου «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων»

5. Οι δαπάνες τόκων εκπίπτουν όταν δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000.000 ευρώ.

6. Μεταφορά μη εκπιπτόμενης δαπάνης χωρίς χρονικό περιορισμό

7. Οι περιορισμοί της υποκεφαλαιοδότησης δεν εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύ­ματα, στις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και τις εταιρίες πρακτο­ρείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

8. Η δαπάνη τόκων μπορεί να καταβάλλεται και από επιχειρήσεις με έδρα την Ελ­λάδα

8α. Μεταβατικές διατάξεις σταδιακής εφαρμογής των μέτρων κατά της υποκε­φα­λαιοδότησης

9. Αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2238/1994

α. Δεν εκπίπτουν δαπάνες τόκων που υπερβαίνουν το τριπλάσιο των ιδίων κε­φαλαίων της διανειολήπτριας εταιρίας

β. Στο ποσό των δανείων προστίθενται και τα δάνεια με τρίτες επιχειρήσεις εγγυη­μένα από συνδεδεμένη επιχείρηση

γ. Εξαίρεση από τις διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης των επιχειρήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, ειδικού σκοπού, τραπεζικών εταιριών κτλ

δ. Δεν εκπίπτουν οι καταβαλλόμενοι δεδουλευμένοι τόκοι κατά το μέρος που υπερβαίνουν το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων από συμβάσεις δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

10. ΠΟΛ 1037/2015, Προσδιορισμός των εκπιπτόμενων τόκων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα οριζόμενα στο Ψήφισμα του Συμβουλίου ΕΕ της 8.6.2010 περί υπο­κεφαλαιοδότησης

11. Οδηγία 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κα­νόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στην λει­τουργία της εσωτερικής αγοράς

Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές

1. Έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών

2. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων με όρους διαφορετικούς σε σχέ­ση με τους όρους μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αναπροσαρμογή των κερδών με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων

3. Ερμηνεία των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ

4. Φάκελοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 21 του Ν. 4174/2013)

5. Κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 21 ΚΦΔ.

6. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Συναλλαγής (άρθρο 22 ΚΦΔ)

7. Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης κτλ

8. Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στους Φακέλους Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών κτλ

9. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Διόρθωση των κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

β. Αντικειμενική ευθύνη των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την αρχή των ίσων αποστάσεων

γ. Η πολυμερής σύμβαση διαιτησίας 90/496/ΕΟΚ

δ. Υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών τεκμηρίωσης

ε. Προσδιορισμός μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

στ. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του άρθρου 39 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 50 ΚΦΕ

ζ. Κατάργηση της παράλληλης εφαρμογής των άρθρων 39 Ν. 2238/1994 και 26 του Ν. 3728/2008

η. Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 39Γ Ν. 2238/1994)

θ. Νομολογία επί του άρθρου 39 Ν. 2238/1994 και των αντιστοίχων διατάξεων των προηγούμενων νόμων

Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

1. Έννοια της μεταφοράς λειτουργιών κατά το άρθρο 51 ΚΦΕ

2. Έννοια της επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης που πραγματοποιούν συνδεδεμένα πρόσωπα

3. Έννοια του πακέτου μεταβίβασης

4. Το αντίτιμο των συναλλαγών στις επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις πρέπει να ανταποκρίνεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων

5. Δυνατότητα μη αναπροσαρμογής των τιμών αναδιαρθρώσεων με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον φορολογούμενο

6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποδεικτικών στοιχείων καθορίζεται ένα αντικείμενο με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων

7. Κατανομή κινδύνων

8. Υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης

Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

1. Εφαρμογή της οδηγίας 90/434/ΕΟΚ (2009/133/ΕΚ) μόνον όσον αφορά τις πράξεις εισφοράς ενεργητικού

2. Έννοια του όρου «εισφορά ενεργητικού»

3. Έννοια του όρου «κλάδος δραστηριότητας»

4. Η μετατροπή υποκαταστήματος σε νέα εταιρία συνιστά εισφορά ενεργητικού

5. Μη απόδοση από την λήπτρια εταιρία στα εισφερόμενα προς αυτήν περιουσιακά στοιχεία φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην εισφέρουσα αμέσως πριν από την εισφορά ενεργητικού

6. Μεταφορά αποσβέσεων, ανάληψη αποθεματικών και προβλέψεων, καθώς και ανάληψη ζημιών από τη λήπτρια εταιρία με τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρία, εάν δεν είχε γίνει μεταβίβαση

7. Κατά την εισφορά ενεργητικού έναντι τίτλων η εισφέρουσα εταιρία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο που προκύπτει για την υπεραξία και η εισφέρουσα εταιρία αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από την λήπτρια στην αγοραία τους αξία κατά τον χρόνο της εισφοράς ενεργητικού. Κατ’ εξαίρεση εάν η εισφέρουσα εταιρία μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά

8. Οι εισφέρουσες και οι λήπτριες εταιρίες να έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

9. Περιπτώσεις φορολογικής κατοικίας των συμβαλλόμενων εταιριών που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 52

10. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 52 στις μόνιμες εγκαταστάσεις

11. Τύποι εταιριών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου

12. Ρήτρα αποφυγής καταχρήσεων

13. Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερι­κές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της κατα­στατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο

14. Μεταφορά των διατάξεων της αρχικής οδηγίας 90/494/ΕΟΚ στην ελληνική έννομη τάξη

Άρθρο 53. Ανταλλαγή τίτλων

1. Ανταλλαγή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων

2. Έννοια της ανταλλαγής τίτλων

3. Απαλλαγή του μετόχου ή εταίρου από το φόρο υπεραξίας

4. Μη απόδοση στους ανταλλασσόμενους τίτλους μεγαλύτερης φορολογητέας αξίας

5. Επέκταση των ρυθμίσεων της οδηγίας και στις πράξεις μεταξύ εταιριών με φορο­λογική κατοικία την Ελλάδα (παρ. 6)

6. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης

7. Τύποι των υπαγομένων εταιριών, φορολογική κατοικία αυτών και είδος φόρου

Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

1. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις μεταξύ κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, εφόσον πλη­ρούνται οι όροι των επόμενων θεμάτων

2. Έννοια της συγχώνευσης (τύποι συγχώνευσης)

α. Συγχώνευση με απορρόφηση

β. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας

3. Έννοια της διάσπασης (τύποι διάσπασης)

α. Ολική διάσπαση σε νέες ή υφιστάμενες εταιρίες

β. Μερική διάσπαση

γ. Έννοια του κλάδου δραστηριότητας

4. Διάσπαση με καταβολή χρηματικού ποσού στους εταίρους της εισφέρουσας εταιρίας

5. Οι εταιρίες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και/ή άλλου κράτους της ΕΕ

6. Τύποι των εταιριών, φορολογική κατοικία αυτών και είδος φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκεινται

7. Ανάλογη εφαρμογή για δύο ή περισσότερες εταιρίες

8. Απαλλαγή της εταιρίας από το φόρο της προκύπτουσας υπεραξίας

9. Διενέργεια αποσβέσεων της εισφέρουσας από τη λήπτρια εταιρία

10. Μεταφορά αποθεματικών και προβλέψεων της εισφέρουσας προς τη λήπτρια εται­ρία

11. Μεταφορά ζημιών της εισφέρουσας προς τη λήπτρια

12. Απαλλαγή από το φόρο της υπεραξίας στην περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής της λήπτριας στο κεφάλαιο της εισφέρουσας

13. Προϋποθέσεις κατά τη μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 54

14. Εφαρμογή του άρθρου 54 όταν η εισφέρουσα, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, μεταβιβάζει τη μόνιμη εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος και η λήπτρια είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ

15. Ο εταίρος ή μέτοχος της εισφέρουσας απαλλάσσεται από το φόρο υπεραξίας, με εξαίρεση το φόρο για το καταβαλλόμενο τυχόν χρηματικό ποσό

16. Μη απόδοση μεγαλύτερης φορολογητέας αξίας στους τίτλους από τον εταίρο ή μέτοχο της εισφέρουσας

17. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 54: ο μέτοχος ή εταίρος που ανταλλάσσει τίτλους να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας

18. Γενικές παρατηρήσεις στο άρθρο 54 ΚΦΕ

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 54 στην ουσία αναστέλλεται η φορολόγηση της υπεραξίας και φορολογείται όταν αυτή πραγματοποιείται

β. Υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας και στις περιπτώσεις διενέργειας πράξεων αναδιάρθρωσης μεταξύ εταιριών του ίδιου κράτους μέλους κατά τη νομολογία του ΔΕΕ

Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

1. Σχετικά νομοθετήματα ενωσιακού δικαίου

2. Μεταφορά καταστατικής έδρας SE ή SCE από Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

3. Αναβολή φορολόγησης των προσαρτώμενων υπεραξιών στην Ελλάδα

4. Φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων, προβλέψεων ή αποθεματικών και μεταφορά της ζημίας από τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Άρθρο 56. Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

1. Γενική παρατήρηση

2. Άρση των πλεονεκτημάτων σε περίπτωση διαπιστώσεως φοροδιαφυγής ή φορο­αποφυγής

α. Κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2009/133/ΕΚ (90/434/ΕΟΚ)

β. Κατά τις διατάξεις του ΚΦΕ

3. Τεκμήριο φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής η διενέργεια πράξεων για οικονομικά μη θεμιτούς λόγους

4. Αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2578/1998

Άρθρο 57. Εκκαθάριση

1. Προϊόν εκκαθάρισης αποτελεί το κέρδος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

2. Εκκαθάριση (ΠΟΛ 1059/2015)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

1. Φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία (29%) από 1.1.2019 26%

2. Φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία

3. Φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών

4. Εισοδήματα υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου (μερίσματα, τόκοι κτλ.) προστί­θενται στα φορολογητέα εισοδήματα πριν την αφαίρεση του φόρου ο οποίος εκπίπτει

5. Μείωση φορολογικού συντελεστή κατά 40% για τα εισοδήματα από επιχειρη­ματική δραστηριότητα σε νησιά μέχρι 3100 κατοίκων

6. Αφορολόγητα τα κέρδη των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη διάθεση ηλεκτρι­κής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10 kw)

7. Παρατήρηση (Στα εισοδήματα των νομικών προσώπων εφαρμόζεται το σύστημα του ενιαίου φόρου)

8. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Εφαρμογή του συστήματος του ενιαίου φόρου με κοινό συντελεστή 26%

β. Τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος των αλλοδαπών προσωπικών εται­ριών (άρθρο 109 Ν. 2238/1994)

γ. Συμπληρωματικός φόρος 3% στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα

δ. Έκπτωση του παρακρατηθέντος φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες και υπεραξίες

ε. Παρακράτηση φόρου κατά την μετατροπή ΑΕ σε προσωπική εταιρία

στ. Παρακράτηση φόρου κατά τη μετατροπή ΕΠΕ σε προσωπική εταιρία

9. Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τον ΕΟΧ)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή

1. Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου σύμφωνα με το σύστημα της φορολόγησης στην πηγή

2. Η ευθύνη προσώπων που καταβάλλουν μισθούς για παρακράτηση φόρου

3. Εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

1. Υπολογισμός της παρακράτησης φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους

2. Παρακράτηση φόρου στους μισθούς των πληρωμάτων του εμπορικού ναυτικού

3. Μείωση του φόρου κατά 1,5% κατά την παρακράτηση

4. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υ.Ο. να καθορίσει με απόφασή του τα θέματα σχετικά με την παρακράτηση

5. Παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 20% για αναδρομικά μισθών και συντάξεων και μη τακτικές αποδοχές

6. Παρακράτηση ενεργείται και έναντι της εισφοράς αλληλεγγύης

7. Προθεσμία απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από μισθούς και συντάξεις

8. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών

9. ΠΟΛ 1072/2015, Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις

10. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου από μισθωτές υπηρεσίες

β. Καταβολή μισθού ελεύθερου φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση

1. Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου

2. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

3. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 57)

β. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες

αα. Μερίσματα

ββ. Τόκοι

γγ. Δικαιώματα

γ. Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 55)

δ. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (άρθρο 58)

ε. Παρακράτηση φόρου σε ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή λόγω αναγκαστικής έξωσης (Γνμδ ΝΣΚ 386/2007)

Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

1. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου

2. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι αμοιβές από υπηρεσίες που λαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

3. Γίνεται παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για υπηρεσίες διοίκησης παρεχόμενες από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μη φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

4. Καταβολή του φόρου υπεραξίας στον συμβολαιογράφο

5. Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου κατά την απόκτηση αμοιβών για δικαιώματα (royalties) από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας ή με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

1. Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοι­νού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που κατα­βάλ­λονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών

2. Απαλλαγές από παρακράτηση φόρου σε ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές με­ρισμάτων

3. Προϋποθέσεις για τη μη παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από μερίσματα

Α) Το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή (καταβάλλων το μέρισμα):

α. περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

β. είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νο­μοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος και

γ. υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

Β. Το νομικό πρόσωπο που εισπράττει

α. Να κατέχει τουλάχιστον το 10% στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου της θυγατρικής

β. Το ποσοστό συμμετοχής να διακρατείται για τουλάχιστο 24 μήνες

γ. Θέσεις της νομολογίας του ΔΕΕ όσον αφορά την έναρξη του χρόνου παρα­χώρησης του πλεονεκτήματος της μη παρακράτησης του φόρου

δ. Να περιλαμβάνεται στους τύπους των εταιριών της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ

ε. Να είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους

στ. Να υπόκειται σε ένα από τους φόρους του παραρτήματος της οδηγίας 2011/96/ΕΕ

4. Απαλλαγές από την παρακράτηση φόρου στις ενδοομιλικές πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων

5. Προϋποθέσεις για τη μη παρακράτηση φόρου στις πληρωμές από τόκους και δικαιώματα

6. Προσωρινή απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου με την καταβολή τραπεζικής εγγύησης

7. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Σε σχέση με τα διανεμόμενα μερίσματα

β. Σε σχέση με τα διανεμόμενα δικαιώματα

Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

1. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

2. Συντελεστές παρακράτησης στις περιπτώσεις προμηθειών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

3. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση

4. Πίστωση φόρου όταν δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση

5. Απαλλαγή από την παρακράτηση για πιστωτικά ιδρύματα

6. Μέγιστος χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου

7. Υπόχρεος καταβολής του φόρου υπεραξίας δεν είναι ο συμβολαιογράφος αλλά ο μεταβιβάζων την ακίνητη περιουσία

8. Απαλλαγή των αλλοδαπών νομικών προσώπων, μη φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, για τόκους από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου

9. Αυτοτελής φορολόγηση αποθεματικών που σχηματίσθηκαν μέχρι 31.12.2013 κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση αυτών

10. Για ισολογισμούς που κλείνουν από 1.1.2014 δεν τηρούνται λογαριασμοί αφορο­λόγητων αποθεματικών

11. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνο­μιακό φορολογικό καθεστώς

1. Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), για το έτος

2. Καθορισμός κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/ 2013 (ΚΦΕ)

3. Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συ­νεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας, στην ελληνική φορολογική νομοθεσία

4. Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

α. Κράτη μη συνεργάσιμα

β. Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

5. Σύμβαση διοικητικής συνδρομής

6. ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1164 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λει­τουρ­γία της εσωτερικής αγοράς

Άρθρο 66. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

1. Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες (ΕΑΕ) – Έννοια και σκοπός ίδρυσής τους

2. Πράξεις φοροαποφυγής μέσω σύστασης Ε.Α.Ε

3. Το μη διανεμηθέν εισόδημα των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιριών φορολογείται (παρ. 1)

4. Προϋποθέσεις φορολόγησης του εισοδήματος των ΕΑΕ

5. Περιπτώσεις μη φορολόγησης του μη διανεμηθέντος εισοδήματος

6. Υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος από τα μη διανεμόμενα κέρδη

7. Κατηγορίες εισοδήματος που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος

8. Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες και ενωσιακό δίκαιο (έννοια της επίπλαστης κατάστασης ως λόγος εφαρμογής των διατάξεων περί ΕΑΕ)

9. Επέκταση των κανόνων για τις ΕΑΕ και στα κέρδη των μονίμων εγκαταστάσεων των εταιριών σε άλλα κράτη με την Οδηγία 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

1. Σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)

2. Έννοια και νομική φύση της φορολογικής δήλωσης

3. Τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους

4. Δήλωση των παρακρατούμενων φόρων για τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς

5. Προθεσμία υποβολής της δήλωση (παρ. 3)

6. Υπόχρεοι σε δήλωση σε περίπτωση θανάτου ή μεταφοράς της φορολογικής κα­τοικίας στην αλλοδαπή

7. Κοινή δήλωση των συζύγων, αλλά χωριστή φορολόγηση του εισοδήματός τους

8. Περιπτώσεις υποβολής χωριστής δήλωσης από τους συζύγους

α. Στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης

β. Ο ένας από τους συζύγους έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υπο­βληθεί σε δικαστική συμπαράσταση

γ. Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

9. Αρμόδιος υποβολής δήλωσης για τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων

10. Υπόχρεοι για την υποβολή φορολογικής δήλωσης στις λοιπές περιπτώσεις (άρθρο 67 παρ. 5)

α. Στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγ­γύησης (περ. α΄)

β. Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (περ. β΄)

γ. Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου (περ. γ΄)

11. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση τη δήλωση (παρ. 6)

α. Άμεσος και διοικητικός προσδιορισμός του φόρου

β. Εκπτώσεις φόρου

γ. Επιστροφή του επί πλέον προκαταβληθέντος ή παρακρατηθέντος φόρου

δ. Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις

ε. Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του φο­ρολογικού έτους

12. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο, τη διαδικασία, το περιεχόμενο και τα δι­καιολογητικά της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

13. Δήλωση εισοδήματος Μερών Συμφώνου Συμβίωσης

14. ΠΟΛ 1067/2015, Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ­σώπων και καταβολή του φόρου (υπόχρεοι, τρόπος υποβολής, δηλούμενα ει­σοδήματα)

15. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης (γενικά)

β. Υπόχρεοι για υποβολή φορολογικής δήλωσης σε ειδικές περιπτώσεις

γ. Ανάκληση της υποβληθείσας δήλωσης (νομολογία)

δ. Δήλωση με επιφύλαξη (άρθρο 61 παρ. 5)

ε. Δικαιολογητικά για τους κατοίκους εξωτερικού (άρθρο 61 παρ. 7)

στ. Δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης για λόγους συγγνωστής πλάνης

Άρθρο 67Α. Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μετα­βίβαση ακίνητης περιουσίας

1. ΠΟΛ. 1121/2014 Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του φό­ρου υπεραξίας

2. Απόφαση 134/2014 του ΣτΕ επί του αιτήματος των συμβολαιογράφων για την αναστολή εκτέλεσης της ΠΟΛ. 1121/2014

3. Απόφαση 1261/2015 του ΣτΕ σχετικά με την επαγγελματική ελευθερία και τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων στο πλαίσιο της επιβολής και είσπραξης του φόρου υπεραξίας ακινήτων

Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

1. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα νομικά πρόσω­πα και τις νομικές οντότητες

2. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν έχουν την φορολογική κατοικίας τους στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία στην ημεδαπή

3. Χρόνος υποβολής της δήλωσης

α. Για την ετήσια τακτική δήλωση

β. Για τα νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση

γ. Για τα διαλυόμενα και μη υποβαλλόμενα σε εκκαθάριση νομικά πρόσωπα

4. Υπολογισμός του φόρου με βάση τη δήλωση

5. Φορολόγηση των μερισμάτων που λαμβάνει η μητρική ημεδαπή εταιρία από «μη συνδεδεμένη», κατά την οδηγία 2011/96/ΕΕ, θυγατρική ημεδαπή ή αλλοδαπή με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

6. Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε 8 δόσεις

7. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Υπόχρεοι σε δήλωση

β. Τρόπος και προθεσμία υποβολής δήλωσης

γ. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση

δ. Από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα

ε. Τροποποιητική δήλωση ημεδαπών ΑΕ για κέρδη αφορολόγητα και φορολο­γηθέντα με ειδικό τρόπο

στ. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρο 109)

ζ. Φορολόγηση του εισοδήματος των υποκαταστημάτων αλλοδαπών προσωπι­κών εταιριών [Απόφαση του ΔΕΕ της 23ης Απριλίου 2009 (υπόθ. C-406/07)]

η. Καταβολή του φόρου (άρθρο 110)

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριό­τητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

1. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φυ­σικά πρόσωπα

2. Έκπτωση του παρακρατηθέντος φόρου χωρίς εξάντληση της φορολογικής υπο­χρέωσης

3. Λήψη υπόψη του τεκμαρτού εισοδήματος κατά τον υπολογισμό του προκα­τα­βλητέου φόρου

4. Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50% σε περίπτωση αρχικής υποβολής δή­λωσης

5. Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης

6. Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

α. Υπολογισμός του προκαταβλητέου φόρου

β. Ειδικά στις αμοιβές για επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων ο φόρος επιβάλ­λεται πριν από τη θεώρηση των σχετικών εργασιών από την αρμόδια αρχή

γ. Προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων του δημόσιου τομέα καθώς και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος υπο­λογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής

7. Προκαταβλητέος φόρος στις αμοιβές των δικηγόρων

8. ΠΟΛ 1067/2015, Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

9. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

α. Προκαταβολή φόρου με συντελεστή 55% στα εισοδήματα με εξαίρεση από μι­σθωτές υπηρεσίες

β. Προκαταβολή φόρου στις δικηγορικές αμοιβές

γ. Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών

δ. Νομολογία ΣτΕ

ε. Γενική παρατήρηση

Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

1. Προϋποθέσεις μείωσης προκαταβλητέου φόρου

2. Ανακοίνωση της απόφασης της Φορολογικής Διοίκησης στον φορολογούμενο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης (παρ. 2)

3. Δικαίωμα του φορολογουμένου για μειωμένη προκαταβολή σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας (παρ. 3)

4. Μείωση προκαταβολής λόγω νέας εκκαθάρισης μετά από τροποποιητική δήλωση (παρ. 4)

4α. ΠΟΛ 1067/2015, Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστη­ριότητα

5. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994

Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1. Προκαταβολή φόρου 100% στα εισοδήματα του διανυόμενου φορολογικού έτους των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

2. Το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής φόρου ειδικά για τις τράπεζες είναι 100% (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 19.8.2015)

3. Για νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ (προσωπικές εταιρίες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, κοινωνίες αστικού δικαίου κτλ.) μόνο για κοινοπραξίες προσωπικών εταιριών, του άρθρου 45 ΚΦΕ, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου είναι 100% (παρ. 2)

4. Μείωση προκαταβολής φόρου για νέα νομικά πρόσωπα στο 50%, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τη μετατροπή ή συγχώνευση

5. Η βεβαίωση προκαταβολής του φόρου γίνεται έναντι του αναλογούντος φόρου στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή μη ύπαρξη οριστικού τίτλου, η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους (παρ. 4)

6. Η παρακράτηση ενεργείται και στις προσωρινές φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν όταν έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση (παρ. 5)

7. Ανάλογη εφαρμογή της παρακράτησης φόρου και στα νομικά πρόσωπα μηχα­νικών και δικηγορικών εταιριών

8. Από το ποσό του φόρου που βεβαιώνεται εκπίπτει ο φόρος που έχει παρακρα­τηθεί από πηγή Ελλάδας (παρ. 6)

8α. Αν μειωθεί το εισόδημα, το ποσό της προκαταβολής φόρων των νομικών προ­σώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 ΚΦΕ μπορεί να μειωθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 (παρ. 7)

9. Περιπτώσεις μη βεβαίωσης προκαταβολής φόρου εισοδήματος (παρ. 9)

10. Αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2238/1994 (άρθρο 111)

α. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων σε ποσοστό 80%

β. Αυξήσεις και μειώσεις του προκαταβλητέου φόρου

γ. Η προκαταβολή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που τα νομικά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση και υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις (παρ. 2)

δ. Από το ποσό του προκαταβλητέου φόρου εκπίπτει ο φόρος που έχει παρα­κρατηθεί στην πηγή Ελλάδας καθώς και ο φόρος που παρακρατείται για τα εισοδήματα από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα των περιπτώσεων του άρθρου 13 παρ. 1 και 2

ε. Σε περίπτωση μείωσης του εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, δηλαδή του άρθρου

στ. Περιπτώσεις μη προκαταβολής φόρου

ζ. Γενική παρατήρηση

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 71Α. Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

1. Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

2. Έννοια και προϋποθέσεις απόκτησης της «διεθνώς αναγνωρισμένης ευρεσιτε­χνίας» (ΠΟΛ 1203/2010)

Άρθρο 71Β. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εται­ρειών.

1. Γενική ρύθμιση του άρθρου 72 παρ.

2. Φορολογική μεταχείριση των αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο κατά την κεφαλαιοποίηση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 Β ΚΦΕ

Άρθρο 71Γ. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εται­ρειών και Ε.Π.Ε.

1. Φορολογική μεταχείριση των αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο καθώς και των ΕΠΕ κατά την κεφαλαιοποίηση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 Γ ΚΦΕ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Γενικές παρατηρήσεις στις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 ΚΦΕ

2. ΠΟΛ 1264/2014, Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013

3. ΠΟΛ 1261/2014, Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 [μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 ΚΦΕ (προϋποθέσεις απόκτησης φορολογικής κατοικίας από νομικά πρόσωπα) στις εταιρίες που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 27/1975 και ν.δ. 2687/1953]

4. Διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα παρ. 35 του άρθρου 72 του ΚΦΕ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού