Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού  Δικαίου, 2016

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου
και της ενσωμάτωσής του στην ελληνική έννομη τάξη
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-484-6
Σελίδες
XIV + 355
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2016


Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού  Δικαίου, 2016

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται βασικοί άξονες του σύγχρονου ενωσιακού ποινικού δικαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Η ύλη του έργου αποτελείται από μελέτες δημοσιευμένες, οι οποίες τροποποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό, καθώς και από αδημοσίευτα κείμενα, η σύνθεση της παρουσίασης των οποίων φιλοδοξεί να δώσει στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα για τον κεντρικό κορμό του ενωσιακού ποινικού δικαίου που ισχύει σήμερα.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται να δοθεί μια εποπτική εικόνα του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης για τις παρεμβάσεις αυτής στο πεδίο της ποινικής καταστολής. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ βρίσκονται η εναρμόνιση των κανόνων του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, οι παρεμβάσεις στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου, καθώς και οι ρυθμίσεις για τα ευρωπαϊκά όργανα ποινικής καταστολής.

Στο δεύτερο μέρος του έργου, το οποίο είναι αφιερωμένο στο δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο που αφορά τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονομικό ποινικό δίκαιο, αναλύονται αφενός τα πλέον κομβικά πεδία εναρμόνισης του δικαίου των κρατών μελών στην ποινική καταστολή (: ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων ΕΕ, ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος κ.λπ.), και αφετέρου η πρώτη βασική αποτύπωση της λεγόμενης αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και διαταγών στο θεσμό του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί συνοπτικά και να αξιολογηθεί και η ενσωμάτωση του πιο πάνω δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου στην εθνική μας έννομη τάξη.

Τέλος, στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναδεικνύεται ο ρόλος των θεμελιωδών αρχών του ποινικού δικαίου, με κύριο στόχο να διασφαλιστεί η λειτουργία αυτών στο ενωσιακό ποινικό δίκαιο κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του. Οι συγκεκριμένες αρχές επιβάλλεται να έρθουν στο προσκήνιο ως όρια της δυναμικά αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής αντεγκληματικής πολιτικής, αλλά και ως βάσεις στήριξης μιας διακρατικής ποινικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Ένωσης, στην οποία θα τεθούν περιορισμοί στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά και τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα, ιδίως των υπόπτων και κατηγορουμένων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου
και της ενσωμάτωσής του στην ελληνική έννομη τάξη
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-484-6
Σελίδες
XIV + 355
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και Συνθήκη της Λισσαβώνας: βασικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις

1. Θεμελιώδης οργάνωση υπερκρατικών οργανισμών, παρέμβασή τους στο πεδίο της ποινικής καταστολής και ταυτότητα του ποινικού δικαίου

2. Το πλαίσιο αρχών που προσδιορίζουν τις παρεμβάσεις της Ε.Ε. στον τομέα της ποινικής καταστολής

3. Η ταυτότητα του διαγραφόμενου από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας μοντέλου οργάνωσης της ποινικής καταστολής μεταξύ Ε.Ε. και κρατών μελών

4. Άξονες της ποινικής καταστολής στην Ε.Ε. - Κομβικά χαρακτηριστικά και ελλείμματα

4.1. Η βασική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής παρέμβασης στον τομέα της ποινικής καταστολής

4.2. Τα πεδία αρμοδιότητας και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής παρέμβασης στον τομέα της ποινικής καταστολής

4.2.1. Εναρμόνιση των κανόνων του ουσιαστικού ποινικού δικαίου

4.2.2. Παρεμβάσεις στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου

4.3. Οι ρυθμίσεις για τα ευρωπαϊκά όργανα στο πεδίο της ποινικής καταστολής - Αναζητώντας τα χαρακτηριστικά τους με σημείο αναφοράς τις αρχές του κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

5. Προκλήσεις

ΙΙ. Βασικοί άξονες εναρμόνισης του ποινικού δικαίου στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

1. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

1.1. Από τη Σύμβαση PIF μέχρι την πρόταση οδηγίας του 2012: η δυναμική της προσπάθειας της Ε.Ε. για την ποινική προστασία των οικονομικών της συμφερόντων

1.2. Η Σύμβαση PIF και τα πρωτόκολλά της

1.2.1. Οι ρυθμίσεις της Σύμβασης

1.2.2. Οι ρυθμίσεις των τριών Πρωτοκόλλων της PIF

1.2.2.1. Το Πρώτο Πρωτόκολλο της PIF

1.2.2.2. Το Δεύτερο Πρωτόκολλο της PIF

1.2.2.3. Tο Τρίτο Πρωτόκολλο της PIF

1.2.3. Τα βασικά στοιχεία της πρώτης αποτύπωσης του ενωσιακού αξιοποίνου της ευρωαπάτης και των συνοδευτικών αυτής αδικημάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση PIF και τα πρωτόκολλά της

1.3. Οι προσπάθειες για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. μετά τη Σύμβαση PIF και μέχρι τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας

1.4. Η ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας και η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής του 2012

1.5. H ενσωμάτωση της σύμβασης PIF στο εθνικό δίκαιο - Μια σύντομη εικόνα, αξιολόγηση και προτάσεις

2. Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

2.1. Εισαγωγικά: Το φαινόμενο της διαφθοράς και το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για την ποινική αντιμετώπισή της

2.2. Βασικοί άξονες αναφοράς και αναγκαίες διευκρινίσεις

2.3. Διεύρυνση της αξιόποινης έννοιας της διαφθοράς πέραν της δωροδοκίας;

2.4. Η ποινικοποίηση της δωροδοκίας στο δημόσιο τομέα: το αξιόποινο της δωροληψίας και δωροδοκίας των υπαλλήλων της Ένωσης και των κρατών μελών της

2.4.1. Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.4.2. Η ενσωμάτωση της ποινικής καταστολής της δωροδοκίας των υπαλλήλων της Ένωσης και των κρατών μελών της στο εθνικό μας δίκαιο

2.5. Οι ρυθμίσεις για τη δήμευση

2.5.1. Η απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος και οι προϊσχύσασες διατάξεις αυτής για τις εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης

2.5.2. Η νέα οδηγία σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος

2.5.3. Η δήμευση των δώρων και άλλων περιουσιακών στοιχείων στις περιπτώσεις αδικημάτων δωροδοκίας ενωσιακών υπαλλήλων και υπαλλήλων κρατών μελών κατά το ελληνικό δίκαιο

2.6. Βασικά χαρακτηριστικά της ενσωμάτωσής του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για την ποινική αντιμετώπιση της δωροληψίας και δωροδοκίας ενωσιακών υπαλλήλων και υπαλλήλων των κρατών μελών στην ελληνική έννομη τάξη

3. Η ποινική αντιμετώπιση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα

3.1. Η ενωσιακή νομοθεσία για τη δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και το προστατευόμενο έννομο αγαθό

3.1.1. Δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο «επιχειρηματικών δραστηριοτήτων»

3.1.2. Δωροδοκία προκειμένου να τελέσει ο δωροδοκούμενος πράξη «κατά παράβαση των καθηκόντων του»

3.1.3. Δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παραπέρα (δυνητική έστω) επίδραση των πράξεων που συνιστούν παράβαση καθήκοντος σε οικονομικά ή άλλα μεγέθη

3.1.4. Το προστατευόμενο από την ποινικοποίηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα έννομο αγαθό

3.2. Η ενσωμάτωση της καταστολής της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα στο εθνικό μας δίκαιο

4. Η πρόληψη της τρομοκρατίας και το ποινικό δίκαιο της προ-προληπτικής καταστολής

4.1. Εισαγωγικά

4.2. Η πρώτη απόφαση-πλαίσιο της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

4.3. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για την καταστολή της τρομοκρατίας: ρυθμίσεις, στόχοι και αρχές

4.4. Τα αδικήματα που αποτελούν στόχο της εναρμόνισης-Κριτική προσέγγιση

4.4.1. Η δημόσια πρόκληση για τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος

4.4.2. Η «στρατολόγηση» τρομοκρατών

4.4.3. Η «εκπαίδευση» τρομοκρατών

4.4.4. Οι ποινές και η αρχή της αναλογικότητας

4.5. Το άπλωμα της δικαιοδοσίας με βάση τα νέα εγκλήματα για την πρόληψη της τρομοκρατίας

4.6. Η ταυτότητα των ρυθμίσεων: προς ένα ευρωπαϊκό προ-προληπτικό ποινικό δίκαιο

4.7. Oι υποχρεώσεις των κρατών μελών: αποκαθιστώντας τις επιταγές του κράτους δικαίου

4.8. Οι ευρύτερες ανάγκες

5. Η οριοθέτηση του αξιοποίνου του οργανωμένου εγκλήματος

5.1. Η πρόταση της Επιτροπής του 2005-Προς ανίχνευση των πραγματικών στόχων

5.2. Οι ενωσιακές ρυθμίσεις

5.2.1. Εγκλήματα που τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης

5.2.2. Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης

5.2.3. Αξιόποινες πράξεις σχετικά με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή με τη συμφωνία για ανάπτυξη δραστηριότητας εγκληματικής οργάνωσης

5.2.4. Η ευθύνη των νομικών προσώπων

5.2.5. Η ρύθμιση της δικαιοδοσίας

5.3. Οι στόχοι των ρυθμίσεων

5.4. Τα σημεία αιχμής για τον εθνικό νομοθέτη

6. Η ποινική αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών

6.1. Εισαγωγικά

6.2. Το ενωσιακό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την ποινική προστασία από επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών

6.2.1. Η συνθετότητα της εικόνας και η συγκριτική της διερεύνηση

6.2.2. Οι λόγοι της νέας πρότασης οδηγίας της Ε.Ε. και τα βασικά ερωτήματα

6.2.3. Η συγκριτική εικόνα της οριοθέτησης του αξιοποίνου των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών σε ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο

6.2.3.1. Μια πρώτη προσέγγιση

6.2.3.2. Οι αξιόποινες συμπεριφορές

6.2.3.3. Οι κυρώσεις

6.2.3.4. Οι επιλογές της Ε.Ε. για το αξιόποινο των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών: συγκριτική αξιολόγηση σ’ ένα συμπέρασμα

6.3. H οδηγία και η ελληνική έννομη τάξη: σημεία προσαρμογής και προβλήματα

Β. Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

1. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: η πρώτη εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και διαταγών και η μετάβαση από την έκδοση στην «παράδοση»

1.1. Εισαγωγικά

1.2. Βασικά χαρακτηριστικά του νέου θεσμού

1.3. Νομιμοποιητική βάση της θεσμοθέτησης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από την ΕΕ

1.4. Η τύχη των βασικών εγγυήσεων της έκδοσης στο πλαίσιο του νέου μορφώματος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

1.4.1. Η ανοικτή άρση της αρχής του διπλού αξιοποίνου

1.4.2. Η υπέρβαση της απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών

1.4.3. Η τύχη της απαγόρευσης έκδοσης για πολιτικά εγκλήματα

1.4.4. Η τύχη της αρχής της ειδικότητας

1.4.5. Η αρχή ne bis in idem και η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών

1.5. Η ταυτότητα της μετάβασης από την έκδοση στην προσαγωγή

III. Ο ρόλος των θεμελιωδών αρχών στο ενωσιακό ποινικό δίκαιο

1. Η σημασία των θεμελιωδών αρχών του ουσιαστικού ποινικού δικαίου για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

1.1. Η ταυτότητα του ποινικού δικαίου, η στροφή του Προγράμματος της Στοκχόλμης και οι βάσεις μιας δικαιοκρατούμενης ευρωπαϊκής

αντεγκληματικής πολιτικής

1.2. Θεμελιώδεις αρχές του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και δικαιοπαραγωγική λειτουργία της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας

1.2.1. Το αίτημα της ύπαρξης ενός θεμελιώδους συμφέροντος άξιου προστασίας

1.2.2. Η αρχή της χρήσης του ποινικού δικαίου ως έσχατου μέσου (ultima ratio)

1.2.3. Η αρχή της νομιμότητας

1.2.3.1. Το αίτημα θέσπισης του ποινικού νόμου από το Κοινοβούλιο (n.c.n.p.s. lege parlamentaria)

1.2.3.2. Το αίτημα «του ορισμένου» των ποινικών διατάξεων

1.2.3.3. Η απαγόρευση της αναδρομικής εφαρμογής των ποινικών κανόνων και η αρχή της εφαρμογής της ευμενέστερης ποινικής διάταξης

1.2.4. Η αρχή της ενοχής

1.3. Συμπέρασμα

2. Διακρατική ποινική καταστολή στην Ε.Ε.: Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και διαταγών και η ανάγκη περιορισμού της για την εξασφάλιση θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων

2.1. Εισαγωγικά

2.2. Οι παρεμβάσεις της Ε.Ε. στο ποινικό δικονομικό δίκαιο - Προς αναζήτηση της επίδρασης σε κοινές δικονομικές αρχές

2.2.1. Οι κεντρικοί άξονες δράσης της Ε.Ε. στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου

2.2.2. Διακρατικά διαχεόμενα μοντέλα ποινικής καταστολής και οι βάσεις τους

2.2.3. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και η επίδρασή της σε βασικές δικονομικές αρχές-Το παράδειγμα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

2.2.4. Ο επικαθορισμός των ελάχιστων κοινών δικονομικών κανόνων και της λειτουργίας των κεντρικών οργάνων για τη διακρατική ποινική καταστολή από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης

2.3. Ο αναγκαίος περιορισμός της αμοιβαίας αναγνώρισης ως βασικό αίτημα για την εξασφάλιση θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων

2.4. Ενδυναμώνοντας τα δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού