Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Lex&Forum, 1 (2021)
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2021
Αριθμός τεύχους
1
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Lex&Forum, 1 (2021)


Lex&Forum, 1 (2021)

O περιοδικός νομικός τύπος στην Ελλάδα δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα τα ζητήματα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου με κάποιο εξειδικευμένο περιοδικό, αρκούμενος ενίοτε σε ορισμένες επιμέρους στήλες σε νομικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Το Lex&Forum επιδιώκει τη νομολογιακή και νομοθετική παρακολούθηση της παραγωγής, της ερμηνείας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, καλύπτοντας ένα πρακτικό έλλειμμα στον χώρο των εγχώριων περιοδικών νομικών εκδόσεων με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιοδικό ως προς το αντικείμενό του ασχολείται με ζητήματα ευρωπαϊκού, αλλά και γενικότερα διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου, επικεντρώνεται δηλαδή σε θέματα τόσο εφαρμοστέου δικαίου όσο και διεθνούς δικαιοδοσίας και, ευρύτερα, διεθνούς δικονομικού δικαίου. Ως προς το περιεχόμενό του, αναφέρεται αφενός στις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου στον ενοποιητικό ως προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού/δικονομικού δικαίου ρόλο που επιτελεί, υπό τη μορφή ανοικτού διαλόγου, η νομολογιακή αλληλεπίδραση των δύο διακριτών και παράλληλων, όχι πάντως και ισοδύναμων, ερμηνευτικών θεσμών του, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια, και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών, από την άλλη.

Επιδίωξη των συντελεστών του περιοδικού είναι να προσδώσουν στο κάθε τεύχος μια αυτοτέλεια, μια δηλαδή δική του ταυτότητα, συνδεόμενη κάθε φορά με ένα κρίσιμο, επίκαιρο θέμα της ευρωπαϊκής δικονομικής πράξης, έτσι ώστε συγχρόνως να διατηρεί το κάθε τεύχος και ένα δικό του ανεξάρτητο εκδοτικό αποτύπωμα στον βιβλιογραφικό χάρτη της χώρας μας.

Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού επιχειρείται με την ανάλυση του εκάστοτε επίκαιρου ζητήματος κάθε τεύχους μέσω παρουσίασης ειδικών μελετών ή και, ιδανικά, εισηγήσεων στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων, καθώς και παρατηρήσεων ή σχολίων σε κρίσιμο επ’ αυτού νομολογιακό ή άλλο πληροφοριακό υλικό. Σε κάθε τεύχος, εκτός από το κύριο θέμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι πλέον σημαντικές, πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, ιδίως, αλλά όχι μόνον, των ημεδαπών, καθώς και επίκαιρα επιστημονικά θέματα, που απασχολούν την πράξη.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2021

Δικαστική συνεργασία σε αστικές & εμπορικές υποθέσεις μετά το Brexit

Oι επιπτώσεις στην ελληνική έννομη τάξη

Gravis

M. Βηλαράς, Η προώθηση και εμπέδωση του δικαστικού διαλόγου στην ΕΕ

ΔΕΕ, 2.4.2020, C-500/18, AU/Reliantco Inv., Χρηματοπιστωτικές πράξεις, καταναλωτικές διαφορές και culpa in contrahendo (παρατ. Α. Βαθρακοκοίλη)

ΔΕΕ, 11.12.2020, C-774/19, AB/Personal Exchange, Συμμετοχή σε διαδικτυακό παιχνίδι ως καταναλωτική διαφορά (παρατ. Γ. Βαλμαντώνη)

ΔΕΕ, 3.10.2019, C-272/18, VKI/TVP, Συμβατική ενοχή από καταπιστευτική σύμβαση διαχείρισης συμμετοχής σε εταιρεία (παρατ. Ν. Ζαπριάνου)

ΜΕφΠειρ 120/2021, Κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής ναυτικής υποθήκης (παρατ. Α. Αλαπάντα)

Π. Αρβανιτάκης, Διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας αλλοδαπής ναυτικής υποθήκης. H έννοια του «δημοσίου εγγράφου» κατά τον ΚανΒρ Ι & Ια (γνμδ)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2021
Αριθμός τεύχους
1
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περί του Lex & Forum

Praefatio

Μ. Βηλαράς, Η προώθηση και εμπέδωση του δικαστικού διαλόγου στην ΕΕ.

FOCUS

Δικαστική συνεργασία σε αστικές & εμπορικές υποθέσεις μετά το Brexit.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική έννομη τάξη

Εισαγωγικό σημείωμα

Χαιρετισμός Προέδρου της ΕΝΟΒΕ, κ. Αθ. Γεωργιάδη

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας

Ι. Ρεβολίδης, Brexit και διαγνωστική δίκη

Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αγγλικών αποφάσεων στην Ελλάδα. - Οι επιπτώσεις του Brexit -

Γ. Λαζαρίδης, Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων επί υποθέσεων διατροφής στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το BREXIT

Κ. Βουλγαράκης, Οι συνέπειες του Βrexit στη δικαστική συνεργασία

σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από την πλευρά του αγγλικού δικαίου

Α. Καλαντζή, Το ζήτημα των διασυνοριακών επιδόσεων μετά το Brexit

Ά. Λαγούδη, Ειδικά ζητήματα οικογενειακών διαφορών προσωπικού χαρακτήρα μετά το Brexit

ΑΠ 662/2020 (Τμ. Α2), Διαχείριση και εκκαθάριση της περιουσίας των συζύγων μετά τη λύση του γάμου, παρατ. Α. Άνθιμου

ΑΠ 1405/2019 (Τμ. Α2), Χρόνος διακοπής της παραγραφής επί διασυνοριακής αγωγής, παρατ. Π. Αρβανιτάκη

High Court of Justice, Μεγάλη Βρετανία, αριθμός υπόθεσης [2021] EWHC 304 (Ch), Εφαρμογή ή μη της ΣυμΛουγκ επί προπτωχευτικού σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων κατά το αγγλικό δίκαιο, παρατ. Ι. Ρεβολίδη

Bezirksgericht Zürich, Urteil vom 24. Februar 2021, Κήρυξη εκτελεστής στην Ελβετία μετά την 1.1.2021 αγγλικής απόφασης που εκδόθηκε προ του Brexit, παρατ. Α. Καλαντζή

Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης περί BREXIT

Νομολογία ΔΕΕ

ΔΕΕ της 2.4.2020, C-500/18, Χρηματοπιστωτικές πράξεις, καταναλωτικές διαφορές και culpa in contrahendo, παρατ. Α. Βαθρακοκοίλη

ΔΕΕ της 11.12.2020, C-774/19, Συμμετοχή σε διαδικτυακό παιχνίδι ως καταναλωτική διαφορά, παρατ. Γ. Βαλμαντώνη

ΔΕΕ της 3.10.2019, C-272/18, Ενοχή από καταπιστευτική σύμβαση διαχείρισης συμμετοχής σε εταιρεία, παρατ. Ν. Ζαπριάνου

Νομολογία Ημεδαπών και Αλλοδαπών Εθνικών Δικαστηρίων

ΜΕφΠειρ 120/2021 (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών), Κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής ναυτικής υποθήκης, παρατ. Α. Αλαπάντα

ΕιρΑθ 1/2019, Απαράδεκτη η άσκηση αίτησης ευρωπαϊκής δέσμευσης λογαριασμού με ταχυδρομική αποστολή, παρατ. Ε. Τζουνάκου

ΜΕφΘεσ 2001/2019, Εφαρμοστέο δίκαιο επί τροχαίου ατυχήματος στην Ελλάδα, παρατ. Γ.-Α. Γεωργιάδη

Επισκόπηση Ελληνικού Νομικού Τύπου

Επιστημονικά Θέματα

Π. Αρβανιτάκης, Διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας αλλοδαπής ναυτικής υποθήκης. Η έννοια του «δημοσίου εγγράφου» κατά τον ΚανΒρ Ι & Ια

Βιβλιοπαρουσιάσεις-Βιβλιοκρισίες

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού