Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
Η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Αιρετή Περιφέρεια μετά το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» – Νομολογία – Νομοθεσία – Οργανωτικό Πλαίσιο
© 2019
Πρόλογος
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-000-3
Σελίδες
XXXIII + 866
Τιμή
€ 84,00
Σε απόθεμα

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019


Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019

Η παρούσα δεύτερη έκδοση για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση λαμβάνει χώρα σε μία χρονική περίοδο όπου έχουν φανεί οι βασικές αδυναμίες του «Προγράμματος Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) και ο κοινός νομοθέτης αποπειράται να μεταβάλλει τον πολιτικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των μελλοντικών προκλήσεων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που αναζητά τη συναίνεση, την πολιτική σύγκλιση και την αναλογικότερη εκπροσώπηση, πολιτικών τάσεων και απόψεων στα συλλογικά αποφασιστικά όργανα των Ο.Τ.Α.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος «Κλεισθένης Ι» (Ν. 4555/2018) και του Νόμου 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις», (τολμούμε να τον αποκαλέσουμε και «Κλεισθένη ΙΙ»), καλείται να δοκιμαστεί στην πράξη από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, με την ανάληψη της διοίκησης από τις νέες περιφερειακές αρχές (και τις νέες δημοτικές αρχές, που δεν αποτελούν αντικείμενο αναφοράς στην παρούσα προσπάθεια), ύστερα από τη διπλή εκλογική διαδικασία της 26ης Μαῒου και της 2ας Ιουνίου 2019, όπου νοοτροπίες και πολιτικές διαφωνίες θα πρέπει να βρουν έναν κοινό τόπο εφαρμογής δημοσίων πολιτικών και δημιουργίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη των μελών των οργάνων των Ο.Τ.Α., αλλά και η εισαγωγή σταθερών δομών, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Ο.Τ.Α., θα δώσουν την ευκαιρία ν’ αναπτυχθούν περισσότερο οι βασικές συνιστώσες του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από την ενίσχυση της στοχοθεσίας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, αλλά και της οικονομικότητας.

Η ενίσχυση της λογοδοσίας, μέσα από τη διενέργεια της εποπτείας νομιμότητας από τον υφιστάμενο θεσμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου έχει έναν έντονα «απο-πολιτικοποιημένο» και «απο-κομματικοποιη­μένο» χαρακτήρα, αλλά και του «Επόπτη Ο.Τ.Α.» που ελπίζουμε να στελεχωθεί στο άμεσο μέλλον, σε αντικατάσταση του «μη στελεχωμένου» θεσμού του «Ελεγκτή Νομιμότητας», συγκλίνουν σε ένα κοινό τόπο. Ότι η εποπτεία νομιμότητας στις πράξεις των Ο.Τ.Α., ποτέ δεν θα πρέπει να είναι πολιτική, δεν θα πρέπει ν’ ασκείται από μετακλητούς υπαλλήλους, όπως στο παρελθόν, αλλά πάντοτε θα πρέπει ν’ ασκείται και να στηρίζεται σε βάσεις αντικειμενικές και πολιτικά αμερόληπτες.

Αυτό απαιτεί η απο-πολιτικοποιημένη δημόσια διοίκηση. Γιατί αυτή θα πρέπει ν’ απαιτούν οι πολίτες.

Ήδη οι αλλαγές συνεχίζονται και χωρίς να έχει εφαρμοστεί πλήρως η προηγούμενη νομοθεσία. Τόσο με το Νόμο 4622/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», τόσο με το Νόμο 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όσο και με το Νόμο 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
Η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Αιρετή Περιφέρεια μετά το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» – Νομολογία – Νομοθεσία – Οργανωτικό Πλαίσιο
© 2019
Πρόλογος
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-000-3
Σελίδες
XXXIII + 866
Τιμή
€ 84,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος B' Έκδοσης.

Πρόλογος A' Έκδοσης.

Προλογικό Σημείωμα B' Έκδοσης.

Προλογικό Σημείωμα A' Έκδοσης.

Συντομογραφίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικά.

2. Η διάκριση των διοικητικών συστημάτων.

3. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως σημαντική πτυχή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

4. Το συνταγματικό καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o:

Η «μεταρρύθμιση» του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010)

και η «απο-πολιτικοποιημένη» (;) (Ν. 4325/2015)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

1. Η αλλαγή των αποκεντρωτικών δομών της Χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:

Η θέσπιση της Περιφέρειας ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού υπό το πρίσμα του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010)

και του «Κλεισθένη Ι» (Ν. 4555/2018)

1. Οι νέες Περιφέρειες της Χώρας.

2. Τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:

Η εκλογική διαδικασία

1. Η διαδικασία των Περιφερειακών εκλογών.

2. Η κατανομή των εδρών των Περιφερειακών Συμβουλίων υπό το πρίσμα του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010).

2.1. Η κατανομή των εδρών μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός είχε λάβει το 50%+1 των εγκύρων ψηφοδελτίων (με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς του Ν. 3852/2010).

2.2. Η κατανομή των εδρών μεταξύ όλων των συνδυασμών στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός είχε λάβει τουλάχιστον το 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων.

2.3. Η περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας.

2.3.1. Η κατανομή των εδρών (κατά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς του Ν. 3852/2010) όταν έπρεπε να λάβει χώρα επαναληπτική ψηφοφορία.

2.3.1.1. Η Α΄ Κατανομή των εδρών.

2.3.1.2. Η Β΄ Κατανομή των εδρών.

2.3.1.3. Η Κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια (κατά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς του Ν. 3852/2010).

2.3.2. Η ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού, του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των επιλαχόντων συνδυασμών και των επιτυχόντων Συμβούλων.

2.3.3. Το ισχύον αναλογικότερο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των μελών των οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού με το Ν. 4555/2018 (απλή αναλογική των υπολοίπων).

2.3.3.1. Η κατανομή των εδρών του Περιφερειακού Συμβουλίου στους συνδυασμούς.

2.3.3.2. Η κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς ανά εκλογική Περιφέρεια (ανά Περιφερειακή Ενότητα).

2.4. Το δικαίωμα ασκήσεως ενστάσεως.

3. Η ορκωμοσία και η εγκατάσταση των νέων Περιφερειακών Αρχών.

4. Το δικαίωμα της παραίτησης από το αιρετό αξίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:

Η θέσπιση του Περιφερειακού Δημοψηφίσματος

στην «σύγχρονη μεταπολιτευτική τοπική δημοκρατία»

1. Εισαγωγή.

2. Το Περιφερειακό Δημοψήφισμα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4555/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:

Οι εκλογικές δαπάνες και ο ασκούμενος έλεγχος

1. Η θέσπιση του Ν. 3870/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:

Το status των Περιφερειακών Αρχών

Α. Τα κύρια θεσμικά όργανα των Περιφερειών.

1. Το status του αιρετού Περιφερειάρχη.

2. Το status των Αντιπεριφερειαρχών.

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο.

3.1. Η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.1.1. Η διαδικασία εκλογής.

3.2. Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.2.1. Απαρτία και λήψη αποφάσεων.

3.3. Τα καθήκοντα των Περιφερειακών Συμβούλων.

4. Οι επιμέρους Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου.

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή.

6. Η Οικονομική Επιτροπή.

7. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

8. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας.

9. Η μετάβαση από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στον Περιφερειακό Διαμεσολαβητή και η θεσμική επαναφορά του Περιφερειακού Συμπαραστάτη.

10. Η καταστατική θέση των αιρετών της Περιφέρειας.

Β. Τα επικουρικά (και πολιτικά) όργανα των Περιφερειών.

11. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

12. Οι «Ειδικοί Σύμβουλοι», ή «Επιστημονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες», ο «Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη» και ο «Ιδιαίτερος Γραμματέας του Περιφερειάρχη».

13. Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο:

Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών

ως αυτοδιοικούμενων μονάδων διοίκησης

1. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών κατά τον «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010).

1.1. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, ανά Τομείς.

Α. Ο Τομέας Προγραμματισμού – Ανάπτυξης.

Β. Ο Τομέας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας.

Βα. Ο Υποτομέας Προγραμματισμού.

Ββ. Ο Υποτομέας Γεωργίας.

Βγ. Ο Υποτομέας Κτηνοτροφίας.

Βδ. Ο Υποτομέας Αλιείας.

Γ. Ο Τομέας Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας.

Γα. Ο Υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων.

Γβ. Ο Υποτομέας Ορυκτού Πλούτου.

Γγ. Ο Υποτομέας Ενέργειας.

Γδ. Ο Υποτομέας Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας.

Δ. Ο Τομέας Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού.

Ε. Ο Τομέας Μεταφορών-Επικοινωνιών.

ΣΤ. Ο Τομέας Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος.

Ζ. Ο Τομέας Υγείας.

Η. Ο Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού.

Θ. Ο Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας.

2. Λοιπές αρμοδιότητες.

3. Λοιπά ζητήματα που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

1. Η «εκ νέου» σύσταση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο:

Οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα των Περιφερειών

1. Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες των Περιφερειών.

2. Οι Αστικές Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3. Τα (τέως) Νομαρχιακά Ιδρύματα.

4. Τα (τέως) Νομαρχιακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

5. Το Μητρώο Επιχειρήσεων των Περιφερειών.

6. Τα Δίκτυα των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10o:

Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής

και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

1. Εισαγωγικά περί της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

1.1. Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

1.2. Τομέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων.

1.3. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

1.4. Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας.

2. Οι Συντονιστικές Μητροπολιτικές Επιτροπές Επίβλεψης και Προετοιμασίας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

4. Η σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων και Περιφερειών.

4.1. Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος της Περιφέρειας Αττικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο:

Η εποπτεία επί των Περιφερειών ως Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού

1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και η μετάβαση από το θεσμό του τέως Ελεγκτή Νομιμότητας στο θεσμό του Επόπτη Ο.Τ.Α.

1.1 Ο Θεσμός του Ελεγκτή Νομιμότητας «όπου δεν εφαρμόσθηκε ποτέ».

1.2. Η διαδικασία επιλογής του τέως Ελεγκτή Νομιμότητας.

1.3. Η διαδικασία άσκησης εποπτείας επί των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.

2. Η μετάβαση στο θεσμό του Επόπτη Ο.Τ.Α. με το Ν. 4555/2018.

3. Η αναδιάρθρωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των Ο.Τ.Α. με το Ν. 4555/2018.

4. Η διαδικασία άσκησης της εποπτείας νομιμότητας με το Ν. 4555/2018.

4.1. Η υποχρεωτική εποπτεία νομιμότητας.

4.2. Η αυτεπάγγελτη εποπτεία νομιμότητας.

4.3. Η εποπτεία νομιμότητας ύστερα από την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής.

4.3.1. Η δυνατότητα Αναστολής Εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως.

5. Το Συμβούλιο Εποπτών των Ο.Τ.Α. και η Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο:

Η ευθύνη των οργάνων της Περιφέρειας

1. Η αστική ευθύνη.

2. Η πειθαρχική ευθύνη.

3. H ποινική ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο:

Τα οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα των Περιφερειών

1. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.

2. Το Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

3. Η συνομολόγηση δανείων.

4. Το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

5. Ο έλεγχος της οικονομικής δράσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.1. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.2. Ο κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.3. Ο έλεγχος επί των συμβάσεων.

6. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις.

6.1. Η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

7. Λοιπά ζητήματα.

8. Το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».

9. Η αιρετή Περιφέρεια και τα αναπτυξιακά Προγράμματα της Διαχειριστικής Περιόδου 2014-2020.

10. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

10.1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

10.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

10.3. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

10.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

10.5. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

10.6. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

10.7. Ο Ταμίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

11. Λοιπά οικονομικά ζητήματα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο:

Ζητήματα προσωπικού των Περιφερειών

1. Το ανθρώπινο δυναμικό των Περιφερειών ως Ο.Τ.Α. β’ βαθμού.

2. Η επιλογή των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας.

3. Οι λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο:

Το οργανωτικό πλαίσιο της Περιφέρειας ως Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού

1. Γενικά για την εσωτερική οργάνωση της Περιφέρειας.

2. Ειδικά θέματα οργάνωσης.

2.1. Το Γραφείο του Περιφερειάρχη και τα αντίστοιχα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών.

2.2. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

2.2.1. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

2.2.2. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

2.2.3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

2.3. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.

2.3.1. Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2.3.2. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

2.3.3. Η Διεύθυνση Διοίκησης.

2.3.4. Η Διεύθυνση Οικονομικού.

2.3.5. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.4. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

2.4.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.

2.4.2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

2.4.3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.5. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

2.5.1. Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

2.5.2. Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού.

2.5.3. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.6. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.7. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

2.7.1. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

2.7.2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας.

2.7.3. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.8. Η Νομική Υπηρεσία.

2.9. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

2.10. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ειδικότερα.

2.11. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

2.12. Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εισηγητική έκθεση του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Κατά το μέρος που αφορά τις Περιφέρειες).

Εισηγητική Έκθεση Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (Κατά τα μέρη που αφορούν τις Περιφέρειες).

Απόφαση υπ’ αριθμ. 425/2011 ΤριμΔιοικΕφΑθ (Τμήμα 17ο).

Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 61.338/23-10-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Υπ’ αριθμ. 22.329/27-3-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την κατανομή των εδρών ανά Περιφέρεια και Περιφερεια­κή Ενότητα.

Υπ’ αριθμ. 3.684/2009 απόφαση ΟλΣτΕ.

Υπ’ αριθμ. 19/2010 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Εισηγητική Έκθεση (αρχικό μέρος) Ν. 3870/2010.

Υπ’ αριθμ. 25.436/5-4-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.

Υπ’ αριθμ. 27.651/12-4-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Υ

Υπ’ αριθμ. 24.144/29-3-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Υπ’ αριθμ. 45.635/2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Υπ’ αριθμ. 27.212/11-4-2019 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Υπ’ αριθμ. 1/2010 Οδηγία Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπ’ αριθμ. 54.706/2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Υπ’ αριθμ. 52.546/2011 Απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55.907/29-7-2019 Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Υπ’ αριθμ. 74.446/2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Υπ’ αριθμ. 32.754/2011 Απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών.

Υπ’ αριθμ. 74.713/2010 Υπουργική Απόφαση.

Υπ’ αριθμ. 43.288/2011 Υπουργική Απόφαση.

Υπ’ αριθμ. 74.754/2010 Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 18 Ν. 2190/1994.

ΠΥΣ 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 255/31.12.2012).

ΠΥΣ 23/2018 (ΦΕΚ Α΄ 220/28.12.2018).

Άρθρο 15 Ν. 2190/1994.

Άρθρο 86 Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Άρθρο 146 Β΄ Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Άρθρο 146 Α΄ Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ Β΄ 684) Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Εισηγητική Έκθεση Ν. 4623/2019 (Κατά το μέρος που αφορά τους Ο.Τ.Α.).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Ελληνική.

ΙΙ. Μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα από την αλλοδαπή.

ΙΙΙ. Αλλοδαπή.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού