Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2013

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
Η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και η αιρετή περιφέρεια - Νομολογία - Νομοθεσία - Οργανωτικό πλαίσιο
© 2013
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-985-8
Σελίδες
XXVI + 514
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2013


Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2013

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί μία αναγκαία διοικητική, κοινωνική, αλλά και πολιτική πραγματικότητα, με κύριο άξονα το δημότη και την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων του, αναζητώντας παράλληλα, ως αδήριτη ανάγκη, την πορεία για ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας.

Η αιρετή Περιφέρεια δημιουργήθηκε, προκειμένου να συνδράμει στην βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητας, σύμφωνα τη βούληση και τις διακηρύξεις των εκπροσώπων της –τότε- κυβερνητικής πλειοψηφίας. Με τον «Καλλικράτη» δημιουργήθηκε η πολιτική και διοικητική εντύπωση, της δημιουργίας μιας νέας μεταρρύθμισης, η οποία θ’ άλλαζε το τοπίο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ίσως η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, ν’ αποτελεί την αιτία και την απαρχή για τη θεσμοθέτηση μιας τοπικής αυτοδιοίκησης εγγύτερα προς τον πολίτη, καθώς και του πλήρους διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων της, από τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των οργάνων της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης. Γιατί αυτό έχει ανάγκη ο πολίτης, για την βελτίωση της ποιότητας της τοπικής δημοκρατίας.

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να παρουσιάσει τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», στο επίπεδο της αιρετής Περιφέρειας, σε όλες τις πτυχές και να συνδράμει στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου με κύριο άξονα τον πολίτη και μόνο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
Η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και η αιρετή περιφέρεια - Νομολογία - Νομοθεσία - Οργανωτικό πλαίσιο
© 2013
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-985-8
Σελίδες
XXVI + 514
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

Ι. Ελληνικές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικά.

2. Η διάκριση των διοικητικών συστημάτων.

3. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως σημαντική πτυχή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

4. Το συνταγματικό καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o:

Η «μεταρρύθμιση» του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010)

1. Η αλλαγή των αποκεντρωτικών δομών της Χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:

Η θέσπιση της Περιφέρειας

ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού

1. Οι νέες Περιφέρειες της Χώρας.

2. Τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:

Η εκλογική διαδικασία

1. Η διαδικασία των Περιφερειακών εκλογών.

2. Η κατανομή των εδρών των Περιφερειακών Συμβουλίων.

2.1. Η κατανομή των εδρών μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός έχει λάβει το 50%+1 των εγκύρων ψηφοδελτίων.

2.2. Η κατανομή των εδρών μεταξύ όλων των συνδυασμών στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός έχει λάβει τουλάχιστον το 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων.

2.3. Η περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας.

2.3.1. Η κατανομή των εδρών όταν πρέπει να λάβει χώρα επαναληπτική ψηφοφορία.

2.3.1.1. Η Α΄ Κατανομή των εδρών.

2.3.1.2. Η Β΄ Κατανομή των εδρών.

2.3.1.3. Η Κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια.

2.3.2. Η ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού, του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των επιλαχόντων συνδυασμών και των επιτυχόντων Συμβούλων.

2.4. Το δικαίωμα ασκήσεως ενστάσεως.

3. Η ορκωμοσία και η εγκατάσταση των νέων Περιφερειακών Αρχών.

4. Το δικαίωμα της παραίτησης από το αιρετό αξίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:

Οι εκλογικές δαπάνες και ο ασκούμενος έλεγχος

1. Η θέσπιση του Ν. 3870/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:

Το status των Περιφερειακών Αρχών

Α. Τα κύρια θεσμικά όργανα των Περιφερειών.

1. Το status του αιρετού Περιφερειάρχη.

2. Το status των Αντιπεριφερειαρχών.

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο.

3.1. Η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.1.1. Η διαδικασία εκλογής.

3.2. Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.2.1. Απαρτία και λήψη αποφάσεων.

3.3. Τα καθήκοντα των Περιφερειακών Συμβούλων.

4. Οι επιμέρους Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου.

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή.

6. Η Οικονομική Επιτροπή.

7. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

8. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

9. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης.

10. Η καταστατική θέση των αιρετών της Περιφέρειας.

Β. Τα επικουρικά (και πολιτικά) όργανα των Περιφερειών.

11. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

12. Οι «Ειδικοί Σύμβουλοι», ή «Επιστημονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες» και ο «Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:

Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών ως αυτοδιοικούμενων

μονάδων διοίκησης

1. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών κατά τον «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010).

1.1. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, ανά Τομείς.

Α. Ο Τομέας Προγραμματισμού – Ανάπτυξης.

Β. Ο Τομέας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας.

Βα. Ο Υποτομέας Προγραμματισμού.

Ββ. Ο Υποτομέας Γεωργίας.

Βγ. Ο Υποτομέας Κτηνοτροφίας.

Βδ. Ο Υποτομέας Αλιείας.

Γ. Ο Τομέας Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας.

Γα. Ο Υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων και ειδικότερα.

Γβ. Ο Υποτομέας Ορυκτού Πλούτου.

Γγ. Ο Υποτομέας Ενέργειας.

Γδ. Ο Υποτομέας Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας.

Δ. Ο Τομέας Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού.

Ε. Ο Τομέας Μεταφορών-Επικοινωνιών.

ΣΤ. Ο Τομέας Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος.

Ζ. Ο Τομέας Υγείας.

Η. Ο Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού.

Θ. Ο Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας.

2. Λοιπές αρμοδιότητες.

3. Λοιπά ζητήματα που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

1. Η «εκ νέου» σύσταση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο:

Οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα των Περιφερειών

1. Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες των Περιφερειών.

2. Οι Αστικές Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3. Τα (τέως) Νομαρχιακά Ιδρύματα.

4. Τα (τέως) Νομαρχιακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

5. Το Μητρώο Επιχειρήσεων των Περιφερειών.

6. Τα Δίκτυα των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο:

Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

1. Εισαγωγικά περί της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

1.1. Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

1.2. Τομέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων.

1.3. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

1.4. Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας.

2. Οι Συντονιστικές Μητροπολιτικές Επιτροπές Επίβλεψης και Προετοιμασίας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

4. Η σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων και Περιφερειών.

4.1. Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος της Περιφέρειας Αττικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο:

Η εποπτεία επί των Περιφερειών ως Ο.Τ.Α. β’ βαθμού

1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ο θεσμός του Ελεγκτή Νομιμότητας.

2. Η διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας.

3. Η διαδικασία άσκησης εποπτείας επί των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο:

Η ευθύνη των οργάνων της Περιφέρειας

1. Η αστική ευθύνη.

2. Η πειθαρχική ευθύνη.

3. H ποινική ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο:

Τα οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα των Περιφερειών

1. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.

2. Το Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

3. Η συνομολόγηση δανείων.

4. Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

5. Ο έλεγχος της οικονομικής δράσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.1. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.2. Ο κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.3. Ο έλεγχος επί των συμβάσεων.

6. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις.

6.1. Η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

7. Λοιπά ζητήματα.

8. Το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».

9. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

9.1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

9.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

9.3. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

9.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

9.5. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

9.6. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

9.7. Ο Ταμίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

10. Λοιπά οικονομικά ζητήματα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο:

Ζητήματα προσωπικού των Περιφερειών

1. Το ανθρώπινο δυναμικό των Περιφερειών ως Ο.Τ.Α. β’ βαθμού.

2. Η επιλογή των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας.

3. Οι λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο:

Το οργανωτικό πλαίσιο της Περιφέρειας ως Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού

1. Γενικά για την εσωτερική οργάνωση της Περιφέρειας.

2. Ειδικά θέματα οργάνωσης.

2.1. Το Γραφείο του Περιφερειάρχη και τα αντίστοιχα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών.

2.2. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

2.2.1. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

2.2.2. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

2.2.3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

2.3. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.

2.3.1. Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2.3.2. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

2.3.3. Η Διεύθυνση Διοίκησης.

2.3.4. Η Διεύθυνση Οικονομικού.

2.3.5. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.4. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

2.4.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.

2.4.2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

2.4.3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.5. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

2.5.1. Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

2.5.2. Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού.

2.5.3. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.6. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.7. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

2.7.1. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

2.7.2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας.

2.7.3. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2.8. Η Νομική Υπηρεσία.

2.9. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

2.10. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

2.11. Το Αυτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

2.12. Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Εισηγητική έκθεση (αρχικό μέρος) του Ν. 3852/2010.

2. Απόφαση 425/2011 ΤριμΔιοικΕφΑθ (Τμήμα 17ο).

3. Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 61.338/23-10-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Υπ’ αριθμ. 46.524/23-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την κατανομή των εδρών ανά Περιφέρεια και Περιφερεια­κή Ενότητα.

5. Υπ’ αριθμ. 3.684/2009 απόφαση ΟλΣτΕ.

6. Υπ’ αριθμ. 19/2010 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Εισηγητική έκθεση Ν. 3870/2010.

8. Υπ’ αριθμ. 46.512/13-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.

9. Υπ’ αριθμ. 45.635/2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10. Υπ’ αριθμ. 1/2010 Οδηγία Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

11. Άρθρο πρώτο, Παράγραφος Γ΄, Υποπαράγραφος Γ.1΄. Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012).

12. Άρθρο 67 παράγραφοι 5-13 Ν. 1416/1984.

13. Υπ’ αριθμ. 54.706/2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

14. Υπ’ αριθμ. 52.546/2011 Απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών.

15. Εισηγητική έκθεση του «Καλλικράτη» (Οικονομικά ζητήματα Περιφέρειας).

16. Υπ’ αριθμ. 74.446/2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

17. Υπ’ αριθμ. 32.754/2011 Απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών.

18. Υπ’ αριθμ. 74.713/2010 Υπουργική Απόφαση.

19. Υπ’ αριθμ. 43.288/2011 Υπουργική Απόφαση.

20. Υπ’ αριθμ. 74.754/2010 Υπουργική Απόφαση.

21. Άρθρο 18 Ν. 2190/1994.

22. ΠΥΣ 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 255/31.12.2012).

23. Άρθρο 15 Ν. 2190/1994.

24. Άρθρο 86 παρ. 2-7 Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

25. Άρθρο 146 Β΄ Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

26. Άρθρο 146 Α΄ Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

27. Υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

28. Υπ’ αριθμ. οικ. 30.844/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Ελληνική.

ΙΙ. Μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα από την αλλοδαπή.

ΙΙΙ. Αλλοδαπή.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού