Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Μάρτιος 2020
© 2020
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-125-3
Σελίδες
ΙΧ + 255
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020


Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020

Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται από 67 άρθρα.

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔιαδ) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου από τους φόρους που επιβάλλει, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΦΔιαδ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 § 2 Ν. 4223/2013, οι διατάξεις του ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: α) Φόρο Εισοδήματος, β) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), γ) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.ΙΑ.),
δ) Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ε) Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α΄ και β΄, και στ) χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα η εποπτεία της σχετικής ύλης να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Η συχνότητα και το εύρος των τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του μέρους Α΄ του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013), που αποτελεί τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τις τροποποιήσεις του μέχρι τον Φεβρουάριο 2020, αποσπάσματα από τις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 4174/2013, 4223/2013 και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Μάρτιος 2020
© 2020
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-125-3
Σελίδες
ΙΧ + 255
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (N. 4174/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4174/2013 (απόσπασμα)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4223/2013 (απόσπασμα)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4337/2015 (απόσπασμα)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού