Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 3η έκδ., 2018

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Νοέμβριος 2018
© 2018
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Αριθμός τεύχους
31
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-900-1
Σελίδες
ΙΧ + 235
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 3η έκδ., 2018


Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 3η έκδ., 2018

Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται από 67 άρθρα.

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔιαδ) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου από τους φόρους που επιβάλλει, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΦΔιαδ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 § 2 Ν. 4223/2013, οι διατάξεις του ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: α) Φόρο Εισοδήματος, β) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), γ) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.ΙΑ.), δ) Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ε) Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α΄ και β΄, και στ) χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του μέρους Α΄ του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013), που αποτελεί τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τις τροποποιήσεις του μέχρι τον Οκτώβριο 2018, αποσπάσματα από τις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 4174/2013, 4223/2013 και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Νοέμβριος 2018
© 2018
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Αριθμός τεύχους
31
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-900-1
Σελίδες
ΙΧ + 235
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (N. 4174/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4174/2013 (απόσπασμα)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4223/2013 (απόσπασμα)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4337/2015 (απόσπασμα)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού