Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 2η έκδ., 2018
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα
© 2018
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-757-1
Σελίδες
XVI + 233
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 2η έκδ., 2018


Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 2η έκδ., 2018

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση, επαυξημένη και συμπληρωμένη, της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως που έχει ως θέμα το πάντοτε επίκαιρο πρόβλημα της πληρεξουσιότητας, η οποία κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πληρεξουσιοδότη. Η εργασία διατηρεί σχεδόν αυτούσιο το αρχικό κείμενο και περιλαμβάνει τις νεότερες εξελίξεις, ιδίως την εξέλιξη της νομολογίας, αμέσως κάτω από τις αντίστοιχες ενότητες. Η εργασία αποτελείται από την Εισαγωγή, το πρώτο και το δεύτερο μέρος και τα συμπεράσματα.
Στην Εισαγωγή τίθεται η προβληματική της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας και ακολουθεί ιστορική αναδρομή και συγκριτική επισκόπηση. Ακολουθεί το A’ και Γενικό Μέρος με την έννοια, τις προϋποθέσεις, την έλλειψη προϋποθέσεων, τα αποτελέσματα και την παύση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται όχι μόνον στην ανάλυση του συμφέροντος του πληρεξουσίου ή τρίτου που δικαιολογεί μία τόσο ισχυρή δέσμευση, αλλά και στην ειδικότητα της πληρεξουσιότητας και στην παραίτηση του πληρεξουσιοδότη από την ανάκληση. Εξετάζεται επίσης η σχέση με το διορισμό μεταπληρεξουσίου και ασκείται κριτική στην κρατούσα γνώμη για την ανάκληση και της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας εξαιτίας σπουδαίου λόγου. Στο Β και Ειδικό Μέρος της εργασίας εξετάζονται ειδικές μορφές που εμφανίζονται στην πράξη, όπως στο προσύμφωνο και στην ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην κληρονομητή ή τη μεταθανάτια αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, το κύρος της οποίας έχει αμφισβητηθεί. Η εργασία κλείνει με εκτεταμένα συμπεράσματα και αναλυτικά ευρετήρια

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα
© 2018
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-757-1
Σελίδες
XVI + 233
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

§ 1. Το πρόβλημα

§ 2. Ιστορική αναδρομή

§ 3. Συγκριτική επισκόπηση

Ι. Αγγλοαμερικανικό δίκαιο

ΙΙ. Γαλλικό δίκαιο

ΙΙΙ. Γερμανικό δίκαιο

ΙV. Ελβετικό δίκαιο

ΜΕΡΟΣ A

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

§ 4. Έννοια. Απεριόριστα ανακλητή και αμετάκλητη πληρε­ξουσιότητα

§ 5. Προϋποθέσεις

I. Εσωτερική σχέση που δικαιολογεί το αμετάκλητο. Ύπαρξη συμφέρο-

ντος (και) του πληρεξουσίου ή τρίτου

II. Είναι δυνατή η αυθύπαρκτη αμετάκλητη πληρεξουσιό­τητα;

III. Παραίτηση από το δικαίωμα ανακλήσεως της πληρε­ξουσιότητας

IV. Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας

§ 6. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα και ακυρότητα ολική ή με­ρική

I. Έλλειψη προϋποθέσεων

II. Καταστρατήγηση του νόμου

§ 6Α. Νεότερες εξελίξεις στις §§ 5-6 για τις προϋποθέσεις και την έλλειψη προϋπο­θέ­σεων

Ι. Προϋποθέσεις αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

ΙΙ. Έλλειψη προϋποθέσεων

1. Καταστρατήγηση και είσπραξη απαιτήσεως

2. Καταστρατήγηση και δικαιοπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές

3. Τροποποίηση της διηρημένης ιδιοκτησίας

§ 7. Αποτελέσματα χορηγήσεως αμετάκλητης πληρεξουσιότη­τας

Ι. Αντισυναλλακτική ανάκληση της πληρεξουσιότητας

ΙΙ. Παράλληλη αρμοδιότητα και εξουσία διαθέσεως του αντιπροσωπευο-

μένου

1. Σιωπηρή υποχρέωση μη αυτοπρόσωπης ενέργειας

α) Θεμελίωση της υποχρεώσεως

β) Παράβαση της υποχρεώσεως

αα) Έκταση των συνεπειών, θεωρία του Müller-Freienfels

ββ) Αντίθεση στα χρηστά ήθη της διαθέσεως παρά την υποχρέω-

ση αποχής

2. Αποτελέσματα της έγκυρης αυτοπρόσωπης ενέργειας του αντι-

προσωπευομένου. Σύγκρουση ενεργειών πληρεξουσιοδότη και

πληρεξουσίου

3. Προληπτική προστασία του πληρεξουσίου

§ 8. Δυνατότητα διορισμού υποκαταστάτου από τον αμετάκλητο πλη­ρε­ξούσιο

§ 8Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 8 για τη δυνατότητα διορισμού υποκατα-

στάτου

Ι. Μεταπληρεξουσιότητα

ΙΙ. Η παροχή αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

ΙΙΙ. Η ανάκληση της μεταπληρεξουσιότητας

ΙV. Η σημασία της λήξης της εσωτερικής σχέσης

§ 9. Η παύση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

I. Προδιάθεση

II. Λόγοι που αφορούν την πληρεξουσιότητα καθαυτή

ΙΙΙ. Λόγοι που αναφέρονται στη μεταβολή της προσωπικής καταστάσεως

του πληρεξουσιοδότη ή του αντιπροσώπου

Πτώχευση-Δικαστική απαγόρευση

ΙV. Λόγοι παύσεως που σχετίζονται με την επιχειρητέα δικαιοπραξία και

την εσωτερική σχέση της πληρεξου­σιότητας

V. Η κατάχρηση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

VI. Ανάκληση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας για σπουδαίο λόγο.

Κριτική

§ 9Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 9 για την παύση της αμετάκλητης πληρε-

ξουσιότητας

Ι. Συμβατική ανάκληση

ΙΙ. Παύση της πληρεξουσιότητας λόγω πτώχευσης ή δικαστικής συμπα-

ράστασης

ΙΙΙ. Ανάκληση για σπουδαίο λόγο

1. Η έννοια του σπουδαίου λόγου και η κριτική στην ανάκληση

2. Ειδικώς η ανάκληση για σπουδαίο λόγο επί συμβάσεως «αντιπα-

ροχής»

ΜΕΡΟΣ B΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

§ 10. Προδιάθεση

§ 11. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για είσπραξη μιας απαιτήσεως (unwiderrufliche Inkassovollmacht)

§ 12. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για παροχή εγγυήσεως

§ 13. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για διοίκηση κοινού πράγ­ματος

§ 14. Προσύμφωνο

§ 14Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 14 για το προσύμφωνο

§ 15. Ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

I. Πληρεξουσιότητα για τη μεταβίβαση ποσοστών του οικοπέδου

II. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη κα­νονισμού της

πολυκατοικίας

ΙΙΙ. Σχέσεις οικοπεδούχου-τρίτου αγοραστή

§ 16. Αξιόγραφα

§ 17. Υπογραφή εγγράφων εν λευκώ

§ 18. Εμπορικές συμβάσεις

§ 19. θάνατος του αντιπροσώπου ή του πληρεξουσιοδότη

I. Η κληρονομητή αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

II. Η μεταθανάτια αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

§ 19Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 19 για το θάνατο του αντιπροσώπου ή

του πληρεξουσιοδότη

Ι. Κληρονομητή και μεταθανάτια πληρεξουσιότητα

ΙΙ. Η υποβολή σε τύπο

ΙΙΙ. Δικαιοπραξίες μετά από την παύση λόγω θανάτου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α' Γενικά, προϋποθέσεις, αποτελέσματα και παύση

Β' Ειδικό μέρος

Γ΄ Νεότερες εξελίξεις

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Νόμων

Ευρετήριο Νομολογίας

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού