Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 3η έκδ., 2017

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ
Ερμηνεία κατ' άρθρο
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-567-6
Σελίδες
XXVIII + 893
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 3η έκδ., 2017


Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 3η έκδ., 2017

Στο έργο ερμηνεύονται συστηματικά οι διατάξεις των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ, με στόχο να παρασχεθούν οι λύσεις για όλα τα θέματα που θα αντιμετωπίσει πριν και κατά τη διάρκεια της αναιρετικής δίκης. Η δομή του έργου, η αμεσότητα στον λόγο και η τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται προσφέρουν στον επαγγελματία νομικό τα εργαλεία που έχει ανάγκη για την κατανόηση της αναιρετικής διαδικασίας, ενώ ο κριτικός διάλογος που επιχειρείται εισφέρει στην προαγωγή της ερμηνείας και της διάπλασης του δικαίου της αναίρεσης, καθιστώντας το παρόν ένα βιβλίο στο οποίο, παράλληλα, ο αναγνώστης θα ανατρέξει προκειμένου να βρει τις απαντήσεις σε ερωτήματα που αναφύονται κατά τη συνολική εφαρμογή του αστικού δικονομικού δικαίου.

Την παρούσα, τρίτη έκδοση του βιβλίου κατέστησαν αναγκαία οι τροποποιήσεις που επέφερε στο δίκαιο της αναίρεσης ο ν. 4335/2015, η εντωμεταξύ δημοσιευθείσα νομολογία του Αρείου Πάγου, αλλά και διάφορες ερευνητικές προσπάθειες στη θεωρία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το βιβλίο του Συγγραφέα για τα «Όρια του αναιρετικού ελέγχου», που επέβαλαν την αναθεώρηση σημαντικών τμημάτων του βιβλίου αυτού.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ
Ερμηνεία κατ' άρθρο
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-567-6
Σελίδες
XXVIII + 893
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος τρίτης έκδοσης

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος πρώτης έκδοσης

Έννοια και σκοπός της αναίρεσης

Άρθρο 552 [Δικαστήρια, των οποίων οι αποφάσεις προσβάλλονται με αναίρεση]

Άρθρο 553 [Είδη προσβαλλόμενων αποφάσεων]

Ι. Οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις

Α. Κατηγορίες τελεσίδικων αποφάσεων

Β. Χρόνος συνδρομής της τελεσιδικίας

Γ. Αποφάσεις διόρθωσης και μη οριστικές αποφάσεις

Δ. Τελειωτικές αποφάσεις και εξαιρέσεις

Ε. Εν μέρει οριστικές αποφάσεις

ΣΤ. Ερήμην αποφάσεις πρώτου βαθμού

Ζ. Ερήμην αποφάσεις δεύτερου βαθμού

Η. Κατ’ αντιμωλία αποφάσεις

Θ. Αποφάσεις με περισσότερα κεφάλαια

ΙΙ. Συνέπειες έλλειψης τελεσιδικίας

Άρθρο 554 [Αναίρεση επί απόρριψης ανακοπής ερημοδικίας]

Άρθρο 555 [Ανεπίτρεπτο δεύτερης αναίρεσης]

Ι. Αντικειμενικές προϋποθέσεις

ΙΙ. Υποκειμενική προϋπόθεση

Άρθρο 556 [Ενεργητική νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον]

Ι. Ενεργητική νομιμοποίηση

Α. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

Β. Πλαγιαστική άσκηση αναίρεσης

ΙΙ. Έννομο συμφέρον ηττηθέντος διαδίκου

Α. Το έννομο συμφέρον ως διαδικαστική προϋπόθεση

Β. Η βλάβη του διαδίκου ως προϋπόθεση του εννόμου συμφέροντος

Γ. Η ήττα του διαδίκου ως στοιχείο του εννόμου συμφέροντος

1. Η ήττα του ενάγοντος

2. Η ήττα του εναγομένου

Δ. Το έννομο συμφέρον ως προς κάθε λόγο αναίρεσης

Ε. Το έννομο συμφέρον επί ομοδικίας

ΙΙΙ. Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου

Α. Έννοια νικήσαντος διαδίκου

Β. Το έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου στη δίκη διαζυγίου

1. Το ηθικό έννομο συμφέρον για τη λύση του γάμου και η παλαιά νομολογία του Αρείου Πάγου

2. Η νομολογιακή μεταστροφή

3. Κριτική - Το αντικείμενο της δίκης διαζυγίου

4. Έννομο συμφέρον για την παραίτηση από το δικαίωμα διάζευξης;

α. Η θέση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

β. Η ιδία άποψη

Άρθρο 557 [Αναίρεση υπέρ του νόμου]

Ι. Προέλευση, σκοπός και λειτουργία της αναίρεσης υπέρ του νόμου

Α. Προέλευση και σκοπός της αναίρεσης υπέρ του νόμου

Β. Λειτουργία της αναίρεσης υπέρ του νόμου - Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Γ. Η αναίρεση κατ’ άρθρο 699 ΚΠολΔ

Δ. Απρόθεσμο το δικαίωμα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου;

Ε. Τρόπος άσκησης

ΣΤ. Η δίκη επί της αναίρεσης υπέρ του νόμου

ΙΙ. Αποτελέσματα της αναίρεσης υπέρ του νόμου

Άρθρο 558 [Παθητική νομιμοποίηση]

Ι. Παθητική νομιμοποίηση για άσκηση αναίρεσης

Α. Οι διάδικοι

Β. Επί ομοδικίας

Γ. Επί παρέμβασης

Δ. Επί προσεπίκλησης

ΙΙ. Σε περίπτωση θανάτου ή λύσης της νομικής προσωπικότητας του αρχικού διαδίκου

ΙΙΙ. Παθητική νομιμοποίηση στην εκούσια δικαιοδοσία

Άρθρο 559 [Λόγοι αναίρεσης]

Ι. Διακρίσεις των λόγων αναίρεσης

ΙΙ. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου (559 αριθ. 1)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

1. Η φύση του παραβιασθέντος κανόνα δικαίου

α. Η διάκριση ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων δικαίου

β. Κριτήρια διάκρισης και οριακά ζητήματα διάκρισης

γ. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των λόγων αναίρεσης από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 έναντι του λόγου από τον αριθμό 14 του άρθρου 559, ιδίως στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διαιτησίας

2. Ουσιαστικοί κανόνες δικαίου

α. Ιεραρχική βαθμίδα

β. Πηγή προέλευσης

γ. Η παραβίαση των κανόνων σύγκρουσης ως αντικείμενο του αναιρετικού ελέγχου

δ. Η παραβίαση των γενικών αρχών του δικαίου ως λόγος αναίρεσης;

3. Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών

α. Εσφαλμένη παράλειψη προσφυγής στους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών

β. Εσφαλμένη προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιο-πραξιών

γ. Εσφαλμένη ερμηνεία της δικαιοπραξίας επί εφαρμογής των ερμη-νευτικών κανόνων - Παράβαση των κανόνων της κοινής λογικής - Εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός της δικαιοπραξίας

δ. Ερμηνεία της δικαιοπραξίας και κατάρτιση αυτής - Ερμηνεία της δικαιοπραξίας και εικονικότητα

ε. Ερμηνεία της δικαιοπραξίας και η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος

4. Διδάγματα κοινής πείρας - Συναλλακτικά ήθη - Χρηστά ήθη - Έθιμα - Αλ-λοδαπό δίκαιο

Β. Είδη της παράβασης

1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2. Ψευδής ερμηνεία

3. Εσφαλμένη εφαρμογή

4. Ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση - Διάκριση εσφαλμένης εφαρμογής και έλλειψης νόμιμης βάσης

5. Ουσιαστικώς εσφαλμένο διατακτικό - Επάλληλες αιτιολογίες

6. Έλλειψη μείζονος πρότασης στην προσβαλλόμενη απόφαση

α. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

β. Κριτική

Γ. Tο ορισμένο του λόγου αναίρεσης

1. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

2. Η εφαρμογή της αρχής iura novit curia στην αναιρετική δίκη

3. Η πρόσθετη επιχειρηματολογία του Αρείου Πάγου

4. Κριτική

5. Οι προτεινόμενες αμβλύνσεις στη νομολογία του Αρείου Πάγου

6. Η νομολογία του ΕΔΔΑ

7. Οι αντιδράσεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ

α. Η άποψη Ρήγα

β. Η άποψη Μαργαρίτη

γ. Η άποψη Ματθία

8. Συμπεράσματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ

9. Η αντίδραση της Διοικητικής Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

10. Η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος του ορισμένου του λόγου αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559

α. Η σταθερή νομολογία του Αρείου Πάγου

β. Το άρθρο 561 § 2

γ. Η αρχή iura novit curia

δ. Το άρθρο 562 § 4

ε. Τελικές παρατηρήσεις

στ. Συμπέρασμα

11. Η αναιρετική αντιμετώπιση της αόριστης αγωγής

IΙΙ. Έλλειψη νόμιμης βάσης και παντελής έλλειψη αιτιολογιών (559 αριθ. 19)

Α. Προϊστoρία της διάταξης

1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2. Προπαρασκευαστικές εργασίες

Β. Ισχύον δίκαιο

1. Η έλλειψη παντελώς αιτιολογιών

α. Νομολογιακές θέσεις

β. Η παντελής έλλειψη αιτιολογιών ως προς τη μείζονα πρόταση

γ. Η παντελής έλλειψη αιτιολογιών ως προς την ελάσσονα πρόταση

2. Η έλλειψη νόμιμης βάσης με στενή έννοια

α. Νομολογιακές θέσεις

β. Ανεπάρκεια ή αντίφαση αιτιολογιών

γ. Η λογική ανάλυση της έννοιας της έλλειψης νόμιμης βάσης

δ. Έλλειψη νόμιμης βάσης και ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών γεγονότων; Οριακά ζητήματα έλλειψης νόμιμης βάσης και εσφαλμένης εφαρμογής

ε. Ποιοτικές ή ποσοτικές ελλείψεις στην έκθεση των πραγματικών περι-στατικών;

στ. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος επί ενιαίου και συνεπτυγμένου αποδεικτικού και υπαγωγικού πορίσματος στο πλαίσιο της υπαγωγής

ζ. Έλλειψη νόμιμης βάσης και επί παραβάσεων του αποδεικτικού συλλογισμού;

η. Έλλειψη νόμιμης βάσης επί παράβασης δικονομικών διατάξεων;

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

1. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

2. Κριτική

ΙV. Κακή σύνθεση του δικαστηρίου (559 αριθ. 2)

Α. Γενικές προϋποθέσεις θεμελίωσης του λόγου

1. Συγκρότηση του δικαστηρίου

2. Περιπτώσεις κακής σύνθεσης

3. Ανυπαρξία κακής σύνθεσης

Β. Ειδικές περιπτώσεις κακής σύνθεσης

V. Μη εξαίρεση εξαιρετέου δικαστή (559 αριθ. 3)

VI. Υπέρβαση δικαιοδοσίας (559 αριθ. 4)

Α. Ύπαρξη διαφορετικών δικαιοδοσιών

Β. Υπέρβαση δικαιοδοσίας

1. Περιπτώσεις υπέρβασης της δικαιοδοσίας

2. Συνδρομή περισσότερων ενδίκων βοηθημάτων

VII. Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου (559 αριθ. 5)

Α. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης

1. Εσφαλμένη κήρυξη αρμοδιότητας ή αναρμοδιότητας καθ’ ύλην

α. Η νομολογιακή προσέγγιση

β. Κριτική

2. Μη συμμόρφωση προς παραπεμπτική απόφαση κατ’ άρθρο 46

B. Η μη τήρηση της προσήκουσας διαδικασίας και λοιπά ζητήματα

1. Εφαρμογή εσφαλμένης διαδικασίας

2. Λοιπά ζητήματα

VIII. Παράνομη ερημοδικία (559 αριθ. 6)

IX. Παράνομος αποκλεισμός δημοσιότητας (559 αριθ. 7)

X. Λήψη ή μη λήψη υπόψη πραγμάτων (559 αριθ. 8)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

1. Πραγματικοί ισχυρισμοί

α. Έννοια του πραγματικού ισχυρισμού

β. Προέλευση του πραγματικού ισχυρισμού

γ. Φύση και λειτουργία του πραγματικού ισχυρισμού

2. Ουσιώδεις πραγματικοί ισχυρισμοί

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

γ. Κριτικές παρατηρήσεις

Β. Είδη της παράβασης

1. Μη λήψη υπόψη προταθέντων ισχυρισμών

2. Λήψη υπόψη μη προταθέντων ισχυρισμών

α. Μη προταθέντες και εξομοιούμενοι μ’ αυτούς ισχυρισμοί

β. Έγκυρη λήψη υπόψη μη προταθέντων καν ισχυρισμών;

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

1. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

2. Κριτική

ΧΙ. Παραβάσεις ως προς το αίτημα (559 αριθ. 9)

Α. Αντικείμενο της παράβασης - Οι αιτήσεις των διαδίκων

Β. Είδη της παράβασης

1. Επιδίκαση μη αιτηθέντος ή πλέον του αιτηθέντος

2. Αδίκαστη αίτηση

3. Οριακά ζητήματα διόρθωσης της απόφασης και αναίρεσής της κατ’ άρθρο 559 αριθ. 9

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

ΧΙΙ. Παραδοχή πραγμάτων ως αληθών χωρίς απόδειξη (559 αριθ. 10)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

Β. Είδος της παράβασης

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

XIII. Παράβαση των διατάξεων για τα αποδεικτικά μέσα (559 αριθ. 11)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

1. Δικαιολογητική βάση

2. Αποδεικτικά μέσα

3. Για απόδειξη ουσιωδών πραγματικών ισχυρισμών

Β. Είδος της παράβασης

1. Λήψη υπόψη μη επιτρεπόμενων από τον νόμο αποδεικτικών μέσων

α. Μη επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα

β. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

2. Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκομίσθηκαν ή δεν έγινε επίκλησή τους

α. Μη προσκομισθέντα ή μη επικληθέντα αποδεικτικά μέσα

β. Η επίκληση του αποδεικτικού μέσου στη μεταγενέστερη συζήτηση, και ιδίως στο δεύτερο βαθμό

γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

3. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν

α. Αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν

β. Μη λήψη υπόψη από το δικαστήριο του νομίμως προσαχθέντος και επικληθέντος αποδεικτικού μέσου

γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

XIV. Παράβαση του νόμου σε σχέση με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων (559 αριθ. 12)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

Β. Είδος της παράβασης

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

XV. Εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων περί βάρους απόδειξης (559 αριθ. 13)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

Β. Είδος της παράβασης

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

XVI. Παρά το νόμο κήρυξη ή μη κήρυξη ακυρότητας, έκπτωση από το δικαίωμα ή απαράδεκτο (559 αριθ. 14)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

1. Περιπτώσεις ανισχύρου των διαδικαστικών πράξεων

2. Έκπτωση από δικαίωμα

Β. Είδος της παράβασης

1. Επί ανυποστάτων διαδικαστικών πράξεων

2. Οι περιπτώσεις της δικονομικής ακυρότητας

α. Γενικώς περί της δικονομικής ακυρότητας

αα. Η έννοια της δικονομικής ακυρότητας

ββ. Υπάρχει και αυτοδίκαιη δικονομική ακυρότητα;

β. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις της δικονομικής ακυρότητας

αα. Η ανεξαρτήτως βλάβης επερχόμενη δικονομική ακυρότητα

ββ. Η ακυρότητα που θεμελιώνει λόγο αναψηλάφησης ή αναίρεσης

γγ. Η συνεπεία βλάβης επερχόμενη δικονομική ακυρότητα

a. Το στοιχείο της βλάβης

b. Διατάξεις δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος;

δδ. Παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τη διαδικασία και ιδίως τον τύπο κάποιας διαδικαστικής πράξης

a. Εισαγωγή

b. Ελλείψεις περί τα υποκείμενα

aa. Του δικαστικού οργάνου

bb. Των διαδίκων

γ. Γενικός δικονομικός λόγος αναίρεσης;

δ. Οι ακυρότητες της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διαιτησίας

ε. Ακυρότητες διαδικαστικών πράξεων ενεργουμένων εντός ή και εκτός δίκης;

στ. Ακυρότητες προτεινόμενες ή και αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενες υπόψη;

3. Τα δικονομικά απαράδεκτα

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Περιπτώσεις

β. Αναιρετικός έλεγχος αόριστης αγωγής

γ. Το «προσωρινό» απαράδεκτο

δ. Εκδίκαση της υπόθεσης με εσφαλμένη διαδικασία

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

XVII. Παρά το νόμο ανάκληση οριστικής απόφασης (559 αριθ. 15)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

Β. Είδος της παράβασης

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

ΧVIII. Παράβαση του δεδικασμένου (559 αριθ. 16)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

Β. Είδος της παράβασης

1. Η δεύτερη εκδοχή του αναιρετικού λόγου

2. Η πρώτη εκδοχή του λόγου αναίρεσης - Προπαρασκευαστικές εργασίες

3. Αναιρετικός έλεγχος των προϋποθέσεων του άρθρου 324

4. Προβολή της ένστασης δεδικασμένου - Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου - Αναιρετικός έλεγχος

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

XIX. Ύπαρξη αντιφατικών διατάξεων στην ίδια απόφαση (559 αριθ. 17)

A. Αντικείμενο και είδος της παράβασης

Β. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

ΧΧ. Μη συμμόρφωση προς την αναιρετική απόφαση (558 αριθ. 18)

A. Αντικείμενο και είδος της παράβασης

Β. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

ΧΧΙ. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου (559 αριθ. 20)

Α. Αντικείμενο της παράβασης

B. Είδος της παράβασης

Γ. Το ορισμένο του λόγου αναίρεσης

Άρθρο 560 [Λόγοι αναίρεσης στις υποθέσεις ειρηνοδικείου]

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου

ΙΙΙ. Μη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου

ΙV. Υπέρβαση δικαιοδοσίας και παράβαση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας

V. Παράνομος αποκλεισμός δημοσιότητας

VI. Παρά το νόμο λήψη ή μη λήψη υπόψη πραγμάτων

VΙI. Ελλείψη νομικής Βάσης

VΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 561 [Διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος και εκτίμηση διαδικαστικών εγγράφων]

Ι. Διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος - Αόριστες νομικές έννοιες

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η διάταξη του άρθρου 561 § 1

2. Προπαρασκευαστικές εργασίες

3. Πραγματικό γεγονός - Πραγματικός ισχυρισμός - Πραγματικό ζήτημα

Β. Αναιρετικός έλεγχος και δικανικός συλλογισμός

1. Δικανικός συλλογισμός - Υπαγωγικός συλλογισμός

2. Η λογική ανάλυση της δικαστικής απόφασης

α. Ο δικανικός συλλογισμός ως συλλογισμός

β. Η λογική διεργασία της υπαγωγής

γ. Οι λογικές, νοητικές και γνωσιολογικές δυσχέρειες της υπαγωγής

αα. Η υπαγωγή ως συλλογιστική διαδικασία

ββ. Η υπαγωγική κρίση στην κλίμακα του τελολογικού συστήματος του δικαίου

a. H έννοια του τελολογικού συστήματος του δικαίου

b. Η υπαγωγή ως η πρώτη μετά την κατώτατη βαθμίδα της τελολογικής κλίμακας του δικαίου

i. Ο τελικός και οι επιμέρους υπαγωγικοί συλλογισμοί στην προκαθεστηκυία και οριστική τους μορφή

Γ. Ζητήματα διάκρισης πραγματικού και νομικού ζητήματος κατά την ανεύρεση και ερμηνεία του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου

1. Η ανεύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου

α. Η σημασία της προκαθεστηκυίας υπαγωγής και η σχέση της με την οριστική υπαγωγή

2. Η ανεύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου επί κενών του δικαίου

3. Η ερμηνεία του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου

Δ. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του κανόνα δικαίου

1. Νομικές έννοιες και εξειδίκευση αυτών

2. Ορισμός των νομικών εννοιών και προκαθεστηκυία υπαγωγή

3. Αναιρετικές πλημμέλειες του υπαγωγικού συλλογισμού εξειδίκευσης των αόριστων νομικών εννοιών - Η λειτουργία του ενδιάμεσου κανόνα δικαίου

4. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος επί δικαστικής διακριτικής ευχέρειας

α. Η διάρθωση του δικανικού συλλογισμού και των επιμέρους υπα-γωγικών συλλογισμών

β. Οι επιμέρους αναιρετικές πλημμέλειες - Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου

γ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ε. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

1. Αναιρετικός έλεγχος και δικανικός συλλογισμός

2. Αόριστες έννοιες και επιτρεπτός αναιρετικός έλεγχος

3. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος

Στ. Ο αναιρετικός έλεγχος της επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ

1. Εισαγωγή

2. Η έκταση του αναιρετικού ελέγχου

α. Οι βασικές κρίσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

αα. Αναιρετικός έλεγχος ως προς το στοιχείο του ευλόγου της χρηματικής ικανοποίησης

ββ. Αναιρετικός έλεγχος ως προς την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

β. Σχολιασμός των βασικών θέσεων των Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

αα. Γενικές παρατηρήσεις

ββ. Ειδικές παρατήσεις

3. Τελικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Έλεγχος εγγράφων

Α. Αποδεικτικά έγγραφα

Β. Διαδικαστικά έγγραφα

1. Έννοια διαδικαστικών εγγράφων

2. Έκταση του ελέγχου

3. Έλεγχος διαδικαστικών εγγράφων και εκτίμηση των αποδείξεων

4. Έκταση ελέγχου της αγωγής

5. Έκταση ελέγχου των προτάσεων

6. Έλεγχος δικαστικών αποφάσεων

Άρθρο 562 [Απαράδεκτα λόγων αναίρεσης και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι λόγοι]

Ι. Προσβολή της απόφασης του δικαστηρίου της παραπομπής

IΙ. Νέοι ισχυρισμοί στον Άρειο Πάγο

Α. Πεδίο εφαρμογής

Β. Έκταση εφαρμογής

Γ. Ισχυρισμός νομίμως επαναφερθείς κατ’ άρθρο 240;

1. Η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 240

2. Όταν αναιρεσείων είναι ο εκκαλών

Δ. Μνεία στο δικόγραφο της αναίρεσης

Ε. Εξαιρέσεις

1. Όταν η παράβαση δεν μπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας

2. Όταν το σφάλμα προκύπτει από την ίδια την απόφαση

3. Όταν πρόκειται για ισχυρισμό που αφορά τη δημόσια τάξη

α. Έννοια δημόσιας τάξης

β. Κριτήρια διάκρισης

γ. Ισχυρισμοί, που ανήκουν ή δεν ανήκουν στη δημόσια τάξη

III. Απαράδεκτο λόγου αναίρεσης από τη συμπεριφορά του αναιρεσείοντος

IV. Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι λόγοι αναίρεσης

Α. Προδικασία και εκκρεμοδικία των αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενων λόγων αναίρεσης

Β. Συμφωνία της διάταξης του άρθρου 562 § 4 με το Σύνταγμα και η τελολογία της ρύθμισης

1. Το προϊσχύσαν του ν. 4335/2015 δίκαιο

2. Η επελθούσα με τον ν. 4335/2015 τροποποίηση

Άρθρο 563 [Αρμοδιότητα ολομέλειας και τμημάτων]

Ι. Τμήματα Αρείου Πάγου

ΙΙ. Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

A. Πλήρης και τακτική Ολομέλεια

B. Αρμοδιότητα Ολομέλειας

Γ. Κατανομή αρμοδιότητας μεταξύ πλήρους και τακτικής Ολομέλειας

Άρθρο 564 [Προθεσμία αναίρεσης]

Ι. Η προθεσμία ως διαδικαστική προϋπόθεση

ΙΙ. Η γνήσια προθεσμία

ΙΙΙ. Η καταχρηστική προθεσμία

IV. Επί θανάτου του διαδίκου

V. Παράταση και αναστολή της προθεσμίας

VI. Διαχρονικό Δίκαιο

Άρθρο 565 [Αναστολή εκτέλεσης]

Ι. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ

ΙΙ. Η επελθούσα νομοθετική μεταβολή με τους νόμους 733/1977 και 1329/1983 ως προς τις αποφάσεις επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων

ΙΙΙ. Οι προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων με αναίρεση αποφάσεων

Α. Άσκηση και προσδιορισμός αίτησης αναίρεσης

Β. Πιθανολόγηση κινδύνου βλάβης

1. Έννοια βλάβης

2. Χρόνος επέλευσης της βλάβης

3. Πιθανολόγηση παραδεκτού και βασιμότητας της αίτησης αναίρεσης και των λόγων της;

4. Βλάβη από εκτέλεση της προσβαλλόμενης με αναίρεση απόφασης

Γ. Αναστολή της ισχύος των αναγνωριστικών αποφάσεων

1. Η νομολογιακή εξέλιξη

2. Η στάση της θεωρίας

Δ. Ειδικότερα το ζήτημα της αναστολής των διαπλαστικών αποφάσεων

1. Η στάση της νομολογίας

2. Η «εκτέλεση» των διαπλαστικών αποφάσεων

3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΙV. Η διαδικασία χορήγησης της αναστολής - Αποτελέσματα της αναστολής

V. Αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης επί αναίρεσης του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ

A. Το νομοθετικό πλαίσιο

B. Η νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος

Γ. Η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος

Άρθρο 566 [Περιεχόμενο του αναιρετηρίου]

Ι. Άσκηση της αναίρεσης

Α. Οι όροι άσκησης της αναίρεσης

Β. Η κατάθεση παράβολου

ΙΙ. Περιεχόμενο της αίτησης αναίρεσης

Α. Γενικά στοιχεία του δικογράφου

Β. Οι λόγοι αναίρεσης ως στοιχείο του δικογράφου

1. Η θεώρηση της αίτησης αναίρεσης ως ακυρωτικής αγωγής

2. Μη αναγκαία η θεώρηση της αίτησης αναίρεσης ως ακυρωτικής αγωγής

Γ. Λοιπά στοιχεία του δικογράφου

ΙΙΙ. Παραδεκτό της αναίρεσης

Άρθρο 567 [Διαδικασία επί αναίρεσης εισαγγελέα]

Άρθρο 568 [Προσδιορισμός δικασίμου και κλήση για συζήτηση]

Ι. Προσδιορισμός δικασίμου

ΙΙ. Κλήση για συζήτηση

Άρθρο 569 [Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης]

Ι. Προϋπόθεση του παραδεκτού των πρόσθετων λόγων: Η άσκηση παραδεκτής αναίρεσης

ΙΙ. Αντικείμενο προσβολής

Α. Η προσβαλλόμενη με αναίρεση απόφαση

Β. Τα ίδια κεφάλαια και τα αναγκαίως συνεχόμενα μ’ αυτά

1. Έννοια κεφαλαίων

2. Τα αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια

α. Οι υπαγόμενες περιπτώσεις

β. Ειδικότερα οι περιπτώσεις της κοινής ιστορικής βάσης ή κοινού βιοτικού συμβάντος

ΙΙΙ. Νομιμοποίηση για την άσκηση πρόσθετων λόγων

IV. Νομότυπη άσκηση

Α. Η προθεσμία άσκησης αναφέρεται στην αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο;

Β. Άσκηση των πρόσθετων λόγων και επίδοση αυτών

Γ. Υπολογισμός της προθεσμίας

1. Νομολογιακές διακυμάνσεις

2. Προθεσμία ενέργειας ή προπαρασκευαστική προθεσμία;

α. Η διπλή όψη των δικονομικών προθεσμιών - Η άποψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

β. Η ορθή τοποθέτηση του ζητήματος

Άρθρο 570 [Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων]

Ι. Προαιρετική κατάθεση προτάσεων

ΙΙ. Υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων

ΙΙΙ. Κατάθεση τυχόν αποδεικτικών εγγράφων

Άρθρο 571 [Έκθεση του εισηγητή]

Ι. Η διαδικασία επί του παραδεκτού της αναίρεσης

ΙΙ. Η κατάργηση της εισηγητικής έκθεσης και διαδικαστικά ζητήματα του προ-ληπτικού ελέγχου του παραδεκτού

Άρθρο 572 [Εφαρμογή διατάξεων επί αναίρεσης εισαγγελέων]

Άρθρο 573 [Κανόνες της αναιρετικής διαδικασίας]

Άρθρο 574 [Συζήτηση στο ακροατήριο]

Άρθρο 575 [Αναβολή της συζήτησης]

Άρθρο 576 [Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη]

Ι. Παράσταση κατά τη συζήτηση

ΙΙ. Ερημοδικία

Άρθρο 577 [Εξέταση του παραδεκτού της αναίρεσης και του παραδεκτού και βασίμου των λόγων της]

I. Όροι ισχύος της αίτησης αναίρεσης και των λόγων αναίρεσης

A. Όροι ισχύος της αίτησης αναίρεσης

B. Όροι ισχύος των λόγων αναίρεσης

1. Οι βαθμίδες δικονομικής αξιολόγησης των λόγων αναίρεσης

2. Διαφοροποιήσεις στους όρους ισχύος της αίτησης αναίρεσης και των λόγων αναίρεσης

ΙΙ. Έρευνα του παραδεκτού της αναίρεσης

ΙΙΙ. Έρευνα παραδεκτού και βασίμου των λόγων αναίρεσης

ΙV. Λογικοί και νομικοί συσχετισμοί των σωρευόμενων λόγων αναίρεσης

A. Το ζήτημα της αντίφασης των περισσοτέρων λόγων αναίρεσης υπό το πρίσμα των νομικών συσχετισμών των σωρευόμενων λόγων αναίρεσης

B. H λογική ανάλυση των λόγων αναίρεσης

Γ. Τελικές παρατηρήσεις

Άρθρο 578 [Αναίρεση ως προς τις αιτιολογίες]

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια αιτιολογιών και όρια αυτεπάγγελτης ενέργειας του Αρείου Πάγου

Α. Έννοια αιτιολογιών κατ’ άρθρο 578

Β. Όρια αυτεπάγγελτης δικαιοδοτικής ενέργειας του Αρείου Πάγου κατά την εφαρμογή του άρθρου 578

ΙΙΙ. Η εξαιρετική περίπτωση του άρθρου 578

Α. Δυσμενές δεδικασμένο λόγω διαφορετικής βαθμίδας δικονομικής αξιολόγησης της αυτοτελούς αίτησης

Β. Δυσμενές δεδικασμένο επί προδικαστικού ή και κυρίου ζητήματος

IV. Ο κανόνας του άρθρου 578

Α. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης

Β. Νομολογιακή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής

V. Το έννομο συμφέρον

Άρθρο 579 [Συνέπειες της αναίρεσης και επαναφορά των πραγμάτων]

Ι. Συνέπειες της αναίρεσης της απόφασης

Α. Ανατροπή των συνεπειών της αναιρεθείσας απόφασης

Β. Ανατροπή καταστάσεων και πράξεων, που απορρέουν από την αναιρεθείσα απόφαση

Γ. Τύχη λοιπών αποφάσεων

Δ. Τύχη των μη κριθέντων λόγων αναίρεσης

ΙΙ. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Α. Επαναφορά και αποζημίωση

Β. Προϋποθέσεις της επαναφοράς των πραγμάτων

1. Εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση

2. Εκτέλεση της αναιρεθείσας απόφασης;

3. Αντικείμενο της επαναφοράς

4. Αίτηση επαναφοράς

5. Υποχρεωτική προαπόδειξη

Γ. Απόφαση επί της αίτησης επαναφοράς

Άρθρο 580 [Διαδικασία μετά την αναίρεση]

Ι. Διαδικασία μετά την αναίρεση

ΙΙ. Δεσμευτικότητα αποφάσεων Αρείου Πάγου

ΙΙΙ. Προσβολή των αποφάσεων του Αρείου Πάγου με ένδικα μέσα ή βοηθήματα;

Α. Προσβολή των αποφάσεων του Αρείου Πάγου με το ένδικο μέσον της αναψηλάφησης

Β. Προσβολή των αποφάσεων του Αρείου Πάγου με το ένδικο βοήθημα της τριτανακοπής

Άρθρο 581 [Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής]

Ι. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής

ΙΙ. Έκταση της συζήτησης στο δικαστήριο της παραπομπής

ΙΙΙ. Εφαρμοστέα διαδικασία

Άρθρο 582 [Σημείωση της αναιρετικής απόφασης στο περιθώριο]

Βιβλιογραφικός πίνακας

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού