Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 3η έκδ., 2019


Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 3η έκδ., 2019

Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει ορισμένες από τις σχετικές με αυτό το επιστημονικό αντικείμενο διατάξεις. Κατ’αρχήν παρατίθενται εκείνες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας και με βάση τις οποίες η προηγούμενη γενεά νομικών είχε μάθει να εργάζεται. Πρόκειται όμως για διατάξεις, των οποίων το πεδίο εφαρμογής περιστέλλεται συνεχώς την τελευταία δεκαπενταετία.

Τούτο κυρίως οφείλεται στην έντονη νομοθετική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον χώρο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η συνεχής προσθήκη νέων διατάξεων, κυρίως μέσω των κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και αναγνωρίσεως/εκτελέσεως αποφάσεων, έχει ριζικά μεταβάλει το ισχύον δίκαιο. Η παράθεση του συνόλου των κανονισμών ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα είχε υπέρμετρα αυξήσει την έκταση της παρούσας συλλογής, ενώ επίσης μόνο η ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιτυχή παρακολούθηση της ακατάπαυστης παραγωγής νέων διατάξεων. Εξ άλλου η παρούσα έκδοση πρωτίστως απευθύνεται στους φοιτητές Νομικής, ο βομβαρδισμός των οποίων με πληθώρα διατάξεων δεν προάγει την υπό διαμόρφωση νομική σκέψη τους.

Για τον λόγο αυτόν, η συλλογή επικεντρώνεται σε εκείνους τους κανονισμούς που είναι οι σημαντικότεροι για τη νομική πράξη, μεταξύ των οποίων οι κανονισμοί Βρυξέλλες Ια, Βρυξέλλες ΙΙα, Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ.

Δύο από τα ένδεκα νομοθετήματα της συλλογής αναφέρονται στη διαιτησία, η οποία παρά την μάλλον περιορισμένη αποδοχή της στην ελληνική νομική πραγματικότητα δεν παύει να εμφανίζει ενδιαφέρον ως ένας μηχανισμός για την επίλυση των διαφορών, που συμπληρώνει το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Φεβρουάριος 2019
© 2019
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-937-7
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 548
Τιμή
€ 14,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές(«Ρώμη II»)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1103 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1104 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

Ν.Δ. 4220 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 10ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (Α’ 173)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2735/1999

λημματικο ευρετηριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, 2η έκδ., 2019
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #29
Η παρούσα συλλογή διεθνών κειμένων δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τις ολοκληρωμένες συλλογές των διεθνών συνθηκών που καλύπτουν επιμέρους θεματικές ενότητες του διεθνούς...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -, 13η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...