Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2017

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
© 2017
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Αριθμός τεύχους
39
ISBN
978-960-568-538-6
Σελίδες
ΧΙΙ + 315
Τιμή
€ 11,00
Σε απόθεμα

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2017


Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2017

Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει ορισμένες από τις σχετικές με αυτό το επιστημονικό αντικείμενο διατάξεις. Κατ’αρχήν παρατίθενται εκείνες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας. Στη συνέχεια η συλλογή επικεντρώνεται σε εκείνους τους κανονισμούς που είναι οι σημαντικότεροι για τη νομική πράξη, μεταξύ των οποίων οι κανονισμοί Βρυξέλλες Ια, Βρυξέλλες ΙΙα, Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ. Δύο από τα δέκα ομοθετήματα της συλλογής αναφέρονται στη διαιτησία. Τέλος η έκδοση συμπληρώνεται με αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
© 2017
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Αριθμός τεύχους
39
ISBN
978-960-568-538-6
Σελίδες
ΧΙΙ + 315
Τιμή
€ 11,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης

Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και

εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέ-

ριμνας ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις

εξωσυμβατικές ενοχές(«Ρώμη II»)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις

συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου

2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαί-

ου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή

δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλε-

ση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων

στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση

Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιο-

δοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και

εμπορικές υποθέσεις

Ν.Δ. 4220 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την

10ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως περί αναγνωρίσεως

και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (Α’ 173)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2735/1999

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού