Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 2016

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-494-5
Σελίδες
Χ + 400
Τιμή
€ 36,00
Σε απόθεμα

Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 2016


Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 2016

Στην παρούσα μονογραφία εξετάζονται διεξοδικά καίρια ζητήματα του καινούργιου δικονομικού κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων. Κατ’ αρχάς, αναλύονται το καθ’ ύλην και το κατά τόπο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτυχών των παράλληλων διαδικασιών για τις υποθέσεις διατροφής, τις πτωχευτικές διαδικασίες και τη διαιτησία. Στη συνέχεια, σε σχέση με τη διεθνή δικαιοδοσία, παρουσιάζονται οι ειδικές συντρέχουσες δωσιδικίες για διαφορές από σύμβαση και από αδικοπραξία, όπως και αυτή της τοποθεσίας του υποκαταστήματος, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις του κανονισμού σε υποθέσεις ασφαλίσεων, σε συμβάσεις καταναλωτών και σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, η αποκλειστική δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου, οι αυτόνομες ευρωπαϊκές έννοιες της εκκρεμοδικίας και της συνάφειας, τέλος το καίριο θέμα της παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας. Το ζήτημα της παρέκτασης αναλύεται τόσο εξ επόψεως προϋποθέσεων του κύρους της ρήτρας παρέκτασης, όσο και εξ επόψεως των υποκειμενικών και των αντικειμενικών ορίων της. Ως προς τα πάντα σημαντικά ασφαλιστικά μέτρα, αυτά εξετάζονται σε επιμέρους ενότητες τόσο στη θεματική για το πεδίο εφαρμογής, όσο και στα κεφάλαια περί δικαιοδοσίας, αλλά και στο κεφάλαιο για την εκτέλεση των αποφάσεων.
Η νέα διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις βαίνει, χρονικά τουλάχιστον, παράλληλα με το φαινόμενο των διευρυμένων δικονομικών δυνατοτήτων εξασφάλισης του δανειστή. Οι καινούργιες αυτές δυνατότητες είναι αποτέλεσμα της παράλληλης εφαρμογής του κανονισμού 1215/2012 και του κανονισμού 655/2014 για την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμών. Σε τέτοιο βαθμό ώστε τα δικονομικά δεδομένα της συζήτησης να έχουν αλλάξει. Στο μέτρο που οι αλλαγές χάριν της αποτελεσματικότητας έχουν γείρει την πλάστιγγα υπέρ των δανειστών, τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα, πιο συγκεκριμένα, η κατοχύρωσή τους και η αποτελεσματική εφαρμογή τους, διατηρούν τη διαχρονική τους αξία. Στη διαρκή σύγκρουση συμφερόντων δανειστών και οφειλετών υπάρχουν νέα στοιχεία ατελούς δικονομικής ισορροπίας. Κατεξοχήν στοιχείο δικονομικής ισορροπίας αποτελεί ο δικαστικός έλεγχος στο κράτος εκτέλεσης της απόφασης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-494-5
Σελίδες
Χ + 400
Τιμή
€ 36,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Ο πυρήνας της προβληματικής

ΙΙ.

Επιλογή καίριων ζητημάτων από τον κανονισμό 1215/2012. Δομή του έργου

§ 2. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1215/2012

Ι. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής

1. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις

2.

Υποθέσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1215/2012. Ρυθμίσεις άλλων κανονισμών και αλληλεπιδράσεις

i.

Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του κανονισμού 1215/2012

ii. Υποθέσεις διατροφής. Κανονισμός 4/2009

iii.

Πτωχεύσεις. Σχέση των κανονισμών 1215/2012 και 2015/848

iv. Η κοινωνική ασφάλιση

v.

Η διαιτησία. Παράλληλες διαδικασίες και ενδεχόμενα επικαλύψεως

ΙΙ.

Κατά τόπο πεδίο εφαρμογής. Γενική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας

§ 3.

Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία για διαφορές από σύμβαση

Ι. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του κανονισμού

ΙΙ. Έννοια του όρου «διαφορές εκ συμβάσεως»

ΙΙΙ.

Διάκριση των όρων «επίδικη παροχή» και «χαρακτηριστική παροχή»

ΙV.

Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία επί συμβάσεων πωλήσεως εμπορευμάτων

V.

Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία επί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1. Πεδίο εφαρμογής

2.

Ο εφαρμοστέος δικαιοδοτικός σύνδεσμος επί συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας

3.

Ο εφαρμοστέος δικαιοδοτικός σύνδεσμος επί συμβάσεως διανομής

§ 4.

Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία για διαφορές από αδικοπραξία.

Ι. Γενική δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου

ΙΙ.

Αυτοτελής ερμηνεία από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου της έννοιας. της ενοχής εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας

ΙΙΙ.

Προσδιορισμός «του τόπου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο. γεγονός»

1. Πραγματιστική ερμηνεία

2. Τόπος όπου έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός

3. Τόπος επέλευσης της ζημίας

4.

Προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας σε δημοσιεύματα του τύπου και στο διαδίκτυο

§ 5.

Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία της τοποθεσίας του υποκαταστήματος

I. Αυτόνομη ερμηνεία

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής ratione personae

IIΙ. Πεδίο εφαρμογής ratione materiae

§ 6.

Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων, σε συμβάσεις καταναλωτών. και σε ατομικές συμβάσεις εργασίας

I. Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων

1. Οι διατάξεις του νόμου

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών

1. Οι διατάξεις του νόμου

2. Πεδίο εφαρμογής

i. Διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές

ii. Έννοια του ‘καταναλωτή’

iii. Έννοια της συμβάσεως

iv. ‘Κατευθυνόμενη δραστηριότητα’ στο διαδίκτυο

ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία σε ατομικές συμβάσεις εργασίας

1. Οι διατάξεις του νόμου

2. Πεδίο εφαρμογής

§ 7. Αποκλειστική δωσιδικία της τοποθεσίας ακινήτου

Ι. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της διάταξης

ΙΙ. Μισθώσεις ακινήτων

ΙΙΙ. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

ΙV. Trust και ακίνητα

§ 8.

Εκκρεμοδικία και συνάφεια κατά τον κανονισμό 1215/2012

Ι. Οι διατάξεις του νόμου περί εκκρεμοδικίας

1.

Ο βασικός κανόνας: η χρονική προτεραιότητα του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου

2.

Η χρονική προτεραιότητα επί πολλαπλών αποκλειστικών βάσεων δικαιοδοσίας.

ΙΙ. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τα όριά της

1. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της εκκρεμοδικίας

i. Υποκειμενικά όρια

ii. Το αντικείμενο της δίκης

2.

Προβλήματα στην υλοποίηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης των Βρυξελλών και του κανονισμού 44/2001: αγγλικές αντι-αγωγικές διαταγές και ιταλικές «τορπίλες»

i. Η απαγόρευση των αντι-αγωγικών διαταγών

ii. Η αποτελεσματικότητα των ιταλικών «τορπίλων»

3.

Νέα όρια στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας στον κανονισμό 1215/2012: ισχυροποίηση των ρητρών παρέκτασης και προστασία των αδύναμων μερών

ΙΙI.

Εκκρεμοδικία και συνάφεια με διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου τρίτου κράτους. εκτός Ε.Ε.

ΙV. Δωσιδικία της συνάφειας

§ 9. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

Ι. Οι διατάξεις του νόμου

ΙΙ.

Προϋποθέσεις του κύρους της ρήτρας παρέκτασης για την ενεργοποίηση. της προτεραιότητας του ορισθέντος δικαστηρίου

ΙΙΙ.

Υποκειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης σε σύμβαση και σε αδικοπραξία

ΙV. Αντικειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης

1.

Συμφωνία προσδιορισμού του δικαστηρίου ή των δικαστηρίων που έχουν διεθνή δικαιοδοσία

2. Αντικειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης επί αδικοπραξίας

3.

Ρήτρα παρέκτασης και δικαιοδοτική αυτοτέλεια των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 35 του κανονισμού

§ 10. Εκτέλεση των αποφάσεων

Ι. Νέα διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων

1.

Αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλοδαπών και ημεδαπών εκτελεστών τίτλων και οι εξαιρέσεις της

2.

Διαδικαστικά ζητήματα εκτέλεσης στην ελληνική έννομη τάξη

i. Η διαδικασία

ii.

Δωσιδικία της αναγκαστικής εκτέλεσης στην ημεδαπή σε περίπτωση που ο καθού είναι αγνώστου κατοικίας ή/και διαμονής

ΙΙ.

Δικονομικές δυνατότητες εξασφάλισης του δανειστή: παράλληλη εφαρμογή. των κανονισμών 1215/2012 και 655/2014 και ενδεχόμενη σύγκρουση ρυθμίσεων με τον κανονισμό 2015/848

ΙΙΙ.

Λόγοι άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης και θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα

1. Η διάταξη του άρθρου 45 του κανονισμού 1215/2012

2. Δημόσια τάξη

3. Δικαίωμα ακροάσεως, ιδίως επί ερημοδικίας

4.

Κατοχύρωση του δικαιώματος ακροάσεως κατά τον κανονισμό 1393/2007

5. Ασυμβίβαστες αποφάσεις

§ 11. Τελικές παρατηρήσεις

§ 12. Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού