Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 4η έκδ., 2019
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κτηματολογικές εγγραφές
Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4585/2018. Εμπλουτισμένη με όλη την πρόσφατη αδημοσίευτη νομολογία και νέα υποδείγματα
© 2019
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-924-7
Σελίδες
500
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 4η έκδ., 2019


Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 4η έκδ., 2019

Οι νομοθετικές μεταβολές που μεσολάβησαν στο διάστημα καθώς και η πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν και συμπλήρωσαν ερμηνευτικά τις διατάξεις του Ν. 2664/1998 από την προηγούμενη Γ΄ έκδοση των Κτηματολογικών Εγγραφών ( 2015) μέχρι σήμερα επέβαλαν την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της με τις νεώτερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Με την νέα έκδοση η οποία περιλαμβάνει όλες τις δημοσιευμένες καθώς και πολλές αδημοσίευτες αποφάσεις των δικαστηρίων παρέχεται μία πλήρης εικόνα των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων

Η μονογραφία, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, αναπτύσσεται σε 5 κεφάλαια και 4 παραρτήματα με το πρώτο κεφάλαιο να αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία δικαστικής διόρθωσης των ανακριβών αρχικών εγγραφών είτε κατά την τακτική διαδικασία όπως είναι η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 κατά του ανακριβώς αναγραφόμενου δικαιούχου, είτε κατά την εκούσια δικαιοδοσία με τις αιτήσεις του άρθρου 6 παρ. 3 και 6 παρ. 8 ή τις αντιρρήσεις του άρθρου 16 παρ. 5. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο τρόπος και διαδικασία εξωδικαστικής διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών με ανάλυση των αιτήσεων του άρθρου 6 παρ. 4 για τις μη καταχωρηθείσες πράξεις, του άρθρου 18 παρ. 1 για τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων, του άρθρου 19 παρ. 2 για τη διόρθωση γεωμετρικών σφαλμάτων και του άρθρου 19 παρ. 4 για τη διόρθωση των χαρακτηρισμένων ως δασικών εκτάσεων. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι μεταβατικές διατάξεις για την τύχη των εκκρεμών δικαιοπραξιών, αγωγών και βαρών επί των κτηματογραφημένων ακινήτων

Τα νέα κεφάλαια που έχουν προστεθεί στην παρούσα έκδοση είναι το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο εξετάζονται οι συνέπειες που προβλέπει το άρθρο 7 του Ν. 2664/1998 από την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 με τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του αναγραφομένου στο κτηματολογικό φύλλο δικαιούχου και το πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο αναπτύσσονται οι αγωγικές αξιώσεις που παρέχονται στον αληθή κύριο του ακινήτου με την άσκηση αγωγής για να ανατραπούν οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου με ανάλυση της διαδικασίας διεκδίκησης είτε του ίδιου του ακινήτου είτε αποζημίωσης για την απώλεια του εμπραγμάτου δικαιώματος.

Τέλος, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις υπάρχουν τα παραρτήματα με τα νέα και ανανεωμένα υποδείγματα δικογράφων αγωγών ή αιτήσεων για τις αιτούμενες διορθώσεις, ο νόμος 2664/1998 κωδικοποιημένος και ενημερωμένος μέχρι 31-12-2018 ως και πίνακες με τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα, με την απαιτούμενη προδικασία των αγωγών και αιτήσεων και, τέλος, των 36 περιοχών στις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί οι πρώτες εγγραφές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κτηματολογικές εγγραφές
Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4585/2018. Εμπλουτισμένη με όλη την πρόσφατη αδημοσίευτη νομολογία και νέα υποδείγματα
© 2019
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-924-7
Σελίδες
500
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ι. Οι πρώτες εγγραφές

Κτηματολογικά βιβλία

Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Δικαστική διόρθωση

Ι. Αγωγή άρθρου 6 παρ. 2 για προσβολή εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος 30.

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Προδικασία

5. Προθεσμία άσκησης αγωγής

6. Αίτημα αγωγής

7. Αρμόδιο δικαστήριο

8. Συζήτηση της αγωγής

9. Αποδοχή της αγωγής - Ερημοδικία εναγομένου

10. Διαιτητική απόφαση - Πρακτικό συμβιβασμού - Πρακτικό μεσολάβησης 54.

11. Κτήση εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας με χρησικτησία.

12. Ακίνητα με φερόμενο δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο

13. Χρησικτησία κατά του Δημοσίου

14. Βακούφικα ακίνητα και δικαιώματα του Δημοσίου

15. Ακίνητα με φερόμενο δικαιούχο ΟΤΑ

16. Ανώμαλες δικαιοπραξίες

17. Οικοδομές χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή με σύσταση χωρίς ποσοστά ή ανακριβή ποσοστά ή καθ’ υπέρβαση των ποσοστών

18. Αμετάκλητη απόφαση - αμάχητο τεκμήριο

19. Εγγραφή της απόφασης στο κτηματολογικό φύλλο

Νομολογία

ΙΙ. Διόρθωση των εγγραφών «Άγνωστου ιδιοκτήτη» (άρθρο 6 παρ. 3)

1. Πεδίο εφαρμογής - Διαδικασία διόρθωσης

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Περιεχόμενο αίτησης

5. Σώρευση αιτήσεων

6. Προδικασία

7. Συζήτηση της αίτησης - Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση

8. Κτήση με κληρονομική διαδοχή

9. Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία

10. Κτήση κυριότητας με πράξη εφαρμογής

11. Κτήση κυριότητας με αναγκαστική απαλλοτρίωση

12. Έκδοση της απόφασης - Διόρθωση της εγγραφής

13. Εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο

Νομολογία

ΙΙΙ. Διόρθωση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου (Άρθρο 6 παρ. 8)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Περιπτωσιολογία

3. Ενεργητική νομιμοποίηση - Προδικασία - Σώρευση

4. Έκδοση της απόφασης - Διόρθωση της εγγραφής

5. Εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο

Νομολογία

ΙV. Αντιρρήσεις κατά απόφασης του προϊσταμένου του κτη­ματολογικού γραφείου (Άρθρο 16 παρ. 5)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Προδικασία

3. Σώρευση αιτήσεων

4. Συζήτηση της αίτησης

Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εξωδικαστική διόρθωση

Ι. Διαδικασία άρθρου 6 παρ. 4

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Διαδικασία διόρθωσης

3. Άσκηση αντιρρήσεων

Νομολογία

ΙΙ. Η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων (άρθρο 18)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Πού και πότε απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου

3. Διαδικασία

ΙΙΙ. Η μη αποτύπωση των κάθετων ιδιοκτησιών

1. Η σύσταση της οριζόντιας επί κάθετης ιδιοκτησίας

2. Η αποτύπωση στα κτηματολογικά βιβλία

3. Διόρθωση κατά τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος

Νομολογία

IV. Διόρθωση εσφαλμένων γεωμετρικών στοιχείων (Άρθρο 19 παρ. 2)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Διαδικασία διόρθωσης

3. Η εξωδικαστική διόρθωση

4. Προσφυγή κατά της απόφασης

Νομολογία

V. Διόρθωση ακινήτων χαρακτηρισμένων ως δασικών εκτάσεων (Άρθρο 19 παρ. 4)

Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι. Τύχη δικαιοπραξιών επί ακινήτων στα οποία υπάρχει ανακριβής εγγραφή - Εκκρεμείς δίκες (Άρθρο 7α)

Νομολογία

II. Εγγραπτέα δικαιώματα που δεν έχουν εγγραφεί στα κτηματολογικά φύλλα ( άρθρ. 1 παρ. 2 Ν. 3481/2006)

IIΙ. Εκκρεμείς αγωγές και βάρη επί του ακινήτου

1. Εκκρεμείς αγωγές

2. Εκκρεμή βάρη επί του ακινήτου

Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ι. Τρόποι οριστικοποίησης

II. Συνέπειες οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών - αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας 289.

IIΙ. Άγνωστός ιδιοκτήτης

ΙV. Εξωδικαστική διόρθωση των αρχικών εγγραφών

Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

η αγωγη του αρθρου 7 παρ.

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Προδικασία

5. Προθεσμία άσκησης αγωγής

6. Αίτημα αγωγής

7. Αρμόδιο δικαστήριο

8. Συζήτηση της αγωγής

9. Αποδοχή της αγωγής - Ερημοδικία εναγομένου - Διαιτητική από­φαση - πρακτικό συμβιβασμού - πρακτικό διαμεσολάβησης

Νομολογία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης με τη διαδικασία του

άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998

Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων

Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος

1. Αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας με αναγραφόμενο γνω­στό ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 παρ. 2)

2. Προτάσεις επί της αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας με αναγραφόμενο γνωστό ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 & 2)

3. Αγωγή διεκδικητική κυριότητας με αναγραφόμενο γνωστό ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 παρ. 2) 327.

4. Προτάσεις διεκδικητικής αγωγής κυριότητας με αναγραφόμενο γνωστό ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 & 2)

5. Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (άρθρ. 6 & 3)

6. Προτάσεις αίτησης διόρθωσης εγγραφής με αναγραφόμενο δικαιούχο «άγνωστο» ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (άρθρο 6 & 3)

7. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο εν μέρει γνωστό και εν μέρει άγνωστο ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (αγωγής άρθρου 6 & 2 με άγνωστο).

8. Προτάσεις αγωγής με αναγραφόμενο εν μέρει γνωστό και εν μέρει άγνωστο ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (αγωγής άρθρου 6 & 2 και αίτησης με άγνωστο)

9. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 & 3) και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (ΑΚ 1045)

10. Προτάσεις αναγνωριστικής κυριότητας με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 & 3) και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (ΑΚ 1045)

11. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας με αναγραφόμενο ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (άρθρο 4 Ν. 3127/2003).

12. Προτάσεις επί αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας με αναγραφόμενο ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (άρθρο 4 Ν. 3127/2003) 355.

13. Αγωγή για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με γεωμετρική μεταβολή (άρθρ. 6 & 2 και 19 & 2)

14. Προτάσεις επί αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με γεωμετρική μεταβολή (άρθρ. 6 & 2 και 19 & 2)

15. Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (άρθρ. 6 & 8)

16. Προτάσεις επί της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (άρθρ. 6 & 8) 373.

17. Αίτηση αντιρρήσεων κατά αρνητικής απάντησης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (άρθρ. 16 & 5)

18. Προτάσεις επί της αίτησης αντιρρήσεων κατά αρνητικής απάντησης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (άρθρ. 16 & 5)

19. Αντιρρήσεις κατά της αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου για διόρθωση προδήλου σφάλματος (άρθρ. 18 παρ. 2)

20. Προτάσεις επί των αντιρρήσεων κατά της αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου για διόρθωση προδήλου σφάλματος (άρθρ. 18 παρ. 2)

21. Προσφυγή κατά της αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων (άρθρ. 19 παρ. 2)

22. Προτάσεις επί της προσφυγής κατά της αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου για διόρθωση γεωμετρικών στοι­χείων (άρθρ. 19 παρ. 2)

23. Αγωγή απόδοσης του πλουτισμού από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 παρ. 2 )

24. Προτάσεις επί της αγωγής απόδοσης πλουτισμού (άρθρο 7 παρ. 2)

25. Αγωγή αυτούσιας απόδοσης του ακινήτου (άρθρο 7 παρ. 2 )

26. Προτάσεις επί της αγωγής αυτούσιας απόδοσης του ακινήτου (άρθρο 7 παρ. 2 )

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 2664/1998 (Κωδικοποίηση)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΜΕΧΡΙ

30-11-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ /

ΥΠΟ­­­ΘΗ­ΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού