Γ. Διαμαντόπουλος/Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς..., Μισθώσεις, 2021


Γ. Διαμαντόπουλος/Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς..., Μισθώσεις, 2021

Η πανδημική διάσταση της νόσου Covid-19 υπήρξε καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα, καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, θέτοντας σε υπερσύγχρονη βάση τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις, τον τρόπο παροχής εργασίας, την εκπαίδευση και κυρίως τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. Όταν ματαιώθηκε, λόγω κορωνοϊού, η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις 8.5.2020, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έκδοση του διεπιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Ακινήτων, δεν πτοηθήκαμε· αντιθέτως, θέσαμε αυτή τη φορά στο επίκεντρο της επιστημονικής εκδήλωσης την ίδια την επίδραση της πανδημίας στις έννομες σχέσεις.

Έτσι, η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα της Επιθεώρησης Ακινήτων πραγματοποιήθηκε στις 19.2.2021 με θέμα: «Μισθώσεις· ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης» και προϊόν αυτής της εκδήλωσης είναι ο παρόν τόμος. Εκλεκτοί εισηγητές (κατά τη σειρά παρουσίασης), ήτοι η πρωτοδίκης Ηρακλείου Κρήτης και διδάκτορας νομικής κ. Μαρία Περτσελάκη, ο επίκουρος καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Α.Π.Θ. κ. Ευριπίδης Ρίζος, ο δικηγόρος Βόλου και διδάκτορας νομικής κ. Νικόλαος Τριανταφύλλου, η πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Καραΐνδρου, ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Κατράς και ο δικηγόρος, αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. και διδάκτορας νομικής κ. Στυλιανός Μαυρίδης, εστιάζουν καταρχήν στην επίδραση της νόσου στο πεδίο των αδικοπραξιών και στη συνέχεια ιδίως στις μισθώσεις, διατρέχοντας πτυχές της προβληματικής σε επίπεδο ουσιαστικού, δικονομικού και δημοσιονομικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μισθώσεις
Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης
© 2021
Επιμέλεια Σειράς
Επιστημονική διεύθυνση
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-648-282-3
Σελίδες
XVI + 282
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκης

Covid-19: Όψεις προσβολής προσωπικότητας και αδικοπραξίας

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Η μετάδοση του ιού ως προσβολή προσωπικότητας

Α. Οριοθέτηση της προσωπικότητας

Β. Η σχέση της νόσου προς την υγεία και την προσωπικότητα

Γ. Το έννομο αγαθό της δημόσιας υγείας

ΙΙΙ. Αξιώσεις που ανακύπτουν στο πλαίσιο της προσβολής

Α. Η θεμελίωση της αδικοπρακτικής ευθύνης

1. Προϋποθέσεις

α. Παρανομία

β. Υπαιτιότητα

γ. Η έννοια της ζημίας

δ. Η μη περιουσιακή ζημία και τα κριτήριά της

ε. Αιτιώδης σύνδεσμος

Β. Η ιδιόμορφη περίπτωση της ενδονοσοκομειακής λοίμωξης

Γ. Η περίπτωση του κυοφορούμενου

IV. Επίμετρο

Ευριπίδης Α. Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η (ολική ή μερική) απαλλαγή του μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος και η αναπροσαρμογή του μισθώματος λόγω πανδημίας

I. Εισαγωγή

Α. Συνοπτική παράθεση των πρόσφατων ειδικών ρυθμίσεων

Β. Ζητήματα προς εξέταση

ΙΙ. Η γενική νομοθετική κατανομή κινδύνων

ΙΙΙ. Επαγγελματικές μισθώσεις

Α. Αξιολόγηση της αναγκαστικής μείωσης του μισθώματος

Β. Περίοδοι μη αναγκαστικής μείωσης του μισθώματος και ΑΚ 388

1. Όροι εφαρμογής της ΑΚ

2. Συνέπειες εφαρμογής της ΑΚ

Γ. Ενδεχόμενη μελλοντική απαγόρευση λειτουργίας χωρίς νομοθετική πρόβλεψη περί αναγκαστικής μείωσης μισθώματος

IV. Μισθώσεις κατοικιών

Α. Οι περιπτώσεις αναγκαστικής μείωσης μισθωμάτων

Β. Οι λοιπές περιπτώσεις

Νικόλαος Λ. Τριανταφύλλου, Δ.Ν. Δικηγόρος

Δυστροπία του μισθωτή ακινήτου ως προς την καταβολή του μισθώματος. Η επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης

§ 1. Εισαγωγή

I. Το μίσθωμα ως κύρια συμβατική υποχρέωση του μισθωτή

II. Η προσήκουσα εκπλήρωση της υποχρέωσης

§ 2. Καθυστέρηση του μισθώματος λόγω δυστροπίας

I. Η έννοια της δυστροπίας

II. Η εύλογη αιτία καθυστέρησης του μισθώματος

III. Η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού covid-19 ως εύλογη αιτία καθυστέρησης του μισθώματος

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Ερμηνεία

§ 3. Δικονομικά

I. Η έννομη προστασία του εκμισθωτή

1. Η αγωγή απόδοσης του μισθίου κατ’ άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ.

2. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου και πληρωμής οφειλόμενων μισθωμάτων

3. Η διαταγή πληρωμής μισθωμάτων

II. Η άμυνα του μισθωτή

III. Βάρος απόδειξης

Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης

Δικονομικό πλαίσιο εκδίκασης των μισθωτικών διαφορών ενόψει των πρόσφατων ρυθμίσεων αντιμετώπισης της πανδημίας

Ι. Εισαγωγικά προλεγόμενα

ΙΙ. Πρώτο κύμα πανδημίας

ΙΙΙ. Επαναλειτουργία των δικαστηρίων από την 1.6.2020 και οίκοθεν επαναφορά υποθέσεων

IV. Δεύτερο κύμα πανδημίας

1. Νομοθέτηση

2. Αναστολή προθεσμιών

3. Πρωτοβάθμια δίκη

Α. Κοινή δήλωση περί μη εξέτασης μαρτύρων

Β. Τύπος κοινής δήλωσης

Γ. Περιεχόμενο κοινής δήλωσης

Δ. Πρώτη συζήτηση και μετ’ απόδειξη συζήτηση

Ε. Πληρεξουσιότητα προς υποβολή κοινής δήλωσης

Στ. Διάδικοι. Υποκειμενικά σύνθετες δίκες

Ζ. Διαδικασία εφόσον υποβληθεί κοινή δήλωση

Η. Διαδικασία αν δεν υποβληθεί κοινή δήλωση

Θ. Συναινετικά αιτήματα αναβολής κατ’ άρθρο 72 ν. 4722/2020

4. Δευτεροβάθμια δίκη

5. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου

6. Δημοσίευση αποφάσεων

7. Αναγκαστική εκτέλεση

V. Επίλογος

Ιωάννης Ν. Κατράς, Δικηγόρος

Άμεση αναγκαστική εκτέλεση και μίσθωση πράγματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εκτελεστός τίτλος

ΙΙΙ. Προσωρινή εκτέλεση

IV. Προθεσμία απόδοσης

V. Υποκείμενα αναγκαστικής εκτέλεσης

VI. Συμφωνίες περί την εκτέλεση

VII. Επιταγή προς εκτέλεση

VIII. Αποβολή μισθωτή από ακίνητο μίσθιο

IX. Τύχη κινητών που βρίσκονται στο ακίνητο μίσθιo

X. Παραγραφή αξίωσης μισθωτή για τα κινητά

XI. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης

XII. Αναστολή άμεσης εκτέλεσης επί ασκήσεως ανακοπής κατά της εκτέλεσης

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ

Φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το φορολογικό καθεστώς των μισθώσεων σύμφωνα με το ν. 4172/2013. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και η φορολόγησή του

ΙΙΙ. Οι έκτακτες νομοθετικές αλλαγές στο καθεστώς των μισθώσεων. Η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

ΙV. Η φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων

Α. Εξαίρεση του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε από το συνολικό φορολογηθέν εισόδημα

Β. Εξαίρεση του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε.

Γ. Δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν την έκπτωση

Δ. Μέτρα για την στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων. Νόμος 4772/2021

V. Συμπέρασμα

Παράρτημα

Νομολογιακά δεδομένα με αντικείμενο τις ρυθμίσεις περί μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID

1. ΑΠ 1121/2020

2. ΜΕφΛαρ 407/2020 (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

3. ΜΕφΠατρ 29/2021 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

4. ΜΠρΚοζ 248/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

5. ΜΠρΑθ 6055/2020

6. ΜΠρΘεσ 12084/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

7. ΜΠρΛαμ 1/2021 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

8. ΕιρΑθ 433/2020 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

9. ΓνμδΕισΑΠ 11/2020

10. ΓνμδΝΣΚ 53/2020: Δυνατότητα ή μη τροποποίησης της σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τη μείωση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, ενόψει του μειωμένου αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση, λόγω του επιβληθέντος, για την αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», μέτρου της διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία

Βιβλία του Διευθυντή της σειράς Γεώργιου Διαμαντόπουλου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η πανδημική διάσταση της νόσου Covid-19 υπήρξε καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα, καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, θέτοντας σε υπερσύγχρονη βάση τις...
Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020
Στη νέα αυτή έκδοση περιέχεται μια διεξοδική και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις,...
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...