Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1 (2024)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1 (2024)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2024

ΜΕΛΕΤΕΣ
Γ. Σωτηρόπουλος
Το ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης του μετόχου: περιεχόμενο & περιορισμοί

Γ. Ψαρουδάκης
Η ικανοποίηση των πιστωτών στη διαδικασία εξυγίανσης: ενωσιακό και εθνικό δίκαιο

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ν. Ρόκας
Αμοιβαία αίτηση αποκλεισμού από οικογενειακή ΟΕ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Δημόσια πρόταση εξαγοράς, καταχρηστική απόφαση ΓΣ, πλαστογράφηση υπογραφής εκδότη, καταδολιευτική εκποίηση πλοίου, επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης,
ζημία από παραβάσεις δικαίου ανταγωνισμού


ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2024
Αριθμός τεύχους
1
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Α. Μελέτες

1 Γεώργος Σωτηρόπουλος, Το ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης του μετόχου: περιεχόμενο & περιορισμοί

30 Γιώργιος Ψαρουδάκης, Η ικανοποίηση των πιστωτών στη διαδικασία εξυγίανσης: ενωσιακό και εθνικό δίκαιο

b. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

53 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Αμοιβαία αίτηση αποκλεισμού από οικογενειακή ΟΕ

Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

71 ΜΠρΤρ 56/2023, Εμπορικά βιβλία. Αποδεικτική δύναμη.

II. Εμπορικές Συμβάσεις

74 ΑΠ 141/2023, Επιχείρηση πρακτορείας ταξιδιών. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί εντολής. Υποχρέωση φύλαξης των εισπραττόμενων. Κακουργηματική υπεξαίρεση. Διάκριση από σύμβαση παρακαταθήκης. Εις ολόκληρον ευθύνη νομικού προσώπου και των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν.

81 ΑΠ 532/2023, Μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς κατά την ΔΣ CMR. Εκτέλεση της μεταφοράς με διαδοχικούς μεταφορείς. Κλοπή εμπορεύματος. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Παραγραφή αξιώσεων αποζημίωσης κατά του μεταφορέα.

III. Εταιρίες

87 ΑΠ 404/2023, Ανώνυμες εταιρίες. Δημόσια πρόταση εξαγοράς. Ενεχυρίαση απαιτήσεων. Νόμιμη εκχώρηση. Υποχρέωση επιμέλειας ενεχυρούχου δανειστή (παρατ. Κοτζαϊράκη Εύα).

96 ΜΕφΘεσ 2191/2023, Αίτηση αποκλεισμού όλων των εταίρων ή, επικουρικά, λύσης της ΟΕ. Ανταίτηση αποκλεισμού της αιτούσας από τους καθ’ ων. Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που διέταξε τη λύση της εταιρίας.

104 ΠΠρΚαβ 44/2023, Ανώνυμη εταιρία. Δάνειο και εγγύηση της εταιρίας προς μέλη του Δ.Σ. Άδεια της Γ.Σ.

107 ΑΠ 1462/2023, Ακυρωσία απόφασης γενικής συνέλευσης Α.Ε. λόγω κατάχρησης εξουσίας της πλειοψηφίας. Μη διανομή μερισμάτων. Υπέρογκες αμοιβές μελών ΔΣ (παρατ. Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος).

131 ΤρΕφΒΑ 29/2023, Αναβολή λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα πληροφόρησης του μετόχου. Ελλιπής παροχή πληροφοριών στον μέτοχο. Ακυρωσία απόφασης Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (παρατ. Κανέλλος Κλαμαρής).

IV. Αξιόγραφα

144 ΑΠ 1601/2022, Τραπεζική επιταγή. Πλαστογράφηση υπογραφής εκδότη. Απόδοση χρημάτων σε μη δικαιούχο. Ευθύνη τράπεζας.

V. Ασφάλιση

150 ΑΠ 711/2023, Συνασφάλιση κατά πυρός καταστημάτων, αποθηκών και εμπορευμάτων με συντονιστή (leader) συνασφαλιστή. Καταβολή ασφαλίσματος λόγω πραγματοποίησης του κινδύνου κατά το ποσοστό κινδύνου που είχε αναλάβει έκαστος. Ευθύνη του συντονιστή έναντι των λοιπών συνασφαλιστών για την μη προσήκουσα διαχείριση της σύμβασης (παρατ. Της Συντάξεως).

156 ΑΠ 1232/2023, Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραχώρηση χρήσης οχήματος από τον κύριο / κάτοχο στην σύζυγό του. Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Δικαίωμα αναγωγής ασφαλιστή κατά της τελούσας σε μέθη οδηγού αλλά όχι κατά των κληρονόμων του κυρίου / κατόχου του οχήματος (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

160 ΑΠ 1261/2023, Ασφάλιση σώματος ακτοπλοϊκού πλοίου που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και πρακτική. Πραγματοποίηση του κινδύνου. Παραβίαση εκ μέρους του λήπτη προσυμβατικών δηλώσεων ως προς την κατάσταση του κινδύνου. Εφαρμογή της αρχής «δίκαιης παρεμπόδισης».

162 ΜΕφΑθ 1383/2023, Σύμβαση για την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (CMR). Ευθύνη μεταφορέα για κατα­στροφή φορτίου λόγω πυρκαγιάς. Ασφάλιση αστικής ευθύνης οδικού μεταφορέα. Υποκατάσταση ασφαλιστή. Απαλλαγή σε περίπτωση μη διαφύλαξης των αναγωγικών του δικαιωμάτων (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

170 ΑΠ 1050/2023, Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου (ΕΚ). Υποχρεωτική προδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης στο ΕΚ πριν την άσκηση αγωγής κατ’ αυτού. Συνταγματικότητα ρύθμισης (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

177 ΑΠ 1298/2023, Ασφάλιση πιστώσεων. Κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων. Ασφαλιστικός όρος περί σύντμησης του νόμιμου χρόνου παραγραφής της αξίωσης προς καταβολή ασφαλίσματος. Ακυρότητα όρου (παρατ. Ι. Ρόκας).

VI. Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

186 ΑΠ 828/2023, Παράνομη εκποίηση χαρτοφυλακίου. Πρόκληση ζημίας από την απώλεια τίτλων. Αποζημίωση επί υπαίτιας και παράνομης καταστροφής ξένου πράγματος. Χρόνος προσδιορισμού του ύψους της ζημίας. Περιεχόμενο όχλησης για την αναγωγή του προσδιορισμού του ύψους της ζημίας σε προγενέστερο της πρώτης συζήτησης της αγωγής χρόνο.

189 ΑΠ 405/2023, Μέτρα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα. Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος. Ειδική εκκαθάριση. Καθολική διαδοχή. Συγχώνευση με απορρόφηση πιστωτικού ιδρύματος. Ανακοπή (παρατ. Βασιλική Αθανασάκη).

VII. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

202 ΠΠρΠειρ 368/2024 (ασφ. μέτρα), Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Δικαστική μεσεγγύηση. Συντηρητική κατάσχεση πλοίου (παρατ. Τριαντάφυλλος Σταυρακίδης).

224 ΑΠ 1016/2023, Διεθνής Σύμβαση (ΔΣ) των Αθηνών του 1974 «Σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους», όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 2002. Θαλάσσια μεταφορά επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων. Ευθύνη εκναυλωτή – θαλάσσιου μεταφορέα για ζημία που οφείλεται σε πυρκαγιά. Ευθύνη μελών κοινοπραξίας.

VIII. Πτώχευση

229 ΕιρΣερρ 1/2024, Πτώχευση μικρού αντικειμένου. Προσφυγή κατά της απαλλαγής (παρατ. Της Συντάξεως).

232 ΤρΕφΠειρ 479/2023, Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Τεκμαιρόμενη συναίνεση Δημοσίου. Αποκλίσεις από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Ενσωμάτωση μη ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έκθεση του εμπειρογνώμονα.

247 ΜΕφΝαυπλ 409/2023, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Αναστολή μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης. Ακυρότητα αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

IX. Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

258 ΔΕΣ 345/2023, Σήμα. Καταχώριση. Διακριτικός χαρακτήρας. Περιγραφικό σήμα.

X. Ανταγωνισμός

263 ΑΠ 870/2023, Δίκαιο Ανταγωνισμού. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

269 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Φεβρουαρίου 2023, Tráficos Manuel Ferrer SL, D. Ignacio κατά Daimler AG, Υπόθεση C-312/21, Ανταγωνισμός. Αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από πρακτική απαγορευόμενη από το άρ. 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Δυνατότητα του εθνικού δικαστηρίου να εκτιμήσει το ύψος της ζημίας. Ζημία της οποίας η ποσοτικοποίηση είναι πρακτικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερής (παρατ. Έφη Ι. Κινινή).

Δ. αλλοδαπη νΟΜΟΛΟΓΙΑ

291 Ανώτερο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας [High Court of England and Wales], Τμήμα Εμπορικών Διαφορών, 13.06.2022, EWHC 1437 (Comm), Σύμβαση για τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων οδικώς (CMR). Πεδίο εφαρμογής. Περιορισμός ευθύνης οδικού μεταφορέα. Έννοια ηθελημένης κακής διαχείρισης (willful misconduct). Αμέλεια του μεταφορέα να ασφαλίσει επαρκώς βαρύ φορτίο δεν ισοδυναμεί με ηθελημένη κακή διαχείριση.

293 Ε. εΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

299 στ. ΒΙΒΛΙογραφία

299 ζ. Νομοθεσία

301 Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &

οικονομικου δικαιου ετουσ

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών